Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Formuláře Městského úřadu Litomyšl

Odbor správní

stránka odboru

-

Odbor finanční

stránka odboru

místní poplatky

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů (právnické a podnikající osoby) (formát doc, velikost 86 KB)


Ohlášení k místnímu poplatku ze psů (fyzické osoby) (formát doc, velikost 90 KB)


Ohlášení o zahájení činnosti k místnímu poplatku z pobytu (formát doc, velikost 109,5 KB)


Ohlášení o ukončení činnosti k místnímu poplatku z pobytu (formát doc, velikost 107 KB)


Ohlášení pro stanovení výše poplatku z pobytu (formát doc, velikost 106,5 KB)


Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro fyzické osoby - právnické osoby mající ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba - rok 2023 (formát docx, velikost 48,56 KB)


Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro fyzické osoby rok 2023 (formát docx, velikost 50,1 KB)


Žádost o vrácení přeplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 (formát doc, velikost 102,5 KB)


Odhláška psa z evidence a žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů (formát doc, velikost 76,5 KB)


Odbor finanční / Oddělení rozpočtu

stránka oddělení

-

Odbor finanční / Oddělení účetnictví

stránka oddělení

-

Odbor místního a silničního hospodářství

stránka odboru

Žádost o půjčku na odstraňování škod vzniklých živelnou událostí (formát doc, velikost 26 KB)


Dohoda o výměně bytů (formát rtf, velikost 13,64 KB)


Žádost o přidělení bytu (formát doc, velikost 62,5 KB)


Žádost o byt v domech pro bydlení seniorů - bývalá DPS (formát doc, velikost 72 KB)


Obnovení žádosti o přidělení bytu (formát doc, velikost 61 KB)


Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství (zelené plochy) (formát pdf, velikost 228,49 KB)


evidence zemědělských podnikatelů

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba (formát doc, velikost 73,5 KB)


Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba (formát doc, velikost 94 KB)


Oznámení změn a doplnění (formát doc, velikost 40 KB)


Silniční správní úřad

Žádost o komunikační připojení (formát pdf, velikost 538,24 KB)


Žádost o povolení uzavírky provozu (formát pdf, velikost 1,16 MB)


Žádost o povolení zvláštního užívání - akce, zařízení staveniště, předzahrádky (formát pdf, velikost 707,66 KB)


Žádost o povolení zvláštního užívání - stavební práce (formát pdf, velikost 690,34 KB)


Žádost o povolení zvláštního užívání - umístění inženýrských sítí (formát pdf, velikost 588,49 KB)


Žádost o povolení zvláštního užívání - výjimečné užití komunikací samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly (formát pdf, velikost 891,02 KB)


Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu (dopravní značení) (formát pdf, velikost 549,12 KB)


Žádost volná (stanoviska, vyjádření apod.) (formát pdf, velikost 427,17 KB)


Žádost o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě (formát pdf, velikost 167,28 KB)


Odbor výstavby a územního plánování

stránka odboru

-

Odbor výstavby a územního plánování / Oddělení úřadu územního plánování

stránka oddělení

Obsah dohody o parcelaci (formát doc, velikost 31 KB)


Obsah plánovací smlouvy (formát doc, velikost 28,5 KB)


územně analytické podklady

Pasport údaje o území (formát doc, velikost 45,5 KB)


územní plán

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem (formát doc, velikost 50 KB)


Odbor výstavby a územního plánování / Oddělení stavebního úřadu

stránka oddělení

1 obecné2 územní řízení

Žádost o povolení výjimky (formát doc, velikost 50,5 KB)


Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (formát docx, velikost 41,83 KB)


Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (formát docx, velikost 40,05 KB)


Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (formát docx, velikost 39,36 KB)


Žádost o vydání sdělení k dělení nebo scelování pozemků (formát doc, velikost 44,5 KB)


Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (formát docx, velikost 36,09 KB)


Žádost o územní souhlas (formát docx, velikost 37,99 KB)


3 stavební povolení a ohlášení

Žádost o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona (formát doc, velikost 36 KB)


Žádost o povolení výjimky (formát doc, velikost 50,5 KB)


Ohlášení stavby (formát docx, velikost 38,19 KB)


Společné oznámení záměru (formát docx, velikost 40,35 KB)


Žádost o stavební povolení (formát docx, velikost 38,57 KB)


Žádost o vydání společného povolení (formát docx, velikost 45,16 KB)


Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (formát docx, velikost 36,42 KB)


Čestné prohlášení stavbyvedoucího, že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby (formát doc, velikost 33 KB)


Čestné prohlášení stavebního dozora, že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby (formát doc, velikost 39 KB)


Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (formát doc, velikost 42,5 KB)


4 užívání staveb

 Ohlášení dokončení stavby (http://www.cuzk.cz/ruian/Metodika-a-legislativa/Dopady-novely-stavebniho-zakona.aspx)

používá se formulář ČÚZK

Žádost o povolení předčasného užívání stavby (formát docx, velikost 37,32 KB)


Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (formát doc, velikost 41 KB)

(u staveb pravomocně povolených do 31.12.2006)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (formát docx, velikost 38,19 KB)


Čestné prohlášení o provedení stavby (formát doc, velikost 29,5 KB)


Oznámení změny užívání stavby (formát docx, velikost 38,15 KB)


Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení / zjednodušené dokumentace (formát doc, velikost 66 KB)


5 odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Ohlášení odstranění (formát docx, velikost 36,48 KB)

stavby, terénních úprav, zařízení

Odbor rozvoje a investic

stránka odboru

-

Odbor rozvoje a investic / Oddělení majetkoprávní

stránka oddělení


Odbor rozvoje a investic / Oddělení investic

stránka oddělení

-

Odbor rozvoje a investic / Oddělení rozvoje

stránka oddělení

-

Odbor kultury a cestovního ruchu

stránka odboru

Individuální dotace

Žádost o individuální dotaci pro fyzickou osobu nepodnikající (formát doc, velikost 112 KB)


Žádost o dotaci pro fyzickou osobu podnikající (formát doc, velikost 112,5 KB)


Žádost o dotaci pro právnickou osobu (formát doc, velikost 117,5 KB)


Podpora ostatní kulturní činnosti v roce 2021

Žádost o dotaci pro fyzickou osobu nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)


Žádost o dotaci pro fyzickou osobu podnikající (formát doc, velikost 58 KB)


Žádost o dotaci pro právnickou osobu (formát doc, velikost 66,5 KB)


Odbor kultury a cestovního ruchu / Oddělení státní památkové péče

stránka oddělení

Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - fyzické osoby (formát doc, velikost 26,5 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - právnické osoby (formát doc, velikost 25 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti (fyzické osoby) (formát doc, velikost 23 KB)

která je umístěna v památkové rezervaci, památkové zóně nebo jejich ochranném pásmu, podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti (právnické osoby) (formát doc, velikost 26 KB)

která je umístěna v památkové rezervaci, památkové zóně nebo jejich ochranném pásmu, podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (fyzické osoby) (formát doc, velikost 27 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (právnické osoby) (formát doc, velikost 27,5 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Odbor školství a sociální péče

stránka odboru

Žádost o individuálni_dotaci_pro_fyzickou_osobu_podnikající (formát doc, velikost 112,5 KB)


Žádost o individualni_dotaci_pro_fyzickou osobu nepodnikající (formát doc, velikost 112,5 KB)


Žádost o individuálni_dotaci_pro_právnickou_osobu (formát doc, velikost 118 KB)


Odbor školství a sociální péče / Oddělení sociální péče

stránka oddělení

-

Odbor školství a sociální péče / Oddělení sociálně právní ochrany dětí

stránka oddělení

-

Odbor životního prostředí

stránka odboru


Hlášení o produkci a nakládání s odpady (formát doc, velikost 75 KB)


Doporučení pro ohlašování v odpadovém hospodářství v roce 2018 (formát docx, velikost 16,33 KB)

podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů

Žádost o závazné stanovisko-ovzduší (formát doc, velikost 36 KB)

dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (formát docx, velikost 13,57 KB)

§ 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Plná moc pro celé řízení (formát doc, velikost 30,5 KB)


Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les (formát doc, velikost 30,5 KB)

podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů pěstebních, výchovné probírky a zdravotních (formát doc, velikost 34,5 KB)

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů údržby břehových porostů, odstraňování dřevin v op zařízení elektrizační a plynárenské soustavy (formát doc, velikost 34 KB)

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les (formát doc, velikost 29,5 KB)


Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (formát doc, velikost 56,5 KB)


Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/92 Sb. (formát doc, velikost 39 KB)


Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí (formát doc, velikost 27,5 KB)

k záměru ovlivňující životní prostředí

Státní správa lesů a myslivosti

Předání souhrnných údajů LHE (formát doc, velikost 30,5 KB)


Návrh na ustanovení myslivecké stráže (formát doc, velikost 49 KB)


Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře (formát doc, velikost 37,5 KB)


Vyrozumění o záměru provedení těžby (formát doc, velikost 29 KB)


Žádost o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (formát doc, velikost 27,5 KB)


Žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha (formát doc, velikost 31 KB)


Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (formát doc, velikost 26,5 KB)


Žádost o udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 2 (formát doc, velikost 27 KB)


Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa či nikoli (formát doc, velikost 29,5 KB)


Žádost o vydání souhlasu s využitím území nebo umístěním stavby na lesním pozemku nebo v jeho ochranném pásmu (formát doc, velikost 27,5 KB)


Žádost o výjimku ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech mladších než 80 let (formát doc, velikost 28 KB)


Čtvrtletní hlášení o lovu zvěře (formát doc, velikost 120 KB)


Plán péče o zvěř (formát doc, velikost 179 KB)


Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (formát doc, velikost 315 KB)


Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (formát doc, velikost 91 KB)


Plán chovu a lovu ostatních druhů zvěře (formát doc, velikost 83,5 KB)


Plán počtu loveckých psů (formát doc, velikost 130,5 KB)


Plán společných lovů zvěře (formát doc, velikost 155,5 KB)


Sčítání zvěře (formát doc, velikost 537,5 KB)


Seznam trofejí (formát doc, velikost 280,5 KB)


Vodoprávní úřad

Seznam žádostí na vodoprávní úřad (formát docx, velikost 14,58 KB)


 Žádost - 26 žádostí Ministerstva zemědělství platné od roku 2018 (http://eagri.cz/public/web/mze/e-podatelna/ministerstvo-zemedelstvi/formulare-k-podani/vodopravni-rizeni.html?pageSize=50)

vodní zákon

Odbor živnostenského úřadu

stránka odboru

Živnostenské podnikání

 Jednotný registrační formulář (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/)

 Elektronické podání (http://www.rzp.cz/elpod.html)

 Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani--144206/)

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

stránka odboru

-

Odbor kanceláře vedení městského úřadu / Oddělení informatiky

stránka oddělení

-

Odbor kanceláře vedení městského úřadu / Tiskové oddělení

stránka oddělení

-

Odbor kanceláře vedení městského úřadu / Oddělení projektů a dotací

stránka oddělení

-

Odbor dopravy

stránka odboru

Registr řidičů

Žádost o odečet bodů (formát pdf, velikost 312,2 KB)

Žádost o odečet bodů

Žádost o výpis bodového hodnocení (formát doc, velikost 22,5 KB)


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení mot. vozidel (formát doc, velikost 32 KB)


Registr vozidel

Plná moc (formát doc, velikost 27,5 KB)


Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (formát pdf, velikost 652,3 KB)


Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (formát pdf, velikost 632,31 KB)


Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 621,15 KB)


Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla (formát pdf, velikost 651,13 KB)


Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (formát pdf, velikost 631,07 KB)


Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (formát pdf, velikost 629,08 KB)


Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 665,12 KB)


Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 646,37 KB)


Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (formát pdf, velikost 640,92 KB)


Odbor dopravy / Oddělení přestupků

stránka oddělení

-

Městská policie

stránka odboru

-

Odbor městských lesů

stránka odboru

-

 

Za vystavené formuláře jsou odpovědní vedoucí příslušných odborů.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl