Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Odbor dopravy

vedoucí: Ing. Kamil Hebelka

tel.: 461 653 450    mobil: 775 653 303    e-mail: kamil.hebelka@litomysl.cz

• Vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích /zákon č. 361/2000 Sb./
Uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řídičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění. Nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění. Vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává jejich duplikáty. Vede registr řidičů, provádí záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a vydává data z registru řidičů. Projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

• Vykonává státní správu ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel / zákon č. 247/2000 Sb./
Rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o jejím změně a odnětí. Schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole. Zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky. Vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Vykonává státní odborný dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

• Vykonává státní správu ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích /zákon č. 56/2001 Sb/.
Vede registr silničních vozidel rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru. Přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou. Vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla , provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla. Rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu. Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného vozidla. Provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla. Rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí. Vykonává státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

• Vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou dopravu zákon č. 111/94 sb./


Agendy pro online rezervaci termínu Vaší návštěvy

registr vozidel
řidičské průkazy


Podřízené oddělení

Oddělení přestupků

Zde nás najdete


Naši pracovníci

Ing. Kamil Hebelka
vedoucí odboru
tel.: 461 653 450     mobil: 775 653 303     e-mail: kamil.hebelka@litomysl.cz

Lenka Plchová
evidence vozidel
tel.: 461 653 454     e-mail: lenka.plchova@litomysl.cz

Ilona Prokopová
registr řidičů
tel.: 461 653 464     e-mail: ilona.prokopova@litomysl.cz

Mgr. Tomáš Rádek
zkušební komisař
tel.: 461 653 452     mobil: 720 071 075     e-mail: tomas.radek@litomysl.cz

Josef Soukup
technik, schvalování jednotlivě dovezených vozidel do provozu, přestavby
tel.: 461 653 453     e-mail: josef.soukup@litomysl.cz

Kristýna Šplíchalová, DiS.
evidence vozidel
tel.: 461 653 454     e-mail: kristyna.splichalova@litomysl.cz

Marcela Tučová
pokladna
tel.: 461 653 458     e-mail: marcela.tucova@litomysl.cz

Hana Uličná
evidence řidičů, bodový systém
tel.: 461 653 459     e-mail: hana.ulicna@litomysl.cz


Naše formuláře

Registr řidičů

Žádost o odečet bodů (formát pdf, velikost 312,2 KB)

Žádost o odečet bodů

 Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (odkaz na www.mdcr.cz)

 Prohlášení žadatele nebo řidiče ke zdravotní způsobilosti (odkaz na www.mdcr.cz)

Vyhláška č. 277/2004 Sb. v § 2, odst. 1 stanovuje, že "posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen "posudek") vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění (dále jen "žadatel") nebo držitele řidičského oprávnění (dále jen "řidič") zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen "posuzovaná osoba") ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě sdělených jejím registrujícím praktickým lékařem a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal."

Žádost o výpis bodového hodnocení (formát doc, velikost 22,5 KB)

 Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu (odkaz na www.mdcr.cz)

 Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění na některou skupinu (odkaz na www.mdcr.cz)

V případě, že se chce držitel řidičského oprávnění vzdát jen některé skupiny (viz § 93 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů).

 Potvrzení o užívání vozidla se svolením vlastníka v souvislosti s mezinárodní dopravou (odkaz na www.mdcr.cz)

Registr vozidel

Plná moc (formát doc, velikost 27,5 KB)

 Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (odkaz na www.mdcr.cz)

 Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (odkaz na www.mdcr.cz)

 Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (odkaz na www.mdcr.cz)

 Žádost o vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla (odkaz na www.mdcr.cz)

 Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (odkaz na www.mdcr.cz)

 Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (odkaz na www.mdcr.cz)

 Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (odkaz na www.mdcr.cz)

 Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo) (odkaz na www.mdcr.cz)

 Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (odkaz na www.mdcr.cz)

 Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel (odkaz na www.mdcr.cz)


Naše životní situace

Doprava / Bodový systém

Jak a kde se mohu dozvědět, kolik bodů jsem již obdržel?

Mohu se nějak zbavit již získaných bodů?


Doprava / Dopravní přestupky

Od kolika let musím mít u sebe při řízení motorového vozidla potvrzení o zdravotní způsobilosti? A kdy ho musím obnovovat?

Může mi být zkrácena doba zákazu řízení?


Doprava / Registr vozidel

Co znamená ekologická likvidace vozidla?

Jsou nějaké lhůty pro nahlášení změny v registru silničních vozidel?

Co je to evidenční kontrola a v jakých případech ji potřebuji?

Pořídil jsem ojeté vozidlo a potřebuji ho zaregistrovat na svoji osobu. Jaké doklady musím předložit?

Chtěl bych vozidlo trvale vyřadit z provozu. Co proto mám udělat?

Pořídil jsem nové vozidlo a potřebuji ho zaregistrovat na svoji osobu. Jaké doklady musím předložit?

Chci požádat o přidělení registrační značky na přání. Co potřebuji?

Chci vyřadit silniční vozidlo z provozu (dříve depozit, dočasné vyřazení)

Potřebuji třetí značku na nosič kol na tažné zařízení


Doprava / Řidičské průkazy

Co je řidičský průkaz?

Co je řidičské oprávnění?

Jsem držitelem řidičského oprávnění a chci požádat o svůj první řidičský průkaz

Končí mi platnost řidičského průkazu a chci ho prodloužit


Doprava / Úsekové měření

Pokud jsem projel rychle měřeným úsekem, co bude následovat?

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl