Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Politika jakosti Městského úřadu Litomyšl

1 Úvod

Městský úřad Litomyšl (dále jen MÚ) je základním výkonným orgánem města. Je ustavený dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho působnost je vymezena uplatněním zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
Řídí se ustanoveními platných zákonů ČR a rozhodnutími zastupitelských orgánů města, která jsou v souladu s nimi.
Městský úřad svou činností naplňuje platnou strategii města.
Strategie MÚ je rozpracovanou strategií města s ohledem na zákonem vymezený účel a obsah působnosti. MÚ je výkonným orgánem města v rámci přenesené působnosti a servisním orgánem pro ostatní orgány města. Vedení města je tak prvním zákazníkem a významnou zainteresovanou skupinou vůči MÚ.
Z toho plyne, že vedení MÚ přejímá příslušnou část strategie vedení města a její naplňování je součástí strategie MÚ.
Znalost strategie vedení města je nutností a je součástí SMJ, a proto je v dalším textu na ni odkazováno.

2 VIZE

Městský úřad Litomyšl je moderní, pružná, výkonná a efektivní organizace města.


Chceme být profesionální, stále lepší a lepší organizací poskytující služby

 

3 POSLÁNÍ

  •  slouží vedení města - vykonává a naplňuje jejich rozhodnutí.
  • vykonává přenesenou státní správu v rozsahu stanoveném platnou legislativou a rozhodnutími vedení města
  • poskytuje služby občanům města a ostatním osobám (klientům) v rozsahu stanoveném zákonem a rozhodnutím vedení města.
  • spravuje město a jeho každodenní život v rozsahu stanoveném platnou legislativou a rozhodnutími vedení města


Naším cílem je spokojený občan

4 POLITIKA JAKOSTI

A. plníme ustanovení platné legislativy - jednáme v souladu s platnou legislativou.

B. jsme otevřeni veřejnosti, pracujeme transparentně a svá jednání jsme schopni prokázat a doložit

C. sledujeme a naplňujeme potřeby, očekávání a požadavky vedení města – realizujeme a naplňujeme strategii a strategický plán vedení města

D. sledujeme a plníme oprávněné požadavky občanů města a ostatních oprávněných osob – spokojený klient je náš cíl

E. spravujeme a zhodnocujeme svěřený majetek města, spravujeme a udržujeme historické dědictví města a regionu

F. neustále zlepšujeme a zvyšujeme způsobilost a kompetence svých pracovníků, spolupracujeme s vybranými kvalitními dodavateli a partnery

G. neustále prokazatelně zlepšujeme kvalitu MÚ a jeho systém řízení jakosti


4.1 Cíle jakosti

Add A. plníme ustanovení platné legislativy - jednáme v souladu s platnou legislativou
(1) úplná a stále aktuální evidence požadavků platné legislativy
(2) stanovená oprávnění a odpovědnosti za plnění požadavků platné legislativy
(3) znalost produktů poskytovaných MÚ, jejich aktualizovaná evidence a systém řízení jejich poskytování

Add B. jsme otevřeni veřejnosti, pracujeme transparentně a svá jednání jsme schopni prokázat a doložit
(1) jednoznačné rozlišení řízené a neřízené dokumentace v rámci MÚ?
(2) zajištění bezpečnosti informací

Add C. sledujeme a naplňujeme potřeby, očekávání a požadavky vedení města – realizujeme a naplňujeme strategický plán vedení města
(1) zpracovaná situační a SWOT analýza města
(2) zpracované návrhy strategického plánu města
(3) zpracované návrhy akčního plánu města – projektové úkoly
(4) realizovaný schválený strategický plán města a jeho projektové úkoly
(5) evidované a realizované požadavky vedení města

Add D. sledujeme a plníme oprávněné požadavky občanů města a ostatních oprávněných osob (klientů)
(1) znalost produktů poskytovaných MÚ, jejich aktualizovaná evidence a systém řízení jejich poskytování
(2) vyřízené všechny oprávněné požadavky klientů MÚ
(3) spokojenost klientů se službami MÚ

Add E. spravujeme svěřený majetek města, spravujeme historické dědictví města a regionu
(1) úplná a neustále aktuální evidence majetku města
(2) ohodnocení majetku města
(3) prokazatelné zhodnocení majetku města

Add F. neustále zlepšujeme zvyšujeme způsobilost a kompetence svých pracovníků, spolupracujeme s vybranými kvalitními dodavateli a partnery
(1) hodnocení pracovníků
(2) hodnocení dodavatelů
(3) stanovený a naplněný plán vzdělávání a výcviku pracovníků

Add G. neustále zlepšujeme jakost MÚ a jeho systém řízení jakosti
(1) zpracovaná situační a procesní analýzu systému řízení jakosti MÚ v duchu požadavků mezinárodních standardů - požadavky normy ISO 9001:2000 systém řízení jakosti - požadavky
(2) dosažená shoda systému řízení jakosti s mezinárodními standardy - požadavky normy ISO 9001:2000 systém řízení jakosti - požadavky
(3) optimalizovaný systém řízení jakosti MÚ podle požadavků vedení MÚ
(4) prokázané skutečné zlepšování systému řízení jakosti MÚ
(5) získaný certifikát o shodě systému řízení jakosti MÚ s požadavky normy ISO 9001:2000 systém řízení jakosti – požadavky
(6) zavedený systém bezpečnosti informací ve shodě s mezinárodními standardy
(7) získaný certifikát o shodě systému bezpečnosti informací MÚ s požadavky normy ISO 27000

 

V Litomyšli dne 30. 6. 2009

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl