Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Odbor životního prostředí

vedoucí: Ing. Olga Paclíková

tel.: 461 653 420    mobil: 702 239 493    e-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

vykonává státní správu na území obce s rozšířenou působností Litomyšl v oblastech vodního hospodářství, ochrany přírody, lesnictví, myslivosti, rybářství, odpadového hospodářství, ovzduší, zemědělského půdního fondu


Zde nás najdete


Naši pracovníci

Ing. Olga Paclíková
vedoucí, vodoprávní úřad
tel.: 461 653 420     mobil: 702 239 493     e-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

Ing. Lenka Havranová
státní správa lesů a myslivosti
tel.: 461 653 422     e-mail: lenka.havranova@litomysl.cz

Zdislava Jansová
souhrnná stanoviska odboru, ochrana zemědělského půdního fondu
tel.: 461 653 423     e-mail: zdislava.jansova@litomysl.cz

Mgr. Vratislav Laška, Ph.D.
státní správa ochrany přírody a rybářství
tel.: 461 653 425     e-mail: vratislav.laska@litomysl.cz

Ing. Alexandra Pandulová
státní správa ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
tel.: 461 653 424     e-mail: alexandra.pandulova@litomysl.cz

Ing. Bohuslav Říha
vodoprávní úřad
tel.: 461 653 421     e-mail: bohuslav.riha@litomysl.cz


Naše formuláře

Hlášení o produkci a nakládání s odpady (formát doc, velikost 75 KB)

Doporučení pro ohlašování v odpadovém hospodářství v roce 2018 (formát docx, velikost 16,33 KB)

podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů

Žádost o závazné stanovisko-ovzduší (formát doc, velikost 36 KB)

dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (formát docx, velikost 13,57 KB)

§ 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Plná moc pro celé řízení (formát doc, velikost 30,5 KB)

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les (formát doc, velikost 30,5 KB)

podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů pěstebních, výchovné probírky a zdravotních (formát doc, velikost 34,5 KB)

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů údržby břehových porostů, odstraňování dřevin v op zařízení elektrizační a plynárenské soustavy (formát doc, velikost 34 KB)

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les (formát doc, velikost 29,5 KB)

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (formát doc, velikost 56,5 KB)

Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/92 Sb. (formát doc, velikost 39 KB)

Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí (formát doc, velikost 27,5 KB)

k záměru ovlivňující životní prostředí

Státní správa lesů a myslivosti

Předání souhrnných údajů LHE (formát doc, velikost 30,5 KB)

Návrh na ustanovení myslivecké stráže (formát doc, velikost 49 KB)

Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře (formát doc, velikost 37,5 KB)

Vyrozumění o záměru provedení těžby (formát doc, velikost 29 KB)

Žádost o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (formát doc, velikost 27,5 KB)

Žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha (formát doc, velikost 31 KB)

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (formát doc, velikost 26,5 KB)

Žádost o udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 2 (formát doc, velikost 27 KB)

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa či nikoli (formát doc, velikost 29,5 KB)

Žádost o vydání souhlasu s využitím území nebo umístěním stavby na lesním pozemku nebo v jeho ochranném pásmu (formát doc, velikost 28 KB)

Žádost o výjimku ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech mladších než 80 let (formát doc, velikost 28 KB)

Čtvrtletní hlášení o lovu zvěře (formát doc, velikost 120 KB)

Plán péče o zvěř (formát doc, velikost 179 KB)

Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (formát doc, velikost 315 KB)

Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (formát doc, velikost 91 KB)

Plán chovu a lovu ostatních druhů zvěře (formát doc, velikost 83,5 KB)

Plán počtu loveckých psů (formát doc, velikost 130,5 KB)

Plán společných lovů zvěře (formát doc, velikost 155,5 KB)

Sčítání zvěře (formát doc, velikost 537,5 KB)

Seznam trofejí (formát doc, velikost 280,5 KB)

Vodoprávní úřad

Seznam žádostí na vodoprávní úřad (formát docx, velikost 14,58 KB)

 Žádost - 26 žádostí Ministerstva zemědělství platné od roku 2018 (odkaz na eagri.cz)

vodní zákon


Naše životní situace

Životní prostředí / Kácení dřevin

Kdy povolení ke kácení dřevin mimo les není potřeba?

Kdy se vyžaduje povolení ke kácení dřevin mimo les a jak případně žádat o povolení a co k tomu potřebuji?


Životní prostředí / Lesní hospodářství

Jsem vlastníkem lesa. Kde mohu nalézt informace o svém lese?

Kdo je odborný lesní hospodář (OLH) a ke kterému majiteli lesa je přiřazen?


Životní prostředí / Myslivost a rybářství

Potřebuji vystavit státní lovecký lístek. Co je k jeho vydání potřeba?

Potřebuji vystavit státní rybářský lístek. Co je k jeho vydání potřeba a kolik stojí?


Životní prostředí / Odpadové hospodářství

Kde najdu seznam oprávněných osob z hlediska nakládání s odpady?

Jsem podnikatel, kdy musím podat hlášení o odpadech?


Životní prostředí / Ochrana ovzduší

Jaké mám povinnosti jako provozovatel spalovacího kotle?


Životní prostředí / Vodní hospodářství

Chci realizovat hydrogeologický průzkumný vrt. Je třeba povolení k provedení tohoto vrtu?

Chci u rodinného domu realizovat domácí čističku odpadních vod (DČOV) s vypouštěním odpadních vod do vod podzemních. Je třeba k jejímu zřízení nějaké povolení?

Chci u rodinného domu realizovat domácí čističku odpadních vod (DČOV) a vypouštět tyto vody do vod povrchových (do potoka). Je to možné?

Chci vybudovat vodní tůň?


Životní prostředí / Zemědělský půdní fond

Co je zemědělský půdní fond (ZPF)?

Co potřebuji k vynětí půdy ze ZPF?

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl