Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) pro podání oznámení o protiprávním jednání.

1) Na základě Směrnice (EU) č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Směrnice") a zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), zavedlo město Litomyšl vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům (orgánů měst, organizací města Litomyšl a právnických osob založených městem Litomyšl) a ostatním osobám, které byli s níže uvedenými organizacemi v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Jedná se o tyto právnické osoby:
Město Litomyšl, IČO 00276944, 570 01 Litomyšl(orgány a zvláštní orgány města)
  ▪ Zastupitelstvo města Litomyšl;
  ▪ Rada města Litomyšl;
  ▪ Městský úřad Litomyšl;
  ▪ Městská policie Litomyšl;
Příspěvkové organizace města Litomyšl (jako zřizovatele těchto organizací)
 ▪ Centrum sociální pomoci Litomyšl;
 ▪ Městská galerie Litomyšl;
 ▪ Městská knihovna Litomyšl;
 ▪ Smetanův dům Litomyšl;
 ▪ Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl, okr. Svitavy;
 ▪ Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, 570 01 Litomyšl, okr. Svitavy;
 ▪ Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, 570 01 Litomyšl, okr. Svitavy;
 ▪ Mateřská škola Sedmikráska;
 ▪ Mateřská škola v Líbánkách;
 ▪ Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Litomyšli;
 ▪ Středisko volného času Litomyšl;
 Společnosti založené městem Litomyšl
 ▪ Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, 570 01 Litomyšl.

2) Oznámení obsahuje informace, které
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
    1.     finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy,
    2.     daň z příjmů právnických osob,
    3.     předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
    4.     ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
    5.     bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
    6.     ochrana životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
    7.     radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
    8.     zadávání veřejných zakázek, veřejné dražby a hospodářská soutěž,
    9.     ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   10.   ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   11.   ochrana finančních zájmů Evropské unie,nebo
   12.   fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory podle práva
           Evropské  unie  

3) Příslušnou osobou pověřenou přijímat a vyřizovat oznámení podle zákona je zaměstnanec města vykonávající tuto činnost na základě uzavřené dohody o provedení práce (pracovní místo zařazené do Městského úřadu Litomyšl, odboru kanceláře vedení VMU/09) paní Ing. Klára Hudečková.

4) Oznámení lze příslušné osobě podat:
a)  prostřednictvím webového formuláře (preferovaný způsob komunikace): https://www.nntb.cz/c/aaa0a00a
b)  písemně na adresu
     Městský úřad Litomyšl
     Bří Šťastných 1000
     570 01 Litomyšl
     s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky u dveří
     kanceláře podatelny v přízemí budovy Městské úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl.
c)  telefonicky: +420 720 073 518  (z rozhovoru se pořizuje zvukový záznam)
d)  osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem (jednání může proběhnout i mimo úřední
     hodiny)
e)  podání může být učiněno rovněž prostřednictvím externího komunikačního systému
     Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. 

5) Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 zákona nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 zákona známa. 

6) Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně  nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle směrnice a zákona, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).  Za hlavní ochranné opatření lze považovat zejména zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

7) O přijetí oznámení podle odstavce 1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:
    a)    oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
    b)    je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě
Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. 
Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opa- tření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Vnitřní předpis města (formát pdf, velikost 1,27 MB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl