Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) pro podání oznámení o protiprávním jednání.

Na základě Směrnice (EU) č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice (EU)), zavedlo město Litomyšl vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům (orgánů a organizací města Litomyšl) a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (EU). Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Ing. Klára Hudečková

Kontaktní údaje pro podání oznámení:
a)  prostřednictvím webového formuláře (preferovaný způsob komunikace)
https://www.nntb.cz/c/aaa0a00a
b)  písemně na adresu
Městský úřad Litomyšl
Bří Šťastných 1000
570 01 Litomyšl
s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky u dveří kanceláře podatelny v přízemí budovy Městské úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl.
c)  telefonicky: +420 725 456 500  (z rozhovoru se pořizuje zvukový záznam)
d)  osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem (jednání může proběhnout i mimo úřední hodiny)
e)  podání může být učiněno rovněž prostřednictvím externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. 

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,
a)  které má znaky trestného činu nebo přestupku,
b)  nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,
c)  a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Směrnicí (EU) rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců a dalších osob, jako např. zaměstnanci v soukromém i veřejném sektoru, osoby samostatně výdělečně činné, dobrovolníci, stážisté a další.

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:
a)  informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky,
b)  informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c) informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Ochrana oznamovatele
Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně  nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice (EU), pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).  Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Postup příslušné osoby po podání oznámení
a)  příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
b)  příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci, 
c)  o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Vnitřní předpis (formát pdf, velikost 343,53 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl