Litomysl Městský úřad Litomyšl
Bookmark and Share

Formuláře Městského úřadu Litomyšl

Odbor správní

-

Odbor finanční

 Oznámení o zahájení činnosti k místnímu poplatku z ubytovací kapacity od r. 2011 (formát doc, velikost 38 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity od r. 2011 (formát doc, velikost 31,5 KB)

 Oznámení o ukončení činnosti k místnímu poplatku z ubytovací kapacity od r. 2011 (formát doc, velikost 35,5 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku ze psů pro fyzické osoby (formát doc, velikost 53 KB)

 Odhláška psa z evidence a žádost o vrácení přeplatku ze psů (formát doc, velikost 36,5 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku ze psů pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 55 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzické osoby (formát doc, velikost 71 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzické osoby(objekty bez pobytu) (formát doc, velikost 52,5 KB)

 Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad (formát doc, velikost 28 KB)

Úsek rozpočtu a kontroly

-

Oddělení účetnictví

-

Odbor vnitřní správy a obrany - zrušen k 31.3.2013

-

Odbor místního a silničního hospodářství

 Žádost o půjčku na odstraňování škod vzniklých živelnou událostí (formát doc, velikost 26 KB)

 Dohoda o výměně bytů (formát rtf, velikost 13,64 KB)

 Žádost o přidělení bytu (formát doc, velikost 38 KB)

 Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (formát doc, velikost 93,5 KB)

 HAVÁRIE Žádost o povolení ZUK, provádění stavebních prací MSH (formát doc, velikost 64 KB)

 Žádost o komunikační připojení MSH (formát doc, velikost 47 KB)

 Žádost o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami MSH (formát doc, velikost 53 KB)

 Žádost o povolení ZUK, oznámení užívání veřejného prostranství MSH (formát doc, velikost 53,5 KB)

 Žádost o povolení ZUK, provádění stavebních prací MSH (formát doc, velikost 63,5 KB)

 Žádost o povolení ZUK, umístění inženýrských sítí MSH (formát doc, velikost 52,5 KB)

 Žádost o stanovení dopravního značení MSH (formát doc, velikost 42 KB)

 Žádost o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě - č. O 5 MSH (formát doc, velikost 50 KB)

 Žádost o poskytnutí dotace na zakoupení domácího kompostéru (rok 2015) (formát doc, velikost 27 KB)

 Přihláška do výběrového řízení na obsazení nových bytů v ulici J. E. Purkyně (formát doc, velikost 44,5 KB)

evidence zemědělských podnikatelů

 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba (formát doc, velikost 73,5 KB)

 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba (formát doc, velikost 94 KB)

 Oznámení změn a doplnění (formát doc, velikost 40 KB)

Odbor výstavby a územního plánování

 Plná moc pro neurčitý počet řízení (formát doc, velikost 28,5 KB)

 Plná moc pro celé řízení (formát doc, velikost 30,5 KB)

 Plná moc pro určitý úkon nebo část řízení (formát doc, velikost 29,5 KB)

Oddělení úřadu územního plánování

 Obsah dohody o parcelaci (formát doc, velikost 31 KB)

 Obsah plánovací smlouvy (formát doc, velikost 28,5 KB)

územně analytické podklady

 Pasport údaje o území (formát doc, velikost 44,5 KB)

územní plán

 Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny (formát doc, velikost 49 KB)

Oddělení stavebního úřadu

1 obecné

 Souhlas vlastníka sousední stavby nebo sousedního pozemku (formát doc, velikost 42,5 KB)

 Souhlas vlastníka nemovitosti pro územní řízení (formát doc, velikost 40,5 KB)

(lze použít pouze pro územní řízení)

 Smlouva s vlastníkem nemovitosti (formát doc, velikost 49 KB)

(v případech, kdy bude stavba nebo její část umístěna na cizím pozemku nebo stavbě)

2 územní řízení

 Žádost o povolení výjimky (formát doc, velikost 44,5 KB)

z obecných požadavků na výstavbu

 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (formát doc, velikost 110 KB)

 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (formát doc, velikost 107 KB)

 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (formát doc, velikost 100 KB)

 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (formát doc, velikost 94 KB)

 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (formát doc, velikost 105,5 KB)

 Žádost o územní souhlas (formát doc, velikost 98 KB)

 Obsah a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ... (formát pdf, velikost 602,69 KB)

 Obsah a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území (formát pdf, velikost 417,87 KB)

 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (formát pdf, velikost 436,94 KB)

3 stavební povolení a ohlášení

 Žádost o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona (formát doc, velikost 36 KB)

 Žádost o povolení výjimky (formát doc, velikost 44,5 KB)

 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (formát doc, velikost 105,5 KB)

 Ohlášení stavby (formát doc, velikost 102 KB)

 Žádost o stavební povolení (formát doc, velikost 99,5 KB)

 Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (formát doc, velikost 100 KB)

 Čestné prohlášení stavbyvedoucího, že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby (formát doc, velikost 33 KB)

 Čestné prohlášení stavebního dozora, že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby (formát doc, velikost 39 KB)

 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (formát pdf, velikost 966,3 KB)

 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení (formát pdf, velikost 965,85 KB)

 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby (formát pdf, velikost 944,78 KB)

 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (formát doc, velikost 42,5 KB)

4 užívání staveb

 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (formát doc, velikost 102,5 KB)

 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (formát doc, velikost 41 KB)

(u staveb pravomocně povolených do 31.12.2006)

 Oznámení o užívání stavby (formát doc, velikost 100,5 KB)

 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (formát doc, velikost 100 KB)

 Čestné prohlášení o provedení stavby (formát doc, velikost 29,5 KB)

 Oznámení změny užívání stavby (formát doc, velikost 92 KB)

 Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení / zjednodušené dokumentace (formát doc, velikost 68,5 KB)

 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (formát pdf, velikost 354,8 KB)

 Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) (formát pdf, velikost 218,25 KB)

5 odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

 Ohlášení odstranění (formát doc, velikost 97,5 KB)

stavby, terénních úprav, zařízení

 Náležitosti dokumentace bouracích prací (formát pdf, velikost 462,11 KB)

Odbor rozvoje a investic

-

Oddělení majetkoprávní

Oddělení rozvoje

-

Odbor kultury a cestovního ruchu

-

Oddělení státní památkové péče

 Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - fyzické osoby (formát doc, velikost 26,5 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - právnické osoby (formát doc, velikost 25 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti (fyzické osoby) (formát doc, velikost 23 KB)

která je umístěna v památkové rezervaci, památkové zóně nebo jejich ochranném pásmu, podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti (právnické osoby) (formát doc, velikost 26 KB)

která je umístěna v památkové rezervaci, památkové zóně nebo jejich ochranném pásmu, podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (fyzické osoby) (formát doc, velikost 27 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (právnické osoby) (formát doc, velikost 27,5 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Odbor školství a sociální péče

-

Oddělení sociální péče

-

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

-

Odbor životního prostředí

 Hlášení o produkci a nakládání s odpady (formát doc, velikost 75 KB)

 Doporučení pro ohlašování v odpadovém hospodářství v roce 2012 (formát pdf, velikost 848,63 KB)

 Oznámení provozovatele malého zpoplatněného zdroje znečišťování ovzduší (formát doc, velikost 29,5 KB)

dle § 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

 Souhrnná provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší (formát doc, velikost 21,5 KB)

odkaz na www.ispop.cz

 Plná moc pro celé řízení (formát doc, velikost 30,5 KB)

 Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les (formát doc, velikost 30,5 KB)

podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů pěstebních, výchovné probírky a zdravotních (formát doc, velikost 34,5 KB)

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů údržby břehových porostů, odstraňování dřevin v op zařízení elektrizační a plynárenské soustavy (formát doc, velikost 34 KB)

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les (formát doc, velikost 29,5 KB)

 Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (formát doc, velikost 56,5 KB)

 Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/92 Sb. (formát doc, velikost 39 KB)

 Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí (formát doc, velikost 27,5 KB)

k záměru ovlivňující životní prostředí

Státní správa lesů a myslivosti

 Vyrozumění o záměru provedení těžby (formát doc, velikost 29 KB)

 Žádost o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (formát doc, velikost 27,5 KB)

 Žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha (formát doc, velikost 31 KB)

 Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (formát doc, velikost 26,5 KB)

 Žádost o udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 2 (formát doc, velikost 27 KB)

 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa či nikoli (formát doc, velikost 29,5 KB)

 Žádost o vydání souhlasu s využitím území nebo umístěním stavby na lesním pozemku nebo v jeho ochranném pásmu (formát doc, velikost 27,5 KB)

 Žádost o výjimku ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech mladších než 80 let (formát doc, velikost 28 KB)

 Čtvrtletní hlášení o lovu zvěře (formát doc, velikost 120 KB)

 Plán péče o zvěř (formát doc, velikost 179 KB)

 Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (formát doc, velikost 315 KB)

 Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (formát doc, velikost 91 KB)

 Plán chovu a lovu ostatních druhů zvěře (formát doc, velikost 83,5 KB)

 Plán počtu loveckých psů (formát doc, velikost 129,5 KB)

 Plán společných lovů zvěře (formát doc, velikost 156 KB)

 Sčítání zvěře (formát doc, velikost 537,5 KB)

 Seznam trofejí (formát doc, velikost 280,5 KB)

Vodoprávní úřad

 Seznam žádostí na vodoprávní úřad (formát doc, velikost 35 KB)

 příloha 1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu § 8 odst.1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona (formát rtf, velikost 168,82 KB)

 příloha 2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu § 8 odst.1 písm. b) bod 1. vodního zákona (formát rtf, velikost 87,51 KB)

 příloha 3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu § 8 odst.1 písm. c) vodního zákona (formát rtf, velikost 123,63 KB)

 příloha 4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu § 8 odst.1 písm. c) vodního zákona (formát rtf, velikost 131,26 KB)

 příloha 5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu § 8 odst.1 písm. c) vodního zákona (formát rtf, velikost 113,28 KB)

 příloha 6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu § 8 odst.1 písm. c) vodního zákona (formát rtf, velikost 119,79 KB)

 příloha 7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu § 14 odst. 1 vodního zákona (formát rtf, velikost 97,45 KB)

 příloha 8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům § 15 vodního zákona (formát rtf, velikost 191,46 KB)

 příloha 9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních pro potřeby jednotlivých domácností § 15 vodního zákona (formát rtf, velikost 150,95 KB)

 příloha 10. Žádost o povolení k užívání vodních děl (starý stavební zákon § 15 vodního zákona a § 76 a násl. stavebního zákona č.501976 Sb.) (formát rtf, velikost 79,6 KB)

 příloha 11. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu § 16 odst.1 vodního zákona (formát rtf, velikost 118,89 KB)

 příloha 12. Žádost o udělení souhlasu § 17 vodního zákona (formát rtf, velikost 87,3 KB)

 příloha 13. Žádost o vyjádření § 18 vodního zákona (formát rtf, velikost 39,76 KB)

 příloha 14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona č.1832006 Sb. (formát rtf, velikost 95,74 KB)

 příloha 15. Oznámení o užívání stavby vodního díla § 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona č.1832006 Sb. (formát rtf, velikost 70,3 KB)

 příloha 16. Ohlášení § 15a odst.3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona stavebního zákona č.1832006 Sb. (formát rtf, velikost 97,83 KB)

 příloha 17. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých domácností a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru § 8 odst. 1 písm. b) (formát rtf, velikost 160,03 KB)

 příloha 18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých domácností a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k vypouštění (formát rtf, velikost 183,03 KB)

 příloha 19. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých domácností a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod (formát rtf, velikost 189,8 KB)

 příloha 20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel § 15a vodního zákona (formát rtf, velikost 138,52 KB)

 příloha 21. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu § 30 odst.6 vodního zákona (formát rtf, velikost 141,87 KB)

 příloha 22. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu § 58 odst.3 vodního zákona (formát rtf, velikost 105,77 KB)

 příloha 25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla § 115 odst.17 vodního zákona (formát rtf, velikost 78,34 KB)

Odbor sociální péče - zrušen k 31.12.2011

-

Odbor živnostenského úřadu

 Formuláře pro podání (formát pdf, velikost 31,43 KB)

Centrální formuláře pro písemná a elektronická podání.

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

-

Oddělení informatiky

 Žádost o přístup do IS Intranet.lit pro osoby působící v Litomyšli v oblasti cestovního ruchu (formát doc, velikost 37 KB)

 Žádost o přístup do IS Intranet.lit pro osoby pořádající kulturní, společenské a sportovní akce (formát doc, velikost 36,5 KB)

Tiskové oddělení

-

Oddělení projektů a dotací

-

Odbor dopravy

Registr řidičů

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení mot. vozidel (formát doc, velikost 32 KB)

Registr vozidel

 Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (formát pdf, velikost 632,31 KB)

 Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 621,15 KB)

 Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu (formát pdf, velikost 639,89 KB)

 Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (formát pdf, velikost 631,07 KB)

 Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (formát pdf, velikost 629,08 KB)

 Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu (formát pdf, velikost 636,86 KB)

 Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 665,12 KB)

 Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 646,37 KB)

 Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (formát pdf, velikost 640,92 KB)

Odbor městské policie

-

Odbor městských lesů

-

Za vystavené formuláře jsou odpovědní vedoucí příslušných odborů.

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty