Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Formuláře Městského úřadu Litomyšl

Odbor správní

-

Odbor finanční

 Oznámení o zahájení činnosti k místnímu poplatku z ubytovací kapacity (formát doc, velikost 74,5 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity (formát doc, velikost 70 KB)

 Oznámení o ukončení činnosti k místnímu poplatku z ubytovací kapacity (formát doc, velikost 72 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku ze psů pro fyzické osoby (formát doc, velikost 90 KB)

 Odhláška psa z evidence a žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů (formát doc, velikost 76,5 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku ze psů pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 89 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzické osoby (formát doc, velikost 105 KB)

 Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzické osoby (objekty bez pobytu) (formát doc, velikost 87 KB)

 Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad (formát doc, velikost 31,5 KB)

Úsek rozpočtu a kontroly

-

Oddělení účetnictví

-

Odbor vnitřní správy a obrany - zrušen k 31.3.2013

-

Odbor místního a silničního hospodářství

 Žádost o půjčku na odstraňování škod vzniklých živelnou událostí (formát doc, velikost 26 KB)

 Dohoda o výměně bytů (formát rtf, velikost 13,64 KB)

 Žádost o přidělení bytu (formát doc, velikost 62 KB)

 Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (formát doc, velikost 87 KB)

 Oznámení havárie žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace provádění stavebních prací (formát doc, velikost 59,5 KB)

 Žádost o povolení připojení pozemní komunikace (formát doc, velikost 45,5 KB)

 Žádost o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami MSH (formát doc, velikost 53 KB)

 Žádost o povolení ZUK, oznámení užívání veřejného prostranství MSH (formát doc, velikost 53,5 KB)

 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace provádění stavebních prací (formát doc, velikost 58,5 KB)

 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace umístění inženýrských sítí (formát doc, velikost 49 KB)

 Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy a místní komunikace (formát doc, velikost 53 KB)

 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace výjimečné užití mk a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního předpisu (formát doc, velikost 54,5 KB)

 Žádost o stanovení dopravního značení MSH (formát doc, velikost 42 KB)

 Žádost o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě - č. O 5 MSH (formát doc, velikost 50 KB)

 Přihláška do výběrového řízení na obsazení nových bytů v ulici J. E. Purkyně (formát doc, velikost 44,5 KB)

evidence zemědělských podnikatelů

 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba (formát doc, velikost 73,5 KB)

 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba (formát doc, velikost 94 KB)

 Oznámení změn a doplnění (formát doc, velikost 40 KB)

Odbor výstavby a územního plánování

 Plná moc pro neurčitý počet řízení (formát doc, velikost 28,5 KB)

 Plná moc pro celé řízení (formát doc, velikost 30,5 KB)

 Plná moc pro určitý úkon nebo část řízení (formát doc, velikost 29,5 KB)

Oddělení úřadu územního plánování

 Obsah dohody o parcelaci (formát doc, velikost 31 KB)

 Obsah plánovací smlouvy (formát doc, velikost 28,5 KB)

územně analytické podklady

 Pasport údaje o území (formát doc, velikost 44,5 KB)

územní plán

 Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny (formát doc, velikost 49 KB)

Oddělení stavebního úřadu

1 obecné

 Souhlas vlastníka sousední stavby nebo sousedního pozemku (formát doc, velikost 42,5 KB)

 Souhlas vlastníka nemovitosti pro územní řízení (formát doc, velikost 40,5 KB)

(lze použít pouze pro územní řízení)

 Smlouva s vlastníkem nemovitosti (formát doc, velikost 49 KB)

(v případech, kdy bude stavba nebo její část umístěna na cizím pozemku nebo stavbě)

2 územní řízení

 Žádost o povolení výjimky (formát doc, velikost 50,5 KB)

 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (formát doc, velikost 110 KB)

 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (formát doc, velikost 107 KB)

 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (formát doc, velikost 100 KB)

 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (formát doc, velikost 94 KB)

 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (formát doc, velikost 105,5 KB)

 Žádost o územní souhlas (formát doc, velikost 98 KB)

 Obsah a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ... (formát pdf, velikost 602,69 KB)

 Obsah a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území (formát pdf, velikost 417,87 KB)

 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (formát pdf, velikost 436,94 KB)

3 stavební povolení a ohlášení

 Žádost o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona (formát doc, velikost 36 KB)

 Žádost o povolení výjimky (formát doc, velikost 50,5 KB)

 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (formát doc, velikost 105,5 KB)

 Ohlášení stavby (formát doc, velikost 102 KB)

 Žádost o stavební povolení (formát doc, velikost 99,5 KB)

 Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (formát doc, velikost 100 KB)

 Čestné prohlášení stavbyvedoucího, že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby (formát doc, velikost 33 KB)

 Čestné prohlášení stavebního dozora, že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby (formát doc, velikost 39 KB)

 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (formát pdf, velikost 966,3 KB)

 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení (formát pdf, velikost 965,85 KB)

 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby (formát pdf, velikost 944,78 KB)

 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (formát doc, velikost 42,5 KB)

4 užívání staveb

 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (formát doc, velikost 102,5 KB)

 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (formát doc, velikost 41 KB)

(u staveb pravomocně povolených do 31.12.2006)

 Oznámení o užívání stavby (formát doc, velikost 100,5 KB)

 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (formát doc, velikost 100 KB)

 Čestné prohlášení o provedení stavby (formát doc, velikost 29,5 KB)

 Oznámení změny užívání stavby (formát doc, velikost 92 KB)

 Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení / zjednodušené dokumentace (formát doc, velikost 68,5 KB)

 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (formát pdf, velikost 354,8 KB)

 Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) (formát pdf, velikost 218,25 KB)

5 odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

 Ohlášení odstranění (formát doc, velikost 97,5 KB)

stavby, terénních úprav, zařízení

 Náležitosti dokumentace bouracích prací (formát pdf, velikost 462,11 KB)

Odbor rozvoje a investic

-

Oddělení majetkoprávní

Oddělení rozvoje

-

Odbor kultury a cestovního ruchu

-

Oddělení státní památkové péče

 Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - fyzické osoby (formát doc, velikost 26,5 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - právnické osoby (formát doc, velikost 25 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti (fyzické osoby) (formát doc, velikost 23 KB)

která je umístěna v památkové rezervaci, památkové zóně nebo jejich ochranném pásmu, podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti (právnické osoby) (formát doc, velikost 26 KB)

která je umístěna v památkové rezervaci, památkové zóně nebo jejich ochranném pásmu, podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (fyzické osoby) (formát doc, velikost 27 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (právnické osoby) (formát doc, velikost 27,5 KB)

podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Odbor školství a sociální péče

 Přihláška do MŠ v Litomyšli (formát doc, velikost 33,5 KB)

Oddělení sociální péče

-

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

-

Odbor životního prostředí

 Hlášení o produkci a nakládání s odpady (formát doc, velikost 75 KB)

 Doporučení pro ohlašování v odpadovém hospodářství v roce 2012 (formát pdf, velikost 848,63 KB)

 Oznámení provozovatele malého zpoplatněného zdroje znečišťování ovzduší (formát doc, velikost 29,5 KB)

dle § 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

 Souhrnná provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší (formát doc, velikost 21,5 KB)

odkaz na www.ispop.cz

 Plná moc pro celé řízení (formát doc, velikost 30,5 KB)

 Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les (formát doc, velikost 30,5 KB)

podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů pěstebních, výchovné probírky a zdravotních (formát doc, velikost 34,5 KB)

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů údržby břehových porostů, odstraňování dřevin v op zařízení elektrizační a plynárenské soustavy (formát doc, velikost 34 KB)

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les (formát doc, velikost 29,5 KB)

 Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (formát doc, velikost 56,5 KB)

 Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/92 Sb. (formát doc, velikost 39 KB)

 Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí (formát doc, velikost 27,5 KB)

k záměru ovlivňující životní prostředí

Státní správa lesů a myslivosti

 Vyrozumění o záměru provedení těžby (formát doc, velikost 29 KB)

 Žádost o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (formát doc, velikost 27,5 KB)

 Žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha (formát doc, velikost 31 KB)

 Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (formát doc, velikost 26,5 KB)

 Žádost o udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 2 (formát doc, velikost 27 KB)

 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa či nikoli (formát doc, velikost 29,5 KB)

 Žádost o vydání souhlasu s využitím území nebo umístěním stavby na lesním pozemku nebo v jeho ochranném pásmu (formát doc, velikost 27,5 KB)

 Žádost o výjimku ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech mladších než 80 let (formát doc, velikost 28 KB)

 Čtvrtletní hlášení o lovu zvěře (formát doc, velikost 120 KB)

 Plán péče o zvěř (formát doc, velikost 179 KB)

 Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (formát doc, velikost 315 KB)

 Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (formát doc, velikost 91 KB)

 Plán chovu a lovu ostatních druhů zvěře (formát doc, velikost 83,5 KB)

 Plán počtu loveckých psů (formát doc, velikost 129,5 KB)

 Plán společných lovů zvěře (formát doc, velikost 156 KB)

 Sčítání zvěře (formát doc, velikost 537,5 KB)

 Seznam trofejí (formát doc, velikost 280,5 KB)

Vodoprávní úřad

 Seznam žádostí na vodoprávní úřad (formát doc, velikost 34,5 KB)

 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu (formát pdf, velikost 631,01 KB)

§ 8 odst.1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona

 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (formát pdf, velikost 402,31 KB)

§ 8 odst.1 písm. b) bod 1. vodního zákona

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (formát pdf, velikost 589,35 KB)

§ 8 odst.1 písm. c) vodního zákona

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (formát pdf, velikost 556,59 KB)

§ 8 odst.1 písm. c) vodního zákona

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (formát pdf, velikost 473,39 KB)

§ 8 odst.1 písm. c) vodního zákona

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (formát pdf, velikost 449,09 KB)

§ 8 odst.1 písm. c) vodního zákona

 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (formát pdf, velikost 525,62 KB)

§ 14 odst. 1 vodního zákona

 Žádost o stavební povolení k vodním dílům (formát pdf, velikost 757,07 KB)

§ 15 vodního zákona

 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (formát pdf, velikost 411,96 KB)

§ 15 vodního zákona

 Žádost o povolení k užívání vodních děl (formát pdf, velikost 537,29 KB)

§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. stavebního zákona č.50/1976 Sb.

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (formát pdf, velikost 450,86 KB)

§ 16 odst.1 vodního zákona

 Žádost o udělení souhlasu (formát pdf, velikost 627,85 KB)

§ 17 vodního zákona

 Žádost o vyjádření (formát pdf, velikost 480,04 KB)

§ 18 vodního zákona

 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (formát pdf, velikost 729,93 KB)

§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona č.183/2006 Sb.

 Oznámení o užívání stavby vodního díla (formát pdf, velikost 615,02 KB)

§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona č.183/2006 Sb.

 Ohlášení (formát pdf, velikost 524,89 KB)

§ 15a odst.3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona stavebního zákona č.183/2006 Sb.

 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (formát pdf, velikost 524,99 KB)

§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (formát pdf, velikost 517,24 KB)

§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (formát pdf, velikost 877,95 KB)

§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona

 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (formát pdf, velikost 775,66 KB)

§ 15a vodního zákona

 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (formát pdf, velikost 615,02 KB)

§ 30 odst.6 vodního zákona

 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (formát pdf, velikost 595,56 KB)

§ 58 odst.3 vodního zákona

 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (formát pdf, velikost 647,76 KB)

§ 38 odst.3 vodního zákona

 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (formát pdf, velikost 674,02 KB)

§ 9 odst.8 a § 39 odst.7 vodního zákona

 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (formát pdf, velikost 687,62 KB)

§ 115 odst.17 vodního zákona

Odbor sociální péče - zrušen k 31.12.2011

-

Odbor živnostenského úřadu

 Formuláře pro podání (formát pdf, velikost 31,43 KB)

Centrální formuláře pro písemná a elektronická podání.

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

-

Oddělení informatiky

 Žádost o přístup do IS Intranet.lit pro osoby působící v Litomyšli v oblasti cestovního ruchu (formát doc, velikost 37 KB)

 Žádost o přístup do IS Intranet.lit pro osoby pořádající kulturní, společenské a sportovní akce (formát doc, velikost 36,5 KB)

Tiskové oddělení

-

Oddělení projektů a dotací

-

Odbor dopravy

Registr řidičů

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení mot. vozidel (formát doc, velikost 32 KB)

Registr vozidel

 Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (formát pdf, velikost 632,31 KB)

 Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 621,15 KB)

 Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu (formát pdf, velikost 639,89 KB)

 Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (formát pdf, velikost 631,07 KB)

 Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (formát pdf, velikost 629,08 KB)

 Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu (formát pdf, velikost 636,86 KB)

 Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 665,12 KB)

 Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 646,37 KB)

 Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (formát pdf, velikost 640,92 KB)

Oddělení přestupků

-

Městská policie

-

Odbor městských lesů

-

Za vystavené formuláře jsou odpovědní vedoucí příslušných odborů.


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty