Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Město Litomyšl (dále také jen „město“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město je správcem i zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Město Litomyšl
Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl
tel.: +420 461 653 333
e-mail: podatelna@litomysl.cz
ID datové schránky: x4cbvs8

Účel zpracování osobních údajů - Město jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely výkonu státní správy a výkonu samosprávy.

Právní základ zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné pro:

  • splnění právních povinností, které se na město vztahují (např. vyřizování podnětů, žádostí o informace)
  • plnění smlouvy mezi městem a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí)
  • splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je město pověřeno (např. kontaktní údaje členů orgánů města pro zajištění komunikace s občany)
  • ochranu práv a oprávněných zájmů města, jako je ochrana osob a majetku města, ochrana života a zdraví osob (např. kamerový systém města)
  • ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, jehož součástí je vždy také informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání úřadům, institucím či jiným orgánům není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas. Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU).

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této předem definované doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům
  • na jejich opravu
  • na výmaz, popřípadě omezení zpracování
  • vznést námitku proti jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů

Požadavku subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebude subjekt údajů s vypořádáním požadavků souhlasit, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Na základě povinnosti uložené obecným nařízením jmenovalo město pověřence pro ochranu osobních údajů, který plný úkoly dle článku 39 GDPR a je pro subjekty údajů kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Klára Hudečková
tel.: +420 720 073 518
e-mail: poverenec@litomysl.cz
Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Celý text Nařízení je dostupný na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

 

Agendy obsahující osobní údaje

Agenda zastupitelstvo města

účel zpracování:

Zákon o obcích 128/2000 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
vedoucí odborů a oddělení, členové ZaM

Agenda rady města

účel zpracování:

Zákon o obcích 128/2000 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
členové RaM, vedoucí odborů, vedoucí oddělení

Ocenění Rady města Litomyšle

účel zpracování:

Ceny se udělují dle směrnice města č. 12/11 Pravidla pro udělování ocenění města Litomyšle
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
ne

Agenda výborů, komisí a pracovních skupin

účel zpracování:

Jmenování členů výborů, komisí a pracovních skupin výborů je v kompetenci zastupitelstva města, příp. rady města (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích), komise a pracovní skupiny postupují dle směrnice města č. 7/15 Statut, jednací a organizační řád komisí rady města, odborných pracovních skupin a projektových rýmů rady města
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
ne

Čestné občanství města

účel zpracování:

Čestné občanství se uděluje na základě usnesení zastupitelstva města
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
zastupitelé města

Plánovací kalendář starosty a místostrarosty

účel zpracování:

plánování schůzek vedení města
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
ne

Starostova odpovědna

účel zpracování:

odpověd starosty na dotazy občanů
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
zveřejnění na www.litomysl.cz

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

účel zpracování:

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ne

Spisová služba

účel zpracování:

evidence došlé a odeslané pošty dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dle směrnice č. 03/13 Spisový a skartační řád MÚ
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ne

Evidence stížností

účel zpracování:

vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb.
organizační směrnice MěÚ č. 01/06
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ne

Evidence petic

účel zpracování:

vyřizování peticí pdle zákona č. 85/1990 Sb.
organizační směrnice MěÚ č. 10/13
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
členové zastupitelstva města, vedoucí odborů a oddělení

Osadní výbory

účel zpracování:

Volba osadních výborů je v kompetenci zastupitelstva obce (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích), osadní výbory pracují dle směrnice města Statut a pravidla pro činnost osadních výborů města Litomyšle
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
ne

Kronika města

účel zpracování:

Kronika města se vede na základě zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ne

Agenda Valné hromady Městské služby Litomyšl s.r.o.

účel zpracování:

Zákon o obcích 128/2000 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
členové rady města, ředitel Městských služeb Litomyšle s.r.o.

Výběrová řízení na nové pracovníky

účel zpracování:

Výběrové řízení se vyhlašují podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ne

Elektronické stravenkové karty (TRC)

účel zpracování:

Agenda elektronických stravenkových karet pro stravování zaměstnanců (směrnice města č. 04/16 o podmínkách stravování zaměstnanců města Litomyšl).
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
společnost EDENRED CZ s.r.o. na základě smlouvy

Evidence vzdělávání zaměstnanců v aplikaci RENTEL

účel zpracování:

zákon ú úřednících ÚSC 312/2002 Sb.- vzdělávání úředníků
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ne

Lilie

účel zpracování:

Agenda souvisí s přípravou městského zpravodaje, osobní údaje jsou potřebné jako identifikační údaje pisatelů textů. Tyto povinnosti vyplývají ze Statutu a Pravidel Zpravodaje města Litomyšle Lilie dostupného na: https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=lilie&akce=statut
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Na vyžádání kdokoliv ze zákona. (46/2000, tiskový zákon).

Tiskové zprávy

účel zpracování:

Propagace města Litomyšle.
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Ne.

Databáze historických osobností a událostí

účel zpracování:

Agenda slouží k informování veřejnosti o zajímavých/důležitých litomyšlských osobnostech a událostech.
právní důvod/zákonnost zpracování:
a) Se zpracováním svých osobních údajů udělil subjekt údajů souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (platný souhlas uděluje osoba starší 16 let)
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Čtenáři městského zpravodaje Lilie.

Agenda přestupků v dopravě

účel zpracování:

zákon č 250/2016 Sb
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
přestupce, soudní znalec, pojišťovna

Agenda řidičů

účel zpracování:

zákon 361/200 Sb., zákon 247/2000 Sb
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
žadatel

Oprávnění řidiče taxislužby

účel zpracování:

§ 21c odst. 1 zák. č.111/1994 Sb.,
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
žadatel

Registr vozidel

účel zpracování:

Zák. č. 56/2001 Sb., registrace silničních vozidel, změny v registru vozidel, výdej dat z registru vozidel, schvalování vozidla do provozu
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
žadatel

Řidičské oprávnění

účel zpracování:

247/2000 sb
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
žadatel

Dary trenérům

účel zpracování:

Podpora trenérů mládeže
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Finanční odbor

Dotační program města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti

účel zpracování:

Podpora sportovních oddílů
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Finanční odbor, kontrolní výbor ZaM , RaM, ZaM

Dotační program města Litomyšle na podporu sociální oblasti, vzdělávání, provozu

účel zpracování:

Podpora z rozpočtu obce
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Finanční odbor, RaM, ZaM

Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky školy/školského zařízení a agenda ředitele školy

účel zpracování:

564/05 Sb.
54/05 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Členové konkursních komisí

Křížem krážem prázdninami - příměstský tábor

účel zpracování:

Příměstský tábor pro děti 6 - 12 let
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Vedoucím, se kterými jsou sepsané DPP v jednotlivých týdnech

Plnění povinné školní docházky

účel zpracování:

Plněmí povinné školní docházky - 561/2004 Sb., §36, odst. 8
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Ředitelé příslušné spádové základní školy

Vzdělávací akce, semináře, konference

účel zpracování:

359/99 Sb., § 11
Projekt MAP
Projekt Cestou vzájemného porozumění
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
f) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu OÚ
příjemci osobních údajů:
nepředávají se

Zápis dětí do MŠ

účel zpracování:

Plnění předškolního vzdělávání - 561/2004 Sb., §34, odst. 4
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Řediteli příslušné spádové MŠ je předán soupis dětí emailem

Evidence dětí vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí

účel zpracování:

Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21, ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Neevidovaná dokumentace dětí - SPO

účel zpracování:

Upozornění, žádost, oznámení, OSPOD
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Euroklíč

účel zpracování:

Vydávání euroklíčů na základě vyplnění evidenční karty euroklíče, evidenční karta je posílána Národní radě osob se zdravotním postižením ČR, o.s., ta vede databázi držitelů euroklíče
právní důvod/zákonnost zpracování:
a) Se zpracováním svých osobních údajů udělil subjekt údajů souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (platný souhlas uděluje osoba starší 16 let)
příjemci osobních údajů:
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.

Platby za telefonní linky v DPS

účel zpracování:

Výběr plateb za telefonní služby v DPS Litomyšl. Telefonní služby v DPS jsou součástí telefonního programu města Litomyšl
právní důvod/zákonnost zpracování:
f) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu OÚ
příjemci osobních údajů:
nájemci telefonní linky v DPS

Podpis smlouvy o poskytnutí sociální služby

účel zpracování:

Osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení.
§ 91, odst 6) zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
zařízení sociální péče - CSP Litomyšl, Domov pro seniory Sloupnice, Respitní péče Jindra; klient, za kterého smlouvu podepisujeme

Sociální kurátor pro dospělé

účel zpracování:

Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením - ve výkonu či vazbě a po propuštění z výkonu trestu či vazby
§ 92 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách
§ 20 odst. 9) zákona č. 169/1999, O výkonu trestu odnětí svobody
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
vězeňská služba ČR, soudy

Sociální pohřby

účel zpracování:

Nesjedná-li v zákonem stanovené lhůtě žádná fyzická nebo právnická osoba, musí pohřeb zajistit obec, na jejímž území k úmrtí došlo.
zákon č. 256/2001 Sb., O pohřebnictví
vyhláška č. 277/2017 Sb., O postupu obce při zajištění slušného pohřbení
zákon č. 128/2000 Sb., O obcích
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
pohřební služba, notář, příbuzní zemřelého, MMR

Tiskopisy receptů a žádanek na návykové látky - s modrým pruhem

účel zpracování:

Evidence, vydávání a skladování tiskopisů receptů a žádanek na návykové látky - s modrým pruhem.
§ 13 zákona č 167/1998 Sb., o návykových látkách
vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
lékaři

Veřejné opatrovnictví

účel zpracování:

Zastupování práv a pomoc člověku, který je omezen ve svéprávnosti v rozsahu jeho omezení stanoveném OS.
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
okresní soud, zaměstnavatel, nájemce, sociální služby, úřad práce, exekutoři, případně další dle konkrétní potřeby opatrovance

Vydání speciálního označení motorového vozidla

účel zpracování:

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydáváme osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P.
§ 67 zákona č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ne

Výkon sociální práce

účel zpracování:

Pomoc lidem v těžké sociální situaci.
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
poskytovatelé klientských služeb dle konkrétní potřeby klienta s jeho písemným souhlasem

Výkon trestu obecně prospěšných prací

účel zpracování:

Zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací v délce, kterou nařídí okresní soud
Zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád
Zákon č. 257/2000 Sb. O probační a mediační službě
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
probační a mediační služba

Zláštní příjemce důchodu

účel zpracování:

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.
§ 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 64 Sb. zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
účastníci řízení

Evidence obyvatel a rodná čísla

účel zpracování:

A115 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
z.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, komise pro občanské záležitosti, starosta

Matrika

účel zpracování:

A414 zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška 207/2001, kterou se provídé zákon o matrikách jménu a příjmení
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, správní orgány

Občanské průkazy, cestovní doklady

účel zpracování:

zákon č. 328/1999 Sb., a zákon č.329/1999Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů

Určování otcovství

účel zpracování:

Jedná se o agendu A46
zákon č. 301/2000 Sb. + prováděcí předpisy
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů

Vidimace a legalizace

účel zpracování:

zákon č. 21/2006 Sb., o vidimaci a legalizaci, ve znění pozdějších předpisů,
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů

Vítání občánků, jubilea, životní výročí, výročí svatby

účel zpracování:

z. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,ve znění pozdějších předpisů
z. č. 133/2000 Sb. zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
právní důvod/zákonnost zpracování:
a) Se zpracováním svých osobních údajů udělil subjekt údajů souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (platný souhlas uděluje osoba starší 16 let)
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
redaktor Lilie pro zveřejnění jubilea na základě souhlasu subjektu údajů

Volební agenda

účel zpracování:

zákon č. 491/2001 Sb. 62/2003 Sb.,114/2003 Sb.,247/1995 Sb.,130/2000 Sb.,275/2012 Sb. atd.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
členové volebních komisí

Zbraně a střelivo

účel zpracování:

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

A419
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Policie ČR

Ztráty a nálezy

účel zpracování:

občanský zákoník č. 84/2012 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
správce subjektu

Evidence podnikatelů podle živnostenského zákona

účel zpracování:

z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (ŽZ).
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
V rozsahu §§ 45a, 48, 60 ŽZ.

Lesního hospodářství, myslivost

účel zpracování:

- zákon č.289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
- zákon č.449/2001 Sb., o myslivost, v platném znění
- zákon č.149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin ..., v platném znění
- zákon č.226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
- zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
žadatelé a další účastníci řízení

Ochrana ovzduší, odpadové hospodářství

účel zpracování:

- zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
- zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
- zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů a další účastníci řízení

Ochrana přírody, ochrana zvířat proti týrání, rybářství

účel zpracování:

- zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
- zákon č.115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění
- zákon č.99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů, v platném znění
- zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
- zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, další účastníci řízení

Ochrana zemědělského půdního fondu

účel zpracování:

- zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
- zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
- zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, účastníci řízení, dotčené správní orgány, odbor finanční (předání smlouvy o dotaci)

Vodoprávní úřad

účel zpracování:

- zákon č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
- zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
- zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
- zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, další účastníci řízení, orgány státní správy

Personalistika

účel zpracování:

Personální agenda, vedený spis každého zaměstnance města Litomyšl tj. zaměstnanci zařazení do Městského úřadu Litomyšl, zaměstnanci zařazení do Městské policie Litomyšl, ředitelé příspěvkových organizací města, členové zastupitelstva města.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;
Čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti;
Čl. 6 odst. 1 písm. e) – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů:
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 582/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti,
prováděcí právní předpisy k citovaným zákonům, práva a povinnosti z pracovních poměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a vztahů obce s členy orgánů obce, práva a povinnosti k členům orgánů právnických osob zřízených nebo založených obcí vyplývající z postavení obce jako zřizovatele.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Agenda sociálního fondu - CAFETERIA

účel zpracování:

Agenda pro čerpání nepeněžních benefitů (směrnice města ev.č. OS/XXXX/Z, sociální fond, pravidla čerpání fondu).
právní důvod/zákonnost zpracování:
a) Se zpracováním svých osobních údajů udělil subjekt údajů souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (platný souhlas uděluje osoba starší 16 let)
příjemci osobních údajů:
nikdo

Přístup veřejnosti k internetu pomocí Wi-fi LitFREE

účel zpracování:

umožnění přístupu k internetu návštěvníků a hostů Městského úřadu Litomyšl (Bří Šťastných 1000, J. E. Purkyně 918)
Zákon 127/2005 Sb o elektronických komunikacích
pravidla schválena Radou města Litomyšl usnesením č. 189/22
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
§97 odst 3. Zákona 127/2005 Sb.

Zaměstanecký program O2

účel zpracování:

Jedná se o zaměstnanecký benefit, který využívá nasmlouvaných tarifů u O2 pro osobní účely zaměstnanců a členů Rady města Litomyšl.
právní důvod/zákonnost zpracování:
f) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu OÚ
příjemci osobních údajů:
O2 Czech Republic a.s. (při převodu tel. čísla na FO)

Žadatelé o kvalifikovaný a komerční certifikát u Postsignum

účel zpracování:

297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
podepisování elektronických dokumentů pomocí kvalifikovaného certifikátu
přístup do systémů prostřednictvím komerního certifikátu
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Česká pošta

Agenda územního plánování a stavebního řádu, přidělování čísel popisných

účel zpracování:

dle právních předpisů
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
dle právních předpisů

Agenda silničního správního úřadu

účel zpracování:

Silniční zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o provozu 361/2000 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Účastníci řízení, dotčené orgány, Městské služby Litomyšl s.r.o., LIKO Svitavy a.s., MP Litomyšl

Evidence svodů zvířat

účel zpracování:

Zákon o veterinární péči 166/1999 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
MP Litomyšl, Městské služby Litomyšl s.r.o.

Evidence včelstev

účel zpracování:

Zákon O Rostlinolékařské péči 147/1996 Sb., vyhlášky č. 40/1997 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Subjekty v zemědělství provádějící úkony v oblasti chemického ošetření rostlin. Pouze na vyžádání dle zákonů.

Evidence žádostí o byty

účel zpracování:

Pro účely vedení seznamu žadatelů o byty a následného uzavření nájemní smlouvy.
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Městské služby s.r.o.

Evidence zemědělských podnikatelů

účel zpracování:

Agenda zřízena MZe, zákon O zemědělství 252/1997 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Finanční správa, OSSZ, zdravotní pojišťovna, ČSÚ.

Výběr místních poplatků

účel zpracování:

Přijímání hlášení a vyrozumění o vyměření poplatku.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Orgány města a MěÚ.

Žádosti a podněty subjektů v oblasti dopravy a dopravního značení města.

účel zpracování:

Přijímání podnětů a žádostí a vyrozumění o jejich řešení.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Orgány města a MěÚ, členové dopravní komise města, Městské služby Litomyšl s.r.o.

Žádosti a podněty subjektů v oblasti jízdních řádů hromadné dopravy, provozování MHD, veřejných WC, povodňových opatření města.

účel zpracování:

Přijímání podnětů a žádostí a vyrozumění o jejich řešení.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Orgány města a MěÚ, Městské služby Litomyšl s.r.o., povodňové orgány.

Žádosti a podněty subjektů v oblasti odpadového hospodářství, ochranné deratizace a ekologie města.

účel zpracování:

Přijímání podnětů a žádostí a vyrozumění o jejich řešení.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Orgány města a MěÚ, LIKO Svitavy a.s., Servis 3xD s.r.o.., Městské služby s.r.o.

Žádosti a podněty subjektů v oblasti provozování bytového a nebytového fondu.

účel zpracování:

Přijímání podnětů a žádostí a vyrozumění o jejich řešení.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Orgány města a MěÚ, členové skupiny pro oblast bytové politiky, Městské služby Litomyšl s.r.o.

Žádosti a podněty subjektů v oblasti správy a spolupráce s vlastníky inženýrských sítí.

účel zpracování:

Přijímání podnětů a žádostí a vyrozumění o jejich řešení.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Orgány města a MěÚ, členové investiční porady vedení města, Městské služby Litomyšl s.r.o., Vodovody Litomyšl spol. s.r.o., EVČ Pardubice, ostatní majitelé a správci inženýrských sítí.

Žádosti a podněty subjektů v oblasti správy nezpevněných veřejných prostranství, hrobů v majetku města a městského hřbitova.

účel zpracování:

Přijímání podnětů a žádostí a vyrozumění o jejich řešení.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Orgány města a MěÚ, členové investiční porady vedení města, Městské služby Litomyšl s.r.o., MP Litomyšl, LIKO Svitavy a.s.

Žádosti a podněty subjektů v oblasti správy zpevněných veřejných prostranství, dětských hřišť, sportovišť, bytových a nebytových prostor..

účel zpracování:

Přijímání podnětů a žádostí a vyrozumění o jejich řešení.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Orgány města a MěÚ, členové investiční porady vedení města, Městské služby Litomyšl s.r.o.

Agenda cestovních příkazů

účel zpracování:

Zákoník práce
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Osobní údaje nejsou předávány mimo finanční odbor

Evidence majetku města Litomyšl

účel zpracování:

zákon o účetnictví 563/1991 Sb., zákon o dani z příjmu 586/1992 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ne

Hotovostní pokladna

účel zpracování:

agenda hotovostní pokladny v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
subjekty údajů, účtárna

Kontrola čerpání dotací z rozpočtu města u příjemců dotací

účel zpracování:

Zákon 250/2000 Sb., zákon 320/2001 Sb., zákon 255/2012 Sb., organizační směrnice Kontrolní řád města Litomyšle. Účelem kontroly je prověření řádného hospodaření s veřejnými prostředky v souladu se smluvně sjednanými pravidly.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ostatní odbory města, radní města

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města

účel zpracování:

Zákon 250/2000 Sb., zákon 320/2001 Sb., zákon 255/2012 Sb., organizační směrnice Kontrolní řád města Litomyšle. Účelem kontroly je prověření řádného hospodaření s veřejnými prostředky v souladu se smluvně sjednanými pravidly.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
ne

Mzdová agenda - exekuce, insolvence

účel zpracování:

zákon 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční zákon, zákon 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), zákon 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Exekutor, insolvenční správce

Pojištění majetku, odpovědnosti, zákonné a havarijní pojištění automobilů

účel zpracování:

Dle zákona 128/2000 Sb. a zákona 250/2000 Sb. je nutno s majetkem města nakládat s péčí řádného hospodáře, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti apod. je jedním z nástrojů řádného hospodaření.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Pojišťovny, Policie ČR

Správa místních poplatků ze psů, z pobytu a místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

účel zpracování:

Agenda dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, obecně závazné vyhlášky, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
exekutor, insolvenční správce

Účetnictví

účel zpracování:

agenda dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
V rámci oběhu účetních dokladů všem zpracovatelům a schvalovatelům v rámci města

Agenda státní památkové péče

účel zpracování:

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
účastníci řízení, Národní památkový ústav Pardubice

Dotační projekty

účel zpracování:

Předkládání dotačních projektů vč. vyžadovaných příloh
právní důvod/zákonnost zpracování:
b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Poskytovatelé dotací, kontroly, dotčení zaměstnanci MěÚ

Bezpečnostní rada města

účel zpracování:

Zpracováno pro potřeby orgánu krizového řízení, zák.č.240/2000 Sb.,
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
KÚ Pak, HZS, Policie ČR

Krizové řízení

účel zpracování:

Pro potřeby orgánů krizového řízení, zák. č. 222/1999 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 585/2004 Sb.,
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
KÚ Pak, HZS Pak, ÚSO, orgány krizového řízení

Požární ochrana - JSDH a SDH

účel zpracování:

Pro potřeby orgánů požární ochrany, zákon č. 133/1985 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
HZS ČR, SDH

Utajované informace

účel zpracování:

Určení osob pro styk s utaj. informacemi. Ochrana utajovaných informací. Zákon č.412/2005 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
příjemci osobních údajů:
x

Příprava a realizace investiční výstavby a oprav majetku města

účel zpracování:

- stavební zákon č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů
- zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
účastníci řízení dle zákona 134/2016

Program regenerace

účel zpracování:

poskytování dotace
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
poskytovatel dotace, členové rady a zastupitelstva

Daň z nemovité věci

účel zpracování:

přiznání daně z nemovité věci
právní důvod/zákonnost zpracování:
příjemci osobních údajů:
x

Evidence majetku

účel zpracování:

evidence majetku
právní důvod/zákonnost zpracování:
příjemci osobních údajů:
x

Poskytování údajů z katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu

účel zpracování:

poskytování údajů z katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
klienti

Pronájmy (pachty, výpůjčky) nemovitých věcí - pozemků, budov a nebytových prostor

účel zpracování:

uzavírání smluv na pronájem, pacht nebo výpůjčku nemovitých věcí - pozemků, budov a nebytových prostor
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
pronajímatel, nájemce, půjčitel, vypůjčitel, propachtovatel, pachtýř
členové rady a zastupitelstva města

Převody a nabytí nemovitostí a staveb

účel zpracování:

uzavírání smluv na převod či nabytí nemovitých věcí a staveb
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
kupující/prodávající/dárce/obdarovaný
katastrální úřad
členové rady a zastupitelstva města

Zřizování věcných břemen

účel zpracování:

uzavírání smluv na zřízení věcného břemene
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
oprávněný/povinný
katastrální úřad
členové rady a zastupitelstva města

Agendy Městské policie

účel zpracování:

Výkon práce ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, řešení přestupků v příkazním řízení na místě nebo oznámením příslušnému správnímu úřadu. Oznámením o podezření ze spáchání trestného činu PČR. Zadávání údajů o spáchaném přestupku do aplikace ISEP (centrální evidence přestupků), atd.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Orgány činné v přestupkovém a trestním řízení, subjekt údajů, orgán sociálně právní ochrany dětí, odbor finanční MěÚ Litomyšl (nezaplacené pokuty), odbor správní MěÚ Litomyšl (vymáhání pohledávek).

Úsekové měření

účel zpracování:

Výkon práce ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, řešení přestupků oznámením příslušnému správnímu úřadu. Oznámením o podezření ze spáchání trestného činu PČR.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Orgány činné v přestupkovém a trestním řízení, subjekt údajů.

Městský dohlížecí kamerový systém

účel zpracování:

Výkon práce ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, řešení přestupků v příkazním řízení na místě nebo oznámením příslušnému správnímu úřadu. Oznámením o podezření ze spáchání trestného činu PČR.
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Orgány činné v přestupkovém a trestním řízení.

Vydané faktury na odboru městské lesy

účel zpracování:

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, finanční odbor MěÚ Litomyšl

Ubytování v rekreačních objektech města

účel zpracování:

zajištění ubytování v rekreačních objektech města Litomyšle
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oddíl 3
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Policie ČR, finanční odbor MěÚ Litomyšl, Obecní úřad Budislav, Obecní úřad Strakov, systém Previo.

Přestupky proti občanskému soužití

účel zpracování:

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, zdravotní pojišťovny, ministerstvo spravedlnosti, NBÚ, BIS, ministerstvo vnitra, osoby dotčené přestupkem

Agenda bezdlužností vůči městu

účel zpracování:

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Žadatel, vedoucí odborů MěÚ Litomyšl

Dotační program města na Podporu ostatní kulturní činnosti a individuální dotace

účel zpracování:

Realizace doplňkových kulturních projektů v nejširším slova smyslu přispívá k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města, rozvoji cestovního ruchu i rozvoji spolkové činnosti.
Dotační program je zaměřen na podporu pořádání kulturních a společenských akcí a projektů v Litomyšli a integrovaných obcích. Mezi podporované aktivity patří např.: festivaly a přehlídky, malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, akce tradiční lidové kultury, podpora filmových klubů a kulturně vzdělávací akce. Dále je program zaměřen na podporu litomyšlských talentů – vydávání CD, DVD, knih, pořizování fotografií, realizace filmů či spotů apod. a také na podporu reprezentace Litomyšle v oblasti kultury – např. podpora činnosti kapel, sborů, divadelních společností apod. Program je zaměřen i na podporu činnosti spolků na území města Litomyšl.
právní důvod/zákonnost zpracování:
b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Členové rady, případně zastupitelstva města, finanční odbor MěÚ Litomyšl, členové komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch

Pořádání kulturních akcí

účel zpracování:

Jde o uzavírání smluv s účinkujícími na nejrůznějších kulturních či společenských akcích.
Někdy jde přes agentury, jindy přímo s jednotlivými účinkujícími.
právní důvod/zákonnost zpracování:
b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Členové rady města

Registr organizací a katalog firem na www.litomysl.cz

účel zpracování:

V části webu www.litomysl.cz s názvem Organizace lze vyhledávat v databázi informace o organizacích a zařízeních, které mají místo působení na území města Litomyšle a jeho okolí.
V databázi jsou mimo jiných uloženy:
• sportovní organizace
• kulturní organizace
• spolkové organizace
• církve
• ubytovací zařízení
• restaurace
• školská zařízení
• sportovní zařízení
• kulturní zařízení
• sociální služby
V části Katalog firem a podnikatelů jsou k nalezení firmy a podnikatelé
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Návštěvníci webu

Fakturace

účel zpracování:

Fakturace probíhá na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, směrnice ev. č. OS/2404/R o oběhu účetních dokladů
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů

Objednávky

účel zpracování:

Objednávky na zboží a služby jsou vystavované za účelem transparentnosti a prokazatelnosti na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Objednávky s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, Centrální registr smluv ISRS

Smlouvy

účel zpracování:

Uzavírání smluv na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
smluvní strana, Centrální registr smluv ISRS a úřední deska - v anonymizované podobě

Výběrová řízení na zakázky a služby

účel zpracování:

Výběrová řízení na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Portál pro vhodné uveřejnění, subjekt údajů, externí administrátor výběrového řízení na základě smlouvy

Vymáhání pohledávek

účel zpracování:

Vymáhání pohledávek města na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Exekuční kancelář, subjekt údajů, advokátní kancelář

Myslivost z pohledu vlastníka

účel zpracování:

na základě zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, člen mysliveckého spolku, který trofeje vystavuje

Zadávací list

účel zpracování:

Zadávací list vychází z rámcové smlouvy a slouží jako předávací protokol k místě těžby pro dodržení bezpečnosti práce a jako podklad pro vystavení faktury.
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů

Zadávací list - samovýroba

účel zpracování:

Zadávací list slouží jako předávací protokol k místě těžby pro dodržení bezpečnosti práce a jako podklad pro vystavení faktury.
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů

Veřejně prospěšné práce

účel zpracování:

Jde o zaměstnání lidí vedených dlouhodobě v evidenci úřadu práce, max. na dobu jednoho roku. Úřad práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na tyto zaměstnance přispívá.
Zákon O zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 112
právní důvod/zákonnost zpracování:
b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Úřadu práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
zaměstnanci přijmutí na veřejně prospěšné práce

Projekt Cestou vzájemného porozumění

účel zpracování:

Realizace projektu CVP
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
MŠMT

Projekt Místní akční plán II

účel zpracování:

Realizace projektu MAPII
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
MŠMT

Klub neformálního předškolního vzdělávání a Klub neformálního základního vzdělávání

účel zpracování:

Realizace projektu CVP
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
ne

Souhrnná stanoviska odboru životního prostředí

účel zpracování:

254/2001 Sb.,vodní zákon
274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích
289/1995 Sb., o lesích
449/2001 Sb., o myslivosti
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
99/2004 Sb., o rybářství
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
185/2001 Sb., o odpadech
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
žadatelé, účastníci řízení, orgány státní správy

Kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT

účel zpracování:

Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
Interní směrnice Provozní řád CzechPOINT
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
žadatelé o informace, které poskytuje CzechPOINT (výpisy, opisy)

Litomyšl přátelská rodině

účel zpracování:

Cílem je ocenit veřejná místa, poskytující potřebné vybavení pro návštěvníky s malými dětmi. Na základě zasedání hodnotící komise bude vybraným organizacím předán certifikát "Místo přátelské rodině".
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Hodnotící komise složená ze zástupců Rodinného centra Litomyšl, Informačního centra Litomyšl, žáků ZŠ Zámecká a Komise pro rodinu, mládež a komunitní plánování.

Registr oznámení

účel zpracování:

Zákon č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
subjekt údajů, správce informačního systému - Ministerstvo spravedlnosti ČR

Elektronický zápis do MŠ

účel zpracování:

Školský zákon
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
Vedení MŠ

www.litomysl.cz - zpracování cookies

účel zpracování:

Analýza návštěvnosti stránek www.litomysl.cz a integrace videí z Youtube (aktuality). Použití cookies je definováno zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.
právní důvod/zákonnost zpracování:
a) Se zpracováním svých osobních údajů udělil subjekt údajů souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (platný souhlas uděluje osoba starší 16 let)
příjemci osobních údajů:
Google Ireland Limited
založená a působící podle irských zákonů (Registered Number: 368047)
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ireland

Participativní rozpočet

účel zpracování:

Agenda souvisí s realizací participativního rozpočtu, osobní údaje jsou archivovány z hlasování veřejnosti a nejsou nikde dále zveřejňovány. Slouží pouze pro ověření totožnosti hlasujícího.
právní důvod/zákonnost zpracování:
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
příjemci osobních údajů:
Na vyžádání podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Pomoc potřebným v rámci pandemie covid-19

účel zpracování:

Epidemie koronaviru znovu výrazně omezila život v České republice. Senioři a další rizikové kategorie spoluobčanů, by měli vycházet z domu jen v opravdu nezbytně nutných případech. Proto město Litomyšl ve spolupráci s dobrovolníky a supermarketem Kubík připravilo pro tyto občany pomoc s nákupy základních potravin, drogerie, léků či krmiva pro zvířata. Objednané zboží je poté dovezeno přímo domů.
právní důvod/zákonnost zpracování:
d) Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
příjemci osobních údajů:
dobrovolníci + skauti, kteří nákupy obstarávají

Rezervační systém na testování zaměstnanců

účel zpracování:

Mimořádné opatření MZD z 5. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2021-17/MIN/KAN:
právní důvod/zákonnost zpracování:
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
příjemci osobních údajů:
zdravotnická zařízení zajišťující testování

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl