Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Zastupitelstvo města Programové prohlášení Zastupitelstva města Litomyšle

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026

I přes nelehkou dobu, která bez nadsázky patří mezi nejsložitější a nejnáročnější období naší novodobé historie, budeme v následujících čtyřech letech usilovat o to, aby se rozvoj Litomyšle a integrovaných obcí nezastavil a pokračoval směrem k prosperitě a spokojenému životu občanů. Chceme Litomyšl, která je chytrá, efektivní a úsporná. Chceme Litomyšl demokratickou, která ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně prosazovat a bránit. V duchu demokracie budeme řešit i sporná témata - otevřeně, transparentně, s respektem a věcnou diskuzí.

Zájmy občanů jsou pro nás nadřazené potřebám politických stran a zájmových skupin, protože díky nim jsme byli vybráni jako zastupitelé. Otevřená diskuze, skrze niž se občané snadno, přehledně a včas dozví, co vedení města dělá a plánuje uskutečnit, proto zůstává naší prioritou. Hodláme navázat na předešlé volební období a zachovat vysokou úroveň informovanosti veřejnosti o důležitých tématech. Budeme i nadále pracovat na zjednodušování a možnostech online komunikace s úřady.

Morální povinností zastupitelstva je zasloužit se aktivně o obhajobu demokracie. I proto chceme, aby Litomyšl byla městem, kde své útočiště najdou všichni, kterým byly demokratické hodnoty ze dne na den odepřeny. Poskytneme aktivní pomoc a podporu válečným uprchlíkům, postaráme se, aby proces začlenění do naší komunity probíhal co nejhladčeji.

Participace veřejnosti na správě věcí veřejných je dalším nepominutelným prvkem demokracie. Občané mají právo měnit stav věcí častěji než jednou za čtyři roky u voleb. Proto zachováme prostor pro aktivní občany, kteří se chtějí zapojit do dění ve městě. Do pracovních skupin a komisí nebudeme zapojovat pouze politické reprezentanty, do spolurozhodování zapojíme také veřejnost a odborníky v různých oblastech (energetika, doprava, urbanismus aj.). Vítáme a podporujeme každou občanskou aktivitu, například dalším ročníkem participativního rozpočtu.

Nezapomeneme na seniory a handicapované. Město bude pravidelně komunikovat s poskytovateli sociálních služeb a v rámci finančních možností města reagovat na jejich potřeby a požadavky. Naší prioritou je zajištění nového domova pro seniory a k tomu chceme využít všech možností k získání finančního příspěvku od státu nebo Evropské unie. Budeme také pokračovat v podpoře soběstačnosti rodin a jejich členů v náročných životních situacích.

V oblasti investic je naší prioritou zejména oprava a údržba majetku města. V tomto duchu se zasloužíme o to, aby   vila Klára našla do budoucna smysluplné dlouhodobé využití. Jako řádný hospodář se město Litomyšl postará i o svůj další majetek v hodnotě více než dvě miliardy korun. K rozhodování o dalším vývoji města využijeme všechna dostupná data a Strategický plán rozvoje města. U nových stavebních projektů budeme i nadále usilovat o sdružené financování ze zdrojů Evropské unie, státu, Pardubického kraje a rozpočtu města. V souvislosti s aktuální situací na trhu s energiemi zajistíme optimalizaci spotřeby energií v městských budovách.

Povinností nás všech je péče o životní prostředí. Chceme, aby i naše město přispělo ke zmírnění změn klimatu. V příštích letech proto budeme v odpovídajícím duchu pokračovat v péči o městskou zeleň a zasadíme se o oživení krajiny kolem Litomyšle. Říkáme také ne rozvoji města na úkor záboru zemědělské půdy. Rádi bychom, aby se i díky našemu snažení povedlo v krajině stejně jako ve městě přirozeně zadržovat vodu. Chceme směřovat ke snížení energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů. Ruku v ruce s tímto tématem souvisí i podpora pěší dopravy a využívání prostředků hromadné přepravy. I nadále chceme formou veřejné osvěty podporovat třídění odpadu a občanům nabídnout další motivaci k tomu, aby s odpadem tímto způsobem nakládali. Uděláme vše pro to, abychom podpořili městské, školní i soukromé projekty a aktivity tohoto ražení.

V oblasti dopravy je naší prioritou bezpečnost chodců a řidičů. Pomocí úsekového měření dále zvýšíme respektování pravidel silničního provozu. Podpoříme iniciativy státu a kraje na opravu přetížených komunikací ve městě a okolí. Podporujeme co nejrychlejší výstavbu dálnice D35, s úpravami co nejlepšími pro Litomyšl a její občany. Směrem ke kraji a státu chceme následně zahájit jednání o využití silnice I/35 jako záchytného parkoviště, místa pro zeleň a cyklostezky propojující město.

Chceme, aby mladé rodiny měly kde bydlet a aby děti měly kvalitní vzdělání, které je dobře připraví na měnící se moderní svět. V oblasti bydlení proto podpoříme novou výstavbu bytů a domů všeobecně, realizovanou městem i developery. Neustane ani výstavba inženýrských sítí pro individuální výstavbu a snaha nalézat možné dotační programy, které nám pomohou s financováním. Naší prioritou je, aby se Litomyšl brzy zase stala desetitisícovým městem se všemi výhodami k tomuto statusu náležícími.

oblasti kultury a vzdělanosti chceme podporovat občanské a spolkové aktivity, a to nejen tradiční a osvědčené akce jako je například Smetanova Litomyšl, Smetanova výtvarná Litomyšl či Lázně ducha. I přes zvyšující se inflaci a rostoucí náklady se pro městská školní zařízení pokusíme zajistit neustálou modernizaci vybavení. Chceme, aby naše děti našly ve třídách příjemné prostředí a pedagogové měli pro svou práci vhodné podmínky. Podpoříme další vzdělávání učitelů a aktivitu studentů a mladých lidí. V souvislosti s blížícím se výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany aktivně podpoříme koncept Smetana200.

V oblasti zdravotnictví budeme usilovat o další rozvoj nemocnice v Litomyšli nejen pomocí nadačního fondu, ale i nabídkou bydlení pro lékaře a zdravotnický personál.

Z rozpočtu města podpoříme projekty na zvýšení bezpečnosti občanů a budeme i nadále podporovat spolupráci Policie České republiky, Městské policie Litomyšl a dalších složek integrovaného záchranného systému.

Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty budeme i nadále rozvíjet čilý turistický ruch ve městě. Společně s tím se chceme zasadit o větší regulaci reklamy ve veřejném prostoru.

Občanům, podnikatelům a firmám hodláme pomáhat formou seminářů a poskytovat jim informace o možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních výzev pro podnikatelské subjekty. Chceme zachovat Smetanovo náměstí jako hlavní obchodní centrum města.

K našemu městu patří sport. V Litomyšli máme úspěšné týmy i jednotlivce v různých disciplínách, které budeme podporovat formou přímých dotací na jejich činnost. Nezapomeneme ani na nepřímou podporu sportu, tedy údržbu a modernizaci našich sportovišť. Plánujeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek a naší prioritou zůstává podpora sportu a volnočasového vyžití dětí a mládeže.

S pomocí občanů a osadních výborů budeme podporovat rozvoj našich integrovaných obcí a tamního spolkového a kulturního života.

Nebudeme město a generace, které přijdou po nás, zbytečně zadlužovat. Investiční projekty budeme, pokud to bude možné, realizovat s podporou dotací.

Jsme koaliční vládou, pro zmíněné cíle proto hodláme v Zastupitelstvu města Litomyšle hledat shodu napříč politickými stranami. Zastupujeme širokou skupinu obyvatel, chceme hájit zájmy všech občanů a jsme přesvědčeni, že všem zastupitelům jde v první řadě o rozvoj Litomyšle. Přejeme si, aby se Litomyšl zase brzy stala desetitisícovým městem pro spokojený život.

Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 195/22 dne 8. 12. 2022.

Programové prohlášení 2022 - 2026 (formát pdf, velikost 581,11 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl