Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Zastupitelstvo města Programové prohlášení Zastupitelstva města Litomyšle

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

V následujících čtyřech letech budeme navrhovat a demokraticky projednávat řešení, která zabezpečí další rozvoj Litomyšle a integrovaných obcí. Naším společným cílem je spokojený život občanů a prosperující město, které předáme dalším generacím. Zájmy občanů jsou pro nás nadřazené potřebám politických stran a zájmových skupin. Proto slibujeme, že budeme ve shodě prosazovat následující program a sporná témata budeme řešit v otevřené, věcné a demokratické diskuzi.

Občané nás ve svobodných volbách vybrali jako své zastupitele a zvolili do funkce. Proto je pro nás důležitá otevřená komunikace, díky níž se občané snadno, přehledně a včas dozví, co vedení města dělá a plánuje uskutečnit. Zmodernizujeme městský web, zvýšíme informovanost veřejnosti o důležitých tématech v městském zpravodaji Lilie a občanům nabídneme větší zapojení do správy města.

Důležitým prvkem demokracie pro nás je přímá participace veřejnosti na správě věcí veřejných. Občané mají právo stav věcí měnit častěji než jednou za čtyři roky u voleb. Proto chceme veřejnosti dát do rukou nástroje, které jim to umožní. Zapojíme veřejnost i studenty do spolurozhodování. Do pracovních skupin a komisí nebudeme nominovat pouze politické reprezentanty, ale dáme v nich prostor zejména odborníkům a aktivním občanům, kteří se chtějí zapojit do dění ve městě.

Pro další rozvoj Litomyšle je nutné řešit otázku bydlení. Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny a novou výstavbu bytů a domů všeobecně, realizovanou městem i developery. Budeme pokračovat v přípravě inženýrských sítí pro individuální i nájemní výstavbu a hledat možné dotační programy, které nám pomohou s financováním. Naší prioritou je, aby lidé neodcházeli z Litomyšle a mohli zde bydlet a spokojeně žít.

V dalších letech budeme pokračovat v podpoře podnikání. Průmyslová zóna je téměř plná, město však i nadále musí podporovat menší firmy a drobné podnikání. I nadále budeme občanům, podnikatelům a firmám pomáhat formou seminářů a poskytovat jim informace o možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních výzev. Chceme zachovat Smetanovo náměstí jako hlavní obchodní centrum města.

Nezapomeneme na seniory a hendikepované. Město podpoří péči o tyto skupiny obyvatel. Budeme pravidelně komunikovat s poskytovateli sociálních služeb a v rámci finančních možností města reagovat na jejich potřeby a požadavky. Naší prioritou je zajištění nového domova pro seniory a k tomu chceme využít všech možností k získání finančního příspěvku od státu nebo Evropské unie.

Litomyšl má majetek v hodnotě více než dvě miliardy korun. V oblasti investic proto bude naší prioritou zejména oprava a údržba majetku města. U nových stavebních projektů budeme i nadále usilovat o sdružené financování ze zdrojů Evropské unie, státu, Pardubického kraje a rozpočtu města.

Litomyšl je městem kultury a vzdělanosti. Proto podpoříme občanské a spolkové aktivity, a to nejenom tradiční a osvědčené akce jako je například Smetanova Litomyšl, ale i novinky, o které mají občané zájem. V oblasti školství budeme pokračovat v nákupech nového vybavení tříd a modernizaci našich škol a školek, zájem máme i na moderní přípravě našich dětí pro současný a budoucí život. Chceme, aby naše děti našly ve třídách příjemné prostředí a pedagogové měli pro svou práci vhodné podmínky. Podpoříme další vzdělávání učitelů a aktivitu studentů a mladých lidí.

K našemu městu patří sport. V Litomyšli máme úspěšné týmy i jednotlivce v různých disciplínách a my budeme sportovce podporovat formou přímých dotací na jejich činnost, nezapomeneme ani na nepřímou podporu sportu, tedy údržbu a modernizaci našich sportovišť. Plánujeme výstavbu cyklostezek a naší prioritou zůstává podpora sportu a volnočasového vyžití dětí a mládeže.

Povinností nové koalice je péče o životní prostředí. V příštích letech chceme realizovat opatření pro zadržování vody v krajině a její hospodárnější využívání. Budeme pokračovat v péči o městskou zeleň a připravíme projekt na výsadbu a údržbu alejí. I nadále chceme formou veřejné osvěty podporovat třídění a občanům nabídnout další motivaci k tomu, aby odpad třídili. Litomyšl je v této oblasti špičkou v celé České republice, ale domníváme se, že ještě máme možnost se zlepšit.

S přibývajícími počty aut je nutné se intenzivně zabývat parkováním. Podpoříme výstavbu nových parkovacích míst, a pokud to bude v ekonomických možnostech města, necháme vybudovat parkovací dům v blízkosti centra města. Na parkování ve městě se chceme podívat ze systémového hlediska. Kromě toho chceme přesvědčovat naše spoluobčany, že Litomyšl je dostatečně malá na zanechání aut v garážích a využívání pěší chůze.

V oblasti dopravy je naší prioritou bezpečnost chodců a řidičů. Pomocí úsekového měření dále zvýšíme respektování pravidel silničního provozu na světelné křižovatce. Podpoříme iniciativy státu a kraje na opravu přetížených komunikací ve městě a okolí. Podporujeme výstavbu dálnice D35 v současně projednávané variantě, s úpravami co nejlepšími pro Litomyšl a její občany.

Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty budeme i nadále podporovat čilý turistický ruch ve městě.

S pomocí občanů a osadních výborů budeme podporovat rozvoj našich integrovaných obcí a tamního spolkového a kulturního života. Z městského rozpočtu uvolníme finance na potřebné opravy a rekonstrukce majetku obcí.

V oblasti zdravotnictví budeme usilovat o další rozvoj nemocnice v Litomyšli nejen pomocí nadačního fondu, ale i nabídkou bydlení pro lékaře a zdravotnický personál.

Z rozpočtu města podpoříme projekty na zvýšení bezpečnosti občanů a budeme i nadále podporovat spolupráci Policie České republiky, Městské policie Litomyšl a dalších složek integrovaného záchranného systému. Podpoříme projekty pro to, aby se zde občané cítili bezpečně.

Nebudeme město a generace, které přijdou po nás, zbytečně zadlužovat. Investiční projekty budeme, pokud to bude možné, realizovat s podporou dotací. Budeme dbát na to, aby výdaje nepřevyšovaly příjmy.

Pro tyto naše cíle hodláme v Zastupitelstvu města Litomyšle hledat shodu napříč politickými stranami, protože jsme přesvědčeni o tom, že všem zastupitelům jde v první řadě o rozvoj Litomyšle a spokojený život občanů. Přejeme si, aby Litomyšl nebyla městem, v němž se zastavil čas. I následující čtyři roky uděláme vše pro to, aby čas, který v Litomyšli prožijeme, byl ten nejlepší.

Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 198/18 dne 13.12.2018

Programové prohlášení 2018-2022 (formát pdf, velikost 540,2 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl