Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Městský úřad - základní informace

Městský úřad Litomyšl je jedním z orgánů města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do struktury městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta.

Rada města zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni jednotliví pracovníci městského úřadu. V organizačním řádu městského úřadu  jsou uvedeny všechny zřízené odbory a oddělení a specifikovány jejich kompetence.


Jednotlivé odbory Městského úřadu Litomyšl můžete navštívit v těchto budovách (mapa):


MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 (hlavní budova)
odbor kanceláře vedení městského úřadu
odbor kultury a cestovního ruchu
odbor finanční
odbor rozvoje a investic
odbor místního a silničního hospodářství


MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 597 (vila vedle hlavní budovy)
odbor správní


MěÚ Litomyšl, J.E. Purkyně 918 (budova naproti nemocnici Litomyšl)
odbor dopravy
odbor školství a sociální péče
odbor životního prostředí
odbor živnostenského úřadu
odbor výstavby a územního plánování
oddělení státní památkové péče

Na koho se můžete obrátit a kam podat podání v případě jednotlivých odborů a jejich pracovníků naleznete zde, provozní bodu městského úřadu potom zde.

Městský úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti (v oblasti samostatné působnosti). V oblasti přenesené působnosti města vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů města, případně komisí. Městský úřad také rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.

 

Městský úřad Litomyšl - úřad obce s rozšířenou působností a pověřený městský úřad
Městský úřad Litomyšl vykonává na základě zvláštních zákonů přenesenou působnost pro všechny obce ve svém správním obvodu - je úřadem obce s rozšířenou působností a pověřeným městským úřadem.

Městský úřad Litomyšl je pověřen výkonem státní správy pro tyto okolní obce:
Benátky, Bohuňovice, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, Horky, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, Janov, Jarošov, Lubná, Makov, Morašice, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Řídký, Sebranice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč a Vlčkov.

 

Městský úřad Litomyšl je od 17.7. 2009 certifikován v souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2006 na systém managementu bezpečnosti informací pro výkon veřejné správy a v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2008 na systém managementu kvality společnosti pro činnosti vykonávané městským úřadem za účelem všestranného rozvoje území města, efektivní správy jeho majetku a uspokojování potřeb občanů pro zvyšování kvality jejich života

 

Příjem žádostí a dalších podání
Veškeré písemnosti došlé na městský úřad (písemnosti od poštovních úřadů, organizací i občanů) přijímá podatelna městského úřadu. Písemností, jejichž přijetí úřadem zakládá právní nárok občana dle zvláštních předpisů (podání přímo na jednotlivých odborech městského úřadu), došlé telegramy, písemné záznamy telefonních a osobních sdělení a jiné spěšné zásilky se opatří podacím razítkem a evidují jako ostatní písemnosti.


Možnosti podání:

- písemně na adresu Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
- elektronicky do datové schránky Města Litomyšl - ID: x4cbvs8
- elektronicky přes elektronickou podatelnu
- faxovou zprávou na číslo +420 461 612 218

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl