Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Na území města Litomyšl je v souladu s vyhláškou č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce, vytvářena, aktualizována a spravována technická mapa obce (dále jen „TMO“). TMO je součástí GIS města Litomyšl. Jedná se o mapové dílo velkého měřítka s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav a její vedení je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.

Zastupitelstvo města Litomyšl na svém zasedání dne 17.09.2013 vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č.02/2013 o vedení technické mapy obce (dále jen „vyhláška“).

Vydáním této vyhlášky město Litomyšl zajistí průběžnou aktualizaci TMO a aktuální mapový obraz území obce.

Tato vyhláška upravuje:
a) obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce,
b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce,
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

Ohlašovací povinnost změn obsahu TMO, mají všichni vlastníci staveb (právnické i fyzické osoby), jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu TMO. Za splnění této povinnosti je považováno předání změn TMO Výkonnému správci TMO (GEOVAP, spol. s r.o. IČ 15049248) v elektronické podobě a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Výkonný správce TMO provede kontrolu, zda předaná žádost o akceptaci splňuje předepsané požadavky, a vydá prostřednictvím Zakázkového systému TMO písemný doklad o převzetí změn do TMO.

V provozní dokumentaci TMO jsou na stranách 29 a 30 schematicky zaznamenány postupy při zpracování geodetických prací pro smluvní partnery TMO a pro ostatní subjekty. 

Žádost o akceptaci změn TMO spolu s výsledky geodetického měření a evidenčním číslem (číslo jednací, které je přiděleno pracovníkem MěÚ Litomyšl) se podává prostřednictvím dálkového přístupu na webové adrese http://zakazky.technickamapa.cz/portal/

Geodeti a projektanti mají nově možnost na webové adrese http://zakazky.technickamapa.cz/portal/
po registraci, která je zdarma, žádat o výdej digitálních dat z TMO města Litomyšl.

Znění Obecně závazné vyhlášky města Litomyšl č. 02/2013 o vedení technické mapy obce naleznete na webové adrese: www.litomysl.cz/vyhlasky/2_2013_obecne_zavazna_vyhlaska_o_vedeni_technicke_mapy_obce

Provozní dokumentace TMO

Provozní dokumentace TMO upravuje způsob ohlášení a dokládání změn TMO, a dále datovou strukturu TMO.

Provozní dokumentace (formát pdf, velikost 1,2 MB)

Ceník výstupů z TMO

Ceník výstupů z TMO Litomyšl.

Ceník (formát docx, velikost 18,72 KB)

Datová struktura TMO

Datová struktura TMO je dostupná na webové adrese http://zakazky.technickamapa.cz/portal/

Vyhláška č. 233/2010 Sb.

Vyhláška č. 233/2010 Sb. ze dne 15. července 2010 o základním obsahu technické mapy obce

Vyhláška č. 233/2010 Sb. (formát pdf, velikost 55,04 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl