Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl

 

Realizace projektu „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“ (dále jen CVP), byla zahájena 1. července 2016 a ukončena 30. června 2019. Jeho hlavním cílem bylo vyrovnání příležitostí zdejších dětí z odlišných sociálních, ekonomických a kulturních prostředí. Zkrátka šlo o to, aby měly děti stejnou startovací čáru do života.

Do projektu se zapojily téměř všechny mateřské a základní školy z Litomyšlska. Tedy pedagogové, děti i žáci, ale také bylo uzavřeno 643 nových dohod o provedení práce či pracovní činnosti s asistenty, školiteli, koordinátory, mentory, psychology, speciálními pedagogy, doučovateli, vedoucími kroužků a dalšími pracovníky. Celkem na jejich aktivity město získalo přibližně 68 milionů Kč. O financování se postarala Evropská unie (85 %), stát (10 %) a dotčené obce (celkem 21 subjektů s příspěvkem 5 %).

Co vše se za tři roky stihlo pro děti, žáky a pedagogy udělat?

Povedlo se v Litomyšli zřídit a provozovat Klub neformálního předškolního vzdělávání (Klubík). Ten podporuje děti, které mateřskou školu ještě nenavštěvují nebo navštěvovat z nějakého důvodu nemohou. Zajištuje tak plnohodnotně péči a program pro děti každý pracovní den od 08:00 hod. – 12:00 hod. a denně se v něm setkává většinou 15 dětí. Město v současné době hledá řešení, jak po skončení projektu CVP Klubík zachovat a zaplatit jeho provoz.
Dále se ve městě podařilo založit Klub neformálního základního vzdělávání (Klub). Klub je zaměřen na prevenci školní neúspěšnosti žáků. Funguje pravidelně ve dnech školního vyučování od 12:00 hod. – 16:00 hod. Děti zde nachází prostor pro smysluplné trávení volného času. Mohou zde psát úkoly, hrát hry, sdílet svoje starosti, tvořit zajímavé výrobky, setkávat se s kamarády. Průměrná návštěvnost Klubu je 14 dětí. I v tomto případě se v současné době hledají možnosti, díky kterým by Klub dále fungoval po skončení projektu CVP, protože se v praxi osvědčil.
Starší kamarád, kroužky a doučování. Starší kamarád je aktivita, kdy dvojice (student-žák) společně tráví volný čas, sportují, tvoří, povídají si... Cílem studenta je motivovat mladšího žáka ke smysluplnému trávení volního času a být mu dobrým vzorem. Doučování umožňuje pedagogům ve 14 základních školách více se individuálně zaměřit na žáky, kterým hrozí školní neúspěch. Kroužky v základních školách nabízejí žákům rozvoj v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a v oblasti cizích jazyků. Do aktivity je aktuálně zapojeno 11 základních škol, ve kterých probíhá 21 kroužků. Po skončení projektu CVP budou další činnost kroužků řešit školy individuálně.
V projektu CVP vznikly odborné pozice – koordinátor, mentor, školní asistent. Celkem tak ve 32 školách pracovalo 31 koordinátorů (16 MŠ + 15 ZŠ), 86 mentorů (35 MŠ + 51 ZŠ), 89 školních asistentů (36 MŠ + 53 ZŠ). Školní asistent byl k dispozici pedagogovi (mentorovi) a společně v některých třídách plánovali a organizovali aktivity, které byly ku prospěchu prevence školní neúspěšnosti žáků ZŠ či dětí v MŠ. Každá škola měla svého koordinátora, většinou ředitele dané školy, který na tyto aktivity dohlížel. Činnost výše uvedených pozic po ukončení projektu CVP již nadále nebude vykonávána, školy ale budou tuto problematiku řešit individuálně, například prostřednictvím dotačních prostředků z tzv. Šablon. Asistenti by tak ve školách měli zůstat i nadále.
Další realizovanou aktivitou byly Doprovodné aktivity pro děti, v rámci kterých se financovaly výlety a různé zajímavé akce. Jednotlivé školy vždy obdržely určité množství peněz, které využily na návštěvy muzeí, volnočasových středisek, do lanových parků, na turisticko-poznávací akce, ale také divadel, návštěvu zoo či technicko-vzdělávacích center. Podpořeno bylo všech 164 tříd zapojených do projektu. Možnost účastnit se exkurzí pro podporu gramotnosti dětí a žáků budou mít školy i nadále prostřednictvím projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.
Odborné poradenství – školní psycholog, speciální pedagog, supervizor a romský koordinátor. Významným přínosem projektu je pro zapojené školy zajištění odborných pozic školního psychologa, speciálního pedagoga, supervizora a romského koordinátora. Aktuálně je školám k dispozici pět školních psychologů a stejný počet speciálních pedagogů, kteří školy pravidelně navštěvují. Konzultace odborníků s pracovníky škol, dětmi, ale i rodiči dětí a žáků probíhají v prostorách jednotlivých škol nebo na odborném pracovišti na městském úřadě. Školy mají možnost řešit chybějící služby odborníků po skončení projektu individuálně, např. prostřednictvím dotačních prostředků z tzv. šablon.
Odborné vzdělávání pracovníků škol. Všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům bylo v rámci projektu CVP poskytováno odborné vzdělávání. Na společných setkáních si sdělovali a předávali zkušenosti z praxe. Dále pořádaly konzultace s odborníky, které využívá škola či pracovníci klubu neformálního předškolního a základního vzdělávání. Uzavřená skupina pedagogů byla podpořena prostřednictvím školicí aktivity zaměřené na téma Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření. V neposlední řadě probíhá podpora hospitací a sdílení dobré praxe – formou vzájemných návštěv mezi školami a pedagogy. Diskuze nad zajištěním komplexního přístupu k dítěti probíhá také prostřednictvím tzv. kulatých stolů. V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II bude probíhat další vzdělávání nejenom pedagogických pracovníků.

Mělo to smysl

Z projektu CVP mám velkou radost. Celý organizační tým těší, že jsme mohli nabídnout nejen školám v Litomyšli, ale v celém Litomyšlsku pomoc, která značně usnadňovala pedagogickou práci učitelů. Osobně jsem rád za to, že se po vzrušené debatě, která inkluzi předcházela, ukázalo, že Cesta vzájemného porozumění měla smysl a skutečně pomohla dětem i zaměstnancům škol. O to nám celou dobu šlo a máme konkrétní výsledky. Mrzí nás, že projekt končí a mnohé aktivity, které se velmi osvědčily, již nemůžeme v takovém rozsahu nadále finančně podporovat.

Radomil Kašpar, vedoucí projektu CVP

Co bude dál?

Město Litomyšl aktuálně realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAPII). V rámci tohoto projektu jsme připraveni našim školám pomáhat i nadále prostřednictvím „aktivit spolupráce“. Školy se tam mohou například účastnit různých exkurzí pro podporu matematické a čtenářské gramotnosti, spolupracovat s knihovnami, se ZUŠ a rozvíjet se v oblasti polytechniky, manuálních zručností a lidových tradic. Nadále se také budeme věnovat vzdělávání pedagogů i nepedagogů a prostřednictvím tzv. kabinetů zajistíme možnost setkávání všech pracovníků ve vzdělávání Pro mateřské i základní školy jsou k dispozici na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky tzv. Šablony, do kterých se mohou školy zapojit a v dobře nastavených aktivitách, které jim nemůžeme nabídnout z projektu MAPII, pokračovat i nadále.

Milada Nádvorníková, vedoucí Odboru školství a soc. péče MěÚ Litomyšl

Leták (formát jpg, velikost 3,6 MB)

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a  financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl