Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Měření rychlosti vozidel

V Litomyšli bylo instalováno v rámci zklidnění dopravy pět úseků a jedno místo s měřením rychlosti, na kterých městská policie kontroluje dodržování rychlosti stanovenou obecnou právní úpravou na 50 Km/h. Jsou to úseky na ulici Moravská /silnice č. I/35/ od roku 2017J. E. Purkyně /silnice č. II/360/ od roku 2017  v obou směrech,  T. G. Masaryka /silnice č. III/3591/ od roku 2017, Zahájská /silnice č. II/360/ od roku 2019,  V.K. Jeřábka /silnice č. II/358/ od roku 2021, Na Lánech od roku 2023. Měření okamžité rychlosti probíhá v Pohodlí /silnice č. II/360/ od roku 2022. 

Úseky jsou určené Policií ČR v souladu s § 79a zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění a jsou osazeny svislým dopravním značením IP31a „Měření rychlosti“ a IP 31b „Konec měření rychlosti“ /Moravská, T. G. Masaryka, J.E.PurkyněZahájskáV. K. Jeřábka a Na Lánech/. Určené a schválené úseky Policíí ČR pro ulici Moravská, T.G.MasarykaJ.E.PurkyněZahájská a V. K. Jeřábka a Na Lánech.

Rychloměry, jako měřidla, jsou ověřeny Českým metrologickým institutem pro měření rychlosti silničních vozidel při kontrole dodržování maximální povolené rychlosti. Ověřovací listy měřidel pro měřící úseky na ulici: 
Moravská směr do centra, Moravská směr z centra ,  T.G.MasarykaJ.E.PurkyněZahájskáV. K. Jeřábka a Na Lánech.

Dle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 sb., v platném znění, obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:
a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2 /...porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích …… a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu/
b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku
c) porušení je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je odeslána provozovateli vozidla „Výzva k uhrazení určené částky“. Provozovatel vozidla  buď určenou finanční částku zaplatí, pak je věc ukončena a není bodově ohodnocena, nebo může sdělit správnímu orgánu údaje o řidiči vozidla v době spáchání přestupku. Pokud osoba na základě poskytnutých údajů bude ztotožněna, je s ní zahájeno řízení o přestupku a řízení bude ukončeno uložením sankce za přestupek, který je bodově ohodnocen.
Formulář pro sdělení osoby řidiče.

Pokud provozoval vozidla poskytne správnímu orgánu neúplné údaje o osobě řidiče, nebo sdělí, že vozidlo řídila osoba blízká či „vzdálená“, nebo se určené osobě nepodaří doručovat, správní orgán věc odloží po 60 dnech a zahájí řízení o přestupku s provozovatelem vozidla.

Schéma procesního postupu.

Dle ust. § 125f odst. 6 zákona č. 361/2000 sb., v platném znění, provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích:
a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

 

 

Datum zveřejnění 5.12.2017
Datum aktualizace 28.11.2019
Datum aktualizace 20.4.2020
Datum aktualizace 15.12.2021
Datum poslední aktualizace 17.12.2021
Datum poslední aktualizace 14.3.2022
Datum poslední aktualizace 29.11.2022
Datum poslední aktualizace 8.8.2023
Datum poslední aktualizace 14.4.2024

 

 

Dopravní zatížení na pozemních komunikacích

Dalším výstupem z instalovaných kamer úsekového měření je i statické zjišťování o dopravním zatížení komunikací vozidly. K dispozici je na vjezdu i na výjezdu měřených úseků  měsíční přehled vozidel a přehled o denních počtech vozidel podle času na jednotlivých úsecích.

K dispozici jsou také Open Data s denní periodou.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl