TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Ve zdravém těle zdravý duch?

Distanční výuka a omlouvání absence žáků z důvodu nařízené karantény

Distanční výuka a omlouvání absence žáků, kterým je krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili se základními pravidly pro distanční výuku žáků, kterým byla nařízena karanténa.

Distanční výuka (od školního roku 2020/2021 povinná)

Distanční výuka se řídí těmito pravidly:

- je-li distanční výuka zahájena z důvodu uzavření celé školy/celého stupně školy:

  • distanční výuka žáků 1., případně 2. ročníku probíhá prostřednictvím webových stránek třídy (případně e-mailových schránek zákonných zástupců, eventuálně žáků), kam jsou umísťovány/zasílány úkoly pro žáky, postupy jejich řešení, následně také výsledky pro možnou kontrolu
  • distanční výuka žáků od 3. ročníku probíhá prostřednictvím MS Teams
  • distanční výuka je realizována ve všech předmětech (kombinací synchronních a asynchronních aktivit – tedy prostřednictvím online hodin a zadáváním úkolů s jasně a konkrétně stanovenými kritérii pro jejich vypracování a případné hodnocení)
  • pokud žák nemá technické možnosti na zvládnutí distanční výuky výše uvedeným způsobem, sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost třídnímu učiteli a dohodne se s ním na způsobu předávání práce ve fyzické podobě (místo, čas předání); je-li to s ohledem na materiální možnosti školy možné, může zákonný zástupce požádat o zapůjčení technického zařízení (např. stolní PC, notebook, tablet), které žákovi distanční výuku usnadní – zapůjčení je realizováno prostřednictvím smlouvy o výpůjčce
  • žák je povinen se distančně vzdělávat (dle technických možností se účastní online hodin, vypracovává a odevzdává úkoly zadané vyučujícími)

- je-li distanční výuka zahájena z důvodu nařízené karantény celé třídy:

  • distanční výuka se řídí výše popsanými pravidly – vzdělávání je realizováno ve všech předmětech s výjimkou výchov a světa práce (tyto předměty jsou distančně vyučovány v případě, že je karanténa delší než 14 dní)

- je-li karanténa nařízena více než polovině žáků ve třídě:

  • probíhá smíšená výuka; žákům, kterým není umožněna přítomnost na vyučování, se vzdělávají distančně (dle pravidel pro distanční výuku v případě karantény celé třídy), ostatní žáci se vzdělávají prezenčně o je-li karanténa nařízena jednotlivcům (do ½ počtu žáků ve třídě), distanční výuka neprobíhá – žák je povinen si doplnit chybějící učivo po návratu do školy; pokud je absence žáka delší než 14 dní, je situace řešena individuálně ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů (zadání úkolů, předání zápisů, pracovních listů apod.)

Omlouvání absence žáků

  • Omlouvání absence žáků, kterým je hygienickou stanicí nařízena karanténa: o absence žáka, kterému byla nařízena karanténa, je omluvena zákonným zástupcem, a sice formou zápisu do notýsku/žákovské knížky/žákovského záznamníku: „Absence z důvodu nařízené karantény od……… do………“ Zápis je opatřen podpisem zákonného zástupce. Omluvenku je zákonný zástupce povinen doložit i v případě karantény celé třídy, a to proto, že návrat žáků do školy může být individuální.

V případě uzavření celé školy/celého stupně školy z důvodu zásahu vyšší moci se omluvení absence žáka na prezenční výuce nevyžaduje.

  • Omlouvání absence žáků při distanční výuce: o zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka při distanční výuce (nepřítomnost na online hodině, nevypracování úkolů zadaných vyučujícími), a to do 3 dnů od online hodiny, případně stanoveném termínu pro odevzdání práce, nebylo-li se zákonným zástupcem dohodnuto jinak