Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Řidičské průkazy

Jsem držitelem řidičského oprávnění a chci požádat o svůj první řidičský průkaz

Žadatel požádá osobně na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. V Litomyšli sídlí odbor dopravy na adrese J. E. Purkyně 918 (úřední hodiny).

Po předložení dokladu totožnosti bude pořízena digitální fotografie a digitalizovaný podpis žadatele a následně bude vytisknuta žádost o vydání řidičského průkazu ze systému registru řidičů.

K žádosti je nutné doložit:

- platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu), 
- doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (tj. zejména potvrzení o přechodném pobytu podle Zákona o pobytu cizinců na území ČR, výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, nájemní smlouva k nemovitosti, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku apod.),
- doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel (žádost o přijetí k výuce a výcviku) – ne starší 6 měsíců,
- čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen,
- posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem ve smyslu Přílohy 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (posudek nemůže být nahrazen dokladem o zdravotní způsobilosti uvedeném v žádosti o řidičské oprávnění, neboť se v tomto případě jedná o zápis lékaře ke splnění podmínky pro přijetí k výuce a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění a vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a tento zápis neobsahuje všechny náležitosti, které jsou vzorem posudku stanoveny).

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz ve lhůtě do 20 dnů. U vystavení prvního řidičského průkazu nelze nárokovat kratší lhůtu vydání. Žadatel je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost.

Do doby, než žadatel převezme na registru řidičů řidičský průkaz, není oprávněn motorová vozidla řídit. Žádné „prozatímní oprávnění" pro řízení motorových vozidel do doby vydání řidičského průkazu nelze vydat.

 

poradí a další informace poskytne

Ilona Prokopová ilona.prokopova@litomysl.cz tel.: 461 653 464
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl