Vyhledat na webu
en

Doprava

Řidičské průkazy

Jsem držitelem řidičského oprávnění a chci požádat o svůj první řidičský průkaz.

Žadatel požádá osobně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností v úředních hodinách. V Litomyšli sídlí odbor dopravy,  v budově na adrese J. E. Purkyně 918, kde na přepážce registru řidičů obdržíte tiskopis žádosti o vydání řidičského průkazu s již vytištěnými osobními údaji (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů).

K žádosti je nutné doložit:

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu. 
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (tj. zejména potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, nájemní smlouva k nemovitosti, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku, apod.)
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel (žádost o přijetí k výuce a výcviku) - ne starší 6 měsíců
  • čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen
  • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem ve smyslu Přílohy 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (posudek nemůže být nahrazen dokladem o zdravotní způsobilosti uvedeném v žádosti o řidičské oprávnění, neboť se v tomto případě jedná o zápis lékaře ke splnění podmínky pro přijetí k výuce a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění a vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a tento zápis neobsahuje všechny náležitosti, které jsou vzorem posudku stanoveny )

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz ve lhůtě do 20 dnů. U vystavení prvního řidičského průkazu nelze nárokovat kratší lhůtu vydání. Žadatel  je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost.

Do doby, než žadatel převezme na registru řidičů řidičský průkaz, není oprávněn motorová vozidla řídit. Žádné "prozatímní oprávnění" pro řízení motorových vozidel do doby vydání řidičského průkazu nelze vydat.

 

poradí a další informace poskytne

Ilona Kužílková ilona.kuzilkova@litomysl.cz tel.: 461 653 464
 
Youtube Litomyšl