Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Odbor místního a silničního hospodářství

vedoucí: Ing. Pavel Jiráň

tel.: 461 653 360    mobil: 775 653 306    e-mail: pavel.jiran@litomysl.cz

Státní správa:
• zajišťuje výkon silničního správního úřadu mimo funkce speciálního stavebního úřadu pro:
- místní komunikace na území města
- místní komunikace na území obcí v pověřeném území na základě smlouvy s obcemi
- silnice II. a III. třídy a účelové komunikace v pověřeném území
• zajišťuje evidence zemědělských podnikatelů
• eviduje svody zvířat na území města


Samospráva:
• spravuje odpadové hospodářství ve městě
• spravuje agendu bytové politiky ve městě
• spravuje veřejnou zeleň a ekologii města
• zajišťuje správu místních komunikací a dopravního značení města
• vede evidenci žadatelů o garážová stání v majetku města
• spolupracuje se správci inženýrských sítí na území města
• jízdní řády autobusové a vlakové hromadné dopravy
• dotace města v oblastech ekologie, dopravní obslužnosti a řešení následků živelných událostí


Zde nás najdete


Naši pracovníci

Ing. Pavel Jiráň
samospráva – dopravní systém a dopravní značení města, systém odpadového hospodářství, bytová politika města, Městské služby Litomyšl s.r.o., vodovodní a kanalizační sítě, tepelné hospodářství, opravy místních komunikací a veřejných prostranství, spolupráce s provozovateli inženýrských sítí na území města, dotace města v oblasti likvidace odpadních vod a řešení následků živelných událostí, evidence žadatelů o garážová stání
tel.: 461 653 360     mobil: 775 653 306     e-mail: pavel.jiran@litomysl.cz

Ing. Miloslav Cink
státní správa – silniční správní úřad silnic II. a III. třídy a místních komunikací na pověřeném území (zvláštní užívání, komunikační připojení, závazná stanoviska a vyjádření, stanovení dopravního značení, řešení přestupků ve věci zákona o pozemních komunikacích)
samospráva – povolení a výběr místních poplatků za užívání zpevněných veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, pasport komunikací města, vodní hospodářství města, pasport mostních objektů města
tel.: 461 653 365     mobil: 724 385 499     e-mail: miloslav.cink@litomysl.cz

Ing. Jana Foltová
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů, svody zvířat na území města
samospráva - ekologie města, odpadové hospodářství města, agenda žádostí o byty, hrobová zařízení ve vlastnictví města, ekonomika odboru, dotace města v oblasti ekologie
tel.: 461 653 364     e-mail: jana.foltova@litomysl.cz

Barbora Rezková, DiS.
samospráva - správa zeleně města, povolení a výběr místních poplatků za zvláštní užívání veřej. prostranství - zelené plochy
tel.: 461 653 361     mobil: 725 575 480     e-mail: barbora.rezkova@litomysl.cz

Mgr. Rostislav Šimon
státní správa – silniční správní úřad silnic II. a III. třídy a místních komunikací na pověřeném území (zvláštní užívání, komunikační připojení, závazná stanoviska a vyjádření, stanovení dopravního značení, řešení přestupků ve věci zákona o pozemních komunikacích)
samospráva – povolení a výběr místních poplatků za užívání zpevněných veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, pasport komunikací města, jízdní řády autobusové a vlakové dopravy, dotace na úseku dopravní obslužnosti, turistické zázemí města Smetanovo nám., varovný povodňový systém města
tel.: 461 653 362     mobil: 601 122 487     e-mail: rostislav.simon@litomysl.cz


Naše formuláře

Žádost o půjčku na odstraňování škod vzniklých živelnou událostí (formát doc, velikost 26 KB)

Dohoda o výměně bytů (formát rtf, velikost 13,64 KB)

Žádost o přidělení bytu (formát doc, velikost 62,5 KB)

Žádost o byt v domech pro bydlení seniorů - bývalá DPS (formát doc, velikost 72 KB)

Obnovení žádosti o přidělení bytu (formát doc, velikost 61 KB)

Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství (zelené plochy) (formát pdf, velikost 228,49 KB)

evidence zemědělských podnikatelů

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba (formát doc, velikost 73,5 KB)

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba (formát doc, velikost 94 KB)

Oznámení změn a doplnění (formát doc, velikost 40 KB)

Silniční správní úřad

Žádost o komunikační připojení (formát pdf, velikost 538,24 KB)

(Pouze samostatné připojení, které není součástí stavebního záměru povolovaného stavebním úřadem)

Žádost o povolení uzavírky provozu (formát pdf, velikost 1,16 MB)

Žádost o povolení zvláštního užívání - akce, zařízení staveniště, předzahrádky (formát pdf, velikost 707,86 KB)

Žádost o povolení zvláštního užívání - stavební práce (formát pdf, velikost 690,64 KB)

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu (dopravní značení) (formát pdf, velikost 549,12 KB)

Žádost volná (stanoviska, vyjádření apod.) (formát pdf, velikost 427,17 KB)

Žádost o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě (formát pdf, velikost 167,28 KB)


Naše životní situace

Bydlení / Pronájmy

Pronajímá město Litomyšl byty seniorům?

Co musím zařídit při úmrtí/odstěhování nájemce ze společné domácnosti?

Jsou možné výměny bytů?

Na jakou dobu uzavírá město nájemní smlouvy?

Mohu ručit obecním bytem při vyřizování hypotéky na jeho koupi?

Kde najdu informace o pronajímání městských bytů v Litomyšli?

Jakým způsobem lze získat v Litomyšli do pronájmu městský byt?


Doprava / Pozemní komunikace

Potřebuji výjimku z dopravního značení (např. k vjezdu nákladního vozidla do oblasti s omezením 3,5 t)

Potřebuji provádět stavební práce (výkopy/protlaky) v pozemku silnice II. a III. třídy a místní komunikace

Potřebuji stanovisko k projektové dokumentaci / vyjádření silničního správního úřadu

Potřebuji zřídit/upravit/zrušit komunikační připojení (sjezd) na silnici II. a III. třídy a místní komunikaci

Potřebuji označení vozidla praktického lékaře ve službě

Potřebuji povolit kulturní/sportovní/reklamní akci na silnici II. a III. třídy a místní komunikaci

Potřebuji povolit zařízení staveniště (umístění lešení / kontejneru / pracovního místa) na silnici II. a III. třídy a místní komunikaci

Potřebuji umístit restaurační předzahrádku / prodejní zařízení na silnici II. a III. třídy a místní komunikaci

Potřebuji povolit částečnou / úplnou uzavírku silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace

Potřebuji stanovit dopravní značení na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci


Finance a poplatky / Místní poplatky

Musím zaplatit poplatky za zábor pozemních komunikací ve vlastnictví města?


Majetek města / Pozemky

Potřebuji užívat veřejné zelené plochy v majetku města Litomyšle (výkopy, cirkusy, sportovní a kulturní akce, umístění prodejního zařízení...)


Životní prostředí / Kácení dřevin

Chci požádat o výsadbu/kácení/prořez dřevin na pozemku města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl