Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Správní agendy

Evidence obyvatel

Chci zrušit trvalý pobyt osobě, která v bytě nebo domě nebydlí, co budu potřebovat?

O zrušení trvalého pobytu rozhodne ohlašovna ve správním řízení na základě podaného písemného návrhu oprávněné osoby (vlastníka nemovitosti) a prokázání splnění dvou podmínek pro zrušení trvalého pobytu. První je zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části a druhá je neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem. Navrhovatel je povinen existenci splnění těchto dvou podmínek prokázat.

 

Žadatel o zrušení trvalého pobytu doloží postavení své osoby jako osoby oprávněné k podání žádosti dokladem o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí – zajistí si správní orgán) či platnou smlouvou o nájmu.

 

Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je 100 Kč za každou osobu.

 

V průběhu správního řízení ohlašovna zkoumá, zda jsou zákonem stanovené podmínky splněny. Účastníkem řízení je i občan, jehož trvalý pobyt má být na dané adrese zrušen – může se vyjadřovat k návrhu i ke všem dalším okolnostem daného případu.

 

Výsledkem správního řízení je rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu (dotčený občan bude mít po nabytí právní moci rozhodnutí trvalý pobyt na ohlašovně, tj. na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, Litomyšl, či rozhodnutí o zamítnutí návrhu.

 

Odvolacím orgánem je Krajský úřad Pardubického kraje.

 

Nelze změnit či zrušit trvalý pobyt z ohlašovny jedné obce na ohlašovnu obce jiné.

 

poradí a další informace poskytne

Ilona Telecká ilona.telecka@litomysl.cz tel.: 461 653 339
Olga Tylichová olga.tylichova@litomysl.cz tel.: 461 653 393
další informace na
 
Youtube Litomyšl