Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Správní agendy

Přestupky

Přestupkové řízení

Co je to vlastně přestupek?

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Některá jednání, jevící se oznamovateli jako v rozporu se zákonem, nemusí být nutně protiprávní, nýbrž neetická, nevhodná, nesprávná.

 Zajistí mi nahlášení přestupku, že daná osoba přestane se svým jednáním?

Žádné řízení nezajistí, že osoba páchající protiprávní jednání v nich nebude i po potrestání pokračovat. Avšak je zaručeno, že každý podnět je náležitě prošetřen.

 Kdo je účastníkem přestupkového řízení?

1. Obviněný

2. Poškozený (v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení)

3. Vlastník věci (v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty)

 Co mohu v přestupkovém řízení požadovat?

V přestupkovém řízení lze uplatňovat náhradu pouze materiální škody, například za opravu rozbitých brýlí, za odcizené zboží v obchodě, za opravu rozbité skleněné výplně dveří apod., nikoli tedy např. bolestné, ztížení společenského uplatnění atd. apod. Uvedené instituty lze řešit v rámci občanskoprávního sporu, resp. soudnictví.

 Proč když ohlásím přestupek, tak nemám právo nahlédnout do spisu?

Je zřejmé, že oznamovatel protiprávního jednání nutně nemusí být účastníkem předmětného řízení, ale může mít například procesní postavení svědka. Jeho práva a povinnosti jsou pak značně rozdílné od účastníka řízení.

 V zásadě pouze účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

 Kdy se stává účastníkem řízení obviněný?

Obviněným, tedy účastníkem řízení, se podezřelý z přestupku stává, jakmile vůči němu právní orgán učiní první úkon řízení. Stane se tak doručením oznámení o zahájení řízení nebo doručením příkazu – viz níže.

 Některé přestupky, jako například přestupek nactiutrhání (zesměšnění nebo jiným způsobem hrubé urážení), resp. řízení o nich lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Souhlas se zahájením řízení lze vzít kdykoli, a to až do doby vydání rozhodnutí o odvolání, zpět. Uvedená osoba – osoba přímo postižená spácháním přestupku – není účastníkem řízením, přestože má některá práva jako on. Nemá však například právo odvolání proti vydanému rozhodnutí, přestože se jí rozhodnutí oznamuje. Naopak má například právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy či právo účastnit se ústního jednání.

 Kdy zaniká odpovědnost za přestupek?

Za určitých okolností odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání.

O přestupku lze v některých případech rozhodnout příkazem, přičemž jeho vydání může být jediným úkonem v řízení.

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Bohuslav Pulgret bohuslav.pulgret@litomysl.cz tel.: 461 653 310 mobil: 775 653 310
Mgr. Pavel Brandejs pavel.brandejs@litomysl.cz tel.: 461 653 396 mobil: 775 653 325
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl