Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III

Na konci roku 2021 byla ukončena realizace čtyřletého projektu „MAP II“ , který byl zaměřen na podporu škol v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání a cizího jazyka. Jeho hlavním přínosem byla realizace konkrétních aktivit spolupráce mezi školami, také mezi organizacemi neformálního vzdělávání. Školy z regionu ORP Litomyšl tak spolupracovali na řadě zajímavých aktivit s Městskou knihovnou Litomyšl, se Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany Litomyšl, se Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany Litomyšl a s dalšími neziskovými organizacemi podporujících neformální vzdělávání.

Na ukončený projekt „MAP II“ navazuje svou realizací od ledna 2022 projekt „MAP III“.
Projekt bude ukončen v listopadu 2023 a jeho cílem pokračovat v již započatých a probíhajících aktivitách tak, aby mezi aktéry ve vzdělávání nedošlo k přerušení již vytvořených vazeb.
Na území ORP Litomyšl bude jeho realizací podpořeno celkem 18 základních a 21 mateřských škol. Výstupem projektu bude aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2025
a aktualizované Akční plány na roky 2023, 2024, 2025.

Realizace navazujícího projektu bude probíhat prostřednictvím třech klíčových aktivit.

Cílem klíčové aktivity „Rozvoj a aktualizace MAP“ bude zajištění tvorby a aktualizace plánovacích dokumentů. Aktualizace těchto dokumentů povede například k možnosti čerpání o dotace na investiční projekty do vzdělávacích subjektů. Konkrétním přínosem bude i nadále zajištění dotačního poradenství a distribuce tzv. dotačních listů, které každý měsíc obdrží ředitelé do projektu zapojených škol a zástupci obcí z regionu ORP Litomyšl. Tato činnost bude probíhat ve spolupráci s Místní akční skupinou Litomyšlsko, o.p.s.

Mezi další klíčové aktivity patří „Řízení projektu“ a „Evaluace procesu místního akčního plánování“. Bude tak zajištěno odborné řízení projektu ve všech jeho aktivitách a následně bude provedeno vyhodnocení realizace celého projektu.

Součástí realizace projektu však zůstanou i nadále oblíbené vzdělávací akce s odbornými lektory, které budou pro zájemce připraveny na zajímavá témata podporující rozvoj vzdělávání.

V navazujícím projektu však nebude možné podpořit konkrétní aktivity spolupráce. Důvodem jsou poskytovatelem dotace nastavené dotační podmínky.

„Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III“ je realizovaný
a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019594.


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl