Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl (MAP2)

Projekt, známý jako MAPII, byl zahájen v lednu 2018 a ukončen bude v prosinci 2021. Jeho hlavním cílem je zefektivnění komunikace a spolupráce aktérů ve vzdělávání na území ORP Litomyšl. Projekt podporuje především rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, inkluzivního přístupu, lidských zdrojů a také neformálního vzdělávání. Projektem je přímo podpořeno 17 základních a 22 mateřských škol z regionu ORP Litomyšl.

Nosným pilířem projektu je realizace konkrétních projektů spolupráce mezi školami a dalšími subjekty. Školy spolupracují například s Městskou knihovnou Litomyšl, se Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany Litomyšl, se Střediskem volného času Litomyšl, se Spolkem archaických nadšenců Sebranice. Pro podporu mezigeneračního potkávání proběhla spolupráce s neziskovou organizací Post Bellum a polytechnické vzdělávání podpořila  i spolupráce s organizací Malá technická univerzita.  Děti a žáci z podpořených škol se také účastní řady námětových exkurzí. Svou činnost od září 2019 vykonávají ve školách dva sdílení rodilý mluvčí a tři sdílení speciální pedagogové. Pro zajištění efektivní výměny zkušenosti a příkladů dobré praxe je pro aktéry ve vzdělávání založeno celkem 13 tematických kabinetů, např. kabinet ředitelé škol, výchovní poradci a metodici, žákovský parlament, český jazyk, matematika předškolní vzdělávání, knihovny apod.     

Důležitou aktivitou projektu je také zajištění pravidelné aktualizace strategických dokumentů, na kterém se podílí členové čtyř pracovních skupin. Jedná se o pracovní skupiny pro rozvoj matematické
a čtenářské gramotnosti, pro financování a pro rovné příležitosti. Zpracované dokumenty poté schvaluje vrcholný orgán projektu, kterým Řídící výbor projektu MAP. Právě prostřednictvím tvorby a aktualizace plánovacích dokumentů mohou být realizovány tolik přínosné projekty spolupráce.

Projekt dále zajištuje dotační poradenství a administrativní servis pro zapojené školy a zprostředkování spolupráce s odborníky v oblasti čtenářské a matematické gramotnost.  Prostřednictvím projektu probíhají vzdělávacích akce a spolupráce s celou řadou odborníků. Členové týmu také spolupracují s MŠMT ČR, s NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) Pardubice, se zástupci KAP PK (Krajský akční plán Pardubického kraje) a také se zástupci projektů MAP z jiných regionů České republiky.      

Informace o realizaci projektu jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách města Litomyšl. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Pokud máte zájem o zapojení se do procesu aktualizace strategického dokumentu MAPII a do tvorby akčních plánů, využijte prosím kontakt níže, obratem Vám budou zaslány potřebné informace.

milada.nadvornikova@litomysl.cz


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl