Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III

Aktuality

 

Projekt MAP III ukončí v listopadu svou realizaci

 Realizace projektu: "Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III " probíhá od ledna 2022. Jeho cílem je zajistit, aby mezi aktéry ve vzdělávání nedošlo k přerušení již vytvořených vazeb z předešlého projektu MAPII.   Na území ORP Litomyšl je jeho realizací podpořeno celkem 18 základních a 21 mateřských škol. Výstupem projektu bude aktualizovaný  Strategický rámec MAP do roku 2025 a aktualizované   Akční plány na roky 2023, 2024, 2025.

Realizace probíhá prostřednictvím třech klíčových aktivit. Cílem klíčové aktivity „Rozvoj a aktualizace MAP“ je zajištění tvorby a  aktualizace plánovacích dokumentů. Aktualizace těchto dokumentů povede například k možnosti čerpání o dotace na investiční projekty do vzdělávacích subjektů. Konkrétním přínosem bude i nadále zajištění distribuce tzv. dotačních listů pro školy a obce z regionu ORP Litomyšl.

Mezi další klíčové aktivity patří „Řízení projektu “ a „Evaluace procesu místního akčního plánování“.  Tím bude zajištěno odborné řízení projektu a vyhodnocení jeho realizace.  

K 30.3.2023 proběhla aktualizace všech relevantních podkladů pro první jednání Řídícího výboru MAP (ŘV MAP), které byly schváleny na prvním jednání v březnu 2022. V květnu 2022 pak ŘV MAP na svém druhém jednání schválil investiční potřeby regionu. Dále byla provedena aktualizace Analytické části MAP, ke které významnou měrou přispěly výsledky z proběhlého šetření potřeb škol. Zástupci škol tak na základě šetření popsali, co v jejich školách proběhlo dobře - v čem byli  úspěšní a dále v čem by se  mohli zlepšit a co k tomu potřebují. Také definovali, s jakými se potýkají problémy. Aktualizace analytické části MAP byla projednána na jednáních pracovních skupin, které se uskutečnily v měsíci dubnu a následně v červnu 2022.  V říjnu a v listopadu 2022 proběhla další jednání ŘV MAP,  na kterých byl schválen Akční plán na rok 2023, dále také aktualizované investiční potřeby a Analytická část MAP. Těmto jednáním předcházela činnost členů realizačního týmu a pracovních skupin, které relevantní podklady postupně zpracovali.

Od ledna do dubna 2023 probíhala činnost realizačního týmu MAP, došlo k  aktualizaci Analytické části MAP na základě dalšího šetření sběru  potřeb od škol. Na základě těchto výstupů  byla provedena revize a aktualizace  stanovených priorit v SR do 2025 a jejich cílů. 

V květnu, červnu a v září 2023 proběhla jednání pracovních skupin, na kterých postupně došlo k projednání dalších  částí MAP, tedy Strategického rámce  MAP a Akčních plánů na roky 2023, 2024 a 2025.Akční plány se poté staly výchozím materiálem pro zpracování žádosti o dotaci na navazující projekt MAP IV.  Aktualizovanou dokumentaci MAP schválil v květnu, v srpnu a v září 2023 na svých jednáních ŘV MAP. Realizační tým také zajistil průběžné šetření investičních potřeb škol pro aktualizaci Strategického rámce MAP a postupnou evaluaci projektu.

V říjnu  a v listopadu 2023 jsou ještě plánovaná 3 jednání PS a sběr potřeb investic. Následně  bude finální dokumentace MAP  schválena ŘM MAP na jednání v listopadu 2023.Navazujcí projekt MAP IV, jehož hlavní myšlenkou je realizace aktivit spolupráce, bude zahájen 1.12.2023.

„Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019594. 


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl