NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Kompetence pro 21. století
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?

OP VVV - Škola pro všechny 2

Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021

Projekt je zaměřen na jedno z (nebo kombinaci) následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílovou skupinou jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci školy.

 

Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.  Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
- nedůslednost ve školní přípravě;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.
Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně o pedagogických pracovnících.

 

Školní speciální pedagog

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními.

Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů pro dané pozice v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností stanoví ředitel školy na základě skutečných potřeb dítěte/žáka.

 

Školní psycholog

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity.

Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
Podmínkou výkonu činnosti školního psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů pro dané pozice v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

 

Tandemová výuka

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Celý cyklus je tvořen 10 hodinami výuky (1 hodina = 45 minut) a 10 hodinami přípravy na výuku a reflexe (1 hodina = 60 minut). Jedná se celkem o 20 hodin vzdělávání každého pedagoga. Druhý pedagog ve třídě nemusí být nutně pedagogický pracovník stejné školy. Může se jednat i o pedagogického pracovníka jiné školy, nebo pedagogického pracovníka školní družiny/školního klubu, nebo studenta navazujícího magisterského, nebo studenta 4. nebo 5. ročníku magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka.

 

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučingu

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím odborně vedené supervize/mentoringu/ koučinku. Základní škola využije službu skupinové supervize/mentoringu/ koučinku v celkovém rozsahu 20 hodin za období 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka doplněnou o individuální supervizi/mentoring/koučink v celkovém rozsahu 10 hodin za období 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. V rámci této šablony platí, že 1 hodina = 60 minut. Skupinové supervize/mentoringu/koučinku se zúčastní 3 až 8 pedagogů.

 

Využití ICT ve vzdělávání ZŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky, viz níže Podrobná specifikace šablony. Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT dle zvolené varianty aktivity, a to takto:

  1. a) 64 hodin výuky v 64 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
  2. b) 48 hodin výuky v 48 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
  3. c) 32 hodin výuky v 32 týdnech, ve kterých probíhá výuka;
  4. d) 16 hodin výuky v 16 týdnech, ve kterých probíhá výuka.

Škola si může vybrat vždy pouze jednu variantu aktivity. Tu může násobit. Jedná se o hodiny běžné výuky (1h = 45 minut). Výuku je nutné realizovat pravidelně, tzn. vždy 1 hodinu týdně. Pokud v jednom týdnu není možné aktivitu realizovat, je možné ji v jiném týdnu nahradit a realizovat v tomto týdnu 2 hodiny. Aktivita je určena pro skupinu minimálně 10 žáků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem. Pro skupinu 10 žáků škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků). Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

- nízká motivace ke vzdělávání

- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost

- nedůslednost ve školní přípravě

- kázeňské přestupky

- nedůsledné rodičovské vedení

 

Klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub bude zřízen pro podporu žáků v jedné z těchto variant aktivity:

- čtenářský klub

- klub zábavné logiky a deskových her

- klub komunikace v cizím jazyce

- badatelský klub

- klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení

 

Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

- nízká motivace ke vzdělávání

- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost

- nedůslednost ve školní přípravě

- kázeňské přestupky

- nedůsledné rodičovské vedení

 

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga, či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
- nedůslednost ve školní přípravě;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- sociokulturně znevýhodněné prostředí.