NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Podzimní soutěž družinových dětí I. A a B
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
BanalFatal!
Zahájení školního roku
Podzimní soutěž družinových dětí I. A a B
Zahájení školního roku

OP VVV - Škola pro všechny

plakat

Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Projekt je zaměřen na jedno z (nebo kombinaci) následujících témat: Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílovou skupinou jsou žáci, rodiče dětí a žáků, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci školy.

Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.  Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
- nedůslednost ve školní přípravě;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.
Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně o pedagogických pracovnících.

Školní speciální pedagog

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami . Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními.

Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů pro dané pozice v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností stanoví ředitel školy na základě skutečných potřeb dítěte/žáka.

Školní psycholog

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity.

Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
Podmínkou výkonu činnosti školního psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů pro dané pozice v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením "vysílající" základní školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vybere "hostitelskou" školu (může si vybrat jinou základní školu, ale také mateřskou školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.

Nové metody ve výuce - Čtenářská gramotnost

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.
Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce (dále jen "pedagog-expert") s dalšími dvěma kolegy (dále jen "pedagog-začátečník").
Šablonou budou podpořeny takové formy a metody práce pedagoga, které představují ucelené přístupy (např. Hejného metoda, Čtením a psaním ke kritickému myšlení a další) nebo které je možné navázat na konkrétní položky z dotazníkového šetření MAP (ČG, MG, Inkluze) nebo položky z Metodik pro hodnocení rozvoje gramotností (připravených ČŠI).
Spolupráce v oblasti inkluze může být zaměřena i na obecnější témata, která zvyšují kompetence pedagogů z hlediska společného vzdělávání a osobnostního rozvoje, tedy například na reflexi a sebereflexi, plánování výuky (z hlediska cílů, obsahu, metod a individualizace), podporu učení (motivace žáků, diferenciace, klima, atd.), apod.
Podmínkou realizace aktivity je spolupráce tří pedagogických pracovníků.

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.

Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část takovým způsobem, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory).

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.
Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
- nedůslednost ve školní přípravě;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga, či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
- nedůslednost ve školní přípravě;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.
Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému. Externím odborníkem může být např. pracovník pedagogicko-psychologické poradny, vysokoškolský pedagog, metodik, apod.