NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Podzimní soutěž družinových dětí I. A a B
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Podzimní soutěž družinových dětí I. A a B
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Podzimní soutěž družinových dětí I. A a B

OP VVV - Škola pro všechny 3

Škola pro všechny 3

Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2021 - 30. 4. 2022

Projekt je zaměřen na jedno z (nebo kombinaci) následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílovou skupinou jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci školy.

Realizované aktivity:

Školní speciální pedagog (0,5 úvazku)

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, dílčí činnosti může vykonávat i ve školní družině, nebo školním klubu), které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0.
Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Pozoci školního speciálního zastává Mgr. Eliška Pávková.

 
Školní psycholog (0,5 úvazku)

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, i ve školní družině, nebo školním klubu) nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Pozici školního psychologa zastává Mgr. et Bc. Iva Sedláčková.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (celkem 3 aktivity v projektu)

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování nejméně tří žáků ohrožených školním neúspěchem. Doučování může být vedeno pedagogem, asistentem pedagoga či jiným pedagogickým pracovníkem školy, který bude vedením školy určen pro vedení doučování (tzn. doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
- nedůslednost ve školní přípravě;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu. Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat doučování dvakrát. Aktivita však musí být zrealizována maximálně v pěti po sobě jdoucích kalendářních měsících, ve kterých probíhá výuka. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

 

Projektový den ve výuce (celkem 2 aktivity v projektu)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Projektovou výuku dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody výuky;
- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;
- důraz na praktickou využitelnost poznatků a dovedností.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu žáků. Jedná se o 1 projektový den, tzn., že aktivita nemůže být rozdělena do více dnů. Za 4hodinový blok projektové výuky bude doložena 1 příprava výuky, popis jejího průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka.

 

Tandemová výuka (1 aktivita v projektu)

Cílem je prohloubit spolupráci učitelů základních škol s ostatními pedagogickými pracovníky a budoucími pedagogy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí v různých vzdělávacích oblastech a oborech školního kurikula. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
Aktivita je určena pro minimálně dva pedagogické pracovníky, z nichž jeden je učitelem ZŠ příjemce, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.
Celý cyklus je tvořen 10 hodinami výuky (1 hodina = 45 minut) a 10 hodinami přípravy na výuku a reflexe (1 hodina = 60 minut). Jedná se celkem o 20 hodin vzdělávání každého pedagoga. Druhý pedagog ve třídě nemusí být nutně pedagogický pracovník stejné školy. Může se jednat i o pedagogického pracovníka jiné školy (MŠ/ZŠ/SŠ/VOŠ/ZUŠ), školského zařízení pro zájmové vzdělávání, školského poradenského zařízení, nebo studenta navazujícího magisterského, nebo studenta 4. nebo 5. ročníku magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka.