NÁSTĚNKA - ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města
Rozloučení s deváťáky
Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města
Rozloučení s deváťáky
Rozloučení s deváťáky
Rozloučení s deváťáky
Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města
Rozloučení s deváťáky

Ústava žákovského parlamentu

Ústava žákovského parlamentu

Preambule

My, žáci ZŠ Litomyšl, Zámecká,

vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a vůči celé škole, vědomi si toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit jejich výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a sportem upevňovat své zdraví, rozhodnuti šířit dobré jméno školy, přijímáme skrze své svobodně zvolené zástupce tuto Ústavu Žákovského parlamentu ZŠ Litomyšl, Zámecká, jejíž znění následuje.

 

Členové parlamentu

Členem žákovského parlamentu se může stát žák 4. – 9. ročníku na základě řádných voleb.

 

Volby do žákovského parlamentu

Volby se konají obvykle na začátku školního roku, a to ve 4. a 6. ročníku. Zvolený člen zastupuje svoji třídu v průběhu 4. – 5., resp. 6. – 9. ročníku (tedy 2 roky na prvním stupni a 4 roky na druhém stupni). Žákovský parlament se v průběhu roku může rozšířit o žáky, kteří mají zájem se schůzek pravidelně účastnit a mají žákovskému parlamentu a spolužákům co nabídnout. O jejich přijetí rozhoduje celý žákovský parlament.

 

Schůzky žákovského parlamentu

Scházíme se jednou za 14 dní v učebně přírodopisu. Schůzek se účastní člen parlamentu, případně jeho zástupce.

 

Role v žákovském parlamentu

Předseda: podílí se na vytváření programů na schůzky, vede schůzky

Zástupce předsedy: pomáhá předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu

Mluvčí: prezentuje ŽP navenek, hlásí zprávy do školního rozhlasu, případně přispívá do školního časopisu

Zapisovatel: pořizuje zápisy z jednání parlamentu

 

Hlavní činnosti žákovského parlamentu

Naší hlavní činností je příprava a organizace projektů, kterými chceme přispět ke kladné proměně života školy. Snažíme se zlepšit vztahy mezi učiteli a žáky a diskutujeme o dění ve škole. Věnujeme pozornost námětům z řad našich spolužáků. Ti je mohou vznést přímo v parlamentu nebo prostřednictvím svých zástupců - členů žákovského parlamentu. Spolupracujeme s Městem Litomyšl a dalšími institucemi ve městě.

 

Odstoupení z funkce

O odstoupení žáka rozhoduje celý parlament. Pokud člen o odstoupení požádá, musí uvést vážný důvod.

 

Pravidla

VŠICHNI ČLENOVÉ MAJÍ ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ

JEDNÁME JAKO TÝM

NEBOJÍME SE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR

RESPEKTUJEME NÁZORY OSTATNÍCH

K PŘIJETÍ NÁVRHŮ JE TŘEBA NADPOLOVOČNÍ VĚTŠINY

USILUJEME O LEPŠÍ ATMOSFÉRU VE ŠKOLE

O ČINNOSTI INFORMUJEME PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTĚNKY A WEBOVÝCH STRÁNEK

 

Tato ústava byla schválena žákovským parlamentem dne 27. 11. 2019.