Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 09. 2017 v zámeckém pivovaru

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 21. 09. 2017 (formát pdf, velikost 916,32 KB)

usnesení č. 88/17

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 89/17

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Ing. Marek Novohradský, předseda

- Ing. Terezie Šmolíková

- pí Petra Benešová


usnesení č. 90/17

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

- Mgr. Daniel Brýdl

- p. Michal Kortyš


usnesení č. 91/17

ZaM vzalo na vědomí podnět nazvaný „Podnět zastupitelstvu města Litomyšl – k výběru varianty dálnice D35 Litomyšl – Janov“ doručený dne 21. 9. 2017. 


usnesení č. 92/17

ZaM si vyhrazuje dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, pravomoc rozhodnout o trasování D35.


usnesení č. 93/17

ZaM schvaluje vedení trasy D 35 v okolí města Litomyšle variantou "0" /ZUR/ dle předloženého projektu pro územní řízení na stavbu "D35, 3507 Litomyšl-Janov" vypracovaného firmou Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24B, Praha pod číslem zakázky 3045/05 v listopadu 2016. Podmínky souhlasu se stavbou jsou: 

1) u částí stavby, kde hrozí riziko překročení hlukových norem, požadujeme vykoupení širšího pásu pozemků a realizaci protihlukových stěn a výsadbu dřevin s více vegetačními patry z důvodu omezení hlukového zatížení okolní zástavby 

2) u obslužné komunikace mezi Suchou a Strakovem požadujeme doplnit do PD a následně realizovat výhybnu

3) nesouhlasíme s realizací připojení města na MUK Litomyšl sever 

4) nesouhlasíme s umístěním odpočívky pro kamiony na území Města Litomyšle


usnesení č. 94/17

ZaM vzalo na vědomí „Petici za vypracování varianty D35 u Kornic a zvaní zástupců spolku Živé Kornice na všechna jednání o D35" ze dne 15. 9. 2017.


usnesení č. 95/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 68/2 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Kornice za účelem udržování pozemku. Žadatelé *****. Pracovní skupina pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej, na pozemku se nacházejí inženýrské sítě a cestička se schodištěm a je předmětem sousedských sporů.


usnesení č. 96/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 68/2 ostatní plocha o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Kornice za účelem provedení terénních úprav a udržování pozemků. Žadatel *****. Pracovní skupina pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej, na pozemku se nacházejí inženýrské sítě a cestička se schodištěm a je předmětem sousedských sporů. Osadní výbor s prodejem souhlasí.


usnesení č. 97/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 205/2 o výměře cca 1200 m2 v katastrálním území Pazucha za účelem občasné rekreace (chov ovcí, výstavba slaměného přístřešku). Žadatel ***** Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej pozemku uprostřed ploch smíšeného nezastavěného území, kde jsou tyto stavby dle ÚP nepřípustné. Osadní výbor s prodejem souhlasí.


usnesení č. 98/17

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2143/38 ostatní plocha o výměře 437 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 1959-13/2007 (Havlíčkova ulice) za účelem výstavby objektu s bytovými jednotkami, garážovým stáním a komerční plochou v souladu s regulací zpracovaného návrhu územního plánu zóny. Kupní cena pozemku 1,600.000,- Kč bez DPH. Kupující LT DEVELOPER s.r.o., IČ 06247610, Prosecká 527/24, 180 00 Praha. Bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a prodej se uskuteční až po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude pravomocně povolena výstavba domu. Projekt bude zpracován a stavební povolení bude vydáno do 2 let od uzavření budoucí kupní smlouvy, stavba bude provedena a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bude sjednána výhrada zpětné koupě pozemku a předkupní právo za stejnou kupní cenu na dobu určitou do dokončení hrubé stavby budovy.


usnesení č. 99/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 269/6 orná půda o výměře cca 800 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem výstavby RD. Žadatel *****. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej do doby dořešení příjezdu na pozemek z veřejné komunikace, dešťových vod v této lokalitě a rekonstrukce trafostanice u hranice pozemku.


usnesení č. 100/17

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 150/960 vzhledem k celku na p. p. č. 840/2 trvalý travní porost o výměře 129 m2 a na p. p. č. 840/3 trvalý travní porost o výměře 22 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena ve výši 70,- Kč/m2, tj. celkem 1.652,- Kč. Jedná se o pozemky pod cestou a zelení od Lidické ulice k Primátorské hrázi.


usnesení č. 101/17

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 2361/8 ostatní plocha o výměře 28 m2 a p. p. č. 2361/9 ostatní plocha o výměře 102 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2808-238/2017 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822 do vlastnictví města. Jedná se o pozemky zastavěné chodníkem na ulici T. G. Masaryka.


usnesení č. 102/17

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/32 vzhledem k celku na st. p. č. 711/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jejíž součástí je budova zemědělské stavby bez č.p. v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město od ***** a spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/32 vzhledem k celku na st. p. č. 711/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jejíž součástí je budova zemědělské stavby bez č.p. v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město od *****. Kupní cena za oba podíly ve výši celkem 14.785 Kč.


usnesení č. 103/17

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 130 lesní pozemek o výměře 9.525 m2 a p. p. č. 131 lesní pozemek o výměře 20.722 m2 v katastrálním území Kozlov u České Třebové od spoluvlastníků *****. Kupní cena dle odborného posudku ve výši 449.000,- Kč. Pozemky navazují na les ve vlastnictví města.


usnesení č. 104/17

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 207/9 orná půda o výměře 1208 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 900-99/2017 v katastrálním území Záhraď od *****. Kupní cena 550 Kč/m2, tj. celkem 664.400 Kč. Za tuto cenu odkoupily manželé Andrlovi pozemek od firmy HELLAS a.s.. Na pozemku budou postaveny inženýrské sítě a komunikace pro RD na okolních pozemcích.


usnesení č. 105/17

ZaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci části projektu "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická" s ***** ve znění dle přílohy č. 1/MJ/4Z/2017.


usnesení č. 106/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 4/2017 ze dne 4. 9. 2017 (příloha 01/FV/04Z/2017).


usnesení č. 107/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 (příloha 01a/FIN/04Z/2017) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2016 .......... 56.314,76 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2017 ......... 9.182,44 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01b/FIN/04Z/2017. 


usnesení č. 108/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2017 (příloha 02a/FIN/04Z/2017).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 85.203,72 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 80.357,58 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 4.846,14 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02b/FIN/04Z/2017)


usnesení č. 109/17

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130.000,- Kč paní Petře Romerové, Budislav 273, IČ 03586081 na provoz turistického zázemí Smetanovo nám. a  veřejného WC autobusové nádraží v období 1. 7. 2017 - 31. 12. 2017. Poskytnutí dotace je vázáno na platnost smlouvy o nájmu uvedených prostor mezi Městskými službami s.r.o. a paní Petrou Romerovou.


usnesení č. 110/17

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč žadateli Evropské školicí centrum o.p.s. (Jiráskova 133, Litomyšl, zastoupené Ing. Janou Mackovou, IČ: 275 01 485) na úhradu nákladů souvisejících s organizací akce Litomyšlské dvorky. Dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 0223. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 111/17

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč žadateli Evropské školicí centrum o.p.s. (Jiráskova 133, Litomyšl, zastoupené Ing. Janou Mackovou, IČ: 275 01 485) na úhradu nákladů souvisejících s organizací podzimní části festivalu Studentská jízda, který proběhne od 2. do 5. října 2017. Dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 218. RaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 112/17

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 32.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČ 15034526 na podporu projektu "bezpečné branky". Hrazeno z rozpočtové kapitoly 05, rezerva RaM. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 113/17

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-04 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala f. JOHNY, s.r.o., Okružní č.p. 237,Záhradí,570 01 Litomyšl dne 13.6.2017 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/4/2017) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:

- plocha SKOL-1 dle stávajícího znění územního plánu umožňuje výstavbu parkoviště pro osobní automobily,

- zrušení výškového omezení pro jednu konkrétní stavbu není v souladu s koncepcí územního plánu a ochranou panoramatu města Litomyšl.


usnesení č. 114/17

ZaM příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

I. se seznámilo s předloženým návrhem změny č. 2 územního plánu Litomyšl a s jeho odůvodněním,

II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny č. 2 územního plánu Litomyšl není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,

III. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění změny č. 2 územního plánu Litomyšl,

IV. se rozhodlo vydat změnu č. 2  územního plánu Litomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2017, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

 


usnesení č. 115/17

ZaM bere na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti města Litomyšl uskutečněné Ministerstvem vnitra ČR dne 25.07.2017, protokol o kontrole č.j. MV-84833-5/ODK-2017 ze dne 04.08.2017 (příloha č. 01/STA/4Z/2017). ZaM bere na vědomí a souhlasí s předloženým způsobem nápravy zjištěných nedostatků, s návrhem opatření k zamezení jejich opakování a dále způsobem již realizovaných nápravných opatření (příloha č. 02/STA/4Z/2017).   


usnesení č. 116/17

ZaM revokuje usnesení č. 192/14 ze dne 9. 12. 2014 v části týkající se osadního výboru Pazucha, která nově zní takto:

ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 120 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 5členný osadní výbor Pazucha, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu: 

  • Mgr. Markéta Šmídová, předseda
  • p. Petr Kočí, člen
  • Mgr. Eva Šmídová, člen
  • p. Jaroslav Novotný, člen
  • pí Petra Vytlačilová, člen

usnesení č. 117/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru dne 21. 6. 2017 dle přílohy č. 01/MV/3Z/2017. 


usnesení č. 118/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru dne 12. 9. 2017 dle přílohy č. 02/MV/4Z/2017. 


usnesení č. 119/17

ZaM zvolilo paní MUDr. Zdenku Fenclovou, bytem Škrétova 34, 566 01 Vysoké Mýto členem správní rady Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl .


Radomil Kašpar
starosta
Josef Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl