Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Zastupitelstvo města Návrhy na usnesení Zastupitelstva Města Litomyšle

Zasedání Zastupitelstva města Litomyšle se koná dne 07. 12. 2023 v zámeckém pivovaru v Litomyšli.

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.


ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1515/57 trvalý travní porost o výměře 218 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 3263-153/2023 v katastrálním území Litomyšl od společnosti AGROPODNIK Hodonín, a.s., IČ 46971963, Vacenovická 1271, Ratíškovice, 696 02 za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 21.800,- Kč bez DPH. Jedná se výkup pozemku potřebného pro stavbu cyklostezky do Osíka.


ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 501/8 trvalý travní porost o výměře 1.560 m2, p. p. č. 501/26 trvalý travní porost o výměře 1.723 m2 a p. p. č. 501/140 ostatní plocha o výměře 74 m2 v katastrálním území Řídký od společnosti VIAGEM a.s., IČ 4817320, Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8 za kupní cenu ve výši 135.016,- Kč. Jedná se o pozemky mezi Osadou V Lukách a Cerekvicí v prostoru plánované cyklostezky.


ZaM se seznámilo s podmínkami možného převodu spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/16 vzhledem k celku na p. p. č. 376/137 ostatní plocha o výměře 4 m2, p. p. č. 485/5 ostatní plocha o výměře 50 m2, p. p. č. 485/7 ostatní plocha o výměře 7 m2, p. p. č. 485/8 ostatní plocha o výměře 125 m2, st. p. č. 166/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, p. p. č. 485/6 ostatní plocha o výměře 8 m2, p. p. č. 376/138 ostatní plocha o výměře 5 m2, p. p. č. 485/3 ostatní plocha o výměře 4.353 m2, p. p. č. 376/104 ostatní plocha o výměře 1 m2, p. p. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 439 m2 a p. p. č. 485/4 ostatní plocha o výměře 2.069 m2 v katastrálním území Nedošín z ČR - Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a schvaluje jako budoucí nabyvatel souhlas s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic zn. 74937/2019-SŽDC-GŘ-O31 (3) ze dne 5. 10. 2023 a dále schvaluje převzetí případných ekologických závazků s tímto pozemkem spojených a povinnosti plynoucí z jejich odstraňování s tím, že město nebude případně požadovat jejich náhradu.


ZaM se seznámilo s podmínkami možného převodu p. p. č. 401/150 ostatní plocha o výměře 62 m2 a p. p. č. 518/9 ostatní plocha o výměře 171 m2 v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl z ČR-Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a schvaluje jako budoucí nabyvatel souhlas s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic zn. 74936/2019-SŽDC-GŘ-O31 (5) ze dne 8. 11. 2023 a dále schvaluje i převzetí případných ekologických závazků s těmito pozemky spojených a povinnosti plynoucí z jejich odstraňování s tím, že město nebude případně požadovat jejich náhradu.


ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-30 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 2.8.2023 TE3S studio s.r.o., Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, IČ 10951172 (příloha tohoto usnesení 1/VUP/6Z/2023 Z6-30 žádost) takto: návrh prověřit ve změně č. 6 územního plánu Litomyšl.


ZaM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2023, které se uskutečnilo v říjnu 2023. Přezkoumané období je od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023. Zápis je přílohou č. 8/FIN/6Z/2023.


ZaM schvaluje poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2024 v té výši a těm subjektům, jak je uvedeno v příloze č. 7/FIN/6Z/2023. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice OS/1218/Z se subjekty uvedenými v příloze č. 7/FIN/6Z/2023.


ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, IČ0 04267036, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, a uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 4/FIN/6Z/2023. Částka 250.000 Kč je pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna v návrhu rozpočtu města na rok 2024.


ZaM schvaluje aktualizované a úplně znění zřizovací listiny Centra sociální pomoci města Litomyšl dle přílohy č. 1/SSK/6Z/2023, s účinností od 1.1.2024.


ZaM se seznámilo s navrženou kupní cenou ve výši 2,816.000,- Kč bez DPH určenou znaleckým posudkem s připočítáním veškerých nákladů spojených s prodejem na projednávaný prodej st. p. č. 763 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 259 m2, jejíž součástí je budova stavby pro dopravu č. p. 502, a p. p. č. 2359/13 ostatní plocha o výměře 156 m2 a p. p. č. 2359/14 ostatní plocha o výměře 98 m2 v katastrálním území Litomyšl z ČR-Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a schvaluje tuto navrhovanou kupní cenu.


ZaM se seznámilo s navrženou kupní cenou ve výši 812.000,- Kč bez DPH určenou znaleckým posudkem s připočítáním veškerých nákladů spojených s prodejem na projednávaný prodej p. p. č. 2359/2 ostatní plocha o výměře 158 m2, p. p. č. 2359/15 ostatní plocha o výměře 4.691 m2, p. p. č. 2368/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 a p. p. č. 2586/2 ostatní plocha o výměře 75 m2 v katastrálním území Litomyšl z ČR-Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a schvaluje tuto navrhovanou kupní cenu.


ZaM se seznámila s navrženou kupní cenou ve výši 378.000,- Kč bez DPH určenou znaleckým posudkem s připočítáním veškerých nákladů spojených s prodejem na projednávaný prodej st. p. č. 3385 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2, jejíž součástí je budova jiné stavby bez č.p., p. p. č. 1906/1 ostatní plocha o výměře 535 m2, p. p. č. 1906/2 ostatní plocha o výměře 73 m2 a p. p. č. 2359/10 ostatní plocha o výměře 414 m2 v katastrálním území Litomyšl z ČR-Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a schvaluje tuto navrhovanou kupní cenu.


ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 5/2023 ze dne 8. 11. 2023 (příloha 1/FV/6Z/2023) a schvaluje Plán práce finančního výboru na rok 2024 (příloha 2/FV/6Z/2023).


ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl o místním poplatku z pobytu (příloha 2/FIN/6Z/2023).


ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl o místním poplatku ze psů (příloha 3/FIN/6Z/2023).


ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2023 (příloha 5/FIN/6Z/2023) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2022 .......... 93.627,83 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2023 …….. 11.141,07 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 5/FIN/6Z/2023.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 109/2023 (příloha 5/FIN/6Z/2023)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 115.393,04 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 121.014,80 tis. KčHospodářský výsledek .........… -5.621,76 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 5/FIN/6Z/2023).


ZaM schvaluje rozpočet města na rok 2024 v předloženém znění.Návrh rozpočtu (údaje v tis. Kč):Příjmy rozpočtu roku 2024 ................... 374.388,00Výdaje rozpočtu roku 2024 .................. 378.680,50Splátky úvěrů vedených v rozpočtu ........ 9.470,00Financování rozpočtu r. 2024 ………………… 13.762,50(příloha č. 1/FIN/6Z/2023)ZaM schvaluje závazné ukazatele (v tis. Kč), kterými se budou řídit:a) rada města:- zapojení zdrojů z roku 2023 ............ 13.762,50- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2024 ....... 8.356,40- objem výdajů jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (příl. 1/FIN/6Z/2023)- hospodářský výsledek jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (příl. 1/FIN/6Z/2023)b) příspěvkové organizace zřízené městem:Příspěvková organizace Výše příspěvku (v tis. Kč)1. Městská knihovna Litomyšl............................ 6.4302. Smetanův dům Litomyšl ………........................ 7.6543. Městská galerie Litomyšl ………........................ 5.8174. Mateřská škola Sedmikráska Litomyšl .......... 2.0275. Mateřská škola v Líbánkách Litomyšl ........... 2.0806. Základní škola Litomyšl, Zámecká .................. 2.8867. Základní škola Litomyšl, U Školek …................ 2.7048. Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka - škola ... 2.628Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka - sport. hala...1.7839. Základní umělecká škola B. Smetany, Litomyšl .. 46510. Středisko volného času Litomyšl ……................. 1.12911. Centrum sociální pomoci města Litomyšl ........ 3.860


ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha 6/FIN/6Z/2023).


ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o výhradě zpětné koupě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 0119310022 ze dne 15. 6. 2021, jímž do práv kupujícího LT DEVELOPER s.r.o., IČ 06247610, sídlem Prosecká 527/24, 180 00 Praha 8 - Libeň nastupuje obchodní společnost ŠTĚPÁNEK developerská, s.r.o., IČ 08353867, sídlem Kratonohy 85, 503 24. Nastupující kupující se dodatkem zavazuje k úhradě nákladů zajištění ulice F. Vognera a zároveň se dodatkem mění termín pro výstavbu Bytového domu Havlíčkova tak, že do 30. 6. 2024 musí být vybudováno 1.NP tvořící opěrnou zeď k ulici F. Vognera, do 31. 12. 2024 musí být stavba vybudována do stavu, kdy bude uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, a do 31. 12. 2025 musí být projekt vybudován vč. povolení užívání a opravy silnice v ulici F. Vognera. První dva termíny jsou nadále zajištěny právem zpětné koupě.


ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o výhradě zpětné koupě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 0119310022 ze dne 15. 6. 2021 se společností LT DEVELOPER s.r.o., IČ 06247610, sídlem Prosecká 527/24, 180 00 Praha 8 - Libeň. Kupující se dodatkem zavazuje k úhradě nákladů zajištění ulice F. Vognera a zároveň se dodatkem mění termín pro výstavbu Bytového domu Havlíčkova tak, že do 30. 6. 2024 musí být vybudováno 1.NP tvořící opěrnou zeď k ulici F. Vognera, do 31. 12. 2024 musí být stavba vybudována do stavu, kdy bude uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, a do 31. 12. 2025 musí být projekt vybudován vč. povolení užívání a opravy silnice v ulici F. Vognera. První dva termíny jsou nadále zajištěny právem zpětné koupě.


ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-31 na změnu územního plánu Litomyšl, který podali dne 22.6.2023 *****(příloha tohoto usnesení 2/VUP/6Z/2023 Z6-31 žádost) takto: návrh prověřit ve změně č. 6 územního plánu Litomyšl.


ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-32 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 1.11.2023 ***** (příloha tohoto usnesení 3/VUP/6Z/2023 Z6-32 žádost) takto: návrh prověřit ve změně č. 6 územního plánu Litomyšl.


ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2030/23 ostatní plocha o výměře 32 m2 a p. p. č. 2172/58 ostatní plocha o výměře 5 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 3246-8/2023 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem ve výši 37.000,- Kč. Jedná se o stavební pozemky na Zahájské ulici zastavěné propojením místní komunikace a protierozní cesty do Kornic.


ZaM souhlasí se zřízením práva stavby pro město jako stavebníka, a to k p. p. č. 328/63 ovocný sad o výměře 119 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu č. 642-23/2023, která je ve vlastnictví ***** a to za účelem zřízení dočasné stavby rozhledny dle architektonické studie "Cíle cest - prvek v krajině - Litomyšl". Právo stavby bude zřízeno na dobu určitou 15 let. Město bude hradit stavební plat ve výši 6.000,- Kč za rok.


ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/38 trvalý travní porost o výměře 1033 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 3,483.555,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/6Z/2023. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující je dále povinna společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 361.550,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinna uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


ZaM souhlasí s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na p. p. č. 37/5 zahrada o výměře 167 m2 a na p. p. č. 37/13 zahrada o výměře 21 m2 v katastrálním území Nedošín od***** Jedná se o pozemky pod příjezdovou cestou ke 2 RD a další parcele, na které je možné postavit další RD. V pozemku je uložena městská kanalizace.


ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2255/1 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl zastavěné stavbou garáže. Žadatel *****, který má z roku 1985 dohodu o přenechání garáže od ***** Budova není zapsána v katastru nemovitostí. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují pouze pronájem pozemku nebo odkoupení stavby od pana Vojty.


ZaM souhlasí s umístěním nové výrobní truhlářské haly do průmyslové zóny na části p. p. č. 2312/5 orná půda o výměře cca 2.000 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatel ***** Stavební komise rady města a rada města doporučují. Pozemek bude rezervován do 31. 12. 2024 a žadatel předloží studii či projekt k odsouhlasení a upřesnění rozsahu převáděného pozemku.


ZaM souhlasí s odkoupením stavby garáže umístěné na části p. p. č. 2255/1 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl od *****. Jedná se o budovu na pozemku města nezapsanou v katastru nemovitostí. Kupní cena 50.000 Kč.


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl