Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Zastupitelstvo města Pravomoc zastupitelstva města

Zastupitelstvu města je vyhrazeno:

- schvalovat program rozvoje územního obvodu města,
- schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
- schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet města,
- zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
- zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,
- schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které město hodlá založit, a rozhodovat o účasti města v již založených právnických osobách,
- vydávat obecně závazné vyhlášky města,
- rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
- navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování města,
- volit starostu, místostarosty a další členy rady města a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
- stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
- stanovit výši osobních a věcných výdajů na činnost městského úřadu a zvláštních orgánů města; jde-li o výdaje na výkon přenesené působnosti, je vázáno stanoviskem okresního úřadu,
- zřizovat a zrušovat městskou policii,
- rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
- rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
- udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,

Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

- nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
- poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20 000 Kč,
- bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz věnovaných tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu ve výši nad 20 000 Kč,
- peněžité i nepeněžité vklady do svazků obcí,
- vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
- zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
- dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
- bezúplatné postoupení pohledávek,
- uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
- zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na těchto věcech,
- emise komunálních obligací.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl