Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 04. 2016 v sále Zámeckého pivovaru v litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 19. 04. 2016 (formát pdf, velikost 641,27 KB)

usnesení č. 30/16

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 31/16

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

 • p. Michal Kortyš
 • MUDr. Vladimír Líška
 • pí Dana Kmošková

usnesení č. 32/16

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

 • Mgr. Martina Klejcha
 • MUDr. Renatu Rothscheinovou

usnesení č. 33/16

ZaM nesouhlasí se záměrem prodeje části p.p.č. 210/1 zahrada o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření zahrady. Žadatel *****. Pracovní skupina pro oblast stavební ani rada města nedoporučují prodej z důvodu znemožnění přístupu na sousední pozemky v případě, že by v budoucnosti byl potřeba. Pozemek je od roku 2007 paní Vomočilové pronajat.


usnesení č. 34/16

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 207/256 orná půda o výměře 444 m2 a p. p. č. 207/257 orná půda o výměře 8 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle, za p. p. č. 207/267 orná půda o výměře 1078 m2 v katastrálním území Záhraď oddělenou stejným geometrickým plánem, která je ve vlastnictví *****. Směna bez doplatků, pozemky města o menší výměře budou směněny zainvestované. Městem získaný pozemek bude sloužit v budoucnu k prodloužení inženýrských sítí a zokruhování komunikace.


usnesení č. 35/16

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/16 vzhledem k celku na p. p. č. 485/5 ostatní plocha o výměře 50 m2, p. p. č. 485/7 ostatní plocha o výměře 86 m2, p. p. č. 485/8 ostatní plocha o výměře 125 m2, p. p. č. 376/137 ostatní plocha o výměře 4 m2 a ve výši id. 4/16 vzhledem k celku na p. p. č. 485/6 ostatní plocha o výměře 8 m2 v katastrálním území Nedošín do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod komunikací a zelení u SG.


usnesení č. 36/16

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1915/43 zahrada o výměře 3 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2662-132/2015 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 210,- Kč. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Kornické ulici.


usnesení č. 37/16

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 507/1 ostatní plocha o výměře cca 48 m2 a p. p. č. 507/2 ostatní plocha o výměře 49 m2 v katastrálním území Záhraď. Žadatel *****. Pracovní skupina pro oblast stavební ani osadní výbor nedoporučují prodej do vyřešení odvedení dešťových vod a kanalizace v Suché.


usnesení č. 38/16

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 900 orná půda o výměře 1252 m2 a p. p. č. 901 trvalý travní porost o výměře 2965 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem chovu včelstev a sušení sena. Žadatelé *****. Pozemek je za účelem zemědělského obhospodařování - sušení sena propachtován. Nachází se zde chráněná louka.


usnesení č. 39/16

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1292/2 ostatní plocha o výměře cca 41 m2 a části p. p. č. 1296 ostatní plocha o výměře cca 123 m2 v katastrálním území Litomyšl z důvodu záměru údržby pozemku. Žadatelé *****. K prodeji pozemku podali nesouhlasné připomínky vlastníci sousedních pozemků. 


usnesení č. 40/16

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 1292/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 a p. p. č. 1292/2 ostatní plocha o výměře 71 m2 v katastrálním území Litomyšl z důvodu údržby pozemku. Žadatel *****. K prodeji pozemků podali nesouhlasné připomínky vlastníci sousedních pozemků.


usnesení č. 41/16

ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0114310029 ze dne 29. 10. 2014. Dodatkem bude sjednán dřívější termín prodeje p. p. č. 1336/4 orná půda o výměře 350 m2 a dále prodej p. p. č. 1336/12 orná půda o výměře 33 m2 a p. p. č. 1336/13 orná půda o výměře 33 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2691-211/2016 v katastrálním území Litomyšl za účelem dokončení stavby bytového domu B3 a výstavby teras k bytovému domu. Prodej pozemků se uskuteční po dokončení hrubé stavby bytového domu B3 (původně sjednáno po kolaudaci) z důvodu potřeby poskytnutí pozemku do zástavy pro bankovní ústavy zajišťující hypotéky pro zájemce o odkoupení bytových jednotek v domě. Kupní cena 915.800 Kč plus DPH. Kupující CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem Kostelecká 879/59, Praha.


usnesení č. 42/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/250 orná půda o výměře 566 m2 a p. p. č. 207/263 orná půda o výměře 25 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemků činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 600.692,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 1/MJ/2Z/2016. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč bez DPH / m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 43/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/249 orná půda o výměře 573 m2 a p. p. č. 207/264 orná půda o výměře 22 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemků činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 604.758,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 2/MJ/2Z/2016. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč bez DPH / m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 44/16

ZaM souhlasí s odkoupením budovy garáže bez č.p. na st. p. č. 129 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v katastrálním území Pazucha od společnosti KAVALIERGLASS, a.s., IČ 47468815, Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha. Kupní cena dle ZP ve výši 31.060,- Kč. Osadní výbor má o garáž zájem z důvodu možnosti využití k uskladnění sportovních pomůcek z hřiště a v zimním období i laviček a odpadkových košů.


usnesení č. 45/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2016 ze dne 4. 4. 2016 (příloha 01a/FV/02Z/2016) a schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2016 (příloha 01b/FV/02Z/2016).


usnesení č. 46/16

ZaM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019 (příloha 01/FIN/02Z/2016).


usnesení č. 47/16

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Litomyšle za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšle za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. (příloha č. 02/FIN/02Z/2016 závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015).


usnesení č. 48/16

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2015. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 03a,b,c,d,e/FIN/02Z/2016. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2015 je přílohou číslo 03f/FIN/02Z/2016. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšle za rok 2015 a inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2015 jsou součástí závěrečného účtu města.


usnesení č. 49/16

ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, IČ 04267036, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, a uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 04/FIN/02Z/2016. Částka 250.000 Kč je pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna ve schváleném rozpočtu města na rok 2016.


usnesení č. 50/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 (příloha 05a,b/FIN/02Z/2016) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2015        39.184,56 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2016     9.242,34 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 05c/FIN/02Z/2016.


usnesení č. 51/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2016 (příloha 06a,b/FIN/02Z/2016).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 83.163,00 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 69.828,00 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 13.335,00 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 06c/FIN/02Z/2016)


usnesení č. 52/16

ZaM stanovuje Radomila Kašpara, Nedošín 147, zástupcem Města Litomyšle v představenstvu obchodní společnosti LIKO SVITAVY a.s.


usnesení č. 53/16

ZaM schváluje převedení nedočerpané části dotace na krytí ztráty provozu krytého bazénu v roce 2015 na základě smlouvy č. 2/2015/02 ve výši 380 tis Kč na pokrytí přesahující ztráty provozu ostatních sportovišť (plovárna, letní, zimní stadion a dětská hřiště) nad úroveň dotace v roce 2015 na základě smlouvy č. 2/2015/02.


usnesení č. 54/16

ZaM schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 01/KCR/02Z/2016. ZaM současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015 s právnickými osobami uvedenými v příloze č. 01/KCR/06Z/2016 a pověřuje starostu podepsáním těchto smluv.


usnesení č. 55/16

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-45 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 6.4.2016 společnost KOMFI spol. s r.o., Dvořákova č.p. 1001,Žichlínské Předměstí,563 01 Lanškroun, (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/2/2016) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl, s tím, že bude dodržena následující podmínka: nerozdrobovat stávající návrhem dotčenou plochu IN u řeky Loučné na plošky s rozdílným funkčním využitím, buď celé ponechat v IN nebo změnit na SIN-2.


usnesení č. 56/16

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-46 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 7.4.2016 společnost Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, Zahájská č.p. 369,Zahájí,570 01 Litomyšl, (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/2/2016) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl, s tím, že bude dodržena následující podmínka: v ploše Z2-46 je nepřípustné umisťovat stavby nebo činnosti způsobující světelné znečištění, kterým se pro účely územního plánu Litomyšl rozumí viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti (zejména spánek) a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnitřním prostředí staveb nebo ve vnějším ovzduší.


usnesení č. 57/16

ZaM požaduje pokračovat v pořizování změny č.2 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 58/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru  dne 21. 3. 2016 dle přílohy č. 01/VMU/2Z/2016. 


usnesení č. 59/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru ze dne 17. 3. 2016 dle přílohy č. 01/VMU_TO/2Z/2016. 


usnesení č. 60/16

ZaM schvaluje nové stanovy svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko.


usnesení č. 61/16

ZaM bere na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska za rok 2015


usnesení č. 62/16

ZaM navrhuje ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolání těchto dosavadních členů dozorčí rady obchodní společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., se sídlem Litomyšl, Mařákova 376, PSČ 570 01, IČO 28791002:

 • Ing. Pavel Chadima, *****
 • p. Radomil Kašpar, *****
 • Ing. Pavel Jiráň, *****

 


usnesení č. 63/16

ZaM navrhuje ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenování těchto nových členů dozorčí rady obchodní společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., se sídlem Litomyšl, Mařákova 376, PSČ 570 01, IČO 28791002:

 • Ing. Pavel Chadima, *****
 • p. Michal Kortyš, *****
 • Ing. Pavel Jiráň, *****
 • Ing. Aleš Bečvář, *****
 • Lubomír Sršeň, *****

usnesení č. 64/16

ZaM pověřuje vedení města podáním podnětu Radě Pardubického kraje, Ministerstvu zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám vč. VZP a České lékařské komoře k přešetření situace ve Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje a dále aby vyzvalo zastupitelstva ostatních měst našeho kraje, kterých se restrukturalizace zdravotnické záchranné služby v posledních pěti letech dotkla, k součinnosti.


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl