Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 01. 03. 2016 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 01. 03. 2016 (formát pdf, velikost 352,14 KB)

usnesení č. 1/16

ZaM schválilo program jednání.

 

 


usnesení č. 2/16

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

  • Mgr. Josef Štefl
  • Ing. Marek Novohradský
  • Ing. Josef Janeček

 

 


usnesení č. 3/16

ZaM určuje zapisovatelem Ing. Kláru Hudečkovou a ověřovateli zápisu:

  • Ing. Josefa Černého
  • pí Danu Kmoškovou 

 


usnesení č. 4/16

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 2869 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující - vlastníci bytových jednotek a spoluvlastníci společných částí bytového domu č. p. 344: podíl ve výši id. 131/780 vzhledem k celku *****, podíl ve výši id. 131/780 vzhledem k celku *****, podíl ve výši id. 131/780 vzhledem k celku *****, podíl ve výši id. 131/780 vzhledem k celku *****, podíl ve výši id. 32/195 vzhledem k celku *****, podíl ve výši id. 32/195 vzhledem k celku *****. Kupní cena 300 Kč/m2, tj. celkem 90.600 Kč. ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2032/1 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl kolem bytového domu č. p. 344. Na pozemku kolem domu jsou umístění inženýrské sítě a komunikace.


usnesení č. 5/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2138/7 ostatní plocha o výměře 20 m2 v katastrálním území Litomyšl. Pozemek je zaplocený před domem č. p. 646 na ulici Vodní Valy. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2, tj. celkem 2.400 Kč.


usnesení č. 6/16

ZaM nesouhlasí s prodejem p.p.č. 507/1 ostatní plocha o výměře 657 m2 v katastrálním území Záhraď. Žadatel*****. Pracovní skupina pro oblast stavební ani osadní výbor zásadně nedoporučují prodej do vyřešení odvedení dešťových vod a kanalizace v Suché.


usnesení č. 7/16

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1915/42 zahrada o výměře 26 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2662-132/2015 v katastrálním území Litomyšl od*****. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 1.820,- Kč. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Kornické ulici.


usnesení č. 8/16

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 488/22 ostatní plocha o výměře 22 m2 a p. p. č. 488/25 ostatní plocha o výměře 7 m2 v katastrálním území Nedošín do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod autobusovým zálivem a komunikací v ulici Sokolovská.


usnesení č. 9/16

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy P&L spol. s r. o., IČ 00351504, Biskupice 206 do průmyslové zóny Benátská - část p.p.č. 2312/5 orná půda o výměře cca 4.000 m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá o pozemek za účelem výstavby servisně obchodní haly a obslužných komunikací a zpevněných ploch. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 30. 9. 2016. Záměr bude koordinován se schváleným záměrem firmy SKM.


usnesení č. 10/16

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 409/4 zahrada o výměře 241 m2, části p. p. č. 409/5 ostatní plocha o výměře cca 120 m2 a p. p. č. 409/6 ostatní plocha o výměře 78 m2 v katastrálním území Kornice. Žadatel *****. Na části pozemků jsou umístěny inženýrské sítě, na základě jednání s žadatelkou byla připravena směna části požadovaných pozemků.


usnesení č. 11/16

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2/3 ostatní plocha o výměře 92 m2 v katastrálním území Kornice ve vlastnictví***** za p. p. č. 409/4 zahrada o výměře 241 m2 a podle geometrického plánu č. 193-5/2016 oddělených dílu "a" o výměře 9 m2 a dílu "b" o výměře 77 m2 z p. p. č. 409/5 ostatní plocha a dílu "c" o výměře 49 m2 z p. p. č. 409/6 ostatní plocha v katastrálním území Kornice ve vlastnictví města. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 80 Kč/m2 rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků, tj. celkem v částce 22.720,- Kč.


usnesení č. 12/16

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 69/8 ostatní plocha o výměře 208 m2 a p. p. č. 69/17 zahrada o výměře 75 m2 v katastrálním území Kornice na základě vyjádření osadního výboru z důvodu potřeby zachování stávajícího příjezdu na pole, k č.p. 93 a na další okolní pozemky a dále z důvodu potřeby zachování širšího zpevněného místa pro vyhýbání protijedoucích vozidel na místní komunikaci v Kornicích. Žadatel *****.


usnesení č. 13/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 68/9 trvalý travní porost o výměře 801 m2 v katastrálním území Kornice za účelem výstavby RD. Prodej nejvyšší nabídce kupní ceny ve výši 121.000,- Kč. Pozemek bude prodán jako nezainvestovaný pro výstavbu RD s tím, že přípojky inženýrských sítí a příjezd na pozemek postaví a uhradí kupující při výstavbě RD. Kupující *****.


usnesení č. 14/16

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1630/3 ostatní plocha o výměře cca 19 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem zpevnění vjezdu k domu č. p. 658. Žadatel *****. Na pozemku jsou umístěny inženýrské sítě včetně podzemního hydrantu a je možné na něm vybudovat zpevněný příjezd k RD se souhlasem města.


usnesení č. 15/16

ZaM souhlasí s podmínkami prodeje pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Na Prokopu - Lidická pro rok 2016 ve znění dle přílohy č. 1/MJ/01Z/2016. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Kupující, který splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Kupující, který povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny bez DPH a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 16/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 1/2016 ze dne 8. 2. 2016 (příloha 01/FV/01Z/2016).


usnesení č. 17/16

ZaM schvaluje uvolnění zástavy nemovitostí a zrušení vinkulace pojistného plnění, a to objektu bydlení č.p. 50 se stavební parcelou 406/1, Litomyšl-Město, obec a k. ú. Litomyšl, zajišťující úvěr č. 2003-4188 UV poskytnutý ČMZRB a.s. V zástavě za předmětný úvěr nadále zůstane objekt č.p. 61 se stavební parcelou 396 a blankosměnka. ZaM pověřuje starostu podpisem dodatku dle přílohy č. 01/FIN/01Z/2016 a žádosti o zrušení vinkulace pojistného plnění." 


usnesení č. 18/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 (příloha 02a/FIN/01Z/2016) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2014 ................................................................ 24.798,31 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2015 .......... 14.264,69 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 02b/FIN/01Z/2016)


usnesení č. 19/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2015 (příloha 03a/FIN/01Z/2016).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 83.942,24 tis. Kč Náklady podnikatelské činnosti ...... 62.484,30 tis. Kč Hospodářský výsledek .................. 21.457,94 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03b/FIN/01Z/2016)


usnesení č. 20/16

ZaM schvaluje rozpočet města Litomyšl na rok 2016 takto (údaje v tis. Kč):

příjmy roku 2016             272 994,90
zapojení zdrojů z roku 2015 39 213,00
Celkové zdroje rozpočtu na rok 2016 312 207,90
běžné výdaje 201 531,90
kapitálové výdaje 101 175,00
splátky úvěrů vedených v rozpočtu 9 501,00
Celkové výdaje rozpočtu na rok 2016 312 207,90

(Rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby - příloha č. 04/FIN/01Z/2016)


usnesení č. 21/16

ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se budou řídit: a) rada města: - zapojení zdrojů z roku 2015                     39.213,00 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2016                   9.213,90 tis. Kč- objem výdajů jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (05a/FIN/01Z/2016)- hospodářský výsledek jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (05b/FIN/01Z/2016)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:

Příspěvková organizace  Výše příspěvku    (v tis. Kč)
1. Centrum sociální pomoci   2 707
2. Městská galerie   2 919
3. Smetanův dům   4 655
4. Městská knihovna   3 726
5. I. mateřská škola      927
6. II. mateřská škola      815
7. III. mateřská škola      692
8. I. základní škola Zámecká   1 894
9. II. základní škola U Školek   1 516
10. III. základní škola - škola   1 718
  III. základní škola - sport. hala      982
11. Základní umělecká škola      230
12. Dům dětí a mládeže      437
13. Zámecké návrší   2 643

usnesení č. 22/16

ZaM stanoví v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města (přesuny v rámci kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy a účty),b) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že nedojde ke změně závazných ukazatelů.


usnesení č. 23/16

ZaM schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v příloze č. 06/FIN/01Z/2016. ZaM současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015 s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v příloze č. 06/FIN/01Z/2016 a pověřuje starostu podepsáním těchto smluv.


usnesení č. 24/16

ZaM bere na vědomí velikost majetkového podílu Města Litomyšle ve společnosti LIKO Svitavy a.s. dle přílohy 04/MH/02R/2016. 


usnesení č. 25/16

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.700.000,- Kč společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, IČ 28791002 na krytí úhrady provozní ztráty sportovišť (krytý bazén, letní stadion, zimní stadion a sportovní hala, plovárna) v roce 2016. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 26/16

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 01/2016, o stanovení školských obvodů spádových škol zřízených městem Litomyšl. Příloha č. 1/SSK/1Z/2016


usnesení č. 27/16

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-42 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 17.9.2015 *****(příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/1/2016) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:

- o stejném návrhu týkajícím se pozemků parc.č. 393/1 a 394 zastupitelstvo již rozhodlo dne 25.2.2014 usnesením č. 34/14,- návrh je v rozporu s článkem 20 a 26 Politiky územního rozvoje České republiky,- návrh je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování - § 18 odst. 4 a § 19 odst. 1) písm. c) a g) stavebního zákona,- v územním plánu Litomyšl je vymezen dostatek jiných ploch VS – výroba a skladování.


usnesení č. 28/16

ZaM projednalo a schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. b) a e) a dle § 55 odst. 1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování územního plánu Litomyšl za období 12/2011-12/2015 (tvoří přílohu tohoto usnesení č. 2/VUP/1/2016).


usnesení č. 29/16

ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru 30.11.2015 a 11.01.2016. Dále ZaM bere na vědomí protokoly z provedených kontrol (zápis z kontroly č. 01/2015 až 11/2015).


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl