Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle Směrnice o poskytování účelových dotací

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Čl. 1

Cíl úpravy

 (1)      Tato organizační směrnice zastupitelstva města Litomyšl (dále jen „Směrnice“) upravuje jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou účelové dotace (dále jen „Dotace“) z rozpočtu města Litomyšl (dále jen „Rozpočet“) v následujících vymezených oblastech:

a)  kultura,

b)  cestovní ruch,

c)   sport,

d)  volnočasové aktivity,

e)  sociální oblast,

f)     školství,

g)  životní prostředí,

h)  památková péče.

(2)      Zdrojem dotace na podporu oblastí vymezených v odst. (1) je Rozpočet. Kritéria a způsob výběru příjemců dotací (dále jen „Příjemce“) se řídí touto Směrnicí a podrobně jsou specifikovány v pravidlech dotačního programu (viz dále).

(3)      Za zpracování dotačních programů jsou zodpovědné příslušné komise rady města (dále jen „Komise“), pokud jsou pro danou oblast zřízeny. Za administraci dotačních programů jsou zodpovědné věcně příslušné odbory městského úřadu:

a)  za oblast kultury a cestovního ruchu odbor kultury a cestovního ruchu,

b)  za oblast sportu odbor školství a sociální péče,

c)   za oblast volnočasových aktivit odbor školství a sociální péče,

d)  za oblast školství odbor školství a sociální péče,

e)  za sociální oblast odbor školství a sociální péče,

f)     za oblast životního prostředí odbor místního hospodářství,

g)  za oblast památkové péče odbor rozvoje a investic.

 

Čl. 2

Vymezení pojmů

 

(1)    Poskytovatelem dotace je město Litomyšl, poskytování dotací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, (dále jen „zákon 250/2000 Sb.“) a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

(2)    Kompetence orgánů města k rozhodování o poskytnutí dotace z Rozpočtu se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

(3)    Dotace jsou finanční prostředky určené na rozvoj oblastí vymezených touto Směrnicí v čl. 1, odst. (1).  Dotace jsou poskytovány Příjemcům z Rozpočtu, a to na základě rozhodnutí Rady města Litomyšl (dále jen „Rada“) nebo Zastupitelstva města Litomyšl (dále jen „Zastupitelstvo“) dle kompetencí uvedených v čl. (2), odst. (2) Směrnice.

(4)      Dotace mohou mít jednu z těchto forem:

a)  individuální dotace (poskytované na základě individuálních žádostí)

§    investiční

§    účelové (na jednotlivé projekty, činnost příjemce, úhradu provozních nákladů příjemce)

b)  programové dotace (poskytované na základě dotačních programů, kde podmínky stanoví město)

§    investiční

§    účelové (na jednotlivé projekty, činnost příjemce, úhradu provozních nákladů příjemce)

(5)      Programové dotace jsou konkrétní nástroje podpory, které vycházejí z této Směrnice a jsou:

a)  schvalovány Radou v podobě Programu dotace (dále jen „Program“),

b)  členěny na opatření, která konkretizují účel a podmínky poskytování dotace.

(6)      Jednotlivé programy jsou pro příslušný kalendářní rok a oblast schvalovány Radou. Obsahují veškeré nezbytné informace pro žadatele o dotaci a Příjemce. Obsah a struktura Pravidel jsou uvedeny v příloze č. 1 ke Směrnici.

(7)  Harmonogram přípravy a realizace programové dotace vymezuje termíny pro:

a)     zveřejnění Programu na dobu 90 dnů (30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí dotace),

b)     příjem Žádostí (od – do),

c)      rozhodnutí o poskytnutí dotace v příslušném orgánu města,

d)     realizace účelu dotace (od – do),

e)     vyúčtování dotace.

(8)      Finanční rámec dotačního programu vymezuje minimální a maximální výši podpory v jednotlivých opatřeních.

(9)      Oprávnění žadatelé jsou žadatelé o dotaci vyhovující podmínkám příslušného dotačního programu. Jsou vymezeni v Programu.

(10)    Příjemci dotace (Příjemci) jsou subjekty, o jejichž Žádosti bylo rozhodnuto kladně dle kompetencí uvedených v čl. 2, odst. (2) Směrnice.

(11)    Hodnotící komise pro dotace je:

a)    příslušná komise rady města (dále jen „Komise“), která:

§     připravuje Programy odpovídající potřebám dané oblasti,

§     předkládá Programy Radě ke schválení,

§     posuzuje všechny došlé Žádosti podle hodnotících kritérií uvedených v Programech a je

zodpovědná za hodnocení Žádostí,

§     doporučuje vybrané Žádosti k podpoře (dle čl. 4).

b)    zvláštní komise jmenovaná Radou pro konkrétní Program, která:

§     posuzuje všechny došlé Žádosti podle hodnotících kritérií uvedených v Programech a je

zodpovědná za hodnocení Žádostí,

§     doporučuje vybrané Žádosti k podpoře (dle čl. 4).

(12)       Administrátor je konkrétní pracovník věcně příslušného odboru, který je určen vedoucím věcně příslušného odboru a jmenovitě je uveden v Programu. Administrátor zajišťuje:

a)     zveřejnění Programu a dokumentů rozhodných pro poskytnutí dotace,

b)     konzultace dotazů se zájemci o dotaci,

c)     příjem a evidenci všech došlých Žádostí,

d)     formální a věcnou kontrolu došlých Žádostí včetně příloh, doplnění žádostí právnických osob o výpisy z evidence skutečných majitelů,

e)     stanovení podmínek dotace s ohledem na propagaci města,

f)      uzavření veřejnoprávních smluv,

g)     zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (viz odst. 17),

h)     zaznamenání do Centrálního registru podpor malého rozsahu, pokud se jedná o podporu de minimis (viz odst. 18),

i)      kontrolu zda byla dotace vyúčtována.

(13)       Z důvodu předejití střetu zájmu administrátor nesmí být členem statutárních orgánů subjektu, který se bude ucházet o dotaci v rámci tohoto dotačního programu.

(14)       Vedoucí odboru zajišťuje:

a)     administrativní podporu při jednání Komise,

b)     předložení seznamu Žádostí (včetně žadatele, navrhované výše dotace), které Komise

doporučila k rozhodnutí podle kompetence uvedené v čl. 2, odst. (2) Směrnice.

(15)       Program musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)     název programu,

b)     účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,

c)     cíle programu,

d)     důvody podpory stanoveného účelu,

e)     předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,

f)      maximální výši dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace,

g)     okruh možných žadatelů,

h)     lhůtu pro podání žádosti,

i)      způsob doručení žádosti,

j)      kritéria pro hodnocení žádostí,

k)     lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,

l)      podmínky pro poskytnutí dotace,

m)    vzor žádosti, případně obsah jejích příloh,

n)     kontaktní údaje na administrátora.

(16)       Povinnost zveřejnit program vyplývá z § 10c zákona č. 250/2000 Sb. Program se zveřejní nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí o dotace. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

 

Uveřejnění smlouvy

(17)       Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) se zveřejní podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Pokud smlouva nepodléhá zveřejnění podle zákona o registru smluv, ale splňuje podmínky pro zveřejnění podle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., bude zveřejněna podle zákona 250/2000 Sb. na elektronické úřední desce města Litomyšl. Na elektronické úřední desce města tak budou zveřejněny některé ze smluv, na něž se dle § 3 zákona o registru smluv vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění (např. některé smlouvy s fyzickými osobami nepodnikajícími nebo smlouvy s některými obcemi). Metodika ministerstva financí z 22. 4. 2016 pro zveřejňování smluv o poskytnutí dotace je v příloze č. 2 ke Směrnici.

Obsahuje-li smlouva nebo její dodatky informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatky bez informací vyloučených ze zpřístupnění, včetně uvedení důvodu vyloučení. Při rozhodování o zpřístupnění nebo znepřístupnění (anonymizování) údajů je nutno vycházet z aktuálně platné legislativy upravující tuto oblast. Orientačně se lze řídit metodikou ministerstva vnitra vydanou pro aplikaci zákona o registru smluv – příloha č. 3 ke Směrnici.

 

(18)       Dotace poskytovaná v režimu de minimis musí být do 5 pracovních dnů od data poskytnutí dotace (podpory) uveřejněna v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Dnem poskytnutí dotace (podpory) je datum účinnosti smlouvy. Smlouva, která nabývá účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv, musí být po podepsání oběma smluvními stranami nejprve uveřejněna prostřednictvím registru smluv. Datum účinnosti smlouvy se pak eviduje v Centrálním registru podpor malého rozsahu jako datum poskytnutí podpory. Optimálním řešením je zadat dotaci do obou registrů ve stejný den.

 

 ČÁST DRUHÁ

Pravidla a postup pro poskytování programových dotací

 Čl. 3

Vyhlášení programů

 

(1)         Finanční prostředky určené na dotace na příslušný kalendářní rok včetně rozdělení finančních prostředků na jednotlivé oblasti dotačních programů schvaluje Zastupitelstvo v rámci schvalování Rozpočtu.

(2)          Komise ve spolupráci s věcně příslušnými odbory zpracují Programy, které předloží Radě.

(3)          Rada svým usnesením schvaluje jednotlivé programy.

(4)          Program je zveřejněn dle části první, čl. 2, odst. 16 této Směrnice.

 

Čl. 4

Hodnocení a výběr žádostí

 

(1)         Administrátor po termínu uzávěrky příjmu žádostí do příslušného Programu zajišťuje formální a věcnou kontrolu žádostí. Formální kontrolou ověří, zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi Programu. Věcná kontrola spočívá v ověření, zda žádost a žadatel vyhovují podmínkám daného programu a zda nastavený rozpočet v žádosti je v souladu s Programem.

(2)         Pokud žádost vykazuje formální nebo věcné nedostatky, administrátor vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel do 10 kalendářních dnů od vyzvání požadované dokumenty nedoplní, administrátor žádost vyřadí z dalšího hodnocení.

(3)         Žádosti, které splnily kritéria formální a věcné kontroly, jsou na jednání Komise posouzeny. V souladu s alokovanými finančními prostředky jsou žádosti předloženy k rozhodnutí organům města, a to podle kompetencí uvedených v čl. 2, odst. (2).

(4)         Orgány města si vyhrazují možnost rozhodnout o přidělení dotace i bez posouzení žádosti Komisí.

(5)         Všichni žadatelé o dotaci jsou informováni o rozhodnutí o Žádosti. Žadatelé, o jejichž žádosti bylo rozhodnuto kladně, jsou vyzváni Administrátorem k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouvy“). Žadatelům, kterým nebylo vyhověno, a dotace nebyla poskytnuta, bude doručeno sdělení o neposkytnutí dotace z rozpočtu města (dále jen „Sdělení“).

(6)         Administrátor vyhotoví Smlouvu ve dvou stejnopisech, které nejdříve podepíše Žadatel s uvedením místa a data podpisu. Administrátor následně předloží Smlouvu k podpisu starostovi města.

(7)         Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Administrátor zveřejní takovou Smlouvu podle části první této směrnice, článek 2 odstavec 17 a dle metodik v příloze č. 2 a 3.

(8)         Administrátor v případě, že dotace zakládá podporu podle pravidla de minimis, zaznamená potřebné údaje do Centrálního registru podpor malého rozsahu a na smlouvě vyplní doložku k podpoře de minimis. Dnem poskytnutí podpory je den účinnosti smlouvy.

(9)         Jeden výtisk platné a účinné Smlouvy doručí administrátor Žadateli.

 

 Čl. 5

Systém evidence, kontroly a vyúčtování přidělených dotací

 

(1)         Administrátor je povinen evidovat všechny doklady, které jsou uvedeny v této směrnici, v písemné i elektronické podobě. Písemnosti jsou uloženy v souladu se spisovým řádem. Žádost a Smlouva v elektronické podobě jsou evidovány v „Intranetu Městského úřadu Litomyšl“ (modul účelové dotace z rozpočtu města) a v elektronické spisové službě.

(2)          Písemná evidence ke každé dotaci musí obsahovat:

a)  Žádost,

b)  podepsanou Smlouvu,

c)   konečné Vyúčtování příjemce dotace,

d)  další písemnosti související s procesem vyřizování Programu.

(3)          Následná kontrola Vyúčtování spadá do kompetence finančního odboru městského úřadu.

(4)         Spory ze Smluv rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje (na zákl. znění § 10b, odst. 1 písm. b) zákona 250/2000 Sb.).

 

 

ČÁST TŘETÍ

Pravidla a postup pro poskytování individuálních dotací

 Čl. 6

 

(1)         Žádost o individuální dotaci lze podat stejně jako každé písemné podání podle spisového a skartačního řádu.

(2)         Individuální žádosti hodnotí Komise a předkládá k rozhodnutí organům města, a to podle kompetencí uvedených v čl. 2, odst. (2) Směrnice.

(3)         Orgány města si vyhrazují možnost rozhodnout o přidělení dotace i bez posouzení žádosti Komisí.

(4)         Pro postup při vyřizování individuálních dotací se použije analogických postupů jako v případě programových dotací.

 

Čl. 7

Individuální dotace schválené v rozpočtu města

 

(1)         Na základě podané žádosti o individuální dotaci na příští kalendářní rok (zejména se jedná o opakující se dotace z rozpočtu města na činnost vybraných organizací) lze v rozpočtu města alokovat potřebné finanční prostředky. Návrh do rozpočtu města předloží příslušný správce rozpočtové kapitoly.

(2)         Po schválení rozpočtu města se dále postupuje podle věty druhé čl. 4 odst. (3) této směrnice.

                                                     

 

ČÁST ČTVRTÁ

 Čl. 8

Elektronická komunikace

 

Při administraci dotací poskytovaných z rozpočtu města Litomyšl bude respektováno usnesení rady města č. 419/2021 které zní:

„RaM ukládá všem pracovníkům města Litomyšl zařazeným do organizační struktury městského úřadu, aby s veřejností a s  ostatními pracovníky městského úřadu omezili na nezbytně nutnou úroveň písemný kontakt prostřednictvím tištěných dokumentů a upřednostnili elektronickou komunikaci ve všech případech, kdy je to možné (při plném respektování základních zásad činnosti správních orgánů a šetření procesních práv dotčených osob).“

 

ČÁST PÁTÁ

 Čl. 9

Přílohy

 

(1)  Příloha č. 1: Pro zajištění jednotného postupu Komisí a příslušných pracovníků městského úřadu je jako příloha č. 1 k této směrnici vydán obecný program (základní pravidla) pro poskytování programových dotací. Součástí tohoto programu jsou i obecné vzory žádostí o dotaci včetně prohlášení žadatele, vzor Smlouvy a Sdělení. Vypsané programy budou rámcově vycházet z tohoto obecného programu (žádost o dotaci a Smlouva mohou být specifikovány pro tento program a jsou schváleny podle čl. 2 odst. 5 písm. a) Směrnice).

(2)  Příloha č. 2: Pro zajištění jednotného postupu administrátorů při zveřejňování smluv je přílohou č. 2 této směrnice metodika Ministerstva financí ČR, která vyšla ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 2, ročník 2016, s názvem Uveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z územních rozpočtů po nabytí účinnosti zákona o registru smluv č.j. MF – 4 131/2016/1203 – 4.

(3)  Příloha č. 3: Pro základní orientaci administrátorů v problematice anonymizování údajů ve smlouvách před jejich zveřejněním je přiložen výtah z dokumentu umístěného na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v části týkající se registru smluv (dokument Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, verze 1.6. z listopadu 2017, č.j. MV-37683-1/EG-2018).

 

 Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 

(1)          Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.01.2022.

(2)          Touto směrnicí se ruší směrnice RaM č. 06/19.

(3)          Schváleno zastupitelstvem města pod usnesením č. 150/21 dne 09.12.2021.

 

 

 

 

Mgr. Daniel Brýdl LL.M.                                                                                               Radomil Kašpar 
starosta                                                                                                                        místostarosta                                                                                                           

 

Směrnice ke stažení (formát doc, velikost 1,95 MB)

Příloha č. 1 ke stažení (formát doc, velikost 1,32 MB)

Příloha č. 2 ke stažení (formát pdf, velikost 130,63 KB)

Příloha č. 3 ke stažení (formát pdf, velikost 82,1 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl