Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle Směrnice o poskytování účelových dotací

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Cíl úpravy

(1) Tato organizační směrnice rady města Litomyšl (dále jen „Směrnice“) upravuje jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou účelové dotace (dále jen „Dotace“) z rozpočtu města Litomyšl (dále jen „Rozpočet“) v následujících vymezených oblastech:
a) kultura,
b) cestovní ruch,
c) sport,
d) volnočasové aktivity,
e) sociální oblast,
f)   školství,
g) životní prostředí,
h) památková péče.
(2) Zdrojem dotace na podporu oblastí vymezených v odst. (1) je Rozpočet. Kritéria a způsob výběru příjemců dotací (dále jen „Příjemce“) se řídí touto Směrnicí a podrobně jsou specifikovány v pravidlech dotačního programu (viz dále). Příjemci jsou povinni Směrnici a pravidla dotačního programu příslušné oblasti dodržovat.
(3) Za zpracování dotačních programů jsou zodpovědné příslušné komise rady města (dále jen „Komise“). Za administraci dotačních programů jsou zodpovědné věcně příslušné odbory městského úřadu:
a) za oblast kultury a cestovního ruchu odbor kultury a cestovního ruchu,
b) za oblast sportu odbor školství a sociální péče,
c) za oblast volnočasových aktivit odbor školství a sociální péče,
d) za oblast školství odbor školství a sociální péče,
e) za sociální oblast odbor školství a sociální péče,
f)   za oblast životního prostředí odbor místního hospodářství,
g) za oblast památkové péče odbor rozvoje a investic.

Čl. 2
Vymezení pojmů

(1) Poskytovatelem dotace je město Litomyšl, poskytování dotací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
(2) Kompetence orgánů města k rozhodování o poskytnutí dotace z Rozpočtu se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Dotace jsou finanční prostředky určené na rozvoj oblastí vymezených touto Směrnicí v čl. 1, odst. (1).  Dotace jsou poskytovány Příjemcům z Rozpočtu, a to na základě rozhodnutí Rady města Litomyšl (dále jen „Rada“) nebo Zastupitelstva města Litomyšl (dále jen„ Zastupitelstvo“) dle kompetencí uvedených v čl. (2), odst. (2) Směrnice.
(4)  Dotace mohou mít jednu z těchto forem:
a) individuální dotace (poskytované na základě individuálních žádostí)
 investiční
 účelové (na jednotlivé projekty, činnost příjemce, úhradu provozních nákladů příjemce)
b) programové dotace (poskytované na základě dotačních programů, kde podmínky stanoví město)
  investiční
 účelové (na jednotlivé projekty, činnost příjemce, úhradu provozních nákladů příjemce)
(5) Programové dotace jsou konkrétní nástroje podpory, které vycházejí z této Směrnice a jsou:
a) jsou schvalovány Radou v podobě Programu dotace (dále jen „Program“),
b) jsou členěny na opatření, která konkretizují účel a podmínky poskytování dotace.
(6) Jednotlivé program jsou pro příslušný kalendářní rok a oblast schvalovány Radou. Obsahují veškeré nezbytné informace pro žadatele o dotaci a Příjemce. Obsah a struktura Pravidel jsou uvedeny v příloze č. 1 ke Směrnici.
(7) Harmonogram přípravy a realizace programové dotace vymezuje termíny pro:
a) zveřejnění Programu na dobu 90 dnů (30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí dotace),
b) podání Žádostí (od – do),
c) rozhodnutí o poskytnutí dotace v příslušném orgánu města,
d) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
e) realizace účelu dotace (od – do),
f) vyúčtování dotace,
g) zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace
(8) Finanční rámec dotačního programu vymezuje minimální a maximální výši podpory v jednotlivých opatřeních.
(9) Oprávnění žadatelé jsou žadatelé o dotaci, vyhovující podmínkám příslušného dotačního programu. Jsou vymezeni v Programu.
(10) Příjemci dotace (Příjemci) jsou subjekty, o jejichž Žádosti bylo rozhodnuto kladně dle kompetencí uvedených v čl. 2, odst. (2) Směrnice.
(11) Hodnotící komise pro dotace je:
a) příslušná komise rady města (dále jen „Komise“), která:
 připravuje Programy odpovídající potřebám dané oblasti,
 předkládá Programy Radě ke schválení,
 posuzuje všechny došlé Žádosti podle hodnotících kritérií uvedených v Programech a je
zodpovědná za hodnocení Žádostí,
 doporučuje vybrané Žádosti k podpoře dle čl. 4.
b) zvláštní komise jmenovaná Radou pro konkrétní Program, která:
 posuzuje všechny došlé Žádosti podle hodnotících kritérií uvedených v Programech a je
zodpovědná za hodnocení Žádostí,
 doporučuje vybrané Žádosti k podpoře dle čl. 4.
(12) Administrátor je konkrétní pracovník věcně příslušného odboru, který je určen vedoucím věcně příslušného odboru a jmenovitě uveden v Programu. Administrátor zajišťuje:
a) zveřejnění Programu a dokumentů rozhodných pro poskytnutí dotace,
b) konzultace dotazů se zájemci o dotaci,
c) příjem a evidenci všech došlých Žádostí,
d) formální a věcnou kontrolu došlých Žádostí včetně příloh,
e) uzavření veřejnoprávních smluv,
f) zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv,
g) zaznamenání do Registru podpor malého rozsahu, pokud se jedná o podporu de minimis,
h) kontrolu zda byla dotace vyúčtována.
(13) Z důvodu předejití střetu zájmu administrátor nesmí být členem statutárních orgánů subjektu, který se bude ucházet o dotaci v rámci tohoto dotačního programu.
(14) Vedoucí odboru zajišťuje:
a) administrativní podporu při jednání Komise,
b) předložení seznamu Žádostí (včetně žadatele, navrhované výše dotace), které Komise
doporučila k rozhodnutí podle kompetence uvedené v čl. 2, odst. (2) Směrnice.
(15) Program musí obsahovat alespoň tyto údaje:
a) název programu,
b) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,
c) cíle programu,
d) důvody podpory stanoveného účelu,
e) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,
f) maximální výši dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace,
g) okruh možných žadatelů,
h) lhůtu pro podání žádosti,
i) způsob doručení žádosti,
j) kritéria pro hodnocení žádostí,
k) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
l) podmínky pro poskytnutí dotace,
m) vzor žádosti, případně obsah jejich příloh,
n) kontaktní údaje na administrátora.
(16) Povinnost zveřejnit program vyplývá z § 10c, Zákona č. 250/2000 Sb. Program se zveřejní nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí o dotace. Záměr se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
(17) Veřejnoprávní smlouva se zveřejní podle § 10d, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů na oficiálních stránkách města Litomyšl www.litomysl.cz.
Obsahuje-li smlouva, nebo její dodatky informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouvy nebo její dodatky bez informací vyloučených ze zpřístupnění, včetně uvedení důvodu vyloučení.

ČÁST DRUHÁ
Pravidla a postup pro poskytování programových dotací

Čl. 3
Vyhlášení programů

(1) Finanční prostředky určené na dotace na příslušný kalendářní rok, včetně rozdělení finančních prostředků na jednotlivé oblasti dotačních programů schvaluje Zastupitelstvo v rámci schvalování Rozpočtu.
(2) Komise ve spolupráci s věcně příslušnými odbory zpracují Programy, které předloží Radě.
(3) Rada svým usnesením schvaluje jednotlivé programy.
(4) Program je zveřejněn dle pravidel publicity daných touto Směrnicí.

Čl. 4
Hodnocení a výběr žádostí

(1) Administrátor po termínu uzávěrky příjmu žádostí do příslušného Programu zajišťuje formální a věcnou kontrolu žádostí. Formální kontrolou ověří, zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi Programu. Věcná kontrola spočívá v ověření, zda nastavený rozpočet v žádosti je v souladu s Programem.
(2) Pokud žádost vykazuje formální, nebo věcné nedostatky, administrátor vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel do 10 kalendářních dnů od vyzvání požadované dokumenty nedoplní, administrátor žádost vyřadí z dalšího hodnocení.
(3) Žádosti, které splnily kritéria formální a věcné kontroly, jsou na jednání Komise posouzeny. V souladu s alokovanými finančními prostředky jsou žádosti předloženy k rozhodnutí organům města, a to podle kompetencí uvedených v čl. 2, odst. (2).
(4) Orgány města si vyhrazují možnost rozhodnout o přidělení dotace i bez posouzení žádosti Komisí.
(5) Všichni žadatelé o dotaci jsou informováni o rozhodnutí k Žádosti. Žadatelé, o jejichž žádosti bylo rozhodnuto kladně, jsou vyzváni Administrátorem k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouvy“). Žadatelům, kterým nebylo vyhověno, a dotace nebyla poskytnuta, bude doručeno rozhodnutí o neposkytnutí dotace z rozpočtu města (dále jen „Rozhodnutí“).
(6) Administrátor vyhotoví Smlouvu ve dvou stejnopisech, které nejdříve podepíše Žadatel s uvedením místa a data podpisu. Administrátor následně předloží Smlouvu k podpisu starostovi města, vyplní případnou doložku k podpoře de minimis a jeden výtisk platné a účinné Smlouvy doručí Žadateli.
(7) Administrátor v případě, že dotace zakládá podporu podle pravidla de minimis, zaznamená potřebné údaje do Registru podpor malého rozsahu.
(8) Administrátor zveřejní Smlouvu podle § 10d, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů na oficiálních stránkách města Litomyšl www.litomysl.cz.

Čl. 5
Systém evidence, kontroly a vyúčtování přidělených dotací

(1) Administrátor je povinen evidovat všechny doklady, které jsou uvedeny v této směrnici v písemné i elektronické podobě. Písemnosti jsou uloženy v souladu se spisovým řádem. Žádost a Smlouva v elektronické podobě jsou evidovány v „Intranetu Městského úřadu Litomyšl“ (modul účelové dotace z rozpočtu města).
(2) Písemná evidence ke každé dotaci musí obsahovat:
a) Žádost,
b) podepsanou Smlouvu,
c) konečné Vyúčtování příjemce dotace,
d) další písemnosti související s procesem vyřizování Programu.
(3) Následná kontrola Vyúčtování spadá do kompetence finančního odboru městského úřadu.
(4) Spory ze Smluv rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje (na základě znění § 10 b, odst. b) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů).


ČÁST TŘETÍ
Pravidla a postup pro poskytování individuálních dotací

(1) Žádost o individuální dotaci lze podat stejně jako každé písemné podání podle spisového a skartačního řádu.
(2) Individuální žádosti hodnotí Komise a předkládá k rozhodnutí organům města, a to podle kompetencí uvedených v čl. 2, odst. (2) Směrnice.
(3) Orgány města si vyhrazují možnost rozhodnout o přidělení dotace i bez posouzení žádosti Komisí.
(4) Pro postup při vyřizování individuálních dotací se použije analogických postupů jako v případě programových dotací.


ČÁST ČTVRTÁ

Čl. 7
Přílohy

Pro zajištění jednotného postupu Komisí a příslušných pracovníků městského úřadu je jako příloha č. 1 k této směrnici vydán obecný program (základní pravidla) pro poskytování programových dotací. Součástí tohoto programu jsou i obecné vzory žádostí o dotaci, čestné prohlášení žadatele, vzoru Smlouvy a Rozhodnutí. Vypsané programy budou rámcově vycházet z tohoto obecného programu (žádost a dotaci a Smlouva mohou být specifikovány pro tento program a jsou schváleny podle čl. 2 odst. (5) písm. a) Směrnice).

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

(1) Tato směrnice  nabývá  účinnosti dne 07.04.2015.
(2) Schváleno radou města pod usnesením č.308/15 dne 07.04.2015.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl