Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Otázky a odpovědi k prodeji vily Klára

obrázek k Otázky a odpovědi k prodeji vily Klára
Radnice v minulých týdnech obdržela celou řadu dotazů a připomínek veřejnosti k plánovanému prodeji vily Klára, o němž se bude rozhodovat 24. února na jednání zastupitelstva. Z tohoto důvodu zveřejňujeme odpovědi vedení města na nejčastější z nich, aby měli občané před samotným jednáním maximum informací.

Dá se někde dohledat záznam z veřejného projednání?
Ano, podívat se na něj můžete například zde nebo na konci aktuality. Záznam zachycuje představení obou projektů i diskuzi zastupitelů a veřejnosti k nim.


Proč město koupilo vilu Klára? Kdy, za kolik, na základě čeho byla stanovena cena?

Pardubický kraj vilu Klára městu prodal v roce 2020 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činila 5 milionů korun. Město vilu koupilo za tuto částku, protože radnice již před tím avizovala, že budovu chce odkoupit ne kvůli zisku, ale aby měla kontrolu nad jejím budoucím využitím. Dopředu byl tedy avizován a zastupiteli schválen nákup za účelem dalšího prodeje.


Proč město prodává vilu Klára za minimální cenu 6 milionů? Proč ji neprodá za co nejvyšší cenu?

Po započtení nákladů města na dílčí opravy, které byly nutné, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování technického stavu budovy, nakonec zastupitelstvo schválilo minimální prodejní cenu ve výši 6 milionů korun. Tato cena byla zvolena s ohledem na to, že zástupci města chtěli prodejem ovlivnit, co s budovou bude do budoucna.

Pokud by město nabídlo budovu k prodeji za nejvyšší cenu, bylo by to dle názoru radnice velmi neseriózní a v rozporu s dohodou s původním vlastníkem – Pardubickým krajem. V případě, že by kritériem byla pouze nejvyšší cena, by muselo město nebo před tím Pardubický kraj vilu prodat pouze zájemci, který by nabídl nejvyšší cenu, bez ohledu na jeho plány s budovou a pozemky.


Dá se někde dohledat, že radnice tento záměr v předstihu avizovala?
Ano, kromě výše uvedených odkazů a textů v městském zpravodaji lze dohledat například usnesení zastupitelstva č. 75/2020.

ZaM souhlasí s odkoupením st. p. č. 772 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 732 m2, jejíž součástí je budova občanské vybavenosti č. p. 508 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město spolu se souvisejícími pozemky - p. p. č. 483/1 ostatní plocha o výměře 377 m2, p. p. č. 483/2 ostatní plocha o výměře 39 m2 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 1536 m2, p. p. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 32 m2, p. p. č. 23/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 a st. p. č. 346 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, jejíž součástí je budova jiné stavby bez č. p. v katastrálním území Záhraď od Pardubického kraje do vlastnictví města. Kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 5 mil. Kč. Finanční výbor odkoupení doporučuje s tím, že objekt bude následně prodán a při prodeji bude mít město možnost ovlivnit další využití objektu.


Proč radnici zajímá, co s vilou Klára do budoucna bude?
Pokud by rozhodovala pouze nejvyšší cena, velice pravděpodobně by se přihlásili investoři, kteří by z vily Klára a pozemků v okolí udělali například luxusní bytový komplex či soukromý domov pro seniory, tedy projekty s vysokou návratností investice. To se vedení města nezdálo s ohledem na historii i umístění budovy jako ideální řešení, a proto oslovilo Pardubický kraj s nabídkou odkupu.


Znamená to, že se v únoru Klára zcela jistě prodá?

Ne, vilu Klára zastupitelstvo prodat nemusí. Jako první bude 24. února odpoledne hlasování o prodeji objektu společnosti Kubík, pokud tento návrh nezíská dostatečný počet hlasů, bude se jednat o prodeji manželům Kučerovým. Pokud ani v tomto případě nebude pro hlasovat nadpoloviční většina zastupitelů, tedy 12, město vilu neprodá a bude se v rámci zastupitelstva řešit další postup.

Nicméně zastupitelstvo opakovaně deklarovalo záměr vilu prodat a soukromí investoři vynaložili energii a finance na přípravu nabídek a studií. Pokud by nyní město prodej neuskutečnilo, do budoucna by mohlo ztratit u soukromých investorů kredit jako nedůvěryhodný partner.

Pořadí, v jakém budou zastupitelé o návrzích hlasovat, bylo dáno losem za účasti zástupců obou zájemců a vychází z pořadí, v němž prezentovali své plány s vilou Klára na veřejném projednání.


Proč si vilu město nechce nechat?

Město nemá pro vilu Klára využíti. Zastupitelé deklarovali, za podpory finančního výboru a rady města, že Litomyšl vilu kupuje pouze za účelem dalšího prodeje, aby mělo možnost ovlivnit, co s budovou a pozemky bude.

Vzhledem ke špatnému technickému stavu jsou nutné opravy a investice ve výši několika desítek milionů korun, které chce město směřovat na výstavbu nového domova pro seniory. I samotné vlastnictví vily - bez oprav - generuje náklady na temperování, údržbu, sekání zahrady a podobně. Město vlastní majetek v hodnotě přes dvě miliardy korun, do kterého je potřeba investovat ( jedná se nejen budovy, ale i kanalizaci, chodníky, silnice,...). Vedení města má za to, že vila bude opravena ze soukromých zdrojů mnohem dříve, než by mohla být z rozpočtu města.


Proč se z vily neudělá nový domov pro seniory?

Na základě vyjádření odborníků se v ní nedá vybudovat nový bezbariérový domov pro seniory splňující standardy 21. století levněji, než již připravená lokalita naproti nemocnici na ulici Z. Kopala. Využití vily Klára by i přes značnou investici nepřineslo požadovaný počet lůžek, bezbariérovost i dostatek prostorů pro klienty i personál. Tento záměr radnice projednávala nejenom s externími odborníky na sociální oblast, ale hlavně přímo s vedením současného domova pro seniory.


Proč se z vily neudělá nová knihovna/školka/galerie?
Vedení knihovny si přeje zůstat v centru města a město finalizuje projekt na její modernizaci a rekonstrukci v budově bývalé radnice na Smetanově náměstí jako podklad pro získání případné dotace.

Vybudování nové školky je nereálné. Město za využití dotací rekonstruovalo obě velké budovy mateřských škol (Lidická a Sedmikráska), které mají nyní dostatečnou kapacitu. Z toho důvodu by město nedosáhlo na finanční podporu při záměru na vybudování další školky (dotace jsou pouze na rozšíření kapacit školek, kde je počet míst nedostatečný). Nová školka by do budoucna mohla vzniknout třeba v lokalitě Lány, tedy dále od tří stávajících budov školek, pokud se zde výrazně rozroste výstavba.

Výstavních sálů má město dle názoru radnice i vedení galerie dostatek.


Proč město vilu nenabídne místní charitě či Univerzitě Pardubice?

S oběma institucemi radnice v minulých letech jednala. Žádná z nich nemá na opravu Kláry peníze, nicméně v případě jednoho z projektů investor nabízí část vily Klára k dlouhodobému pronájmu. Pro více informací si můžete pustit záznam z veřejného projednání.


Poskytlo město dostatek informací občanů o tomto záměru?

O tom, že město chce vilu Klára prodat (a také proč ji koupilo a prodává za cenu 6 milionů), radnice otevřeně a transparentně komunikuje od léta 2020, tedy celé dva roky, po které se mohl kdokoliv k záměru vyjádřit ve fázi příprav, samotného zveřejnění, představení nabídek a samozřejmě k tomu bude možnost i na jednání zastupitelstva.

1) Město chce koupit vilu Klára (2. 7. 2020)

2) Zastupitelé odsouhlasili podmínky pro budoucí prodej vily Klára (1. 3. 2021)

3) Město Litomyšl nabízí k prodeji vilu Klára a přilehlé pozemky (20. 5. 2021)

4) Zastupitelé se v listopadu seznámí s nabídkami na odkup vily Klára (1. 11. 2021)

5) Co bude s vilou Klára? Představujeme Kongresový hotel Svatý Jan - Zámecké návrší (1. 11. 2021)

6) Co bude s vilou Klára? Představujeme Komunitní centrum Klára (1. 11. 2021)

7) Veřejné projednání záměrů na odkup vily Klára bude 8. února (21. 1. 2022)

8) Záznam z veřejného projednání k vile Klára (14. 2. 2022)

Informace vycházely i v městském zpravodaji, publikovali jsme je i na Facebooku. Zadávací podmínky pro zájemce o odkup Kláry byly samozřejmě zveřejněny i na úřední desce. Na základě informací od radnice o tomto tématu také informovala regionální i celostátní média. V městském zpravodaji také byly otištěny všechny zaslané připomínky obyvatel.


Na podání nabídek pro odkup nebylo dost času?
Na vypracování nabídky, která měla velmi málo formálních náležitostí, byl čas téměř pět měsíců (od 3. května 2021 do 30. září 2021). Vše bylo opakovaně zveřejněno na úřední desce, v městském zpravodaji, na webu litomysl.cz a na sociálních sítích. Neobjevil se žádný zájemce, který by město informoval, že nestíhá připravit nabídku, pokud by se objevil, velmi pravděpodobně by termín byl na základě požadavku prodloužen. O vilu Klára tedy mezi soukromými investory za daných podmínek nebyl takový zájem, a to ani za minimální cenu 6 milionů. Předběžně se na radnici bylo informovat o podmínkách prodeje pět zájemců, pouze dva nakonec podali nabídku.


Jaké byly podmínky prodeje a jaké má město smluvní pojistky?

  • Minimální výše kupní ceny je stanovena v částce 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), a to bez DPH.
  • Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy (uhrazením kupní ceny je rozuměno připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího).
  • Společně s kupní cenou bude uhrazena vratná kauce započitatelná na smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody.
  • Předložené nabídky - studie budou posouzeny Radou města Litomyšle na základě odborného doporučení od spolupracujících architektů. Návrh na uzavření smlouvy s předkladatelem vítězné nabídky bude Radou města Litomyšle předložen ke schválení zastupitelstvu města Litomyšl.
  • Po schválení nabídky zastupitelstvem města Litomyšl bude uzavřena kupní smlouva.
  • Pro případ nedodržení stanovených podmínek bude ve smlouvě sjednáno právo zpětné koupě a smluvní pokuta. Kupující se také zaváže provozovat předloženou náplň využití vily „Klára“ po dobu minimálně 10 let od kolaudace dle schválené nabídky – studie.
  • Časový horizont realizace záměru je do 12/2026. Nedodržení termínů bude sankcionováno dle smlouvy.
  • Ve smlouvě bude sjednáno předkupní právo ve prospěch města Litomyšl.

Kompletní podmínky najdete v příloze aktuality.


Jaké jsou záruky, že investor splní všechny podmínky?
Nikdo nemůže nikdy naprosto s jistotou říct, co se v budoucnu stane. K opravě se budou vyjadřovat památkáři, archeologové, investoři mohou mít finanční problémy, opět může přijít další vlna pandemie a s ní spojené omezení ekonomiky.

Pro tyto případy je v návrhu smlouvy, který oba investoři akceptovali podáním nabídky, množství právních záruk, aby v případě neúspěchu město dostalo vilu zpět (výhrada zpětné koupě zapsána do katastru jako věcné právo), nebo aby vila nebyla prodána někomu dalšímu (předkupní právo na dobu neurčitou na všechny způsoby zcizení, které se vztahuje i na dědice a všechny právní nástupce kupujícího, také zapsáno v katastru), dále je ujednána kauce ve výši 2 milionů korun, pokuty a udržitelnost na schválený projekt 10 let.


Nemohly by se oba projekty spojit?
Pokud se zájemci domluví a schválí to zastupitelstvo (dodatek kupní smlouvy), tak to je možné.

Zadávací podmínky (formát pdf, velikost 559,13 KB)

Zveřejnění záměru (formát pdf, velikost 613,02 KB)

Znění kupní smlouvy (formát pdf, velikost 713,86 KB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl