Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 25. 06. 2020 v zámecké jízdárně

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 25. 06. 2020 (formát pdf, velikost 502,52 KB)

usnesení č. 66/20

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 67/20

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- p. Leoš Krejčí- pí Dana Kmošková

 


usnesení č. 68/20

ZaM určuje zapisovatelem pí Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:- p. Petr Jiříček- p. Josef Černý


usnesení č. 69/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 328/54 ostatní plocha o výměře 35 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle a spoluvlastnického podílu ve výši id. 10/40 vzhledem k celku na p. p. č. 328/29 ostatní plocha o výměře 25 m2 a na p. p. č. 328/43 ostatní plocha o výměře 26 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle a spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/8 vzhledem k celku na p. p. č. 328/46 ostatní plocha o výměře 18 m2 a na p. p. č. 328/47 ostatní plocha o výměře 18 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 3.972,50 Kč. Jedná se o pozemky pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 70/20

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, na základě které město uhradí kraji částku ve výši 3,552.303 Kč jako příspěvek ve výší poloviny nákladů na vybudování nového parkoviště o kapacitě 77 parkovacích míst v areálu nemocnice. Podmínky spolupráce dle smlouvy v příloze č. 1/MJ/3Z/2020.


usnesení č. 71/20

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 423/2 orná půda o výměře 7042 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 584-14/2020 v katastrálním území Lány u Litomyšle ve vlastnictví města za p. p. č. 328/35 ostatní plocha o výměře 113 m2 a p. p. č. 328/52 ostatní plocha o výměře 100 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle a p. p. č. 401/121 orná půda o výměře 884 m2,  p. p. č. 401/122 orná půda o výměře 832 m2 a p. p. č. 401/123 orná půda o výměře 1592 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 688-13/2020 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IČ 48154814, Zahájská 369, Litomyšl. Jedná se o pozemky družstva pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem a v prostoru pro výstavbu RD za Husovou čtvrtí a zemědělský pozemek města pronajatý ZDCHP. Směna pozemků stejné hodnoty bez doplatků.


usnesení č. 72/20

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 698/1 trvalý travní porost o výměře 487 m2 a p. p. č. 700 zahrada o výměře 1048 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání jako zahrady. Žadatel ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují pronájem s omezením výstavby trvalých staveb. Pozemek byl městem zakoupen v roce 2018 za účelem budoucí realizace veřejného prostoru kolem řeky Loučné.


usnesení č. 73/20

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 395/21 ostatní plocha o výměře 315 m2 a p. p. č. 395/22 ostatní plocha o výměře 30 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 689-53/2020 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví města za p. p. č. 640 ostatní plocha o výměře 345 m2 oddělenou stejným geometrickým plánem v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví společnosti AGILE spol. s r.o., IČ 15030741, Mírové nám. 133, Ústí nad Orlicí v souvislosti se stavbou obchodního centra. Směna pozemků stejné hodnoty bez doplatků. Směna bude uzavřena s podmínkou, že AGILE (LIDL) v rámci stavby obchodního centra vybuduje kvalitní veřejný prostor dle odsouhlaseného architektonického návrhu.


usnesení č. 74/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1120/1 orná půda o výměře 2610 m2 a p. p. č. 1120/2 trvalý travní porost o výměře 864 m2 v katastrálním území Pohodlí od spoluvlastníků ***** za kupní cenu 25 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu ve výši 86.850,- Kč. Jedná se o pozemky, které používají dobrovolní hasiči pro okrskové soutěže v požárním útoku a štafetách a požádali o jejich zakoupení městem, aby byla jistota místa pro jejich pořádání.


usnesení č. 75/20

ZaM souhlasí s odkoupením st. p. č. 772 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 732 m2, jejíž součástí je budova občanské vybavenosti č. p. 508 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město spolu se souvisejícími pozemky - p. p. č. 483/1 ostatní plocha o výměře 377 m2, p. p. č. 483/2 ostatní plocha o výměře 39 m2 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 1536 m2, p. p. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 32 m2, p. p. č. 23/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 a st. p. č. 346 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, jejíž součástí je budova jiné stavby bez č. p. v katastrálním území Záhraď od Pardubického kraje do vlastnictví města. Kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 5 mil. Kč. Finanční výbor odkoupení doporučuje s tím, že objekt bude následně prodán a při prodeji bude mít město možnost ovlivnit další využití objektu.


usnesení č. 76/20

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 4/2020 ze dne 17. 6. 2020 (příloha 01/FV/03Z/2020).


usnesení č. 77/20

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Litomyšl za rok 2019 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019. ZaM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. (příloha č. 01/FIN/03Z/2020 závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019).


usnesení č. 78/20

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 (příloha 03a/FIN/03Z/2020) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2019 .......... 33.899,29 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2020 …….. 7.679,14 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 03a/FIN/03Z/2020.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2020 (příloha 03b/FIN/03Z/2020)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 86.505 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 83.604 tis. Kč Hospodářský výsledek .........… 2.901 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03b/FIN/03Z/2020).


usnesení č. 79/20

ZaM schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě č. 2017010002 o poskytnutí podpory z prostředků IFN prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 13. 11. 2019, jejímž předmětem je poskytnutí zápůjčky a dotace na akci "Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717". Dodatkem ke smlouvě se snižuje výše splátek z důvodu nedočerpání zápůjčky a dále se mění číslo bankovního účtu pro splátky.


usnesení č. 80/20

ZaM projednalo a bere na vědomí žádost občanů - majitelů nemovitostí v katastrálním území Nedošín o změnu obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Žádost ze dne 21. 5. 2020 je přílohou č. 02a/FIN/03Z/2020 a obecně závazná vyhláška je přílohou číslo 02b/FIN/03Z/2020.


usnesení č. 81/20

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019 (přílohy 01/KCR/037/2020, 02/KCR/03Z/2020).


usnesení č. 82/20

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2019 (přílohy 03/KCR/03Z/2020, 04/KCR/03Z/2020).


usnesení č. 83/20

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2019 (přílohy 05/KCR/03Z/2020, 06/KCR/03Z/2020).


usnesení č. 84/20

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2019 (přílohy 07/KCR/03Z/2020, 08/KCR/03Z/2020).


usnesení č. 85/20

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2019 (přílohy 09/KCR/03Z/2020, 10/KCR/03Z/2020).


usnesení č. 86/20

ZaM souhlasí se snížením dotace na pořádání 62. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl z 2.200 tisíc na 750 tisíc Kč. Příjemcem dotace je Smetanova Litomyšl o.p.s. (zastoupená Janem Piknou, Jiráskova 133, Litomyšl, IČ: 259 18 206). Důvodem je konání akce v omezeném rozsahu. ZaM také souhlasí s vrácením dotace na Mezinárodní houslové kurzy. Důvodem vrácení dotace je nekonání akce. Dotaci vrátil zapsaný spolek Sdružení pro pořádání mezinárodních kurzů (zastoupené Radomilem Kašparem, Nedošín 147, Litomyšl, IČ: 636 09 091).


usnesení č. 87/20

ZaM bere na vědomí "Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2019" (příloha č. 01/TAJ/3Z/2020).


usnesení č. 88/20

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-07 na změnu územního plánu Litomyšl, který podalo Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, Zahájská č.p. 369,Zahájí,570 01 Litomyšl dne 19.5.2020 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/3/2020) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 89/20

ZaM podle § 6 odst. 5 písm. b) a e) a dle § 55 odst. 1 stavebního zákona projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Litomyšl za období prosinec 2015 – květen 2020 (tvoří přílohu tohoto usnesení), a to včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl. ZaM podle § 55a a následujících stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č. 5 územního plánu Litomyšl zkráceným způsobem.ZaM podle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona určilo starostu pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M. jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 90/20

ZaM bere na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska za rok 2019.


usnesení č. 91/20

ZaM zvolilo na další funkční období členy správní rady Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.

  • Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., *****
  • MUDr. Zdeňka Fenclová, *****
  • RNDr. Marie Kárská, *****0
  • MUDr. Ivana Nováková, *****
  • Ing. Lucie Vejačková, *****  
  • MUDr. Petr Víšek,*****
  • MUDr. Michal Vlach,*****

usnesení č. 92/20

ZaM zvolilo na další funkční období Miroslava Bártu, ***** revizorem Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl