Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

9. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 10. 1991 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 104/91
MěZ schvaluje zřízení regulačních plánů městských částí.


usnesení č. 105/91
MěZ neschvaluje návrh občanů integrované obce Nedošína na její odtržení od města Litomyšle.


usnesení č. 106/91
MěZ schvaluje návrh na změnu katastru města Litomyšle tak, aby zahrnoval i průmyslové zóny v nynější integr. obci Nedošín.


usnesení č. 107/91
MěZ schvaluje program spolupráce MěÚ s integrovanými obcemi.


usnesení č. 108/91
MěZ schvaluje vypsání nabídky na obchodní středisko v budově býv. MěstNV s tím, že tento objekt MÚ dá jako vklad obchodní společnosti, která tento obchodní dům vybuduje a bude provozovat. V případě, že se na tuto nabídku nikdo nepřihlásí, souhlasí MěZ s prodejem tohoto objektu pod podmínkou, že v tomto objektu bude vybudováno obchodní středisko.


usnesení č. 109/91
MěZ schvaluje návrh prodeje domu v "Kapošváru" místním Romům do soukromého vlastnictví.


usnesení č. 110/91
MěZ schvaluje odkoupení pzemků pro překladiště skládky odpadů v Kornicích a zároveň schvaluje vložení pozemku p. Jílka jako spolúčast do vzniklé a. s. , která bude provozovat toto překladiště.


usnesení č. 111/91
MěZ schvaluje výkup pozemků pro dům s pečovatelskou službou.


usnesení č. 112/91
MěZ souhlasí s tím, že občané obce Kornice, vzhledem k obtížím vzniklým z blízké skládky, budou mít svoz i skládkování odpadu zdarma.


usnesení č. 113/91
MěZ schvaluje ustanovení Lesního závodu Litomyšl a částku 300 tis. Kčs na rozběh tohoto závodu.


usnesení č. 114/91
MěZ ukládá odboru městského stavitele dořešit majetkové poměry ohledně lesů do 31. 12. 1991.


usnesení č. 115/91
MěZ bere na vědomí doplnění MěZ o nového člena pí. Pavlínu Dosedělovou, Litomyšli Pod Prokopem 65, která dnes složila předepsaný slib.


usnesení č. 116/91
MěZ schvaluje převedení zahradnických školek na město Litomyšl a zároveň schvaluje návrh, aby byl vybrán odborník na posouzení "Návrhu řešení zahradnických provozoven Podniku služeb v Litomyšli", který je zaměřen na leasingový pronájem.


usnesení č. 117/91
MěZ schvaluje změnu ve vyhlášce města o pronájmu tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 117/91 Sb. o schvalování pronájmu.


usnesení č. 118/91
MěZ vzalo na vědomí informace o městské a státní policii a informace o lustracích.


usnesení č. 119/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o zřízení pobočky úřadu práce v objektu bývalého internátu a. s. Vertex. Datum zahájení činnosti je předběžbě stanoven na 1. 12. 1991.


usnesení č. 120/91
MěZ schválilo změnu názvu ulice Zd. Nejedlého na ulici Zámeckou.


usnesení č. 121/91
MěZ souhlasí se zadáním studie na dopravní situaci ve směru Lány a závod Vertex.


usnesení č. 122/91
MěZ schvaluje, aby linky ČSAD parkovaly pouze na autobusovém nádraží s tím, že starosta města požádá policii ČR o doprovod řidičů  těch linek, které končí v nočních hodinách a řidiči odnáší tržbu.


usnesení č. 123/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o setkání s delegací města San Polo z Itálie.


usnesení č. 124/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o ustavení regionálního sdružení měst pod názvem "Pomezí Čech, Moravy a Kladska".


usnesení č. 128/91
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem 2 domů na Družstevní ul. za hájenkou v Přívratě a nebo s prodejem hájenky.


usnesení č. 133/91
MěZ souhlasí s jmenováním likvidátora:
Uhelných skladů v Litomyšli - pí. Šmolíková
POdniku služeb v Litomyšli - ing. Šlégrová,
s požadavkem, aby 3 pracovníci, kteří do konce likvidace PS zůstanou v PS měli stejné podmínky při odchodu jako ti, kteří odchází nyní a s odvoláním stáv. ředitele PS p. Holého k 31. 1. 1992.


usnesení č. 136/91
MěZ souhlasí se vznikem Městských lesů od 1. 2. 1992 a schvaluje organizační řád a statut ML na zkušební dobu 6 měsíců.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Severa
člen MěZ

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl