Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

7. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 10. 12. 2013 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 10. 12. 2013 (formát pdf, velikost 306,98 KB)

usnesení č. 160/13
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 161/13

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Vojtěch Stříteský
- Mgr. Miroslav Hájek
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 162/13

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Marek Novohradský
- Mgr. Jaromír Kroužil


usnesení č. 163/13

ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 55/2 (2+1) o podlahové ploše 54,95 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 204/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy bydlení č.p. 55 na st.p.č. 402/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2 a na st.p.č. 402/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město. Kupní cena 553.072 Kč. Kupující - nájemníci bytu *****. Prodej bude uskutečněn až po úspěšné realizaci dražby bytové jednotky 55/3 a nebytové jednotky 55/1 v tomto domě.


usnesení č. 164/13

ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 55/4 (5+1) o podlahové ploše 92,05 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 343/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy bydlení č.p. 55 na st.p.č. 402/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2 a na st.p.č. 402/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město. Kupní cena 907.360 Kč. Kupující - nájemníci bytu *****. Prodej bude uskutečněn až po úspěšné realizaci dražby bytové jednotky 55/3 a nebytové jednotky 55/1 v tomto domě.


usnesení č. 165/13
ZaM souhlasí s odkoupením zpevněné plochy parkoviště - 4 parkovací místa na p.p.č. 1545/30 v katastrálním území Litomyšl od společnosti PULA s.r.o., IČ 25920758, Dukelská 988, Litomyšl za kupní cenu 1.000 Kč bez DPH. ZaM dále souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 150.000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s vybudováním zpevněné plochy - 4 parkovacích míst na p.p.č. 1545/30 v katastrálním území Litomyšl společnosti PULA s.r.o., IČ 25920758, Dukelská 988, Litomyšl.


usnesení č. 166/13
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 153/2 ostatní plocha o výměře 318 m2 a p.p.č. 412/24 ostatní plocha o výměře 214 m2 v katastrálním území Kornice od *****. Pozemky měly být součástí směny za účelem získání prostor pro otáčení autobusů v roce 2000.


usnesení č. 167/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2603/2 ostatní plocha o výměře 56 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2415-77/2013 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl ve výši 1/7 na nákladech na vyhotovení GP.


usnesení č. 168/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2603/3 ostatní plocha o výměře 55 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2415-77/2013 v katastrálním území Litomyšl. Kupující ***** Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl ve výši 1/7 na nákladech na vyhotovení GP.


usnesení č. 169/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2603/4 ostatní plocha o výměře 56 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2415-77/2013 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl ve výši 1/7 na nákladech na vyhotovení GP.


usnesení č. 170/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2603/5 ostatní plocha o výměře 55 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2415-77/2013 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl ve výši 1/7 na nákladech na vyhotovení GP.


usnesení č. 171/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2603/6 ostatní plocha o výměře 54 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2415-77/2013 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl ve výši 1/7 na nákladech na vyhotovení GP.


usnesení č. 172/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2603/7 ostatní plocha o výměře 56 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2415-77/2013 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl ve výši 1/7 na nákladech na vyhotovení GP.


usnesení č. 173/13
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2603/8 ostatní plocha o výměře 57 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2415-77/2013 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2 plus podíl ve výši 1/7 na nákladech na vyhotovení GP.


usnesení č. 174/13

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 1336/9 orná půda o výměře 350 m2 oddělené geometrickým plánem číslo 2414-88/2013 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby bytového domu B4 dle projektu pro územní řízení zpracovaného Ateliérem Krátký, Nikoly Tesly 5, Praha a společností KIP spol. s. r.o. Litomyšl, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl pod č. zak. 2256-64 se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem Kostelecká 879/59, Praha. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci bytového domu, kupní cena 1,610.000 Kč bude uhrazena ve dvou splátkách. První splátka ve výši 1/2 kupní ceny bude zaplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, druhá splátka ve výši 1/2 kupní ceny bude zaplacena před podpisem vlastní kupní smlouvy. Další podmínky smlouvy dle zveřejněných zadávacích podmínek pro výběr developera.


usnesení č. 175/13

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 733/1 trvalý travní porost o výměře 2697 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem rozšíření a ucelení pozemků k nemovitosti Budislav č.p. 109 a vybudování rybníčku. Kupní cena 50 Kč/m2. Kupující *****. Kupní cena je nižší oproti schválenému ceníku z důvodu podmáčení pozemku. Při prodeji bude zřízeno pro město předkupní právo s věcnými účinky za stejnou kupní cenu na dobu určitou 15 let. 


usnesení č. 176/13

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy bytového domu č.p. 67 na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a p.p.č. 103/4 zahrada o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Zahájí. Po vypořádání bude bytová jednotka č. 67/1 (2+1) o podlahové ploše 59,98 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 241/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy bytového domu č.p. 67 na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a na p.p.č. 103/4 zahrada o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Zahájí ve vlastnictví *****, bytová jednotka č. 67/2 (3+1) o podlahové ploše 55,73 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 223/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy bytového domu č.p. 67 na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a na p.p.č. 103/4 zahrada o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Zahájí bude ve vlastnictví *****, bytová jednotka č. 67/3 (2+1) o podlahové ploše 68,34 m2 a č. 67/4 (2+1) o podlahové ploše 65,36 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 274/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy bytového domu č.p. 67 na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a na p.p.č. 103/4 zahrada o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Zahájí bytová jednotka a bytová jednotka č. 67/4 (2+1) o podlahové ploše 65,36 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 262/1000) vzhledem k celku na společných částech budovy bytového domu č.p. 67 na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a na p.p.č. 103/4 zahrada o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Zahájí budou ve vlastnictví Města Litomyšle. 


usnesení č. 177/13
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 67/3 (2+1) o podlahové ploše 68,34 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 274/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy bytového domu č.p. 67 na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a na p.p.č. 103/4 zahrada o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Zahájí. Kupující - stávající nájemce bytu *****. Kupní cena 548.000 Kč.


usnesení č. 178/13

ZaM souhlasí se zpeněžením nebytové jednotky č. 55/1 o podlahové ploše 14,70 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 55/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy bydlení č.p. 55 na st.p.č. 402/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2 a na st.p.č. 402/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit cena 305.054 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 10.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 50.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 179/13

ZaM souhlasí se zpeněžením bytové jednotky č. 55/3 (3+1) o podlahové ploše 107,04 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 398/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy bydlení č.p. 55 na st.p.č. 402/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2 a na st.p.č. 402/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit cena 1,480.898 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 10.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 100.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 180/13
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 1660/13 zahrada o výměře 5.860 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2441-139/2013 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města za p.p.č. 1599/37 orná půda o výměře 4.659 m2, p.p.č. 1599/42 orná půda o výměře 354 m2, p.p.č. 2282/1 orná půda o výměře 414 m2 a p.p.č. 2283/1 orná půda o výměře 433 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve spoluvlastnictví Ing. Václava Truhláře, U Školek 995, Litomyšl, Michala Andrusiva, Jar. Metyše 1079, Litomyšl a Oldřicha Chadimy, Zahájská 186, Litomyšl. Směna pozemků o stejné výměře bez doplatků.


usnesení č. 181/13
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1048/18 (3+1) o podlahové ploše 72,80 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 10.1.2007 v budově č.p. 1048 na st.p.č. 2141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem ve výši id. 7280/139760 na společných částech domu č.p. 1048 na st.p.č. 2141 a podílem ve výši id. 7280/139760 vzhledem k celku na st.p.č. 2141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupní cena 342.160 Kč. Kupující *****. Nájemci bytu - ***** písemně sdělili, že nemají zájem o odkoupení a žádají, aby byt odkoupil jejich syn.


usnesení č. 182/13

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2312/14 o výměře 3693 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby administrativní budovy a prodejního skladu. Kupující STYLE PLUS s.r.o., IČ 27545423, U Školek 1196, Litomyšl. Kupní cena 500 Kč/m2, tj. celkem 1.846.500,- Kč. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo zkušebního provozu.


usnesení č. 183/13
ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru, které se konalo dne 28. 11. 2013, a schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2014 (příloha 01a,b/FV/07/2013).


usnesení č. 184/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2013 (příloha 01a,b/FIN/07/2013) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2012 .......................................................... 8.755,59 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2013 .... 10.845,21 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách (příloha 01c/FIN/07/2013)


usnesení č. 185/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 108/2013 (příloha 02a,b/FIN/07/2013).
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 85.445,73 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ...... 66.698,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek ................. 18.747,73 tis. Kč
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02c/FIN/07/2013.


usnesení č. 186/13

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014. Rozpočtové hospodaření města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2014 objemem výdajů (nákladů) schváleného rozpočtu (plánu) na rok 2013 ve výši 95 % z 1/12 celkové rozpočtované (plánované) částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2013.


usnesení č. 187/13
ZaM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek, spol. s.r.o., Starohradská 407, Polička, IČ 15036278 na provozování MHD v roce 2014. Zálohová dotace ztráty provozu je 2.587,- Kč/provozní den MHD.


usnesení č. 188/13
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 312.000 Kč paní Mileně Vorlíčkové, P. Bezruče 48, Litomyšl, IČO 47490977 na provoz veřejných WC Smetanovo nám. a autobusové nádraží v roce 2014. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02.


usnesení č. 189/13
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku od 01.01.2014 je 528,- Kč na poplatníka. 


usnesení č. 190/13
ZaM schvaluje uzavření kupní smlouvy movitého majetku mezi svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko a Městem Litomyšl, která navazuje na Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 20.12. 2007. Kupní cena ve výši 904.069,- Kč byla již zaplacena jako záloha v roce 2007.


usnesení č. 191/13
ZaM schvaluje poskytnutí dotace Regionálnímu muzeu Litomyšl ve výši 300.000 Kč na instalaci nové expozice Regionálního muzea v Litomyšli. Částka bude zaslána ještě v roce 2013 z rozpočtové rezervy na kapitole 05.  


usnesení č. 192/13
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČ 15034526 - šachový oddíl, reprezentace - ve výši 2.000 Kč z kapitoly 08 organizace 2263.


usnesení č. 193/13

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu činnosti sportujících dětí a mládeže z kap. 08, org. 2263 dle přílohy č. 1/SSK/7/2013.


usnesení č. 194/13
ZaM schvaluje povýšení příspěvku u III. mateřské školy, Lidická 1056, Litomyšl, okres Svitavy dle přílohy č. 2/SSK/7/2013.


usnesení č. 195/13

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-15 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 20.9.2013 ***** (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/7/2013) takto: ZaM návrh schvaluje k prověření ve změně č. 2 územního plánu. Bude řešen střet s ochranným a bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.


usnesení č. 196/13

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-16 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 11.9.2013 ***** (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/7/2013) takto: součástí zadání změny územního plánu bude i požadavek na aktualizaci zastavěného území.


usnesení č. 197/13

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-17 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 13.11.2013 ***** (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/7/2013) takto: ZaM návrh schvaluje k prověření ve změně č. 2 územního plánu.


usnesení č. 198/13

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-18 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 14.11.2013 ***** (příloha tohoto usnesení č. 4/VUP/7/2013) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:
- Město Litomyšl má vymezen dostatek zastavitelných ploch pro bydlení,
- plocha pro bydlení by bezprostředně sousedila se zastavitelnou plochou určenou pro průmysl a stávajícím zemědělským areálem,
- návrh druhotně vyvolá další zábory zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany,
- do doby vyřešení definitivního trasování rychlostní komunikace R35 není vhodné vymezovat další plochy bydlení za linii stanovenou stávajícím územním plánem.


usnesení č. 199/13

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-19 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 14.11.2013 STORY DESIGN, a.s., Moravská č.p. 949,570 01  Litomyšl-Město (příloha tohoto usnesení č. 5/VUP/7/2013) takto: návrh se schvaluje v rozsahu situace předložené navrhovatelem dne 3.12.2013 s těmito podmínkami:
1) bude zvážena smysluplnost zachování sousední plochy pro bydlení v lokalitě Strakovská 2.04-01; v případě ponechání plochy pro bydlení v lokalitě Strakovská 2.04-01 bude řešen střet ploch určených k bydlení a rozšířených ploch výroby a skladování, bude upravena hranice vymezující území pro územní studii „Strakovská“ mimo plochu výroby a skladování a bude prověřena správnost vymezené plochy veřejného prostranství N
2) pás zeleně ZO podél silnice I/35 bude zachován


usnesení č. 200/13
ZaM vzalo na vědomí otevřený dopis radním a zastupitelům města Litomyšle ze dne 25.11.2013 týkající se výstavby obchodních center v Litomyšli.


usnesení č. 201/13

ZaM projednalo zadání změny č. 2 územního plánu Litomyšl a schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Litomyšl v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 6/VUP/7/2013 s tím, že kapitola a.6 návrhu zadání změny územního plánu Litomyšl bude doplněna takto: Upravit Územní plán Litomyšl tak, aby vytvářel předpoklady pro posilování stávajícího centra města Litomyšle (Smetanovo náměstí a jeho okolí) jako tradičního místa pro obchod, služby a setkávání lidí. V částech města Kornice, Pazucha, Suchá, Pohodlí, Nová Ves u Litomyšle, Nedošín, Lány vytvářet předpoklady pro posilování jejich lokálních center úměrně velikosti těchto částí.


usnesení č. 202/13

ZaM schvaluje přijetí daru ve výši 57.626 Kč od firmy SAINT-GOBAIN ADFORDS CZ.s.r.o., IČ 00012661, Sokolovská 106, 570 21  Litomyšl, který bude použit na úhradu oplocení dětského hřiště a zakoupení herního prvku na dětské hřiště v Litomyšli – Nedošín.


usnesení č. 203/13

ZaM schvaluje přijetí daru ve výši 60.000 Kč od firmy PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, který bude použit na financování provozních nákladů krytého bazénu v Litomyšli.


usnesení č. 204/13

ZaM ukládá RaM předložit rekapitulace příjmů za parkování za roky 2012, 2013 a za 1. pololetí roku 2014. Dále požaduje po uplynutí 1. pololetí 2014 informovat jakým způsobem je monitorována obsazenost parkovacích míst a předložit výstupy monitoringu.


usnesení č. 205/13
ZaM se znepokojením sleduje snahu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje omezovat rozsah a dostupnost přednemocniční lékařské péče. ZaM trvá na zachování RLP na Litomyšlsku v současném rozsahu.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl