Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

7. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 13. 12. 2011 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 13. 12. 2011 (formát pdf, velikost 469,59 KB)

usnesení č. 157/11
ZaM schválilo program jednání. 


usnesení č. 158/11

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Vojtěch Stříteský
- pí Dana Kmošková
- MUDr. Tomáš Mrkvička


usnesení č. 159/11

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- p. Radomil Kašpar
- MUDr. Renata Rothscheinová


usnesení č. 160/11
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1864 trvalý travní porost o výměře 4738 m2, p.p.č. 2353/55 trvalý travní porost o výměře 364 m2, p.p.č. 2353/61 trvalý travní porost o výměře 58 m2 a p.p.č. 2353/62 trvalý travní porost o výměře 41 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 30 Kč/m2.


usnesení č. 161/11
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1873/2 orná půda o výměře 2315 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 10 Kč/m2.


usnesení č. 162/11
ZaM souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o uzavření budoucích smluv o bezúplatném převodu ze dne 14.12.2009 s Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice, kterým se upraví v čl. II. smlouvy lhůta pro uzavření vlastní smlouvy o bezúplatném převodu nebytových jednotek z 24 na 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy po splnění ve smlouvě uvedených podmínek a v čl. III. smlouvy lhůta pro uzavření vlastní smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z 36 na 48 měsíců.


usnesení č. 163/11

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy Flach, s.r.o., IČ 27485846, se sídlem Svitavská 1207, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - p.p.č. 2312/5 o výměře 3582 m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá o pozemek za účelem výstavby v první etapě administrativní budovy, školicí místnosti, půjčovny stavebního nářadí a skladu. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 30.6.2012.


usnesení č. 164/11
ZaM souhlasí se zrušením usnesení ZaM č. 131/11 ze dne 22.9.2011 z důvodu neuzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky kupujícím.


usnesení č. 165/11
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1051/23 (1+1) na Komenského náměstí o podlahové ploše 35,64 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1051 na st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 25/1000 na společných částech domu č.p. 1051 na st.p.č. 2138 a podílem 25/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupní cena 575.001 Kč. Kupující *****.


usnesení č. 166/11
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1545/32 ostatní plocha o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2246-105/2011. Kupující *****. Kupní cena 300 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení geometrického plánu. Pozemek je již od roku 2005 kupujícím pronajatý za účelem výstavby a užívání přístřešku na osobní automobil.


usnesení č. 167/11

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím kanalizačních stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování zóny pro RD v lokalitě Litomyšl k Osíku" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v červenci 2011 pod číslem zakázky 2498/1-64 na p.p.č. 602/2 zahrada, p.p.č. 603 ostatní plocha, p.p.č. 1318/1 orná půda, p.p.č. 1318/13 orná půda, p.p.č. 1319/1 ovocný sad, p.p.č. 1320/19 orná půda, p.p.č. 1324/1 orná půda, p.p.č. 1324/5 ostatní plocha, p.p.č. 1324/6 ostatní plocha, p.p.č. 1324/7 ostatní plocha, p.p.č. 1324/8 ostatní plocha, p.p.č. 1330/22 ostatní plocha, p.p.č. 2191/1 ostatní plocha, p.p.č. 2287/4 ostatní plocha, p.p.č. 1318/12 orná půda a p.p.č. 1320/6 orná půda v katastrálním území Litomyšl od *****. Inženýrské sítě a komunikace budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města po jejich výstavbě a kolaudaci. ZaM dále souhlasí s poskytnutím investiční dotace ve výši 2,670.000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou kanalizačních stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování zóny pro RD v lokalitě Litomyšl k Osíku" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v červenci 2011 pod číslem zakázky 2498/1-64 na p.p.č. 602/2 zahrada, p.p.č. 603 ostatní plocha, p.p.č. 1318/1 orná půda, p.p.č. 1318/13 orná půda, p.p.č. 1319/1 ovocný sad, p.p.č. 1320/19 orná půda, p.p.č. 1324/1 orná půda, p.p.č. 1324/5 ostatní plocha, p.p.č. 1324/6 ostatní plocha, p.p.č. 1324/7 ostatní plocha, p.p.č. 1324/8 ostatní plocha, p.p.č. 1330/22 ostatní plocha, p.p.č. 2191/1 ostatní plocha, p.p.č. 2287/4 ostatní plocha, p.p.č. 1318/12 orná půda a p.p.č. 1320/6 orná půda v katastrálním území Litomyšl ***** po jejich bezúplatném převodu do vlastnictví města. Výstavba by měla být provedena v roce 2012. Poskytnutí této dotace je vázáno na schválení potřebného objemu finančních prostředků v rozpočtu na rok 2012.


usnesení č. 168/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 221/12 orná půda o výměře cca 2 m2 v katastrálním území Nedošín potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 169/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 vzhledem k celku na části p.p.č. 221/13 orná půda o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Nedošín potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 170/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s *****na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 vzhledem k celku na části p.p.č. 221/13 orná půda o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Nedošín potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 171/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 221/16 orná půda o výměře cca 22 m2 v katastrálním území Nedošín potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 172/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 233/1 trvalý travní porost o výměře cca 72 m2 a části p.p.č. 233/5 trvalý travní porost o výměře cca 24 m2 v katastrálním území Nedošín potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 173/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121, Litomyšl na odkoupení části p.p.č. 116/3 vodní plocha o výměře cca 501 m2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 174/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 117 trvalý travní porost o výměře cca 16 m2 v katastrálním území Nová Sídla potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 175/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na části p.p.č. 120 trvalý travní porost o výměře cca 13 m2 v katastrálním území Nová Sídla potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 176/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s*****na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na části p.p.č. 120 trvalý travní porost o výměře cca 13 m2 v katastrálním území Nová Sídla potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 177/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 374/6 trvalý travní porost o výměře cca 16 m2 a části p.p.č. 374/7 trvalý travní porost o výměře cca 7 m2 v katastrálním území Nová Sídla a spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 vzhledem k celku části p.p.č. 308 ostatní plocha o výměře cca 44 m2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 178/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 vzhledem k celku části p.p.č. 308 ostatní plocha o výměře cca 44 m2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 179/11
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 173 zahrada o výměře cca 18 m2 a části p.p.č. 174/1 trvalý travní porost o výměře cca 38 m2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 180/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Obcí Tržek, IČ 00579637, Tržek 21 na bezúplatný převod části p.p.č. 116/4 vodní plocha o výměře cca 300 m2, části p.p.č. 117 ostatní plocha o výměře cca 513 m2, části p.p.č. 158 ostatní plocha o výměře cca 22 m2, části p.p.č. 280 ostatní plocha o výměře cca 407 m2, části p.p.č. 281 ostatní plocha o výměře cca 32 m2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle a části p.p.č. 228 trvalý travní porost o výměře cca 260 m2 v katastrálním území Nedošín potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek a SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Vlastní darovací smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 181/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Obcí Nová Sídla, IČ 00579581, Nová Sídla 78 na bezúplatný převod části p.p.č. 99/5 ostatní plocha o výměře cca 177 m2, části  p.p.č. 100/12 trvalý travní porost o výměře cca 572 m2, části p.p.č. 130/23 vodní plocha o výměře cca 13 m2, části p.p.č. 130/33 trvalý travní porost o výměře cca 247 m2, části p.p.č. 374/1 ostatní plocha o výměře cca 1642 m2, části p.p.č. 374/2 trvalý travní porost o výměře cca 456 m2, části p.p.č. 374/3 ostatní plocha o výměře cca 215 m2, části p.p.č. 374/5 ostatní plocha o výměře cca 908 m2, části p.p.č. 374/10 trvalý travní porost o výměře cca 239 m2, části p.p.č. 374/11 trvalý travní porost o výměře cca 113 m2, části  p.p.č. 376 ostatní plocha o výměře cca 305 m2 v katastrálním území Nová Sídla potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Vlastní darovací smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 182/11
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 86/10 ze dne 24.6.2010: ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy PULA s.r.o., IČ 25920758, se sídlem Dukelská 988, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská na p.p.č. 2312/14 orná půda o výměře 3693 m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá o pozemek za účelem výstavby firemního sídla na výrobu reklamních předmětů a propagačních materiálů. V první etapě by byla postavena kancelářská budova a ta by se ve druhé etapě rozšiřovala o výrobní plochy. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 30.6.2012.


usnesení č. 183/11
ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 nájemní smlouvy č. 0100520244 na pronájem nebytových prostor v I. a II.NP budovy občanské vybavenosti č.p. 1130 na st.p.č. 2834 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město ve znění dle přílohy č. 1/MJ/7/11. Nájemce pan Petr Fila, IČ 42244587, Vodní valy 401, Litomyšl.


usnesení č. 184/11
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 28.11.2011 a schvaluje plán práce na rok 2012. (příloha 01/FIN/7/2011)


usnesení č. 185/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011 (příloha 02a,b,c/FIN/7/2011) a stanuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2010                                                        4.620,59 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2011                                9.302,81 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách k 31.12.2011


usnesení č. 186/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 108/2011( příloha 02/FIN/07/2011).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    69.183,40 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   40.457,40 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               28.726,00 tis. Kč
Závazné ukazatele - náklady v hospodářském plánu podle kapitol
Pořízení investic a jiného majetku v hospodářské činnosti 2011

 


usnesení č. 187/11

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012. Rozpočtové hospodaření města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2012 objemem výdajů (nákladů) schváleného rozpočtu (plánu) na rok 2011 ve výši 95% z 1/12 celkové rozpočtované (plánované) částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2011. 


usnesení č. 188/11

ZaM schvaluje návrh Dodatku  č. 7 ke Smlouvě o úvěru č. 115227109 ze dne 14. 12. 2001 uzavřenou mezi Městem Litomyšl a Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,  PSČ 568 15,  IČ 45244782. Účelem úvěru bylo profinancování výstavby bytových domů A2, A3 na sídlišti U Nemocnice v Litomyšli. Doba platnosti dodatku je stanovena do 31.12.2016. (příloha 4/FIN/07/2011)


usnesení č. 189/11
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 06/11, o místním poplatků ze psů (příloha č. 05/FIN/7/2011).


usnesení č. 190/11
ZaM schvaluje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování k podanému návrhu č. N26 na změnu územního plánu Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/7/2011.


usnesení č. 191/11

ZaM, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
I.) se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Litomyšl a s jeho odůvodněním,
II.) ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu Litomyšl není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
III.) rozhodlo o námitkách tak jak vyplývá z odůvodnění návrhu územního plánu,
VI.) se rozhodlo vydat územní plán Litomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2011, které tvoří přílohu tohoto usnesení č. 2/VUP/7/2011 (uloženo ve spisovně odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl).


usnesení č. 192/11

ZaM schvaluje dodatek č.3 ke strategickému plánu rozvoje města Litomyšl pro období 2008-2015, část Akční plán (příloha č. 01/TAJ/7/2011).


usnesení č. 193/11

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 10/11, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (příloha č. 02/Taj/7/2011).


usnesení č. 194/11
ZaM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě  mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek, spol. s.r.o., Starohradská 407, Polička, IČ 15036278 na provozování MHD v roce 2012. Zálohová dotace ztráty provozu je 2.567 Kč/provozní den MHD.


usnesení č. 195/11
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 05/11, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku na rok 2012 se stanovuje na 500 Kč/poplatníka.


usnesení č. 196/11
ZaM schváluje poskytnutí dotace ve výši 312.000 Kč Mileně Vorlíčkové, P. Bezruče 48, Litomyšl, IČO 47490977 na provoz veřejných WC Smetanovo nám a autobusové nádraží v roce 2012. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02.


usnesení č. 197/11
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč společnosti Městské služby Litomyšl, s.r.o., Mařákova 376, IČO 28791002 na krytí provozní ztráty zimního stadionu v roce 2011. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02.


usnesení č. 198/11
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, IČO 28791002 na dokrytí ztráty provozu krytého bazénu Litomyšl. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02.


usnesení č. 199/11
ZaM souhlasí se základními podmínkami pro poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci parku v lokalitě Vodní Valy. Poskytovatelem příspěvku je Nadace Proměny a schválené podmínky se stanou nezbytnou součástí smlouvy s nadací v případě přidělení dotace.


usnesení č. 200/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000 Kč Farní charitě Litomyšl zastoupené Věrou Dvořákovou (sídlo: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl, IČO: 47489839) na Mikulášskou besídku pro děti s nadílkou.


usnesení č. 201/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2.000 Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli zastoupené Ing. Janou Mackovou (sídlo: Moravská 1222, 570 01 Litomyšl, IČO: 65687523) na tisk informačního letáku Nový kostel Litomyšl.


usnesení č. 202/11
ZaM schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Smetanův dům Litomyšl dle úplného znění v příloze č. 1/KCR/7/2011.    


usnesení č. 203/11
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem 4 ks náhradních tlakových lahví 7 l k dýchacím přístrojům od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje městu. Láhve budou sloužit litomyšlským dobrovolným hasičům jednotky JPO II a mají výrobní čísla V 4468725, 4469241, 5500069 a 89/62514.


usnesení č. 204/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací sportovním organizacím dle přílohy č. 1/SK/7/2011. Schváleno RaM 866/11 a 944/11.


usnesení č. 205/11

ZaM souhlasí s povýšením příspěvku o částku 907 657,60 Kč Základní škole Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy. Jedná se o Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt CZ.1.07/1.4.00/21.0065, Pokrok nejmíň o krok. UZ 33123.


usnesení č. 206/11
ZaM nesouhlasí s žádostí občanského sdružení Pro Semanín ze dne 5.5.2011 o další rozšíření naučných "Semanínských stezek" na majetku města - příloha 1/ML/07/2011.


usnesení č. 207/11

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci do 28. kola výzvy z Regionálního operačního programu NUTSII SV, Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst, na realizaci projektu „Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli“. Výše dotace může dosahovat až 85% z celkových způsobilých výdajů.

 


usnesení č. 208/11

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci ze „Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie“ na projekt "Digitalizace kina Sokol v Litomyšli" z vyhlášeného mimořádného grantu zaměřeného na „technický rozvoj a modernizaci české kinematografie – digitalizace kin“.


usnesení č. 209/11
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 25.10.2011 a 29.11.2011.


usnesení č. 210/11

ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 120 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 6-ti členný osadní výbor Pazucha, určuje jeho členy:
pí Markéta Šmídová
pí Petr Kočí
pí Eva Šmídová
pí Jaroslav Novotný
pí Petra Vytlačilová
pí Eva Štyndlová
a z těchto členů volí předsedu pí Markétu Šmídovou a místopředsedu p. Petra Kočího. 


usnesení č. 211/11

ZaM schvaluje poskytnutí dotace Osadnímu výboru Pazucha na činnost ve výši 4.690 Kč. Hrazeno z kap. 07.


usnesení č. 212/11
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 11/11, kterou se mění OZV č. 01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiní technicko herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (příloha č. 01/ZIV/7/2011).


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl