Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 10. 2015 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 27. 10. 2015 (formát pdf, velikost 146,02 KB)

usnesení č. 156/15

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 157/15

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

  • p. Michal Kortyš
  • Mgr. Josef Štefl
  • pí Dana Kmošková

usnesení č. 158/15

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

  • Ing. Terezii Šmolíkovou
  • Ing. Miroslava Nádvorníka

usnesení č. 159/15
ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice na bezúplatný převod p. p. č. 99/8 ostatní plocha o výměře 64 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 123-845/2014 v katastrálním území Nová Sídla zastavěné Cyklostezkou Tržek - Osada V Lukách do vlastnictví města.


usnesení č. 160/15

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2205/38 ostatní plocha o výměře 67 m2 a p. p. č. 2205/40 ostatní plocha o výměře 46 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2. Jedná se o pozemky pod zelení v Moravské ulici.


usnesení č. 161/15

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2476/1 ostatní plocha o výměře 55 m2, p. p. č. 2477 ostatní plocha o výměře 42 m2, p. p. č. 2493/2 ostatní plocha o výměře 19 m2 a p. p. č. 2507/3 ostatní plocha o výměře 62 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2. Jedná se o pozemky pod zelení v ulici Kpt. Jaroše.


usnesení č. 162/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/5 orná půda o výměře 933 m2 a p. p. č. 205/26 orná půda o výměře 11 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/5 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/26 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 794.900 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 1/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 163/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/4 orná půda o výměře 853 m2 a p. p. č. 205/25 orná půda o výměře 31 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/4 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/25 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 748.028 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 2/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 164/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/15 orná půda o výměře 767 m2 a p. p. č. 205/16 orná půda o výměře 13 m2 a p. p. č. 205/17 orná půda o výměře 4 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/15 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemků č. 205/16 a č. 205/17 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 661.559 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 3/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 165/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/14 orná půda o výměře 851 m2 a p. p. č. 205/18 orná půda o výměře 18 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/14 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemků č. 205/18 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 733.135 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 4/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 166/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/13 orná půda o výměře 913 m2 a p. p. č. 205/19 orná půda o výměře 11 m2 a p. p. č. 205/20 orná půda o výměře 5 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/13 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemků č. 205/19 a č. 205/20 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 783.182 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 5/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 167/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/11 orná půda o výměře 745 m2 a p. p. č. 205/22 orná půda o výměře 22 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/11 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/22 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 648.161,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 6/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 168/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/254 orná půda o výměře 903 m2 a p. p. č. 207/259 orná půda o výměře 22 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 207/254 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 207/259 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 780.881,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 7/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 169/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/253 orná půda o výměře 792 m2 a p. p. č. 207/260 orná půda o výměře 19 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 207/253 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 207/260 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 684.592,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 8/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 170/15

ZaM schvaluje změnu v podmínkách na prodej pozemků v lokalitě Na Prokopu - Lidická schválených dle usnesení ZaM č. 113/15 ze dne 4. 8. 2015. V podmínkách se změní v bodě dvě termín pro uzavření kupní smlouvy po uhrazení kupní ceny a zálohy na smluvní pokutu ze dvou měsíců od schválení prodeje na termín do konce roku 2015. Ostatní podmínky prodeje beze změn.


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl