Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 10. 2015 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 27. 10. 2015 (formát pdf, velikost 146,02 KB)

usnesení č. 156/15

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 157/15

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

  • p. Michal Kortyš
  • Mgr. Josef Štefl
  • pí Dana Kmošková

usnesení č. 158/15

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

  • Ing. Terezii Šmolíkovou
  • Ing. Miroslava Nádvorníka

usnesení č. 159/15
ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice na bezúplatný převod p. p. č. 99/8 ostatní plocha o výměře 64 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 123-845/2014 v katastrálním území Nová Sídla zastavěné Cyklostezkou Tržek - Osada V Lukách do vlastnictví města.


usnesení č. 160/15

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2205/38 ostatní plocha o výměře 67 m2 a p. p. č. 2205/40 ostatní plocha o výměře 46 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2. Jedná se o pozemky pod zelení v Moravské ulici.


usnesení č. 161/15

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2476/1 ostatní plocha o výměře 55 m2, p. p. č. 2477 ostatní plocha o výměře 42 m2, p. p. č. 2493/2 ostatní plocha o výměře 19 m2 a p. p. č. 2507/3 ostatní plocha o výměře 62 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2. Jedná se o pozemky pod zelení v ulici Kpt. Jaroše.


usnesení č. 162/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/5 orná půda o výměře 933 m2 a p. p. č. 205/26 orná půda o výměře 11 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/5 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/26 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 794.900 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 1/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 163/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/4 orná půda o výměře 853 m2 a p. p. č. 205/25 orná půda o výměře 31 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/4 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/25 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 748.028 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 2/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 164/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/15 orná půda o výměře 767 m2 a p. p. č. 205/16 orná půda o výměře 13 m2 a p. p. č. 205/17 orná půda o výměře 4 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/15 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemků č. 205/16 a č. 205/17 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 661.559 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 3/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 165/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/14 orná půda o výměře 851 m2 a p. p. č. 205/18 orná půda o výměře 18 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/14 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemků č. 205/18 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 733.135 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 4/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 166/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/13 orná půda o výměře 913 m2 a p. p. č. 205/19 orná půda o výměře 11 m2 a p. p. č. 205/20 orná půda o výměře 5 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/13 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemků č. 205/19 a č. 205/20 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 783.182 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 5/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 167/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/11 orná půda o výměře 745 m2 a p. p. č. 205/22 orná půda o výměře 22 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/11 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/22 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 648.161,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 6/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 168/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/254 orná půda o výměře 903 m2 a p. p. č. 207/259 orná půda o výměře 22 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 207/254 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 207/259 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 780.881,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 7/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 169/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/253 orná půda o výměře 792 m2 a p. p. č. 207/260 orná půda o výměře 19 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 207/253 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 207/260 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 684.592,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 8/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 170/15

ZaM schvaluje změnu v podmínkách na prodej pozemků v lokalitě Na Prokopu - Lidická schválených dle usnesení ZaM č. 113/15 ze dne 4. 8. 2015. V podmínkách se změní v bodě dvě termín pro uzavření kupní smlouvy po uhrazení kupní ceny a zálohy na smluvní pokutu ze dvou měsíců od schválení prodeje na termín do konce roku 2015. Ostatní podmínky prodeje beze změn.


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Youtube Litomyšl