Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 15. 12. 2009 v zámeckém pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 175/09
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 176/09

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Ing. Terezie Šmolíková
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 177/09

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Josef Janeček
- p. Radomil Kašpar


usnesení č. 178/09
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č 53/4 ostatní plocha o výměře 30 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu číslo 470-34/2009 od manželů Pleskotových, A. Tomíčka 69, Litomyšl. Kupní cena 150 Kč/m2. Jedná se o odkoupení části pozemku před výstavbou RD za účelem umožnění budoucího rozšíření komunikace.


usnesení č. 179/09
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 22/09 ze dne 19.3.2009: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/7 orná půda o výměře 827 m2 a st.p.č. 476 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m2 v katastrálním území Nedošín. Kupující manželé Kašparovi za podmínek dle uzavřené smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 0109310008 ze dne 1.4.2009. Z důvodu zápisu rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí je třeba revokovat usnesení o budoucím prodeji pozemků.


usnesení č. 180/09
ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 259/1 trvalý travní porost o výměře cca 145 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem výstavby budovy správce a dílny pro lanové centrum. Kupující společnost Adventura park s.r.o., IČ 28778201, se sídlem Nedošín 62, Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej zastavěného pozemku se uskuteční až po výstavbě, zaměření a kolaudaci budovy.


usnesení č. 181/09
ZaM souhlasí s odstoupením od kupní smlouvy číslo 0107320017 ze dne 21.11.2007 uzavřené s panem Milanem Rafaelem na prodej budovy na ulici T.G. Masaryka č.p. 1136 na st.p.č. 871/6 a st.p.č. 871/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl a části obce Litomyšl-Město z důvodu neplacení splátek dle sjednaného splátkového kalendáře ani přes tři zaslané upomínky a další výzvy k jednání o splacení dlužné částky. Kupní cena 20.000 Kč, zaplaceno 7.000 Kč, dluh 13.000 Kč. Po získání nemovitostí zpět do vlastnictví města, budou budova na ulici T.G. Masaryka č.p. 1136 na st.p.č. 871/6 a st.p.č. 871/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl a části obce Litomyšl-Město dále prodány za stejných podmínek s úhradou kupní ceny před podpisem smlouvy druhému zájemci o odkoupení (pan Dušan Balog, Šantovo náměstí 175, Litomyšl).


usnesení č. 182/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1922/82 zahrada o výměře 158 m2 v katastrálním území Litomyšl za předpokladu zřízení věcného břemene na vedení stávající kanalizační stoky. Kupující manželé Štyndlovi, kteří kupují objekt U Lomu 132, u kterého je pozemek zaplocen k zahradě. Kupní cena 100 Kč/m2. Náklady na vyhotovení geometrického plánu na zřízení věcného břemene ponesou kupující. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou. Prodej bude uskutečněn až poté, co manželé Štyndlovi odkoupí objekt U Lomu 132 a přilehlou zahradu - p.p.č. 1922/37.


usnesení č. 183/09
ZaM souhlasí se zpeněžením bytové jednotky číslo 1050/20 (1+1) o podlahové ploše 35,48 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1050 na st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 25/1000 na společných částech domu č.p. 1050 na st.p.č. 2139 a podílem 25/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit cena 550.000 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 10.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 50.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 184/09
ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 106/5 ostatní plocha o výměře cca 126 m2, části p.p.č. 108/3 ostatní plocha o výměře cca 122 m2 a části p.p.č. 108/4 ostatní plocha o výměře cca 188 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví firmy Vodovody spol. s r.o., Na Lánech 3, Litomyšl, za část p.p.č. 430/2 ostatní plocha o výměře cca 170 m2 a část p.p.č. 527/2 ostatní plocha o výměře cca 266 m2 v katastrálním území Nedošín, které jsou ve vlastnictví města. Směna pozemků o stejné výměře bez doplatku. Bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě a k vlastní směně dojde až po vybudování a zaměření protipovodňových opatření.


usnesení č. 185/09
ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 2147/1 ostatní plocha o výměře cca 14 m2 v katastrálním území Litomyšl v návaznosti na pozemky ve spoluvlastnictví pana Jiřího Syvaly a paní Zuzany Krummerové. Kupní cena 70 Kč/m2 plus náklady na zhotovení gp. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a k uzavření vlastní kupní smlouvy mezi spoluvlastníky a Povodím Labe a druhé kupní smlouvy mezi spoluvlastníky a městem dojde až po vybudování a zaměření protipovodňových opatření a oddělení odpovídající výměry z pozemku města.


usnesení č. 186/09
ZaM souhlasí s odkoupením dílu "a" o výměře 567 m2 z p.p.č. 256 trvalý travní porost, dílu "b" o výměře 46 m2 z  p.p.č. 263 ostatní plocha a p.p.č 480/3 ostatní plocha o výměře 336 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 510-31/2009 v katastrálním území Nedošín od pana Petra Doležela, Nedošín 16, Litomyšl. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemky pod komunikací a pod lipovou alejí u Nedošínského háje.


usnesení č. 187/09
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 308/2 ostatní plocha o výměře 149 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 469-33/2009 v katastrálním území Lány u Litomyšle od pana Jana Faltyse, Družstevní 73, Litomyšl. Kupní cena 150 Kč/m2. Jedná se o pozemky navazující na již připravený veřejný prostor pro vedení komunikace z Kornické ulice k Rasovně.


usnesení č. 188/09
ZaM souhlasí se směnou dílu "b" o výměře 15 m2 z p.p.č. 862 zahrada a dílu "f" o výměře 0 m2 z p.p.č. 1131 trvalý travní porost v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělených podle geometrického plánu č. 497-102/2006, které jsou ve vlastnictví paní Jaroslavy Hánělové, Proseč 174, za díl "d" o výměře 352 m2 oddělený z p.p.č. 871/4 zahrada v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělený podle geometrického plánu č. 497-102/2006, který je ve vlastnictví města. Jedná se o směnu pozemků po zaměření skutečného stavu oplocení u objektu č.p. 93. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu uhrazen v částce 80 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků.


usnesení č. 189/09
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 799 ostatní plocha o výměře 431 m2, p.p.č. 885/1 trvalý travní porost o výměře 2180 m2 a p.p.č. 888/10 lesní pozemek o výměře 189 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 544-114/2009, p.p.č. 886/2 ostatní plocha o výměře 379 m2, p.p.č. 857/22 ostatní plocha o výměře 11 m2, p.p.č. 857/26 ostatní plocha o výměře 70 m2 a p.p.č. 857/28 orná půda o výměře 184 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 527-19/2008 v katastrálním území Budislav u Litomyšle, budovy chaty na st.p.č. 827 o výměře 26 m2 spolu se st.p.č. 827 o výměře 26 m2 a budovy chaty na st.p.č. 828 o výměře 26 m2 spolu se st.p.č. 828 o výměře 26 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 530-212/2008 v katastrálním území Budislav u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle za p.p.č. 1134/2 ostatní plocha o výměře 1108 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 261-397/1996, p.p.č. 1142/1 ostatní plocha o výměře 3833 m2 a p.p.č. 1128/2 ostatní plocha o výměře 358 m2 oddělených podle geometického plánu č. 262-398/1996 v katastrálním území Budislav u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví Obce Budislav. Při směně bude Městu Litomyšl doplacen rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí ve výši 50.000 Kč za chatu, tj. celkem 100.000 Kč. Jedná se o směnu cest v lese, který je v majetku města, za louku v okolí rekreačních chatek u rybníka, rekreační chaty a obecní cesty na pozemcích města.


usnesení č. 190/09

ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 1050/4 (2+1 o podlahové ploše 66,31 m2) vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1050 na st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 47/1000 na společných částech domu č.p. 1050 na st.p.č. 2139 a podílem 47/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl mimo schválených pravidel na prodej bytů na Komenského náměstí. Kupující bývalí nájemci manželé Simona a Daniel Císařovi (neuzavřeli dodatek na prodloužení nájemní smlouvy). Kupní cena 700.000 Kč.


usnesení č. 191/09
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 7.12.2009. (příloha 6/FIN/06/09)


usnesení č. 192/09

ZaM v souladu s usnesením ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 112/09/RČ - přesuny (viz příloha 1/FIN/6/09).


usnesení č. 193/09

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 113/09/RČ - (2/FIN/6/09) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2008                                        18.004,00 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2009                 9.918,60 tis. Kč


usnesení č. 194/09

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 114/09/HČ - 7/09/HČ (viz příloha 3/FIN/6/09).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    68.675,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                    37.121,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               31.554,00 tis. Kč


usnesení č. 195/09
ZaM schvaluje podmínky příslibu na poskytnutí krátkodobého municipálního revolvingového úvěru poskytnutý Komerční bankou, a. s. , do výše 15,000.000 Kč. Splatnost úvěru je 12 měsíců od poskytnutí úvěru, nejpozději do 25.11.2010, úroková sazba 1MPRIBOR + 0,95 %. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Účelem je překlenutí případného nesouladu mezi příjmy a výdaji města. O předložení Žádosti o poskytnutí úvěru rozhodne RaM po projednání ve finančním výboru. (příloha 4/FIN/6/09)


usnesení č. 196/09

ZaM stanovuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010. Rozpočtové hospodaření
města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2010 objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2009 ve výši 95% z 1/12 celkové roční částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2009. 


usnesení č. 197/09
ZaM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012 upravený podle rozpočtových opatření schválených v roce 2009. (příloha 5a/FIN/6/09)


usnesení č. 198/09

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy s Českou spořitelnou, a. s. o možnosti čerpání  kontokorentního úvěru maximálně do výše 12,000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města. Úroková sazba - 7D PRIBOR +0,65% p.a.


usnesení č. 199/09

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 11/09, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


usnesení č. 200/09

ZaM schvaluje vzájemný převod práv a povinností vyplývajících ze smluv o budoucích  smlouvách kupních na byty:
- č. 12, Z. Kopala 1155, velikost 2+kk (55,11 m2)  včetně podílu na společných částech domu a na pozemku zastavěném bytovým domem (st. p. č. 3261 v kat. úz. a obci Litomyšl) ve výši 551/28419 uzevřené dne 31.10. 2001 mezi Městem Litomyšl a paní Jindřiškou Tomanovou, Z. Kopala 1155
a
- č. 10, Z. Kopala 1155, velikost 1+kk (41,34 m2)  včetně podílu na společných částech domu a na pozemku zastavěném bytovým domem (st. p. č. 3261 v kat. úz. a obci Litomyšl) ve výši 413/28419 uzavřené dne 31.10. 2001 mezi Městem Litomyšl a paní Věrou Hanákovou, Z. Kopala 1155
a to na základě dohody dosavadních budoucích kupujících o vzájemném finančním vyrovnání záloh na kupní cenu bytů ve výši  350.000,- Kč a 167.000,- Kč a nákladů za vybavení bytů.


usnesení č. 201/09
ZaM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek s.r.o., IČO 15036278. Smlouvou se upravuje výše dotace na 2.442,- Kč na každý provozní den MHD při stávajícím rozsahu jízdního řádu.


usnesení č. 202/09

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši  61.358 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČ: 15034526. Prostředky jsou získané z nájmu restaurace Na Výsluní za rok 2009. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08.


usnesení č. 203/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací subjektům dle přílohy č. 1/SK/6/09 na činnost. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08.


usnesení č. 204/09
ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádných záloh dotací subjektům dle přílohy č. 2/SK/6/09 na činnost a provoz. Dotace budou poskytnuty do 30. ledna 2010. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08.


usnesení č. 205/09
ZaM souhlasí s dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení dle přílohy č. 3/SK/6/09


usnesení č. 206/09

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČ 15034526, na vydání výroční publikace "100 let fotbalu v Litomyšli". Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08 rezerva sportovní komise. 


usnesení č. 207/09

ZaM vyjadřuje podporu pilotního projektu PAAK s názvem "Lilie - volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení po děti a mládež", jehož realizátorem je organizace Junák- svaz skautů skautek ČR, středisko Liliový kruh Litomyšl, IČ 62033166. Projekt bude financován z ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa : Rozvoj měst 2.2.
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč/rok organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Liliový kruh Litomyšl, IČ 62033166 a dotace ve výši 450.000 Kč/rok Farní charitě Litomyšl, a to po dobu udržitelnosti projektu, tedy po dobu 5-ti let.


usnesení č. 208/09
ZaM souhlasí s dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Smetanův dům, Městská galerie Litomyšl a Městská knihovna Litomyšl dle přílohy č. 3/SK/6/09.


usnesení č. 209/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.000 Kč Farní charitě Litomyšl zastoupené Bc. Markétou Bělohlávkovou (sídlo: Bělidla 392, Litomyšl, IČO: 47489839). Dotace bude poskytnuta z kapitoly 06, organizace 218 na Mikulášskou besídku pro děti.


usnesení č. 210/09
ZaM schvaluje finanční spoluúčast města 20% na realizaci projektů z prostředků Prevence kriminality Pradubického kraje.


usnesení č. 211/09
ZaM souhlasí s novým zněním zřizovací listiny Centra sociální pomoci města Litomyšl s platností od 1.1.2010.


usnesení č. 212/09
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč Litomyšlské nemocnici, a.s., J.E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl, IČ 27520579 na rekonstrukci ČOV. Bude zapracováno do výdajů kap. 14 rozpočtu na rok 2010, vyplaceno v lednu 2010. 


usnesení č. 213/09
ZaM schvaluje návrh podaný společností VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. na využití částí  pozemků parc.č. 112/4, 97/2, 450/2 a st.p.č. 26 v k.ú. Nedošín v rozsahu dle přílohy č. 1/VUP/6/09 pro výstavbu rodinného domu z hlediska jeho souladu s územním plánem města Litomyšl.


usnesení č. 214/09
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 12/09, o místním poplatku ze psů.


usnesení č. 215/09

ZaM je znepokojeno tím, že připomínky RaM a ZaM (nesouhlas se slučováním nemocnic v Litomyšli a Svitavech a jejich laboratoří), nebyly dosud vzaty v úvahu při aktualizaci Koncepce zdravotnictví Pk. ZaM žádá, aby bylo seznámeno s výsledkem jednání výboru pro zdravotnictví Pk o Koncepci zdravotnictví Pk. ZaM proto pozve na svůj nebližší seminář radní Pk zodpovědnou za zdravotnictvím, předsedu výboru pro zdravotnictví Pk a vedoucího příslušného odboru KÚ. 


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl