Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 16. 12. 2008 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 142/08

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 143/08

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Dana Kmošková
- MUDr. Libor Vylíčil


usnesení č. 144/08

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Mgr. Jaroslav Kroužil
- Ing. Miroslav Brýdl 


usnesení č. 145/08

ZaM vzalo na vědomí při rozhodování o usnesení č.146/08 petici občanů města Litomyšle nazvanou "Petice proti provádění a snižování počtu parkovacích míst v centru města Litomyšl" a zápis z jednání se zástupci občanského sdružení Litomyšlský Patriot ze dne 9.12.2008. 


usnesení č. 146/08

ZaM souhlasí s  tím, že revitalizace Smetanova náměstí v Litomyšli se bude skládat z těchto částí:
- rozšíření klidové zóny před pomníkem B. Smetany s vyloučením parkingu a s možností variantního řešení tohoto území 
- přesunutí parkovacích automatů
- umístění vodního prvku ve středu náměstí na ose Ropkovy ulice
- zklidnění okolí Morového sloupu (malá varianta bez vodního prvku)


usnesení č. 147/08
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 223/17 orná půda o výměře 6 m2 a p.p.č. 223/18 ostatní plocha o výměře 4 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 458-488/2008 v katastrálním území Lány u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví manželů Ondráčkových, Dukelská 976, Litomyšl, za p.p.č. 224/2 zahrada o výměře 119 m2 oddělené stejným geometrickým plánem v katastrálním území Lány u Litomyšle, která je ve vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o ucelení tvaru stavebního pozemku manželů Ondráčkových před výstavbou RD a oplocení pozemku. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 150 Kč/m2 rozdílu ve výměře směňovaných pozemků, tj. celkem částkou ve výši 16.350 Kč.


usnesení č. 148/08
ZaM souhlasí s úpravou stanovených pravidel pro poskytování příspěvků v letech 2009-2010 na zainvestování pozemků pro výstavbu rodinných domků. Na zainvestování pozemků pro výstavbu rodinných domků může být poskytnut příspěvek ve výši maximálně 130.000 Kč/stavební pozemek a pro výstavbu řadových domků ve výši maximálně 65.000 Kč/pozemek pod řadovým domkem, přičemž podíl města na zainvestování nepřesáhne 20% rozpočtových nákladů dle předložené projektové dokumentace. Příspěvek nebude poskytován v případě, že se jedná pouze o zainvestování přípojek a přístupových komunikací ke stavebním pozemkům, tedy když zainvestováním nevzniká veřejná komunikace a veřejné distribuční soustavy inženýrských sítí. Podmínkou je bezúplatný převod infrastrukturou dotčených pozemků, vybudované kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace do majetku města. Dotace není nároková, závisí na rozpočtových příjmech města.


usnesení č. 149/08
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 137/2 zastavěná plocha o výměře 25 m2 a p.p.č. 158/19 ostatní plocha o výměře 20 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 113-88/2007 v katastrálním území Pazucha. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující pan Josef Černý, Říkovice 27, Morašice a pan Jiří Černý, Portmanka 180, Litomyšl, jako vlastníci garáže na stavebním pozemku a okolních nemovitostí.


usnesení č. 150/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 333 ostatní plocha o výměře 252 m2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle. Kupní cena 40 Kč/m2. Kupující Obec Tržek, IČ 00579637, Tržek 21, Litomyšl.


usnesení č. 151/08
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1334/3 orná půda o výměře 4900 m2 v katastrálním území Litomy?l oddělené podle geometrického plánu číslo 2048-30/2008 od pana Pavla Bo?tíka, Partyzánská 321, Litomy?l ze cenu 190 Kč/m2. Jedná se o část pozemku, na kterém by měl být vybudován suchý poldr nad sídli?těm bytových domů u nemocnice a bytové domy.


usnesení č. 152/08

ZaM souhlasí s umístěním firmy VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., IČ 48155403, se sídlem Na Lánech 1, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor I. Firma žádá o cca 10.000 m2 za účelem výstavby administrativy a velkoskladu o výměře cca 4.000 - 5.000 m2 a potřebných komunikací, ramp apod. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem.


usnesení č. 153/08
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1330/2 ostatní plocha o výměře 1299 m2, p.p.č. 1330/25 ostatní plocha o výměře 64 m2 a p.p.č. 2288/2 ostatní plocha o výměře 759 m2 v katastrálním území Litomy?l oddělených podle geometrického plánu číslo 2017-20/2008 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice na město Litomy?l. Jedná se o pozemky pod místní komunikací a přilehlou veřejnou zelení na ulici J. E. Purkyně.


usnesení č. 154/08
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem id. 1/2 vzhledem k celku z p.p.č. 1330/13 ostatní plocha o výměře 101 m2, p.p.č. 1330/14 ostatní plocha o výměře 103 m2, p.p.č. 2303/6 ostatní plocha o výměře 88 m2, p.p.č. 2303/7 ostatní plocha o výměře 16 m2 a p.p.č. 2307/2 ostatní plocha o výměře 1480 m2 v katastrálním území Litomy?l oddělených podle geometrického plánu číslo 2017-20/2008 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice na město Litomy?l. Jedná se o pozemky pod parkovi?těm u nemocnice a přilehlou veřejnou zelení, kde by Město Litomy?l nadále jako spoluvlastník pozemků ře?ilo parkování společně s Litomy?lskou nemocnicí, a.s..


usnesení č. 155/08
ZaM souhlasí se zpeněžením bytové jednotky číslo 1048/5 (1+1) o podlahové ploše 35,90 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 10.1.2007 v budově č.p. 1048 na st.p.č. 2141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem id. 3590/139760 na společných částech domu č.p. 1048 na st.p.č. 2141 a podílem id. 3590/139760 vzhledem k celku st.p.č. 2141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit cena 450.000 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 10.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 50.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 156/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 857/3 ostatní plocha o výměře 1177 m2 a p.p.č. 857/27 orná půda o výměře 163 m2 v katastrálním území Budislav u Litomy?le oddělených podle geometrického plánu číslo 527-19/2008 za účelem výstavby rekreačního objektu. Kupní cena 40 Kč/m2 plus 1/4 nákladů na vypracování geometrického plánu. Kupující pan Milan Navrátil, Budislav 231.


usnesení č. 157/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 857/7 trvalý travní porost o výměře 2279 m2 a p.p.č. 857/8 trvalý travní porost o výměře 2811 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělených podle geometrického plánu číslo 527-19/2008 za účelem rozšíření sousedních pozemků kupujících a výsadbu ovocného sadu. Kupní cena 40 Kč/m2 plus 1/2 nákladů na vypracování geometrického plánu. Kupující manželé Milan a Michaela Kotlárovi, Smetanovo náměstí 49, Litomyšl.


usnesení č. 158/08
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 1674/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, p.p.č. 2187/67 ostatní plocha o výměře 328 m2 a p.p.č. 2187/68 ostatní plocha o výměře 2 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu číslo 2038-84/2008. Kupující manželé Zdeněk a Naděžda Mikulečtí, T. G. Masaryka 902, Litomyšl. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemek mezi zahradou žadatelů a opěrnou zdí u zásobovacího dvora u obchodního domu BILLA. Na p.p.č. 2187/67 bude pro oprávněného Město Litomyšl na dobu neurčitou a bez úplaty zřízeno věcné břemeno na vedení kabelových rozvodů veřejného osvětlení v rozsahu dle geometrického plánu číslo 2038-84/2008.


usnesení č. 159/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 72/1 zahrada o výměře 146 m2, p.p.č. 73 ostatní plocha o výměře 8 m2 a p.p.č. 390/1 ostatní plocha o výměře 235 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 434-18/2007 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 31.360 Kč. Kupující manželé pan Jaroslav a Eva Tmějovi, Na Lánech 81, Litomyšl. Podmínkou prodeje je předchozí prodej p.p.č. 285/2 ostatní plocha o výměře 79 m2, p.p.č. 435/13 orná půda o výměře 31 m2, podle geometrického plánu číslo 434-18/2007 oddělených p.p.č. 76/4 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.p.č. 391/2 ostatní plocha o výměře 42 m2 a p.p.č. 76/3 ostatní plocha o výměře 27 m2, podle geometrického plánu číslo 435-19/2007 oddělené p.p.č. 286/8 orná půda o výměře 161 m2 a podle geometrického plánu číslo 454-83/2008 oddělené p.p.č. 304/12 orná půda o výměře 59 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle do vlastnictví Města Litomyšle. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 31.360 Kč.


usnesení č. 160/08
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem podílu id. 1/2 vzhledem k celku z p.p.č. 1307 ostatní plocha o výměře 186 m2 v katastrálním území Litomy?l do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o pozemek pod parkovi?těm u nemocnice, kde by Město Litomy?l nadále jako spoluvlastník pozemků ře?ilo parkování společně s Litomy?lskou nemocnicí, a.s..


usnesení č. 161/08
ZaM souhlasí s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě číslo 0106310029 ze dne 22.1.2007 s manželi Brokešovými na budoucí prodej p.p.č. 269/10 orná půda o výměře 978 m2 v katastrálním území Nedošín, kterou se zruší uzavřená smlouva a celá zaplacená záloha na kupní cenu bude budoucím kupujícím vrácena (první smluvní pokuta ve výši 44.010 Kč za nedodržení termínu pro ohlášení stavby dle § 105 zák. 183/2006 Sb. dle čl. IV., odst. 2. smlouvy bude Městem Litomyšl prominuta). Zrušení smlouvy z důvodu nemožnosti splnění termínů na ohlášení, zahájení, dokončení hrubé stavby a zahájení jejího užívání dle smlouvy ze strany manželů Brokešových z důvodu odložení započetí stavby kvůli narození dalšího potomka v listopadu 2008.


usnesení č. 162/08
ZaM souhlasí s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě číslo 0107310013 ze dne 17.7.2007 s manželi Dolníčkovými na budoucí prodej p.p.č. 269/7 orná půda o výměře 967 m2 v katastrálním území Nedošín, kterou se zruší uzavřená smlouva a celá zaplacená záloha na kupní cenu bude budoucím kupujícím vrácena. Ukončení z důvodu nemožnosti splnění termínů na ohlášení, zahájení, dokončení hrubé stavby a zahájení jejího užívání dle smlouvy ze strany manželů Dolníčkových z rodinných důvodů.


usnesení č. 163/08
ZaM souhlasí s prodejem 20 bytových jednotek (1049/1, 1049/2, 1049/3, 1049/4, 1049/5, 1049/6, 1049/7, 1049/8, 1049/9, 1049/10, 1049/12, 1049/14, 1049/15, 1049/16, 1049/17, 1049/19, 1049/20, 1049/21, 1049/22 a 1049/24) vymezených ve změně prohlášení vlastníka ze dne 28.11.2008 v budově č.p. 1049 na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem na společných částech domu č.p. 1049 na st.p.č. 2140 a podílem na st.p.č. 2140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město stávajícím nájemcům, příp. jejich příbuzným v řadě přímé v souladu se Směrnicí 01/05 o prodeji bytů na Komenského náměstí ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2006. V případě prokázání, že stávající nájemce v bytě dlouhodobě nebydlí a případně ho podnajímá, nebude mu byt za zvýhodněných podmínek dle směrnice pro nájemce odprodán.


usnesení č. 164/08
ZaM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/08. Jedná se o přesuny v rámci položek, organizací nebo kapitol, nedochází ke změně závazných ukazatelů schválených ZaM 23. 9. 2008, č. usn. 128/08. 


usnesení č. 165/08

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/08  a stanovuje k 31.12.2008 tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2007                                29.413,31 tis. Kč 
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2008        9.024,09 tis. Kč


usnesení č. 166/08

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/08 - Hospodářský plán k 31.12.2008:
Náklady                                               15 822,90 tis. Kč
Výnosy                                                32 914,10 tis. Kč
Výsledek hospodaření                            17 091,20 tis. Kč
Finanční prostředky z hospodářské činnosti budou zálohově převáděny na bankovní účty rozpočtového hospodaření.


usnesení č. 167/08

ZaM stanovuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2009. Rozpočtové hospodaření
města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2009
objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2008 ve výši 95% z 1/12 celkové roční částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje
odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2008. 


usnesení č. 168/08
ZaM schvaluje převzetí ručitelského závazku za úvěr ve výši cca 17.000.000 Kč na nákup počítačového tomografu pro Litomyšlskou nemocnici a.s. Smlouvy o poskytnutí a splácení úvěru a jištění vůči městu budou předloženy ZaM na příštím zasedání.


usnesení č. 169/08
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 8.12.2008.


usnesení č. 170/08
ZaM schvaluje dodatek č.2 ke strategickému plánu rozvoje města Litomyšl pro období 2008-2015, část Akční plán na léta 2008-2010.


usnesení č. 171/08
ZaM schvaluje dodatek č. 5, kterým se mění směrnice č.1/02, sociální fond zaměstnanců Města Litomyšle, příjmy a pravidla čerpání fondu, ve znění pozdějších změn.


usnesení č. 172/08

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 4/08, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě).


usnesení č. 173/08
ZaM prohlašuje, že Město Litomyšl je schopno svými orgány  zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti na úseku obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro obec Němčíce a její katastrální území. ZaM souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Němčice na výše uvedený výkon přenesené působnosti - smlouva na dobu neurčitou. 


usnesení č. 174/08

ZaM schvaluje uzavření dodatku č.2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.1, Z. Kopala 1155, ze dne 31.10. 2001 a dodatku č.1 ze dne 18.12. 2006 uzavřeného mezi Městem Litomyšl, paní MUDr. Dobromilou Filovou a Janou Machovou. Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na manžele Evu Štěpánkovou a Ondřeje Štěpánka, 9. května 877, Horní Předměstí, Polička. 


usnesení č. 175/08

ZaM schvaluje na základě žádostí darujícího přijetí daru - hrobové místo č.5/III včetně náhrobku (Josef Šimek) od Marie Vrátničkové, Tomkovo nám. 10/5, Brno-Husovice, 614 00.


usnesení č. 176/08

ZaM schvaluje uzavření dodatku č.2 smlouvy o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Litomy?l a Zlatovánek, spol. s.r.o. ze dne 13.3. 2008. Dodatkem se počínaje 15.12. 2008 upravuje předev?ím vý?e dotace na 2.613,- Kč na provozní den MHD. 


usnesení č. 177/08

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 5/08, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 


usnesení č. 178/08
ZaM schvaluje "Zřizovací listinu jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Litomy?l, kategorie JPO II"


usnesení č. 179/08
ZaM souhlasí s  poskytnutím dotace ve vý?i 67.998 Kč pro TJ Jiskra Litomy?l, U Plovárny 1061, IČO: 15034526. Hrazeno z kapitoly  08. Prostředky byly získány z pronájmu restaurace Na Výsluní za měsíce duben - prosinec 2008.


usnesení č. 180/08
ZaM souhlasí s  poskytnutím dotace na provozní náklady pro Pionýrskou skupinu Marie Sedláčkové, T.G. Masaryka 1145, Litomy?l, IČO 6911408 v částce 15 tis. Kč a pro Junák-svaz skautů a skutek ČR, středisko Litomy?l, Kornická 79, IČO 62033166 v částce 15 tis. Kč. Hrazeno z kapitoly 08.


usnesení č. 181/08

ZaM schvaluje odpis pohledávek Města vůči firmě:
- TREX, v.o.s. IČO 00529575 ve vý?i 678.102,28 Kč s příslu?enstvím - důvod - schválení koneční zprávy
- Dřevokomplex, s.r.o. v likvidaci, IČO 62060945 ve vý?i 476.582,10 Kč s příslu?enstvím - důvod - ukončení konkurzu
- ALBA Holice, s.r.o. v likvidaci, IČO 46508406 ve vý?i 57.961,- Kč s příslu?enstvím - důvod - vymazání společnosti z OR
- Sheerwood, spol. s.r.o., IČO 62061721 ve vý?i 34.289,- Kč s příslu?enstvím - důvod - podnět k zastavení exekuce pro nedostatek majetku


usnesení č. 182/08

ZaM schvaluje dotaci ve výši 86.000 Kč na poskytování terénní pečovatelské služby na základě smluvního ujednání Farní Charitě Litomyšl, IČ 47489839, sídlo Bělidla 392, Litomyšl. Stanovená výše dotace bude vyplacena na měsíc listopad a prosinec 2008 . Jedná se o dotaci v režimu "de minimis". Poskytnutá dotace podléhá závěrečnému vyúčtování. 


usnesení č. 183/08

ZaM schvaluje snížení příspěvku  příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci na terénní pečovatelskou službu za měsíc listopad a prosinec 2008 z důvodu ukončení této činnosti k 30. 11. 2008  o 165.000,- Kč. 


usnesení č. 184/08

ZaM souhlasí s návrhem odpisu pohledávky odboru sociální péče převzatých k řešení po zániku Okresních úřadů. Odpis pohledávky je řešen v souladu se zákonem č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, kdy částky dlužného příspěvku na výživu dítěte dle §5 zákona č.482/1991 Sb. nebyly do účinnosti zákona od povinné osoby  vymoženy. Počínaje 1.1.2008 je tato pohledávka promlčena. Jedná se o p.Šoltýs František, nar. 21. 12. 1958, bytem Poříčí-Mladočov, částka 52.000,-Kč, neznámý pobyt, nemajetný.


usnesení č. 185/08

ZaM revukuje své usnesení č. 191/07 takto:
ZaM mění zadání nového územního plánu města Litomyšl tak, že bude upuštěno od zpracování regulačního plánu "Na Lánech" (bod l) zadání) a namísto něho bude zpracována územní studie této lokality (bude doplněno do bodu k) zadání) - řešené území=nezastavěné pozemky v lokalitě "Na Lánech"+koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu. Zadání územní studie bude vycházet ze zadání regulačního plánu "Na Lánech" a bude součástí zadání územního plánu, dojde k redukci předpokládaných regulativů na minimum. Zpracovatelem územní studie bude zpracovatel územního plánu dle připravovaného výběrového řízení.


usnesení č. 186/08
Zastupitelstvo města Litomyšl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 I.      se seznámilo s předloženým návrhem na vydání změny 02 územního plánu sídelního útvaru města Litomyšl a s jeho odůvodněním,
II.      ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny 02 územního plánu sídelního útvaru města Litomyšl není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
III.      se rozhodlo vydat změnu 02 územního plánu sídelního útvaru města Litomyšl formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 1/08.


usnesení č. 187/08
ZaM schvaluje, že záměr společnosti H.R.G. spol. s r.o. na realizaci nájemní administrativní budovy včetně vybudování 28 novýcvh parkovacích míst v rozsahu dle předložené studie na pozemku parc.č. 1316/28 v k.ú. Litomyšl a sousedních je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru města Litomyšl.


usnesení č. 188/08
Zastupitelstvo města Litomyšl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") za použití § 62 odst. 1 stavebního zákona, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 I.   se seznámilo s předloženým návrhem regulačního plánu "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl a s jeho odůvodněním,
II.   ve smyslu § 69 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh regulačního plánu "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl  není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 stavebního zákona,
III.   se rozhodlo vydat regulační plán "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 2/08.


usnesení č. 189/08
ZaM schvaluje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování k podaným návrhům č. N8 až N14 na změny územního plánu Litomyšl. 


usnesení č. 190/08
ZaM ve smyslu § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozděj?ích předpisů, schvaluje zadání územního plánu Litomy?l. 


usnesení č. 191/08
ZaM schvaluje v souladu s ust. § 85, písm. f) zákona o obcích uzavření dohody, kterou město promine společnosti SPORT LITOMY?L, společnost s.r.o. (anglická mutace SPORT LITOMY?L, LTD) "v likvidaci", se sídlem Litomy?l, U plovárny 1152, IČ: 62029843 pohledávku vůči této společnosti ve vý?i 274.738,11 Kč jako zůstatek neodvedených odpisů pronajatého majetku za rok 2004.


usnesení č. 192/08

ZaM bere na vědomí dopis občanského sdružení PATRIOT sekce ubytovatelů ze dne 26. 11. 2008.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl