Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 11. 12. 2001 v sále hotelu Zlatá Hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 129/01
ZaM schválilo program jednání


usnesení č. 130/01

ZaM schválilo tyto členy návrhové komise:

            ing. Jan Janeček

            František Mencák

            Ing. Libor Hradil


usnesení č. 131/01
ZaM schvaluje přijetí hypotéčního úvěru ve výši 21 mil. Kč s dobou splatnosti 20 let na výstavbu bytových domů A2, A3 na sídlišti U Nemocnice v Litomyšli. Úvěr bude zajištěn zástavním právem k bytovým domům A2, A3 včetně parcel č.3284,3285 zapsané na LV 10001, vinkulací pojistného plnění a budoucími příjmy města Litomyšl."


usnesení č. 132/01

ZaM schvaluje hospodaření města, organizačních složek a příspěvkových organizací do doby schválení rozpočtu na rok 2002 podle rozpočtového provizoria, tzn. v objemu 95% schváleného rozpočtu na rok 2001 pro dané období.


usnesení č. 133/01

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/01 a stanovuje tyto závazné ukazatele: /viz příloha č. 1/

      zapojení zdrojů z roku 2000                                                                7 643,20 tis. Kč

      zůstatek účelových fondů a FRR k 31. 12. 2001                             13 908,80 tis. Kč


usnesení č. 134/01

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1293/8 o výměře 35 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupující vlastníci přilehlého domu - Trstěnická ul. 914. (vlastníci domu k 23.10.2001: pp Jana Pilařová, Fr. Křemenák, Zdenka Křemenáková, Lenka Kárská, Fr. Hurych, Marie Hurychová, Roman Zrůbek, Alena Zrůbková, Fr. Jaša, Eva Jašová) Kupní cena dle ZP 42,58 Kč/m2.


usnesení č. 135/01

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 2505 o výměře 121 nově ozn. 2505/2 m2 v k.ú. Litomyšl (před garážemi u MŠ Vertex) od spoluvlastníků, kterým patří i přilehlý dům čp. 832. Výkup za cenu dle ZP 30,- Kč/m2.


usnesení č. 136/01

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 383/5 o výměře 33 m2 v k.ú. Litomyšl (u prodejny Kubík). Kupní cena dle ZP - 7.630,- + náklady na vyhotovení ZP 2.205,- Kč, tj. celkem 9.835,- Kč, Kupující firma Kubík a.s. Litomyšl.


usnesení č. 137/01

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č.2532 v k.ú.Pohodlí (komunikace), jehož vlastníkem je Město Litomyšl. Věcné břemeno bude spočívat ve zbudování a provozování podzemního telekomunikačního vedení. Oprávněný z věcného břemene bude Český Telecom a.s. Praha. Smlouva o věcném břemenu bude podepsána po vyhotovení geometrického plánu, určujícím rozsah zatížení pozemku. Zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu dle platných předpisů.


usnesení č. 138/01

ZaM souhlasí s prodejem pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě "Řetízek", k.ú. Litomyšl, nově označeného jako p.p.č. 2401/9 o výměře 1847 m2. Prodej předem známu zájemci p. Jiřímu Machovi, Okružní 234, Litomyšl, za původně zveřejněných podmínek, cena 600,-Kč/m2.


usnesení č. 139/01

ZaM souhlasí s  darováním části p.p.č. 1655/10 o výměře 206 m2 nově ozn. 1655/34 v k.ú. Litomyšl (v areálu zahradnické školy - pozemek je zaplocen a školou v současné době užíván). Obdarovaný Střední zahradnická škola Litomyšl.


usnesení č. 140/01

ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 2288/2 o výměře 98 m2,  p.p.č. 2288/4 o výměře 328 m2, p.p.č. 2307/2 o výměře 189 m2 a st.p.č. 1752/4 o výměře 90 m2, celkem 705 m2, které jsou v majetku Města Litomyšl za p.p.č. 1330/12 o výměře 138 m2 a část p.p.č. 1330/14 o výměře cca 515 m2, celkem cca 653 m2, které jsou v majetku ČR-Nemocnice Litomyšl, vše v k.ú. Litomyšl (u objektu bydlení  A1). Směna po zaměření budovaného chodníku.


usnesení č. 141/01

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 153/16 o výměře 256 nově ozn. 153/40 a část "e" o výměře 12 m2 a z p.p.č. 2245/1 část "d" o výměře 13 m2. Kupující manž. Jan a Jar. Šmolíkovi, Jabloňová 315, Litomyšl. Dále z p.p.č. 2245/1 část "c" o výměře 25 m2. Kupující manž. Ing. J. a Ing. T. Šmolíkovi, Jabloňová 314, Litomyšl. Dále z p.p.č. 2245/1 část "a" o výměře 74 m2, z p.p.č. 1936/49 část "b" o výměře 19 m2, nově ozn. 2245/8 a z p.p.č. 2245/1 část "f" o výměře 1 m2. Kupjící manž. Cinkovi, Jabloňová 313, Litomyšl. Dále z p.p.č. 2245/1 část "g" o výměře 9 m2. Kupující manž. Coufalovi, Jabloňová 312, Litomyšl. Kupní cena 50,- Kč/m2.


usnesení č. 142/01

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 7/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v městě Litomyšli a integrovaných obcích.


usnesení č. 143/01

ZaM schvaluje prodej nepojízdného zametacího stroje Schörling, evidovaného na kapitole 02, i.č. 1945 paní Růženě Kalouskové, nad Petymkou 3/917, Praha 6 za cenu 50.000,- Kč. Cena podle znaleckého posudku je 48.000,- Kč.


usnesení č. 144/01

ZaM souhlasí s uzavíráním dodatků smluv o půjčce z Fondu rozvoje bydlení, které v případě jednorázového splacení půjček budou umožňovat zproštění splacení zbývajících úroků půjčky.


usnesení č. 145/01

ZaM schvaluje Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Litomyšli.


usnesení č. 146/01

ZaM schvaluje  zahájení těchto investičních akcí v lednu r. 2002 - "Rekonstrukce čp. 597" a "Byty pro neplatiče nájemného Benátská ul. - I. etapa".


usnesení č. 147/01

ZaM schvaluje smlouvu o vytvoření svazku obcí a stanovy sdružení měst Česká inspirace ve znění přiloženém jako příloha 2.


usnesení č. 148/01

ZaM schvaluje stanovy svazku obcí Sdružení měst a obcí kraje Smetany a Martinů ve znění přílohy č. 3.  


usnesení č. 149/01

ZaM schvaluje, aby Sdružení obcí okresu Svitavy - dálkové cyklotrasy po splnění podmínek stanovených dle zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) se stalo dobrovolným svazkem obcí dle tohoto zákona s názvem: Dobrovolný svazek obcí okresu Svitavy - dálkové cyklotrasy. ZaM dále pověřuje starostu obce, aby za obec podepsal doklady potřebné k této transformaci.


usnesení č. 150/01

ZaM schvaluje smlouvu o vytvoření svazku obcí a stanovy sdružení měst s názvem České dědictví UNESCO (příloha č. 4 a č. 5).


usnesení č. 151/01

ZaM schvaluje bezúplatný převod majetku města Litomyšle do majetku ZuŠ B. Smetany Litomyšl v celkové pořizovací hodnotě  430 574,- Kč.


usnesení č. 152/01

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z OKČ na kulturní a ostatní aktivity:

 

 

Skupina "Na pár chvil" Litomyšl - koncert a činnost

10.000,- Kč

 

Naděje Litomyšl - živý Betlém na Toulovcově náměstí 25.12.

5.000,- Kč

 

L.Horáček, nakladatelství Paseka - provoz Portmonea

90.000,- Kč

 

Sdružení pro pořádání mezinárodních hudebních kurzů - vydání výročního CD 

5.000,- Kč

ČD - DKV Česká Třebová - Mikulášská jízda parním vlakem 9.12.          

5.000,- Kč

 

Divadelní společnost "Hřebíček na hlavičku " - činnost

15.000,- Kč

 

Divadelní sdružení Josefa Janouška - činnost

5.000,- Kč

 

 

usnesení č. 153/01

ZaM schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.l) tento počet dlouhodobě uvolněných členů ZaM od 1.1.2002:

 

počet dlouhodobě uvolněných členů ZaM                     

 1

počet neuvolněných členů ZaM                                    

22

 

Dlouhodobě uvolněným členem ZaM bude nadále pouze Ing. Jan Janeček vykonávající funkci 1.místostarosty. Ing. Miroslav Brýdl se stane neuvolněným člen ZaM a bude nadále vykonávat funkci starosty.


usnesení č. 154/01

ZaM stanovuje v souladu s ust. § 84 odst 2 písm m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 358/2000 Sb. odměnu Ing. Miroslavu Brýdlovi jako neuvolněnému členu ZaM vykonávajícímu funkci starosty od 1. 1. 2002 ve výši:

 

pevná složka

5.850,-Kč

příplatek podle počtu obyvatel

0,-Kč   ( možno až 14.126,-Kč)


usnesení č. 155/01

ZaM vzalo na vědomí informaci člena správní rady VZP ing. Kusého o hrozícím kolapsu financování Nemocnice Litomyšl díky postoji jejího ředitele k nepodepsání smlouvy s VZP a pověřuje starostu města ing. Brýdla jednáním s přednostou Okresního úřadu Svitavy (zřizovatel nemocnice), kde bude vyjádřena nespokojenost ZaM s nynějším vedením Nemocnice Litomyšl a požadováno řešení vzniklé situace.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl