Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 12. 12. 1996 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 168/96
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 169/96
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
- Ing. Jan Janeček
- Ing. Pavel Kusý
- Vladimír Novotný


usnesení č. 170/96
MěZ bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu pro územní plánování Okresního úřadu Svitavy, referátu regionálního rozvoje k územnímu plánu sídelního útvaru města Litomyšl.


usnesení č. 171/96
MěZ bere na vědomí informace o výsledku projednání návrhu ÚPSÚ Litomyšl a doporučení k řešení stanovisek a připomínek.


usnesení č. 172/96
MěZ souhlasí s řešením stanovisek a připomínek při projednání návrhu ÚPSÚ Litomyš.


usnesení č. 173/96
MěZ schvaluje územní plán sídelního útvaru města Litomyšl ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. o územních plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.


usnesení č. 174/96
MěZ ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Litomyšl.


usnesení č. 175/96
MěZ ukládá uložit schválenou dokumentaci na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl.


usnesení č. 176/96
MěZ souhlasí s tím, aby seznam veřejně prospěšných staveb byl rozšířen o komunikační systém v nově navržených rozvojových plochách s tím, že přesná plocha komunikací bude stanovena v zastavovacích plánech jednotlivých ploch.


usnesení č. 177/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 2249/4 o výměře 65 m2 v k. ú. Litomyšl firmě LTM Litomyšl, s. r. o. Kornice za cenu 70,-- Kč/m2.


usnesení č. 178/96
MěZ souhlasí s koupí p. p. č. 1604/1 o výměře 6 135 m2 v k. ú. Litomyšl za cenu stanovenou soudním znalcem (max. cena 30,-- Kč/m2) od pí. Ludmily Romportlové, bytem Havlovská ul. čp. 1137/40 Praha 6.


usnesení č. 179/96
MěZ souhlasí s koupí p. p. č. 1589/1 část o výměře 15 m2 v k. ú. Litomyšl dle geometrického plánu č. 1062-102/95 za cenu 100 - 150 Kč/m2 od spoluvlastníků:
p. Františka Bulvy, bytem Svitavy, Tovární ul. 28,
pí. Věry Schovánkové, bytem Hradec Králové, Vysocká 554
pí. Marcely Rejmanové, bytem Litomyšl, Dukelská 979
p. Jiřího Bulvy, bytem Litomyšl, Kornická 86
pí. Dany Brůnové, bytem Litomyšl, Suchá 34


usnesení č. 180/96

MěZ souhlasí s koupí p. p. č. 1614/20 část o výměře  125 m2, p. p. č. 1614/1 o výměře 38 m2 a p. p. č. 1611 o výměře 10 m2, celkem tedy 173 m2 v k. ú. Litomyšl v lokalitě Osecké údolí pro výstavbu cesty za cenu 15,-- Kč/m2 od spoluvlastníků pí. Zdeňky Petrovické, bytem Strakov čp. 81 a MUDr. Václava Jenši, bytem Praha6.


usnesení č. 181/96
MěZ souhlasí s prodejem čp. 109 se st. p. č. 149 o výměře 246 m2 a zahradou p. p. č. 734 o výměře 363 m2 v k. ú. Budislav za cenu 280.000,-- Kč. Dům bude prodán s jedním nájemníkem. KUpujícími jsou manž. Drahošovi, bytem Nádražní ul., Litomyšl.


usnesení č. 182/96
MěZ souhlasí s hospodařením města a organizací jím zřízených a řízených v 1. čtvrtletí roku 1997 podle rozpočtového provizória, tzn. v objemu schváleného rozpočtu na první čtvrtletí r. 1996 (usn. MěZ 5/96)


usnesení č. 183/96
MěZ souhlasí se snížením příjmů investičního rozpočtu na kap. 709 - městské lesy a manipulační sklad o částku 1.200.000,-- Kč na 2.300.000,-- Kč. Tyto nenaplněné příjmy budou uhrazeny z navýšených příjmů rozpočtu r. 1996.


usnesení č. 184/96
MěZ souhlasí se zvýšením příspěvku Technickým službám Litomyšl na r. 1996 o 3.200.000,-- Kč za vybrané nájemné z bytů za r. 1996 a odvedené městu Litomyšl.


usnesení č. 185/96

MěZ schvaluje zařazení domů čp. 648, 797, 798, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 824 a 825 na ul. 9. května určených pro půdní vestavby bytů do seznamu domů přílohy č. 1 "Směrnice města Litomyšl k prodeji bytových domů". Nabídkový list na koupi bytové jednotky obsahuje ustanovení, že kupní smlouva bude podepsána v červenci 1997 v případě, že uživatelé bytů o odkoupení požádají.


usnesení č. 186/96
MěZ schvaluje prodloužení doby platnosti "Směrnice města Litomyšl k prodeji bytových domů" včetně všech dodatků na období do 31. 12. 1997.


usnesení č. 187/96
MěZ souhlasí s vyřazením HIM a DHIM z majetku města ve výši 377.239,-- Kč. Jedná se o majetek převzaty od Potravin Polička v r. 1994 společně s halami v Nedošíně.


usnesení č. 188/96
MěZ souhlasí s provedením exhumačních prací v prostoru památníku padlých německých vojáků ve 2. světové válce na hřbitově v Litomyšli firmou PARGENT spol.
s. r. o. Praha 4. Dle dohody budou veškeré náklady uhrazeny německou stranou.


usnesení č. 189/96
MěZ souhlasí s prodejem pozemků pro výstavbu řadových RD v lokalitě pd Vzájemností p. p. č. 209,210/1 v k. ú. Litomyšl za cenu 375,-- Kč/m2 s tím, že zainvestování pozemků provede město Litomyšl na své náklady. Kupující je firma IPB Real a. s.


usnesení č. 190/96
MěZ vzalo na vědomí žádost firmy Tramon a. s. Litomyšl o prodej pozemků v lokalitě pod Vzájemností p. p. č. 209, 210/1 v k. ú. Litomyšl pro výstavbu dvou bytových domů s celkem 12-ti byty a souhlasí s tím, aby firmě byl přislíben prodej pozemku v lokalitě u nemocnice v sekci B1 - B4 prp výstavbu bytového domu s 12-ti byty s podmínkou obsazení těchto bytů zaměstnanci firmy.


usnesení č. 191/96
MěZ vzalo na vědomí dopis pí. Emílie Raušové, bytem Dukelská 973, Litomyšl a ukládá městské radě prověřit uvedené informace a zaslat odpověď po konzultaci s právníkem a po projednání celé záležitosti s p. Venclem.


usnesení č. 192/96
MěZ vzalo na vědomí dopis pí. Šponarové a pověřuje starostu, aby na dopis odpověděl.


usnesení č. 193/96
MěZ vzalo na vědomí o jednání s firmou Studio Shape a. s. Praha o možnosti koupi domu "U kamenného stolu" (Malostranská kavárna) na Malostranském náměstí v Praze městy České inspirace.


usnesení č. 194/96
MěZ ukládá vedoucímu odboru výstavby svolat jednání se zainteresovanými orgány a organizacemi ohledně rozšíření Hlubokého rybníka.


usnesení č. 195/96
MěZ pověřuje ing. Chlada, aby tlumočil firmě LIKO stížnost ohledně vyvážení kontejnerů na tříděný odpad.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl