Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 02. 11. 1995 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 118/95
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
 - Ing. Jan Janeček
 - František Jiříček
 - Jaroslav Metyš


usnesení č. 119/95
MěZ souhlasí s prodejem domů čp. 9 na Tomíčkově ulici za cenu znaleckého posudku ve výši 271.080,-- Kč manželům Brýdlovým z Kornic.


usnesení č. 120/95
MěZ souhlasí se směnou pozemků p. Libora Faltyse v k. ú. Lány p. č. 228/2 o výměře cca 2 800 m2 za pozemky města Litomyšle části p. č. 1946/2 a 1946/3 v k. ú. Litomyšl s těmito podmínkami:
1/ bude umožněn přístup na pozemky k vybudování přípojek vody kanalizace, plynu a elektro,
2/ nebude rozvíjena další živočišná výroba na směněných pozemcích.
3/směňované části pozemků budou navazovat v obou případech na stávající zástavbu.


usnesení č. 121/95
MěZ souhlasí s revokací usnesení č. 95/93 a souhlasí s prodejem domu čp. 591 na ulici TGM dle platné "Směrnice města Litomyšle o prodeji bytových domů".


usnesení č. 122/95

MěZ souhlasí s prodejem objektu čp. 70, 71 a 762 na Smetanově náměstí za cenu ve výši 2.390.580,-- Kč panu Miroslavu Kubíkovi, U Lomu 126, Litomyšl za těchto podmínek:
1/cena dle znaleckého posudku
2/ vybudování bytu s okny do náměstí
3/pozemek bude prodán po kolaudaci, která bude provedena do tří let od uzavření kupní smlouvy
4/ při dodržení termínu kolaudace město prodá pozemky za cenu dle znaleckého posudku ve výši 394.320,-- Kč
5/ v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro město
MěZ pověřuje městskou radu a starostu upřesněním podmínek rekonstrukce s p. Kubíkem.  


usnesení č. 123/95
MěZ souhlasí s prodejem pozemků města pod domy ve vlastnictví SBDO za cenu dle znaleckého posudku.


usnesení č. 124/95
MěZ souhlasí se zněním "Zásad prodeje rodinných domů v majetku města" s tím, že v odst. 8 ve větě "V případě nesplacení dvou po sobě jdoucích celých splátek pozbývá kupující právo úhrady formou splátek, tzn. že je povinen zaplatit celý neuhrazený zbytek kupní ceny nejpozději do 4 měsíců." bude slovo "dvou" nahrazeno slovem "tří" a část "do 4 měsíců" nahrazena "do 6 měsíců".


usnesení č. 125/95
MěZ vzalo na vědomí dopis nájemníků rodinných domů určených k prodeji.


usnesení č. 126/95
MěZ schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a. s. Svitavy do výše potřeb tj. do 9.500.000,-- Kč s dobou splatnosti do 6 měsíců (tj. duben 1996). Úvěr bude použit na úhradu provozních nákladů. Způsob zástavy úvěru - rozpočet města, tj. budoucí příjmy.


usnesení č. 127/95
MěZ souhlasí s žádostí o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 5.500.000,-- Kč od Okresního úřadu Svitav z fondu rozvoje a rezerv se splatností do 6 měsíců, tím se sníží čerpání úvěru u České spořitelny Svitavy.


usnesení č. 128/95
MěZ souhlasí s převodem mzdových prostředků dle nařízení vlády č. 48/95 o usměrňování výše prostředků na platy a odměny v rozpočtových organizacích dle výpočtu u aparátu správy takto: z celkové částky 336.000,-- Kč ponechat na kapitole 719 k vyrovnání zaplacených služeb 200.000,-- Kč a o 136.000,-- Kč posílit kapitolu 740 na opravy majetku města.


usnesení č. 129/95
MěZ souhlasí se zněním vyhlášky města č. 9/95 "O místních poplatcích" s účinností od 1. 1. 1996 s tím, že v čl. 17 bude doplněna podmínka havárie nebo živelné události pro vyjímečné pozdní ohlášení užívání veřejného prostranství.


usnesení č. 131/95
MěZ vzalo na vědomí informaci ing. Chlada o současném stavu prodeje bytů z majetku města.


usnesení č. 132/95
MěZ bylo seznámeno se ztrátami vody vyjádřenými jako rozdíl mezi vodou vyrobenou a vodou fakturovanou, který činí 23,05%.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl