Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 12. 2021 v Zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 09. 12. 2021 (formát pdf, velikost 1004,93 KB)

usnesení č. 138/21

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 139/21

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- pí Petra Benešová- pí Dana Kmošková


usnesení č. 140/21

ZaM určuje zapisovatelem pí Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu p. Josefa Štefla a p. Leoše Krejčího.


usnesení č. 141/21

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 830/1 orná půda o výměře 1006 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem pěstování zemědělských plodin. Žadatelé *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej za uvedeným účelem, jedná se dle územního plánu obce o stavební pozemek. Pozemek je nyní propachtován pro zemědělské využití.


usnesení č. 142/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2142/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rekreace. Žadatel ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, jedná se o pozemek, po kterém je možné vybudovat přístup k řece.


usnesení č. 143/21

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 368/2 ostatní plocha o výměře 235 m2 v katastrálním území Kornice za účelem užívání jako zahrady. Žadatel ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, jedná se o veřejnou zeleň na okraji obce.


usnesení č. 144/21

ZaM ruší usnesení ZaM č. 118/21 ze dne 16. 9. 2021. Oprava střechy domu č.p. 182 na Šantově náměstí nebude v roce 2021 provedena, bude podána nová žádost v roce 2022.


usnesení č. 145/21

ZaM souhlasí se zrušením věcného břemene chůze a jízdy zřízeného dle kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24. 5. 2000 pro oprávněnou nyní p. p. č. 3248 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl na st. p. č. 112/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl. Věcné břemeno bylo zřízeno při prodeji pozemku st. p. č. 112/1, nyní je vlastníkem obou pozemků město a věcné břemeno není potřeba a komplikuje zápis nového bytového domu a souvisejících zpevněných ploch do katastru nemovitostí.


usnesení č. 146/21

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 5/2021 ze dne 29. 11. 2021 (příloha 01/FV/05Z/2021).


usnesení č. 147/21

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha 01/FIN/05Z/2021).


usnesení č. 148/21

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 (příloha 02a/FIN/05Z/2021) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2020 .......... 63.526,58 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2021 ........ 9.331,32 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 02a/FIN/05Z/2021.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 109/2021 (příloha 02b/FIN/05Z/2021)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 160.328,89 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 158.793,95 tis. KčHospodářský výsledek ........ 1.534,94 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02b/FIN/05Z/2021).


usnesení č. 149/21

ZaM na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2022:1. Schvaluje rozpočet města Litomyšl na rok 2022 obsažený v příloze č. 03/FIN/05Z/2021 s těmito souhrnnými údaji (v tis. Kč): Příjmy rozpočtu roku 2022 ................... 348.232,80Výdaje rozpočtu roku 2022................... 356.239,80Splátky úvěrů vedených v rozpočtu .......... 11.636,00Financování rozpočtu r. 2022 …………………..  19.643,002. Schvaluje závazné ukazatele (v tis. Kč), kterými se budou řídit: a) rada města: - zapojení zdrojů z roku 2021 ............ 19.643,00 - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2022 ....... 8.504,20 - objem výdajů jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (příl. 03/FIN/05Z/2021)- hospodářský výsledek jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (příl. 03/FIN/05Z/2021)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:Příspěvková organizace                                     Výše příspěvku (v tis. Kč)1. Městská knihovna Litomyšl............................ 5.8952. Smetanův dům Litomyšl ………........................ 7.2293. Městská galerie Litomyšl ………........................ 5.3224. Mateřská škola Sedmikráska Litomyšl ............. 1.3855. Mateřská škola v Líbánkách Litomyšl ...........…. 1.6236. Základní škola Litomyšl, Zámecká .................. 2.4827. Základní škola Litomyšl, U Školek …................ 2.4938. Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka - škola  1.970Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka - sport. hala  1.7249. Základní umělecká škola B. Smetany, Litomyšl .. 42310. Středisko volného času Litomyšl ……................. 89611. Centrum sociální pomoci města Litomyšl ........ 3.610


usnesení č. 150/21

ZaM vydává jako řídící dokumentaci pro činnost Městského úřadu Litomyšl organizační směrnici č. 13/21 Poskytování dotací z rozpočtu města Litomyšl, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1218/Z (příloha č. 04/FIN/05Z/2021), kterou se nahrazuje organizační směrnice RaM č. 06/19.


usnesení č. 151/21

ZaM schvaluje doplacení zůstatku úvěru u České spořitelny, a.s. na bytový dům A2, A3 (Z. Kopala 1161, 1162) ve výši 1.050.000 Kč, a to k 15. 12. 2021. ZaM pověřuje starostu podpisy souvisejících dokumentů (žádost o zrušení zástavního práva k nemovitosti, vinkulace pojistného plnění apod.) a schvaluje zahrnutí mimořádné splátky jistiny ve výši 1.050.000 Kč do rozpočtového opatření číslo 10/2021.


usnesení č. 152/21

ZaM schvaluje poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm subjektům, jak je uvedeno v příloze č. 05/FIN/05Z/2021. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice OS/1218/Z se subjekty uvedenými v příloze č. 05/FIN/05Z/2021.


usnesení č. 153/21

ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, IČ0 04267036, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, a schvaluje uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 06/FIN/05Z/2021. Částka 250.000 Kč je pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna v návrhu rozpočtu města na rok 2022.


usnesení č. 154/21

ZaM schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 54/2020 a 117/2021 s Římskokatolickou farností – proboštství Litomyšl, Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl, IČ: 474 89 014. Dodatky, které jsou obsahem příloh č. 01/KCR/05Z/2021 a 02/KCR/05Z/2021 se mění účelová investiční dotace na neinvestiční dotaci. 


usnesení č. 155/21

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Městskými službami s.r.o., která je obsahem přílohy č. 03/KCR/05Z/2021. Obsahem smlouvy je darování osvětlení LED-PLR)H)-100L-20M teplá bílá - 24 kusů. 


usnesení č. 156/21

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se zapsaným ústavem Zámecké návrší, která je obsahem přílohy č. 04/KCR/05Z/2021. Obsahem smlouvy je darování 16 kusů ledparových venkovních světel a 2 kusů case. 


usnesení č. 157/21

ZaM se zavazuje při realizaci akce 014D26200 1294 "Litomyšl – Nová Ves - Dopravní automobil" dofinancovat z vlastních zdrojů do plné výše rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací. 


usnesení č. 158/21

ZaM se zavazuje při realizaci akce 014D26200 1303 "Litomyšl – Pohodlí - Dopravní automobil" dofinancovat z vlastních zdrojů do plné výše rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací.


usnesení č. 159/21

ZaM se zavazuje při realizaci akce 014D26200 1288 "Litomyšl - Dopravní automobil" dofinancovat z vlastních zdrojů do plné výše rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací. 


usnesení č. 160/21

ZaM se zavazuje při realizaci akce 014D26100 1017 "FZŠ – Litomyšl - Cisternová automobilová stříkačka" dofinancovat z vlastních zdrojů do plné výše rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací.


usnesení č. 161/21

ZaM příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

I. se seznámilo s předloženým návrhem změny č. 4 územního plánu Litomyšl a s jeho odůvodněním,II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny č. 4 územního plánu Litomyšl není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřaduIII. se rozhodlo vydat změnu č. 4  územního plánu Litomyšl formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu tohoto usnesení.


usnesení č. 162/21

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-10 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal***** dne 6.9.2021 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/5/2021) takto: rozhodnutí o návrhu se odkládá z důvodu jednání o revitalizaci toku Gregorka.


usnesení č. 163/21

ZaM revokuje usnesení č. 89/20 ze dne 25. 6. 2020 ve znění usnesení č. 122/20 ze dne 22. 9. 2020, č. 154/20 ze dne 10. 12. 2020 a usnesení č. 68/21 ze dne 15.4.2021, a to pouze v části týkající se pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl, takto: ZaM projednalo a schvaluje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl (tvoří přílohu tohoto usnesení č. 2/VUP/5/2021). ZaM podle § 43 a §55a a následujících stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č. 5 územního plánu Litomyšl zkráceným způsobem a dále rozhodlo, že změna č. 5 územního plánu Litomyšl bude obsahovat prvky regulačního plánu v rozsahu doporučení na barvu střešní krytiny. ZaM podle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona určilo starostu pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M. jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 164/21

ZaM volí přísedící Okresního soudu ve Svitavách pro období 2022 - 2026:·    pí Dana Kmošková, *****·    Bc. Ambrož Koukola, *****·    pí Alena Červinková, *****·    Mgr. Dagmar Burdová, *****·    Ing. Josef Černý, *****·    Ing. Pavel Kusý, *****·    pí Jitka Kalášková, *****


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl