Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 10. 12. 2020 v Zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 10. 12. 2020 (formát pdf, velikost 1,14 MB)

usnesení č. 125/20

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 126/20

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- p. Josef Černý- p. Jan Vavřín


usnesení č. 127/20

ZaM určuje zapisovatelem pí Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu pí Danu  Kmoškovou a p. Petra Filu.


usnesení č. 128/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 328/45 ostatní plocha o výměře 84 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle od***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 5.880,- Kč. Jedná se o pozemek pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 129/20

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 1106/2 orná půda o výměře 2799 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem zřízení zahrady a výstavby RD. Žadatel ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují změnu územního plánu - vyjmutí ze zastavitelných ploch pro RD.


usnesení č. 130/20

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 192/1 zahrada o výměře cca 180 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem udržování pozemku a uskladnění dřeva. Žadatel ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují pronájem. Na pozemku jsou inženýrské sítě a je možné budoucí veřejné využití.


usnesení č. 131/20

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na p. p. č. 328/39 ostatní plocha o výměře 37 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle od ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.295,- Kč. Jedná se o pozemek pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 132/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2017/22 ostatní plocha o výměře 836 m2, p. p. č. 2017/23 ostatní plocha o výměře 472 m2 a p. p. č. 2205/28 o výměře 26 m2 vše v katastrálním území Litomyšl od spoluvlastníků ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 93.380,- Kč. Jedná se o pozemky pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem a pozemek pod chodníkem na ulici Moravská.


usnesení č. 133/20

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 3236/6 ostatní plocha o výměře 48 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 3064-192/2020 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Města Litomyšl do vlastnictví Sboru Církve bratrské v Litomyšl, IČ 65687523, se sídlem Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Jedná se o převod pozemku za účelem výstavby objektu vzduchotechniky k modlitebně dle projektu zpracovaného Ing. arch. Zdeňkem Fránkem. Vlastnictví pozemku je podmínkou pro získání dotace. Náklady související z bezúplatným převodem bude hradit nabyvatel.


usnesení č. 134/20

ZaM nesouhlasí se směnou p. p. č. 436/6 orná půda o výměře 113 m2 a p. p. č. 218 orná půda o výměře 142 m2 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví manželů Severových, Benátky 137, za stejně velkou část p. p. č. 527/2 ostatní plocha v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví města. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují směnu pozemku u vodního zdroje a doporučují odkoupení pozemků pro veřejný prostor kolem připravovaných RD v Nedošíně.


usnesení č. 135/20

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 158/10 orná půda o výměře 817 m2 v katastrálním území Záhraď za účelem výstavby RD. Žadatelé *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej z důvodu zachování prostorové rezervy pro veřejné účely a z důvodu možného omezení rozhledových poměrů při výjezdu na silnici 2. třídy v případě výstavby RD a oplocení pozemku. Na pozemku jsou umístěny inženýrské sítě a vysázené stromy.


usnesení č. 136/20

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 409/40 ostatní plocha o výměře cca 55 m2 v katastrálním území Kornice za účelem údržby zeleně. Žadatelé ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej pozemku, jedná se o veřejné prostranství se zelení. V případě zájmu je možné provádět údržbu zeleně na pozemku města bez jeho odkoupení nebo pronájmu.


usnesení č. 137/20

ZaM nesouhlasí se záměrem prodeje části p. p. č. 557/2 ostatní plocha o výměře cca 160 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem spojení pozemků a rozšíření zahrady. Žadatelé ***** Na pozemku je umístěna kanalizace. Pozemek je možné v případě zájmu pronajmout.


usnesení č. 138/20

ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0118310004 ze dne 5. 12. 2018 se společností LT DEVELOPER s.r.o., IČ 06247610, se sídlem Prosecká 527/24, Libeň, 180 00 Praha 8, kterým se prodlouží termín pro nabytí právní moci stavebního povolení na bytový dům na prodávaných pozemcích do 30. 6. 2021. Projektová dokumentace na původní bytový dům na p. p. č. 2143/38 v katastrálním území Litomyšl byla rozšířena a upravena i na další navazující pozemky a je nyní zpracovávána na původně navrhované tři navazující domy najednou.


usnesení č. 139/20

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 6/2020 ze dne 23. 11. 2020 (příloha 01/FV/05Z/2020).


usnesení č. 140/20

ZaM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2020, které se uskutečnilo ve dnech 16. 9. 2020 a 17. 9. 2020. Přezkoumané období je od 1. 1. 2020 do 17. 9. 2020. Zápis je přílohou č. 01/FIN/05Z/2020.


usnesení č. 141/20

ZaM na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2021:1) Schvaluje rozpočet města Litomyšl na rok 2021 obsažený v příloze č. 03/FIN/05Z/2020 s těmito souhrnnými údaji (v tis. Kč): Příjmy rozpočtu roku 2021 ................... 309.541,00Výdaje rozpočtu roku 2021................... 325.703,00Splátky úvěrů vedených v rozpočtu .......... 12.137,00Financování rozpočtu r. 2021 …………………..  28.299,002) Schvaluje závazné ukazatele (v tis. Kč), kterými se budou řídit: a) rada města: - zapojení zdrojů z roku 2020 ............ 28.299,00 - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2021 ....... 8.817,40 - objem výdajů jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (příl. 03/FIN/05Z/2020)- hospodářský výsledek jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (příl. 03/FIN/05Z/2020)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:Příspěvková organizace                                     Výše příspěvku (v tis. Kč)1. Městská knihovna Litomyšl............................ 5.3242. Smetanův dům Litomyšl ………........................ 5.8343. Městská galerie Litomyšl ………........................ 5.0254. Zámecké návrší ........................................... 4.1005. Mateřská škola Sedmikráska Litomyšl ............. 1.0936. Mateřská škola v Líbánkách Litomyšl ...........…. 1.3137. Základní škola Litomyšl, Zámecká .................. 1.8968. Základní škola Litomyšl, U Školek …................ 1.7059. Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka - škola  1.581Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka - sport. hala  1.34710. Základní umělecká škola B. Smetany, Litomyšl .. 15011. Středisko volného času Litomyšl ……................. 58712. Centrum sociální pomoci města Litomyšl ........ 3.866


usnesení č. 142/20

ZaM schvaluje poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm subjektům, jak je uvedeno v příloze č. 04/FIN/05Z/2020. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/19 se subjekty uvedenými v příloze č. 04/FIN/05Z/2020.


usnesení č. 143/20

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 (příloha 05a/FIN/05Z/2020) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2019 .......... 33.915,83 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2020 ........ 8.982,60 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 05a/FIN/05Z/2020.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 109/2020 (příloha 05b/FIN/05Z/2020)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 68.347 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 70.576 tis. Kč Hospodářský výsledek .........… -2.229 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 05b/FIN/05Z/2020).


usnesení č. 144/20

ZaM souhlasí s poskytnutím peněžitého daru ve výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, IČ 04267036, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, a schvaluje uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 06/FIN/05Z/2020. Částka 250.000 Kč je pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna ve schváleném rozpočtu města na rok 2021 a bude nadačnímu fondu poukázána v lednu 2021.


usnesení č. 145/20

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha 02/FIN/05Z/2020).


usnesení č. 146/20

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 49.000 Kč z kapitoly 06, org. 0218 Regionálnímu muzeu v Litomyšli (Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, zastoupené Mgr. René Klimešem, IČ: 711 91 283) na realizaci pamětní desky Ladislava Horáčka, která bude umístěna na budově Portmonea - Musea Josefa Váchala. ZaM souhlasí s tím, aby termín vyúčtování dotace byl stanoven na 31.12.2021.  


usnesení č. 147/20

ZaM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 54/2020 s Římskokatolickou farností – proboštství Litomyšl, Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl, IČ: 474 89 014. Dodatkem, který je obsahem přílohy č. 01/KCR05Z/2020 se prodlužuje termín vyúčtování dotace do 31.12.2021. ZaM pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.


usnesení č. 148/20

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 50.000 Kč z kapitoly 06, org. 0218 Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl (Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl, IČ: 474 89 014) na pořízení nového přístroje k vyzvánění zvonů a zvonohry, který umí přehrát i zadané melodie.    

 


usnesení č. 149/20

ZaM ruší příspěvkovou organizaci Zámecké návrší p. o. se sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, IČ 712 94 058 ke dni 31. 12. 2020.


usnesení č. 150/20

ZaM souhlasí, že činnost příspěvkové organizace Zámecké návrší převezme zapsaný ústav Zámecké návrší z. ú. 


usnesení č. 151/20

ZaM souhlasí s darování majetku Základní umělecké škole Bedřicha Smetany dle přílohy č. 1/SSK/5Z/2020.


usnesení č. 152/20

ZaM souhlasí s darováním majetku Mateřské škole Sedmikráska dle přílohy č. 02/SSK/5Z/2020.


usnesení č. 153/20

ZaM souhlasí s poskytnutím odměn trenérům za 4. čtvrtletí roku 2019 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2020. Odměna bude vyplacena v hotovosti na odboru školství a sociální péče na základě darovací smlouvy dle jmenného seznamu v příloze. Hrazeno z kap. 08, org. 2263. Příloha č.  03/5Z/SSK/2020


usnesení č. 154/20

ZaM revokuje usnesení č. 89/20 ze dne 25.6.2020 ve znění usnesení č. 122/20 ze dne 22.8.2020, a to pouze v části týkající se pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl, takto:  ZaM projednalo a schvaluje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl (tvoří přílohu tohoto usnesení č. 1/VUP/5/2020). ZaM podle § 43 a §55a a následujících stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č. 5 územního plánu Litomyšl zkráceným způsobem a dále rozhodlo, že změna č. 5 územního plánu Litomyšl bude obsahovat prvky regulačního plánu v rozsahu doporučení na barvu střešní krytiny. ZaM podle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona určilo starostu pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M. jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 155/20

ZaM bere na vědomí petici týkající se dopravní situace na ul. Benátská a Partyzánská a výsledky jejího projednání v dopravní komisi města. Doporučení dopravní komise přijala RaM na svém zasedání 10. 11. 2020.


usnesení č. 156/20

ZaM bere na vědomí písemnosti obyvatel bytového domu čp. 1162 ul. Z. Kopala týkající se opravy poškozené střechy.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl