Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 12. 12. 2019 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 12. 12. 2019 (formát pdf, velikost 1,1 MB)

usnesení č. 132/19

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 133/19

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- p. Radomil Kašpar

- p. Josef Janeček

- p. Martin Šorf


usnesení č. 134/19

ZaM určuje zapisovatelem pí Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu p. Miroslava Hájka a pí Pavlu Pekařovou Kőnyűovou.


usnesení č. 135/19

ZaM požaduje zachování stávajícího provozu chirurgického oddělení Litomyšlské nemocnice do doby než bude jasně připraven přechod na plánovanou operativu.


usnesení č. 136/19

ZaM schvaluje znění dodatku zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. dle předloženého návrhu č. 1/MJ/5Z/2019, kterým se Město Litomyšl stane s účinností ke dni 31. 12. 2019 jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. a pověřit starostu města, aby podepsal tento dodatek zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s..


usnesení č. 137/19

ZaM ruší s účinností ke dni 1. 1. 2020 celé aktuální znění zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s.. ZaM schvaluje s účinností ke dni 1. 1. 2020 znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. dle předloženého návrhu č. 2/MJ/5Z/2019. ZaM pověřuje starostu města, aby podepsal tuto zakládací listinu obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s..


usnesení č. 138/19

ZaM souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.000.000,- Kč v termínu do 31. 12. 2019 mezinárodní nevládní organizaci „European Alliance of YMCAs“ (YMCA Europe) – (Evropská aliance YMCA), IČ: 684 06 649, se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město (Praha 1), 110 00  Praha. ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s „European Alliance of YMCAs“ (YMCA Europe) – (Evropská aliance YMCA), IČ: 684 06 649, se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město (Praha 1), 110 00  Praha, dle předloženého návrhu č. 3/MJ/5Z/2019.


usnesení č. 139/19

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 9/19 ze dne 21. 2. 2019: ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2425/7 ostatní plocha o výměře 30 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 215-839/2018 v katastrálním území Pohodlí. Kupující ***** spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku, ***** spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku a ***** spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku. Kupní cena 80 Kč/m2 plus podíl na vyhotovení GP, tj. celkem ve výši 2.652,- Kč. Pozemek je historicky zaplocen k domu ve spoluvlastnictví kupujících.


usnesení č. 140/19

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 1173/4 zahrada o výměře 1019 m2 a p. p. č. 1173/5 zahrada o výměře 1361 m2 v katastrálním území Hrádek u Jehnědí. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej požadovaných pozemků, o rozsahu možného prodeje se bude dále jednat.


usnesení č. 141/19

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 776 trvalý travní porost o výměře cca 3.700 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem rozšíření pozemků k nemovitosti Budislav č.p. 109 a chovu ovcí a koz. Žadatelé *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej. Tento účel je možné realizovat na pronajatých pozemcích a není je nutné prodávat.


usnesení č. 142/19

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2432/1 zahrada o výměře cca 650 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem vybudování přístupových cest na sousední pozemky. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, část pozemků je používána jako přístup na okolní pozemky a na části je veřejná zeleň. Případné dopravní napojení je možné udělat se souhlasem města na městském pozemku.


usnesení č. 143/19

ZaM souhlasí s odkoupením st. p. č. 871/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2, jejíž součástí je budova rodinného domu č. p. 1136, a p. p. č. 2603/6 ostatní plocha o výměře 54 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl od manželů ***** za kupní cenu ve výši 867.000,- Kč.


usnesení č. 144/19

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 320/3 vodní plocha o výměře 13 m2, p. p. č. 883 trvalý travní porost o výměře 1077 m2 a p. p. č. 888/11 vodní plocha o výměře 10500 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem údržby rybníku Širůček a jeho okolí. Žadatelka ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej. Rybník je spolu s dalšími pronajat Rybářství Litomyšl.


usnesení č. 145/19

ZaM souhlasí s odkoupením stavby protierozního opatření (příkop s hrází, na které je umístěna komunikace) vedoucí od areálu ZDCHP Litomyšl do Kornic od Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IČ: 48154814, Zahajská 369, 570 01 Litomyšl za kupní cenu 50.000,- Kč. Stavba byla vybudována v 80. letech 20. století a tvoří soustavu se suchým poldrem na Lánech a suchým poldrem pod židovským hřbitovem, které ve vlastnictví města jsou. Část stavby je na pozemcích ve vlastnictví města, část na pozemcích ve vlastnictví fyzických a právnických osob.


usnesení č. 146/19

ZaM bere na vědomí zápis ze schůzky finančního výboru číslo 05/2019 ze dne 25. 11. 2019 (příloha 01a/FV/05Z/2019) a schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2020 (příloha 01b/FV/05Z/2019).


usnesení č. 147/19

ZaM bere na vědomí, že RaM v souladu s usnesením ZaM č. 180/18 (kompetence RaM) schválila:1) rozpočtové opatření č. 8/2019, kde RaM stanovila tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2018 ............................... 42.154,30 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2019 ............. 10.273,70 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách dle přílohy 02a/FIN/5Z/2019.2) rozpočtové opatření č. 108/2019, kde RaM stanovila tyto závazné ukazatele:Výnosy podnikatelské činnosti ....... 68.375,74 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 66.561,40 tis. Kč Hospodářský výsledek ……… 1.814,34 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol - příloha 02b/FIN/5Z/2019.


usnesení č. 148/19

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 (příloha 09/FIN/5Z/2019) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2018 .......... 43.002,51 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2019 …….. 9.425,49 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 09/FIN/5Z/2019.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2019 (příloha 09/FIN/5Z/2019).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 70.686,38 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 67.882,20 tis. Kč Hospodářský výsledek .........… 2.804,18 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 09/FIN/5Z/2019).


usnesení č. 149/19

ZaM na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2020:

1) Schvaluje rozpočet města Litomyšl na rok 2020 obsažený v příloze č. 05/FIN/5Z/2019 s těmito souhrnnými údaji (v tis. Kč):Příjmy rozpočtu roku 2020 ................... 286.535,00Výdaje rozpočtu roku 2020................... 311.024,00Splátky úvěrů vedených v rozpočtu .......... 12.786,00Financování rozpočtu r. 2020 …………………... 37.275,002) Schvaluje závazné ukazatele (v tis. Kč), kterými se budou řídit:a) rada města: - zapojení zdrojů z roku 2019 ............ 37.275,00 - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2020 ....... 8.333,80 - objem výdajů jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (příl. 05/FIN/5Z/2019)- hospodářský výsledek jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (příl. 05/FIN/5Z/2019)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:Příspěvková organizace                         Výše příspěvku (v tis. Kč)1. Městská knihovna Litomyšl............................ 5.7272. Smetanův dům Litomyšl ………........................ 6.2063. Městská galerie Litomyšl ………........................ 5.5034. I. mateřská škola Litomyšl ……....................... 1.0425. II. mateřská škola Litomyšl ………...................... 7936. III. mateřská škola Litomyšl ………...............…..   9787. I. základní škola (Zámecká) …........................ 2.0208. II. základní škola (U Školek) ….....................… 1.7259. III. základní škola (T. G. Masaryka) - škola …... 1.691III. základní škola (T. G. Masaryka) - sport. hala ..1.28810. Základní umělecká škola B. Smetany, Litomyšl .. 15011. Středisko volného času Litomyšl ……................. 58712. Centrum sociální pomoci města Litomyšl ........ 6.43813. Zámecké návrší Litomyšl ...............………....... 4.549


usnesení č. 150/19

ZaM schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2020 v té výši a těm subjektům, jak je uvedeno v příloze č. 06/FIN/5Z/2019. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/19 se subjekty uvedenými v příloze č. 06/FIN/5Z/2019.


usnesení č. 151/19

ZaM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2019, které se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. 10. 2019. Přezkoumané období je od 1. 1. 2019 do 10. 10. 2019. Zápis je přílohou č. 01/FIN/5Z/2019.


usnesení č. 152/19

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 12/2019, o místním poplatku ze psů (příloha 03/FIN/5Z/2019).


usnesení č. 153/19

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 13/2019, o místním poplatku z pobytu (příloha 04/FIN/5Z/2019).


usnesení č. 154/19

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 14/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha 07/FIN/5Z/2019).


usnesení č. 155/19

ZaM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru číslo 0317033409/LCD, jímž se do smlouvy doplňuje možnost převést nedočerpané finanční prostředky k čerpání do roku 2020 s termínem dočerpání do 31. 12. 2020. Prostředky budou čerpány účelově na konkrétní investiční akce roku 2020. Dodatek je přílohou č. 08/FIN/5Z/2019.


usnesení č. 156/19

ZaM souhlasí s poskytnutím odměn trenérům za 4. čtvrtletí roku 2018 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2019. Odměna bude vyplacena v hotovosti na odboru školství a sociální péče na základě darovací smlouvy dle jmenného seznamu v příloze. Hrazeno z kap. 08, org. 2263. Příloha č. 01/5Z/SSK/2019


usnesení č. 157/19

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 11/2019, o místním poplatků za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 01/MH/05Z/2019.


usnesení č. 158/19

ZaM schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 172/2018 a č. 71/2019 se Sborem církve bratrské v Litomyšli, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl, IČ 65687523. Dodatkem se prodlužuje termín vyúčtování dotací do 30.06.2021. ZaM pověřuje starostu podpisem dodatků smluv.


usnesení č. 159/19

ZaM Litomyšl schvaluje nové znění stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, které jsou obsahem přílohy č. 02/KCR/05Z/2019. 


usnesení č. 160/19

ZaM Litomyšl souhlasí s uzavřením darovacích smluv s příspěvkovými organizacemi Smetanův dům, Zámecké návrší Litomyšl a Městská knihovna Litomyšl dle přílohy č. 03/KCR/05Z/2019.   


usnesení č. 161/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-02 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala ***** dne 20.11.2019 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/5/2019) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 162/19

ZaM revokuje usnesení č. 125/19 ze dne 12.9.2019 a nově rozhodlo takto: ZaM projednalo a schvaluje zadání změny č. 4 územního plánu Litomyšl v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 2/VUP/5/2019.


usnesení č. 163/19

ZaM projednalo a bere na vědomí "Petici proti přejmenování části Jiráskovy ulice na náměstí Václava Havla", kterou podal ***** 


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl