Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 13. 12. 2018 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 13. 12. 2018 (formát pdf, velikost 1,09 MB)

usnesení č. 160/18

ZaM bere na vědomí, že pan Miroslav Bárta složil v souladu s ustanovením § 69 odst. (2) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů slib. Složení slibu potvrdil podle § 69 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým podpisem.


usnesení č. 161/18

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 162/18

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

  • Ing. Josef Černý
  • Ing. Vítězslav Hanzl
  • p. Radomil Kašpar

usnesení č. 163/18

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu paní Mgr. Alenu Fiedlerovou a pana Miroslava Bártu.


usnesení č. 164/18

ZaM souhlasí s umístěním areálu pana ***** do průmyslové zóny Benátská - části p. p. č. 2312/5 orná půda, p. p. č. 2312/12 ostatní plocha a p. p. č. 2313/1 ostatní plocha o celkové výměře cca 3000 m2 v katastrálním území Litomyšl. Pan ***** žádá o pozemek za účelem výstavby areálu firmy s prodejnou a servisem zahradní techniky. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 31.12.2019.


usnesení č. 165/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 661/7 ostatní plocha o výměře 23 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2820-452/2017 a p. p. č. 1313/93 ostatní plocha o výměře 13 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem umístění kogenerační kontejnerové jednotky. Kupní cena ve výši 10.800,- Kč plus DPH. Kupující MACH DRŮBEŽ a.s., IČ 25981714, Partyzánská 322, Litomyšl. Na umístění kogenerační jednotky bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí.


usnesení č. 166/18

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/23 vzhledem k celku na p. p. č. 2187/43 ostatní plocha o výměře 160 m2 a na p. p. č. 2187/44 ostatní plocha o výměře 31 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 1.000,- Kč. Jedná se o pozemky pod komunikací a veřejnou zelení u trafostanice u Alberta.


usnesení č. 167/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 228/31 orná půda o výměře 454 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu č. 561-110/2018 od *****. Kupní cena 150 Kč/m2, tj. celkem ve výši 68.100,- Kč. Jedná se o pozemek pro budoucí veřejný prostor a komunikaci.


usnesení č. 168/18

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2605 ostatní plocha o výměře cca 7 m2 a části p. p. č. 2644 ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem vypořádání pozemků pod dřevníkem a plechovou garáží. Žadatel *****. Stavební komise a rada města nedoporučují prodej pozemků, navazující dřevníky jsou všechny na pozemku města. Stavební komise doporučuje pronájem pozemků.


usnesení č. 169/18

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 745/3 zahrada o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem ucelení pozemků před stavbou RD. Žadatelka *****. Stavební komise a rada města nedoporučují prodej, pozemek může být pro město potřebný za účelem možného rozšíření komunikace.


usnesení č. 170/18

ZaM se seznámila s nabídkou společnosti PROFISTAV Litomyšl a.s., IČ 27742741, Tyršova 231, Litomyšl na využití předkupního práva k p. p. č. 2179/9 zahrada o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za kupní cenu 50.000,- Kč. ZaM nesouhlasí s akceptaci nabídky a odkoupením pozemku za tuto kupní cenu.


usnesení č. 171/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2179/9 zahrada o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za kupní cenu 300,- Kč / m2, tj. celkem ve výši 8.700,- Kč od společnosti PROFISTAV Litomyšl a.s., IČ 27742741, Tyršova 231, Litomyšl. Pozemek je pod komunikací vedoucí kolem hřbitova.


usnesení č. 172/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2179/8 zahrada o výměře 45 m2 v katastrálním území Litomyšl za kupní cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem ve výši 13.500,- Kč od ***** Pozemek je pod komunikací vedoucí kolem hřbitova.


usnesení č. 173/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2179/7 zahrada o výměře 30 m2 v katastrálním území Litomyšl za kupní cenu 300,- Kč / m2, tj. celkem ve výši 9.000,- Kč od *****. Pozemek je pod komunikací vedoucí kolem hřbitova.


usnesení č. 174/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2179/6 zahrada o výměře 40 m2 v katastrálním území Litomyšl za kupní cenu 300,- Kč / m2, tj. celkem ve výši 12.000,- Kč od ***** (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku) a ***** (spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/4 vzhledem k celku), *****. Pozemek je pod komunikací vedoucí kolem hřbitova.


usnesení č. 175/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2179/5 zahrada o výměře 42 m2 v katastrálním území Litomyšl za kupní cenu 300,- Kč / m2, tj. celkem ve výši 12.600,- Kč od ***** (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku) a ***** (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku), Tyršova 235, Litomyšl. Pozemek je pod komunikací vedoucí kolem hřbitova.


usnesení č. 176/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 64/1 ostatní plocha o výměře 272 m2, p. p. č. 647/4 ostatní plocha o výměře 42 m2 a p. p. č. 648/5 ostatní plocha o výměře 80 m2 oddělených geometrickým plánem č. 159-170/2018 v katastrálním území Pazucha za účelem ucelení pozemků před rekonstrukcí sousední budovy. Kupní cena 80 Kč/m2 plus náklady na GP, tj. celkem ve výši 39.020,- Kč. Kupující *****


usnesení č. 177/18

ZaM bere na vědomí zápis ze schůzky finančního výboru číslo 05/2018 ze dne 26. 11. 2018 (příloha 01a/FV/05Z/2018) a schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2019 (příloha 01b/FV/05Z/2018).


usnesení č. 178/18

ZaM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2018, které se uskutečnilo ve dnech 29. a 30. 10. 2018. Přezkoumané období je od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018. Zápis je přílohou č. 01/FIN/05Z/2018.


usnesení č. 179/18

ZaM na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2019:

1) Schvaluje rozpočet města Litomyšl na rok 2019 obsažený v příloze č. 02a/FIN/05Z/2018 s těmito souhrnnými údaji (v tis. Kč):

Příjmy rozpočtu roku 2019 ................... 279.451,00Běžné výdaje ..................................... 245.495,00Kapitálové výdaje .................................24.921,00Splátky úvěrů vedených v rozpočtu .......... 7.978,00Financování rozpočtu r. 2019 …………………... 1.057,00Celkové výdaje rozpočtu r. 2019 ……...... 279.451,00Rozpočet je sestaven jako přebytkový a přebytek ve výši 1.057 tis. Kč se ponechá na účtu města.

2) Schvaluje závazné ukazatele, kterými se budou řídit:

a) rada města: - zapojení zdrojů z roku 2018 - v přebytkovém rozpočtu 0 Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2019           8.746,07 tis. Kč- objem výdajů jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (02b/FIN/05Z/2018)- hospodářský výsledek jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (02c/FIN/05Z/2018)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:Příspěvková organizace                            Výše příspěvku (v tis. Kč)1. Centrum sociální pomoci města Litomyšl.......... 6 9252. Městská galerie Litomyšl ………........................ 5 0063. Smetanův dům Litomyšl ………........................ 6 2074. Městská knihovna Litomyšl ………................… . 5 4365. I. mateřská škola Litomyšl ……....................... 1 0746. II. mateřská škola Litomyšl ………...................... 9297. III. mateřská škola Litomyšl ………...............….. 1 1608. I. základní škola (Zámecká) …........................ 2 0429. II. základní škola (U Školek) ….....................… 1 72410. III. základní škola (T. G. Masaryka) - škola …. 1 651III. základní škola (T. G. Masaryka) - sport. hala ..1 19411. Základní umělecká škola B. Smetany, Litomyšl   17012. Středisko volného času Litomyšl ……................  49913. Zámecké návrší Litomyšl ...............………....... 4 549

3) Ukládá radě města zajistit provedení rozpisu schváleného rozpočtu dle dispozic v dokumentu, který je přílohou č. 02d/FIN/05Z/2018.


usnesení č. 180/18

ZaM ukládá radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu a plánu města (přesuny v rámci kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy a účty),b) rozpočtové zapojení přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a evropských fondů, včetně účelových dotací od obcí a DSO, krajů a ze zahraničí, příp. nadací, a to i v případě, že tím dojde ke změně závazných ukazatelů rozpočtu města a ke změně příspěvku jako závazného ukazatele příspěvkových organizací města, c) po datu konání poslední schůze ZaM v kalendářním roce schvaluje RaM i takové rozpočtové změny, které mění hodnoty závazných ukazatelů rozpočtu města, pokud to je nutné pro řádné nakládání s rozpočtem ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. O provedených rozpočtových změnách v písm. b) a c) bude zastupitelstvo města informováno na nejblíže následující schůzi.


usnesení č. 181/18

ZaM souhlasí s poskytnutím odměny trenérům za 4. čtvrtletí roku 2017 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2018. Odměna bude vyplacena v hotovosti na odboru školství a sociální péče na základě darovací smlouvy dle jmenného seznamu v příloze č. 03/FIN/05Z/2018. Hrazeno z kap. 08, org. 2263.


usnesení č. 182/18

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč BK Litomyšl, Družstevní 298, Litomyšl, IČ: 02946351, na podporu účasti týmu mladších žáků ve Středoevropské basketbalové lize a podpora turnaje v Litomyšli v rámci této soutěže 7. - 9. 12. 2018. Hrazeno z rozpočtové rezervy RaM na kapitole 05. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 183/18

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 (příloha 04/FIN/05Z/2018) a stanoví tyto hodnoty závazných ukazatelů:- zapojení zdrojů z roku 2017 .......... 55.995,01 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2018 ......... 8.154,69 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 04/FIN/05Z/2018.

Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 109/2018 (příloha 05a,b/FIN/05Z/2018)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 70.867,50 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 70.123,77 tis. Kč Hospodářský výsledek .........………...… 743,73 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 05a/FIN/05Z/2018)


usnesení č. 184/18

ZaM schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm subjektům, jak je uvedeno v příloze č. 06/FIN/05Z/2018. ZaM současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 10/18 se subjekty uvedenými v příloze č. 06/FIN/05Z/2018.


usnesení č. 185/18

ZaM bere na vědomí organizační směrnici č. 10/18, o poskytování dotací z rozpočtu města Litomyšl, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1218/R (příloha č. 07/FIN/05Z/2018), jíž se řídí poskytování dotací z rozpočtu města legislativně upravené zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. RaM tento dokument vydala dne 15. 5. 2018 usnesením č. 403/18, a to v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


usnesení č. 186/18

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 02/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy 01/MH/05Z/2018.


usnesení č. 187/18

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 03/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy 02/MH/05Z/2018.


usnesení č. 188/18

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 131/2018 ze dne 13. 9. 2018 takto: ZaM schvaluje odpis pohledávek na nájemném za městské byty takto:

- ***** 25.118,- Kč (rok 2016), 10.138,- Kč(rok 2017), 3.089,- Kč (rok 2018), celkem 38.345,- Kč, za byt Benátská 290, 1.746,- Kč (rok 2018) - podle názoru z jednání nemá smysl vymáhat, není kam doručovat, jmenovaná je bez domova

- *****, 8.440,- Kč (rok 2017), 113,- Kč (rok 2018), celkem 8.553,- Kč - do bytu se přes urgence ani nenastěhoval.


usnesení č. 189/18

ZaM schvaluje darovací smlouvu na zvukotechniku, která je obsahem přílohy č. 01/KCR/05Z/2018. Město Litomyšl tímto daruje příspěvkové organizaci Zámecké návrší techniku, kterou již nevyužívá a jejíž zůstatková cena je 0 Kč.


usnesení č. 190/18

ZaM schvaluje darovací smlouvu na podsedáky do chrámu Nalezení sv. Kříže, která je obsahem přílohy č. 02/KCR/05R/2018. Město Litomyšl je touto smlouvou daruje příspěvkové organizaci Zámecké návrší.


usnesení č. 191/18

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli (Moravská 1222, 570 01 Litomyšl, zastoupené Ing. Janou Mackovou, IČ: 656 87 523) na náklady související s pořádáním vánočního benefičního koncertu s jarmarkem klubu Hobit. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 0218.


usnesení č. 192/18

ZaM souhlasí s darováním 11 ks postelí  CSP Litomyšl dle přílohy č. 1/SSK/05Z/2018 a doporučuje starostovi města podepsat smlouvu. 


usnesení č. 193/18

ZaM schvaluje změnu zřizovací listiny CSP Litomyšl dle přílohy č. 2/SSK/05Z/2018


usnesení č. 194/18

ZaM rozhodlo o změně obsahu změny č. 3 územního plánu Litomyšl schváleného ZaM dne 21.6.2018 usnesením č. 99/18 tak, že:

1) na závěr článku III. a.4 se doplňuje:

"- změnu funkční regulace plochy „SR plochy pro sport a rekreaci“ pro autokemp Primátor na Černé hoře tak, že bude výslovně umožňovat umístění hotelu dle grafické přílohy,

- vymezení plochy DS PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY na pozemcích parc.č. 2187/4 a 3310 v k.ú. Litomyšl (ve stávající územně plánovací dokumentaci vymezeno jako ZO plochy ostatní zeleně)."

2) v článku III. f) se mění požadavky na elektronickou podobu změny č. 3 územního plánu Litomyšl takto:

"Návrh vč. odůvodnění bude vyhotoven v následujícím počtu výtisků (v případě, že návrh nebude v jednotlivých fázích projednávání měněn, není nutné návrh pro následující fáze projednávání vyhotovovat):

pro veřejné projednání:

-   2x dokumentace v listinné podobě

-   1x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD nosiči

-   k odůvodnění návrhu bude připojen srovnávací text a grafická příloha, ve kterých budou zaznamenány veškeré změny oproti návrhu, který byl projednáván ve společném jednání

-   V této fázi budou pořizovateli pro kontrolu předána data zpracovaná v souladu s MINISem.

pro schválení a vydání zastupitelstvem obce:

-   2x dokumentace v listinné podobě

-   1x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD nosiči

čistopis návrhu

-   4x v listinné podobě - textová část složena na formát A4, grafická část složena na formát A3

-   4x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD nosiči

Úplné znění zahrnující právní stav po vydání změny č. 3 ÚP:

-   4x v listinné podobě - textová část složena na formát A4, grafická část složena na formát A3

-   4x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD nosiči

Strojově čitelným formátem se rozumí:

textová část:-   textová data: .doc/.docx

-   tabulková data: .csv, .xls/.xlsx, .mdb/.accdb, .dbf

grafická část: -   .shp (popisné informace ve formátu dbf), .shx, .prj, .sbx, .sbn, .dxf, .gml. dgn (verze 5 nebo 8(2D)), . dwg

-   umístění vektorových dat v souřadnicovém systému S-JTSK (předaná data musí odpovídat katastrální mapě, netolerují se posuny předaných dat od mapového podkladu)

-   topologicky čistá data, tzn. odstranění nedotahů, respektování uzavřených polygonů, návaznosti ploch, co je v legendě, je ve výkresu, co je ve výkresu je v textové části; výkresy zobrazují jevy zobrazitelné v daném měřítku

mimo metodiku MINIS data předávat strukturovaně ve složkách.Návrh bude zpracován v souladu s MINISem - minimálním standardem pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji a nesmí vykazovat obsahové a topologické chyby.".

Úplné znění obsahu změny č. 3 územního plánu Litomyšl tvoří přílohu č. 1/VUP/5/2018 tohoto usnesení.


usnesení č. 195/18

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-16 na změnu územního plánu Litomyšl, který podali *****, dne 17.9.2018 a 24.10.2018 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/5/2018) takto:

- na pozemcích parc.č. 1082/4, 1082/9, 1082/7 1082/8 v k.ú. Nová Ves u Litomyšle (celkem 4334 m2) návrh prověřit ve  změně územního plánu města Litomyšl,

- ve zbývajícím rozsahu se návrh zamítá, a to z těchto důvodů:

    ▪ pro 2 rodinné domy je plocha dle předchozího bodu dostatečná,    ▪ větší rozšíření zastavěného území by neúnosně zatížilo jedinou přístupovou místní komunikaci.


usnesení č. 196/18

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-01 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala firma FAULHAMMER s.r.o., Tržek č.p. 38,570 01 Litomyšl dne 27.11.2018 (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/5/2018) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 197/18

ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 120 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

a) 5členný osadní výbor Kornice, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

Karel Backa, předsedaZdeněk Vacek, členMiroslav Süsser, člen Lenka Backová, člen Ivana Halačková, člen 

b) 5členný osadní výbor Nová Ves u Litomyšle, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

Josef Fengl, předsedaPetra Glänznerová, členZdeněk Němec, členMiroslav Vacek, členBožena Klofandová, člen 

c) 7členný osadní výbor Pohodlí, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

Lenka Vacková, předsedkyněEva Abrahamová, členVáclav Kopecký, člen Hana Boštíková, členMartin Kopecký, členZdeněk Skala, členVáclav Dvořák, člen 

d) 3členný osadní výbor Suchá, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

Milena Švábová, předsedaDana Brůnová, členJiří Brůna, člen 

e) 5členný osadní výbor Nedošín, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

Petr Voříšek, předsedaPavel Kopecký, členJan Kabrhel, členTomáš Suchý, členJiří Kohák, člen 

f) 5členný osadní výbor Pazucha, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

Markéta Šmídová, předsedkyněEva Šmídová, členJaroslav Novotný, členRadek Částka, člen Petra Vytlačilová, člen


usnesení č. 198/18

ZaM schvaluje Programové prohlášení zastupitelstva města na volební období 2018 - 2022.


usnesení č. 199/18

ZaM zvolilo pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M., *****l členem správní rady Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl .


usnesení č. 200/18

ZaM navrhuje ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenování Radomila Kašpara, ***** novým členem dozorčí rady obchodní společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., se sídlem Litomyšl, Mařákova 376, PSČ 570 01, IČO 28791002.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl