Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 14. 12. 2017 v zámeckém pivovaru

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 14. 12. 2017 (formát pdf, velikost 872,41 KB)

usnesení č. 120/17

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 121/17

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Ing. Josef Janeček

- Ing. Josef Černý

- p. Radek Pulkrábek


usnesení č. 122/17

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

- p. Jiří Lammel

- Mgr. Miroslav Hájek


usnesení č. 123/17

ZaM souhlasí s vedením trasy D 35 dle projektové dokumentace pro územní řízení "Dálnice D 35 Ostrov - Vysoké Mýto" zpracované firmou SATRA, spol. s r.o., Sokolovská 32, Praha. Dálnice je umístěna mimo jiné na pozemcích ve vlastnictví a spoluvlastnictví Města Litomyšle v katastrálním území Stradouň.


usnesení č. 124/17

ZaM souhlasí s vedením trasy D 35 v okolí města Litomyšle dle předloženého projektu pro územní řízení na stavbu "D35 3506 Džbánov – Litomyšl" dle projektové dokumentace vypracované HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno v 2017. Podmínka souhlasu se stavbou je, že u částí stavby, kde hrozí riziko překročení hlukových norem, požadujeme vykoupení širšího pásu pozemků a realizaci protihlukových stěn a výsadbu dřevin s více vegetačními patry z důvodu omezení hlukového zatížení okolní zástavby.


usnesení č. 125/17

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 898/1 trvalý travní porost o výměře 1300 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem revitalizace pozemku a sušení sena. Žadatelé *****. Pozemek je za účelem zemědělského obhospodařování - sušení sena propachtován.


usnesení č. 126/17

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 2379/3 ostatní plocha o výměře 4 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2808-238/2017 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822. Jedná se o pozemek pod silnicí zaměřený po výstavbě chodníku na ulici T. G. Masaryka.


usnesení č. 127/17

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 536/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 v katastrálním území Litomyšl a nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1321/1 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena za st. p. č. 536/1 činí 120 Kč/m2, tj. celkem 5.520,- Kč. Stavební pozemek navazuje na RD ***** a je zaplocen a zčásti zastavěn terasou a přístřeškem, pozemková parcela č. 1321/1 je blokována po převodu z ÚZSVM jako veřejná zeleň.


usnesení č. 128/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2213 ostatní plocha o výměře cca 67 m2 v katastrálním území Litomyšl pod stávající parkovací plochou. Žadatelé *****. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej z důvodu umístění inženýrských sítí na pozemku. Stání již byla označená jako vyhrazená stání na pozemku města.


usnesení č. 129/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 80/4 ostatní plocha o výměře cca 56 m2 v katastrálním území Litomyšl z důvodu záměru realizace venkovní zahrádky provozovny CAFE u Medvěda. Žadatel Miroslav Hanč, Na Lánech 764, 570 01 Litomyšl. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej a doporučují pronájem pozemku a souhlas se zřízením venkovní zahrádky na pozemku města.


usnesení č. 130/17

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 337 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 v katastrálním území Záhraď. Kupující spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku ***** a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku *****. Kupní cena 300 Kč/m2, tj. celkem 8.400,- Kč. Kupující jsou spoluvlastníky budovy garáže, která se na pozemku nachází.


usnesení č. 131/17

ZaM souhlasí s účastí města na elektronické dražbě, která bude vyhlášena exekutorem za účelem prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16 vzhledem k celku na p. p. č. 376/138 ostatní plocha o výměře 5 m2, p. p. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 439 m2, p. p. č. 485/3 ostatní plocha o výměře 4353 m2 a p. p. č. 485/4 ostatní plocha o výměře 2069 m2 v katastrálním území Nedošín. Cena nemovitosti určená znalcem ve výši 34.980 Kč. ZaM pověřuje RaM schválením příhozu města po vyhlášení termínu a podmínek dražby.


usnesení č. 132/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2255/1 ostatní plocha o výměře cca 62 m2 a části p. p. č. 2381/1 ostatní plocha o výměře cca 118 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl za účelem rozšíření zahrady podle stávajícího oplocení. Žadatel *****. Pracovní skupina rady města pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej a doporučují pronájem do doby dořešení zástavby sousedních pozemků pro RD a jejich napojení na stávající komunikace a sítě.


usnesení č. 133/17

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby D35 Džbánov - Litomyšl s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 ve znění dle přílohy č. 1/MJ/5Z/2017.


usnesení č. 134/17

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby D35 Litomyšl-Janov s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 ve znění dle přílohy č. 2/MJ/5Z/2017.


usnesení č. 135/17

ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru číslo 05/2017 ze dne 20. 11. 2017 (příloha 01a/FV/05Z/2017) a schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2018 (příloha 01b/FV/05Z/2017).


usnesení č. 136/17

ZaM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2017, které se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. 10. 2017. Přezkoumané období je od 1. 1. 2017 do 17. 10. 2017. Zápis je přílohou č. 01/FIN/05Z/2017.


usnesení č. 137/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 (příloha 03a/FIN/05Z/2017) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2016 .......... 43.699,13 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2017 ......... 21.798,07 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 03b/FIN/05Z/2017. 


usnesení č. 138/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 108/2017 (příloha 04a,b/FIN/05Z/2017).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 80.374,72 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 76.821,93 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 3.552,79 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 04c/FIN/05Z/2017)


usnesení č. 139/17

ZaM ukládá radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu a plánu města (přesuny v rámci kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy a účty),b) rozpočtové zapojení přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a evropských fondů, včetně účelových dotací od obcí a DSO, krajů a ze zahraničí, příp. nadací, a to i v případě, že tím dojde ke změně závazných ukazatelů rozpočtu města a ke změně příspěvku jako závazného ukazatele příspěvkových organizací města, c) po datu konání poslední schůze ZaM v kalendářním roce schvaluje RaM i takové rozpočtové změny, které mění hodnoty závazných ukazatelů rozpočtu města, pokud to je nutné pro řádné nakládání s rozpočtem ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  O provedených rozpočtových změnách v písm. b) a c) bude zastupitelstvo města informováno na nejblíže následující schůzi.


usnesení č. 140/17

ZaM na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2018:

1) Schvaluje rozpočet města Litomyšl na rok 2018 obsažený v příloze č. 02a/FIN/05Z/2017 s těmito souhrnnými údaji (v tis. Kč):Příjmy roku 2018 ...............................290.520,40Zapojení zdrojů z roku 2017 .................12.396,00Celkové zdroje rozpočtu na rok 2018 ....302.916,40Běžné výdaje .....................................238.740,40Kapitálové výdaje .................................56.657,00Splátky úvěrů vedených v rozpočtu ..........7.519,00Celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 ....302.916,40

2) Schvaluje závazné ukazatele, kterými se budou řídit: a) rada města: - zapojení zdrojů z roku 2017             12.396 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2018           9.402,07 tis. Kč- objem výdajů jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v rozpočtové činnosti (02b/FIN/05Z/2017)- hospodářský výsledek jednotlivých kapitol jako závazný ukazatel v hospodářské činnosti (02c/FIN/05Z/2017)

b) příspěvkové organizace zřízené městem:

  Příspěvková organizace                Výše příspěvku (v tis. Kč)1. Centrum sociální pomoci .......... 6 0212. Městská galerie ....................... 4 1453. Smetanův dům ....................... 5 6734. Městská knihovna ................... 4 7435. I. mateřská škola ...................... 9986. II. mateřská škola ..................... 8947. III. mateřská škola .................... 7748. I. základní škola ...................... 1 9439. II. základní škola ..................... 1 60510. III. základní škola - škola ........ 1 577III. základní škola - sport. hala ...... 1 08211. Základní umělecká škola ...........  14012. Dům dětí a mládeže .................  43713. Zámecké návrší ...................... 4 401

3) Ukládá radě města zajistit provedení rozpisu schváleného rozpočtu dle dispozic v dokumentu, který je přílohou č. 02d/FIN/05Z/2017.


usnesení č. 141/17

ZaM schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v příloze č. 05/FIN/05Z/2017. ZaM současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015 s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v příloze č. 05/FIN/05Z/2017 a pověřuje starostu podepsáním těchto smluv.


usnesení č. 142/17

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 03/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy 01/MH/05Z/2017 .


usnesení č. 143/17

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 40.000 Kč na koncertní turné pěveckého sboru KOS do Kanady a USA. Příjemcem dotace bude Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli, Komenského nám. 22, Litomyšl, IČ 474 90 349, zastoupený Mgr. Olgou Kusou. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové rezervy RaM na kapitole 05, organizace 218. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 144/17

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli (Moravská 1222, Litomyšl, IČ: 656 87 523) na úhradu nákladů na vybudování nuceného větrání v Novém kostele - 1. fáze (odsávání a rekuperace vydýchaného vzduchu). Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 145/17

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 195.000 Kč Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl (Šantovo nám. 183, Litomyšl, IČ: 474 89 014) na opravy farní budovy. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 146/17

ZaM schvaluje poskytnutí dotace pro Ruku pro život, o.p.s., Praha - Kobylisy, Rajmonova 1199/4, PSČ 182 00 v částce 10.000 Kč. Hrazeno z kap. 08, org. 0284


usnesení č. 147/17

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-05 na změnu územního plánu Litomyšl, který podali ***** dne 18.9.2017 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/5/2017) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:- návrh leží na ploše se zemědělskými půdami I.třídy ochrany,- ve městě Litomyšl i v části Suchá je vymezen dostatek ploch pro bydlení,- návrh je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, konkrétně s ustanovením § 18, odst. 4 stavebního zákona („Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.“),- návrh je v rozporu s článkem (132) Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, („a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území“).


usnesení č. 148/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru per rollam uskutečněného ve dnech 30. 11. - 3. 12. 2017 dle přílohy MV/5Z/2017.


usnesení č. 149/17

ZaM vzalo na vědomí „Petici ve věci urychlení výstavby nového domova důchodců v Litomyšli" ze dne 27. 11. 2017.


usnesení č. 150/17

ZaM stanoví podle § 84 odst. (2) písm. n) v souladu s ustanovením § 72, 73 a 74  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, že výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města bude od 01.01.2018 poskytována ve výši: - neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města (bez dalších funkcí) 3.000 Kč (podle sloupce 7, čísla velikostní kategorie územního samosprávného celku 7, přílohy k nařízení vlády 318/2017 Sb.)   - neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města (bez dalších funkcí) 900 Kč (podle sloupce 10, čísla velikostní kategorie územního samosprávného celku 7, přílohy k nařízení vlády 318/2017 Sb.) 

 


Radomil Kašpar
starosta
Josef Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl