Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 14. 12. 2016 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 14. 12. 2016 (formát pdf, velikost 1 MB)

usnesení č. 127/16

ZaM schválilo program jednání.

 


usnesení č. 128/16

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- pí Dana Kmošková- p. Miroslav Bárta- p. Radek Pulkrábek 


usnesení č. 129/16

ZaM určuje zapisovatelem Ing. Kláru Hudečkovou a ověřovateli zápisu:- p. Vojtěcha Stříteského- Ing. Terezii Šmolíkovou 


usnesení č. 130/16

ZaM bere na vědomí rezignaci p. Michala Kortyše na výkon funkce uvolněného místostarosty města (zároveň přestává být i členem rady města, kde tuto funkci vykonával z titulu výkonu funkce místostarosty města).


usnesení č. 131/16

ZaM schvaluje, že v souladu s jednacím řádem města ze dne  22.09.2011, ve znění pozdějších dodatků, proběhne volby nového místostarosty a případná volba dalšího člena rady města tajnou volbou, způsobem popsaným v příloze č.1 k tomuto jednacímu řádu.


usnesení č. 132/16

ZaM schvaluje volební komisi ve složení:Ing. Pavel Chadima, předsedaLubomír Sršeň, členMgr. Martin Klejch, člen 

 


usnesení č. 133/16

ZaM zvolilo tajnou volbou v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 13 hlasů místostarostou města Litomyšle Ing. Josefa Janečka.

 


usnesení č. 134/16

ZaM zvolilo tajnou volbou v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 14 hlasů členem rady města Litomyšle Michala Kortyše.


usnesení č. 135/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru ze dne 23. 11. 2016 dle přílohy č. 01_VMU_TO_3Z_2016. 


usnesení č. 136/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 214/9 zahrada o výměře 12 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 888-132/2016. Kupující *****. Kupní cena 300,- Kč/m2, tj. celkem 3.600,- Kč bez DPH. Na pozemku se nachází jímka k silážní jámě.


usnesení č. 137/16

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 2211 ostatní plocha o výměře 37 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatel *****. Jedná se o možný přístup k více okolním nemovitostem po městském pozemku včetně požárních únikových cest ze sousedních objektů.


usnesení č. 138/16

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 898 trvalý travní porost o výměře 1554 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem revitalizace pozemku a sušení sena. Žadatelé *****. Pozemek je za účelem zemědělského obhospodařování - sušení sena propachtován.


usnesení č. 139/16

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1272/21 ostatní plocha o výměře 133 m2 v katastrálním území Litomyšl od pana *****. Kupní cena 80,- Kč/m2, tj. celkem 10.640,- Kč. Jedná se o pozemek na okraji průmyslové zóny, kde je navrhovaná výsadba kolem silnice I/35.


usnesení č. 140/16

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 504/1 vodní plocha o výměře 435 m2, p. p. č. 504/2 vodní plocha o výměře 374 m2, p. p. č. 504/4 ostatní plocha o výměře 54 m2, p. p. č. 504/7 ostatní plocha o výměře 7 m2 a p. p. č. 504/8 ostatní plocha o výměře 164 m2 v katastrálním území Nedošín od ČR - Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČ 00016918, Třanovského 622/11, Praha. Kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 155.000,- Kč.


usnesení č. 141/16

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/64 vzhledem k celku na p. p. č. 376/137 ostatní plocha o výměře 4 m2, p. p. č. 376/138 ostatní plocha o výměře 5 m2, na p. p. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 439 m2, na p. p. č. 485/3 ostatní plocha o výměře 4353 m2, na p. p. č. 485/4 ostatní plocha o výměře 2069 m2, na p. p. č. 485/5 ostatní plocha o výměře 50 m2, na p. p. č. 485/7 ostatní plocha o výměře 86 m2, na p. p. č. 485/8 ostatní plocha o výměře 125 m2 v katastrálním území Nedošín v rámci vypořádání dědictví po *****. Jedná se o pozemky pod komunikací a zelení od I/35 kolem SG k Šibeničnímu vrchu. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 23.399,- Kč.


usnesení č. 142/16

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 38 ostatní plocha o výměře cca 385 m2 v katastrálním území Pazucha. Žadatel *****. Osadní výbor prodej nedoporučuje, mezi pozemky žadatelky a města je další soukromý pozemek.


usnesení č. 143/16

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 328/17 ostatní plocha o výměře 384 m2 a p. p. č. 328/18 ostatní plocha o výměře 346 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod protipovodňovou hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem pro zachycení dešťových vod.


usnesení č. 144/16

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2205/21 ostatní plocha o výměře 6 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Moravské ulici.


usnesení č. 145/16

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2463/1 trvalý travní porost o výměře 28 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod zelení na Sokolovské ulici.


usnesení č. 146/16

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 490/2 zahrada o výměře 585 m2, p. p. č. 796 zahrada o výměře 671 m2 a p. p. č. 797 zahrada o výměře 330 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky se zelení u budov CSP.


usnesení č. 147/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2631/1 ostatní plocha o výměře 211 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 2727-130/2016 v katastrálním území Litomyšl. Kupující vlastníci bytových jednotek v domě č. p. 766 na Vodních valech - ***** - podíl ve výši 1403/10000, ***** - 771/10000, ***** - 1555/10000, ***** - 993/10000, ***** - 1156/10000, ***** - 1226/10000, ***** - 1568/10000, ***** - 1328/10000. Kupní cena 300 Kč/m2 plus polovina nákladů na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 65.900,- Kč bez DPH.


usnesení č. 148/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2631/2 ostatní plocha o výměře 86 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 2727-130/2016 v katastrálním území Litomyšl. Kupující vlastníci bytových jednotek v domě č. p. 765 na Vodních valech - *****- podíl ve výši 4389/10000, ***** - 2676/10000, ***** - 2935/10000. Kupní cena 300 Kč/m2 plus polovina nákladů na vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 28.400,- Kč bez DPH.


usnesení č. 149/16

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 898/2 trvalý travní porost o výměře 280 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 711-7/2015 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupující ***** ***** Kupní cena 80 Kč/m2, tj. celkem 22.400,- Kč bez DPH. Jedná se o zaplocenou část pozemku města k zahradě kupující.


usnesení č. 150/16

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2255/1 ostatní plocha a části p. p. č. 2381/2 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl včetně drobných staveb na těchto pozemcích. Žadatel *****. Pracovní skupina pro oblast stavební a rada města nedoporučují prodej, naopak doporučují jednat o odkoupení všech staveb v této lokalitě - zadní uličce a zbourat je.


usnesení č. 151/16

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 4896 m2 a p. p. č. 126/6 ostatní plocha o výměře 209 m2 v katastrálním území Kornice a obci Litomyšl z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví města. Jedná se o pozemky v prostoru zrekultivované skládky v Kornicích.


usnesení č. 152/16

ZaM souhlasí se směnou dílu "c" o výměře 30 m2 odděleného z p. p. č. 93 zahrada podle geometrického plánu č. 142-50/2014 v katastrálním území Pazucha, která je ve vlastnictví *****, za díl "a" o výměře 74 m2 oddělený z p. p. č. 102/1 ostatní plocha a díl "e" o výměře 34 m2 oddělený z p. p. č. 667/3 ostatní plocha podle stejného geometrického plánu v katastrálním území Pazucha, které jsou ve vlastnictví města. Směna bez doplatku rozdílu v cenách směňovaných pozemků. Směna se řeší z důvodu požadavku souseda - pana Kaliny na úpravu příjezdové cesty.


usnesení č. 153/16

ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0114310029 ze dne 29. 10. 2014. Dodatkem bude sjednán dřívější termín prodeje p. p. č. 1336/5 orná půda o výměře 350 m2 a dále prodej p. p. č. 1336/14 orná půda o výměře 33 m2 a p. p. č. 1336/15 orná půda o výměře 33 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2691-211/2016 v katastrálním území Litomyšl za účelem dokončení stavby bytového domu B2 a výstavby teras k bytovému domu. Prodej pozemků se uskuteční po dokončení hrubé stavby bytového domu B2 (původně sjednáno po kolaudaci) z důvodu potřeby poskytnutí pozemku do zástavy pro bankovní ústavy zajišťující hypotéky pro zájemce o odkoupení bytových jednotek v domě. Kupní cena 1,363.800,- Kč bez DPH. Kupující CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem Kostelecká 879/59, Praha.


usnesení č. 154/16

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 5/2016 ze dne 28. 11. 2016 (příloha 01a/FV/5Z/2016) a schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2017 (příloha 01b/FV/5Z/2016).


usnesení č. 155/16

ZaM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2016, které se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. 10. 2016. Přezkoumané období je od 1. 1. 2016 do 18. 10. 2016. Zápis je přílohou č. 01/FIN/5Z/2016.


usnesení č. 156/16

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017. Rozpočtové hospodaření města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu města na rok 2017 objemem výdajů (nákladů) schváleného rozpočtu (plánu) na rok 2016 v rozsahu každý měsíc ve výši 1/12 schváleného rozpočtu (plánu) na rok 2016. Omezení podílem ve výši jedné dvanáctiny měsíčně se nevztahuje na mandatorní výdaje, na příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci a na výdaje odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v předcházejících letech.


usnesení č. 157/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 (příloha 02a,b/FIN/5Z/2016 a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2015 .......................... 41.386,43 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31. 12. 2016 .... 7.040,47 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 02c/FIN/5Z/2016.


usnesení č. 158/16

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 108/2016 (příloha 03a,b/FIN/5Z/2016).Výnosy podnikatelské činnosti ................... 83.755,40 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ................. 75.120,00 tis. KčHospodářský výsledek ............................. 8.635,40 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03c/FIN/5Z/2016).


usnesení č. 159/16

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 02/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


usnesení č. 160/16

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2.500.000 Kč společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, Litomyšl, IČ 28791002 na nákup rolby na úpravu ledu pro zimní stadion Litomyšl. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 161/16

ZaM schváluje poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 2.849,- Kč/provozní den MHD  společnosti Zlatovánek, spol. s.r.o., Starohradská 407, Polička, IČ 15036278  na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě - městské hromadné dopravě Litomyšl dle stanoveného jízdního řádu. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.


usnesení č. 162/16

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 312.000,- Kč paní Petře Romerové, Budislav 273, IČ 03586081 na provoz veřejných WC v prostoru Smetanovo náměstí a autobusové nádraží v roce 2017. V případě ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce uvedených prostor bude poskytnuta pouze poměrná část roční dotace.  ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 163/16

ZaM schvaluje revizi dokumentace "Litomyšl - Program regenerace MPR (2014)". Schváleno RaM 1007/2014.


usnesení č. 164/16

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130 tis. Kč společnosti Ruka pro život, o.p.s., Rajmonova 1199/4, 180 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ: 27017699 na úhradu mzdových výdajů organizace. Hrazeno z rezervy RaM. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 165/16

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z3-02 na změnu územního plánu Litomyšl, který podaly dne 18.10.2016 ***** (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/5/2016) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:- plocha návrhu leží v plochách I. a II. třídy ochrany ZPF,- v okolí navržené plochy nejsou vymezeny žádné jiné plochy pro bydlení,- v územním plánu Litomyšl je vymezen dostatek ploch pro bydlení, - současně platný územní plán podmínečně umožňuje umístění stavby rodinného domu.


usnesení č. 166/16

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu z MŠMT na projekt „Retoping AS a odvodnění FH“. Projekt řeší retoping stávajícího umělého sportovního povrchu na ploše atletického oválu vč. jeho odvodnění a nové drenáže fotbalové plochy. Max. výše dotace je 55% z uznatelných nákladů. Město dofinancuje rozdíl mezi celkovými náklady akce a výši dotací.


usnesení č. 167/16

ZaM schvaluje znění dodatku č. 3 Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. dle předloženého návrhu č. 01/STA/5/2016. ZaM pověřuje starostu města, aby podepsal dodatek zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s.


usnesení č. 168/16

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, že výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města bude od 01.01.2017 poskytována ve výši:- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - (1.540 Kč/měsíc + 260 Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 1.800 Kč - neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města (440 Kč/měsíc + 260 Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 700,-KčV souladu s ustanovením § 77 odst. (2) písm. b) zákona se odměna neuvolněným členům zastupitelstva poskytuje až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl