Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 22. 09. 2015 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 22. 09. 2015 (formát pdf, velikost 238,65 KB)

usnesení č. 114/15

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 115/15

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

 • p. Michal Kortyš
 • Mgr. Miroslav Hájek
 • p. Lubomír Sršeň

usnesení č. 116/15

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

 • pí Petru Benešovou
 • Ing. Vítězslava Hanzla

usnesení č. 117/15
ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 852/5 trvalý travní porost o výměře 109 m2 a dílu "c" o výměře 116 m2 z p. p. č. 852/2 trvalý travní porost odděleného podle geometrického plánu č. 2616-61/2015 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví *****, za díl "a" o výměře 176 m2 z p. p. č. 852/1 trvalý travní porost, díl "e" o výměře 41 m2 z p. p. č. 852/3 trvalý travní porost a díl "f" o výměře 8 m2 z p. p. č. 929/2 trvalý travní porost oddělené stejným geometrickým plánem v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle. Směnou bude vypořádáno vlastnictví pozemku ***** zastavěného při výstavbě tenisových kurtů. Směna bez doplatků.


usnesení č. 118/15
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 2215/23 ostatní plocha o výměře 1 m2 a p. p. č. 2215/24 ostatní plocha o výměře 5 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2629-703/2014 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822 do vlastnictví města. Jedná se o pozemky zastavěné autobusovou zastávkou na Strakovské ulici.


usnesení č. 119/15
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem autobusové zastávky vybudované na p. p. č. 2215/22 ostatní plocha o výměře 25 m2, p. p. č. 2215/23 ostatní plocha o výměře 1 m2 a p. p. č. 2215/24 ostatní plocha o výměře 5 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2629-703/2014 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Obce Janov, IČ 00276731, Janov 216 do vlastnictví města. Jedná se o zpevněnou plochu - autobusovou zastávkou na Strakovské ulici v účetní hodnotě 211.192,22 Kč včetně DPH.


usnesení č. 120/15

ZaM ruší usnesení ZaM č. 174/11, č. 175/11, č. 176/11, č. 177/11 a č. 178/11, vše ze dne 13.12.2011 na odkoupení částí p. p. č. 117, p. p. č. 120, p. p. č. 374/6 a p. p. č. 374/7 v katastrálním území Nová Sídla a p. p. č. 308 v katastrálním území Tržek u Litomyšle. Pozemky nebyly stavbou podle zaměření skutečného stavu cyklostezky zasaženy nebo se jedná o vodní plochu, která má v katastru při křížení přednost před komunikací.


usnesení č. 121/15

ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ***** na odkoupení p. p. č. 99/4 ostatní plocha o výměře 156 m2 a p. p. č. 99/7 ostatní plocha o výměře 10 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 118-845/2014 v katastrálním území Nová Sídla, zastavěných části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, tj. celkem 5.810 Kč.


usnesení č. 122/15

ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ***** na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na p. p. č. 376/2 ostatní plocha o výměře 20 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 118-845/2014 v katastrálním území Nová Sídla, zastavěné části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, tj. celkem 350 Kč.


usnesení č. 123/15

ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ***** na odkoupení p. p. č. 352 ostatní plocha o výměře 12 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 121-845/2014 v katastrálním území Tržek u Litomyšle, zastavěné části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, tj. celkem 420 Kč.


usnesení č. 124/15

ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ***** na odkoupení p. p. č. 280/2 ostatní plocha o výměře 11 m2 a p. p. č. 280/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 121-845/2014 v katastrálním území Tržek u Litomyšle, zastavěných části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, tj. celkem 1.190 Kč.


usnesení č. 125/15

ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ***** na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na p. p. č. 376/2 ostatní plocha o výměře 20 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 118-845/2014 v katastrálním území Nová Sídla, zastavěné části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, tj. celkem 350 Kč.


usnesení č. 126/15
ZaM souhlasí s uzavřením směnné smlouvy s *****, kterou dojde ke směně p. p. č. 99/3 ostatní plocha o výměře 113 m2 a p. p. č. 99/6 ostatní plocha o výměře 6 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 118-845/2014 v katastrálním území Nová Sídla v jejím vlastnictví zastavěných části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách, za p.p.č. 176 ostatní plocha o výměře 1077 m2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle, která je ve vlastnictví města. Je uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě.


usnesení č. 127/15

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s obcí Tržek, IČ 00579637, Tržek 21 na bezúplatný převod vybudované části Cyklostezky Litomyšl - Vysoké Mýto, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách na území obce Tržek do jejího vlastnictví včetně p. p. č. 280/2 ostatní plocha o výměře 11 m2, p. p. č. 280/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 a p. p. č. 352 ostatní plocha o výměře 12 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 121-845/2014 v katastrálním území Tržek u Litomyšle. Obec Tržek se zaváže, že po dobu 8 let udržitelnosti projektu nepřevede dotčené pozemky a cyklostezku do vlastnictví třetích osob a zajistí trvalé veřejné bezplatné užívání k určenému účelu.


usnesení č. 128/15

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s obcí Nová Sídla, IČ 00579581, Nová Sídla 78 na bezúplatný převod vybudované části Cyklostezky Litomyšl - Vysoké Mýto, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách na území obce Nová Sídla do jejího vlastnictví včetně p. p. č. 99/8 ostatní plocha o výměře 64 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 123-845/2014, dále p. p. č. 99/3 ostatní plocha o výměře 113 m2, p. p. č. 99/4 ostatní plocha o výměře 156 m2, p. p. č. 99/6 ostatní plocha o výměře 6 m2, p. p. č. 99/7 ostatní plocha o výměře 10 m2 a p. p. č. 376/2 ostatní plocha o výměře 20 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 118-845/2014 v katastrálním území Nová Sídla. Obec Nová Sídla se zaváže, že po dobu 8 let udržitelnosti projektu nepřevede dotčené pozemky a cyklostezku do vlastnictví třetích osob a zajistí trvalé veřejné bezplatné užívání k určenému účelu.


usnesení č. 129/15

ZaM souhlasí se zrušením výhrady zpětné koupě pozemků a předkupního práva k p. p. č. 1266/12 orná půda o výměře 3.644 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatel KOVO Litomyšl s.r.o., IČ 27511952, se sídlem Smetanovo náměstí 103, Litomyšl. Stavebním úřadem bylo povoleno předčasné užívání Areálu KOVO Litomyšl v průmyslové zóně a tím dle smlouvy kupující splnil svůj závazek k výstavbě a požádal o zrušení výhrady zpětné koupě a předkupního práva.


usnesení č. 130/15

ZaM souhlasí se zrušením výhrady zpětné koupě pozemků a předkupního práva k p. p. č. 2312/14 ostatní plocha o výměře 1015 m2, p. p. č. 2312/30 orná půda o výměře 1190 m2, p. p. č. 2312/33 ostatní plocha o výměře 455 m2 a st. p. č. 3571 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1033 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatel STYLE PLUS s.r.o., IČ 27545423, U Školek 1196, Litomyšl. Stavebním úřadem bylo povoleno užívání Areálu STYLE PLUS v průmyslové zóně a tím dle smlouvy kupující splnil svůj závazek k výstavbě a požádal o zrušení výhrady zpětné koupě a předkupního práva.


usnesení č. 131/15
ZaM souhlasí se směnou dílu "c" o výměře 18 m2 z p. p. č. 171/2 zahrada odděleného geometrickým plánem č. 537-76/2015 v katastrálním území Lány u Litomyšle, který je ve vlastnictví *****, za díl "a" o výměře 45 m2 z p. p. č. 172/1 zahrada oddělený stejným geometrickým plánem v katastrálním území Lány u Litomyšle, který je ve vlastnictví města. Směna části soukromého pozemku v místě erozního sesunu svahu. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu uhrazen ve výši 120 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků, tj. celkem 3.240 Kč.


usnesení č. 132/15

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 623/2 ostatní plocha o výměře 327 m2 a p. p. č. 621 ostatní plocha o výměře 198 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl z důvodu rozšíření pozemků k domku č. p. 329 v ulici Partyzánská. Žadatelé*****. Na pozemcích jsou uloženy inženýrské sítě a jeden z pozemků je bývalá cesta do areálu nemocnice.


usnesení č. 133/15

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2205/30 ostatní plocha o výměře 2 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Moravské ulici.


usnesení č. 134/15
ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2205/18 ostatní plocha o výměře 19 m2 v katastrálním území Litomyšl od spoluvlastníků *****. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Moravské ulici.


usnesení č. 135/15

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2205/29 ostatní plocha o výměře 13 m2 v katastrálním území Litomyšl od spoluvlastníků ***** (id. 7/12 vzhledem k celku) a ***** (id. 5/12 vzhledem k celku). Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Moravské ulici.


usnesení č. 136/15
ZaM souhlasí s prohlášením vlastníka o rozdělení nemovité věci - stavební parcely č. 291/1, jejíž součástí je budova č.p. 156 v obci a katastrálním území Litomyšl, části obce Litomyšl-Město na tři nebytové jednotky. V rámci prohlášení bude zrušeno a vypořádáno podílové spoluvlastnictví tak, že Město Litomyšl bude nově výlučným vlastníkem nebytové jednotky č. 156/1 spolu s podílem o velikosti 579/1000 vzhledem k celku na společných částech domu a pozemku, Mgr. Aleš Velc, 17. listopadu 1001, Litomyšl bude nově výlučným vlastníkem nebytové jednotky č. 156/2 spolu s podílem o velikosti 150/1000 vzhledem k celku na společných částech domu a pozemku a K I P spol. s r. o., IČ 15036499, se sídlem Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl bude nově výlučným vlastníkem nebytové jednotky č. 156/3 spolu s podílem o velikosti 271/1000 vzhledem k celku na společných částech domu a pozemku. K I P uhradí městu v souvislosti se zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví peněžní plnění v podobě finanční náhrady ve výši 115.667,50 Kč před podpisem prohlášení vlastníka. Text prohlášení vlastníka ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení č. 1/MJ/5Z/2015.


usnesení č. 137/15
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru číslo 4/2015 ze dne 7. 9. 2015 (příloha 01/FV/5Z/2015).


usnesení č. 138/15

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 (příloha 01a,b/FIN/5Z/2015) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2014 ............ 29.650,81 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2015 ........... 9.412,19 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01c/FIN/5Z/2015. 


usnesení č. 139/15
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2015 (příloha 02a,b/FIN/5Z/2015).
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 86.678,30 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ...... 62.862,30 tis. Kč
Hospodářský výsledek ............ 23.816 tis. Kč
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02c/FIN/5Z/2015)


usnesení č. 140/15
ZaM schvaluje posílení Fondu oprav škod způsobených živelnou událostí na bytových objektech o částku 15.000 Kč. ZaM dále schvaluje provedení rozpočtové změny související s poskytnutím půjčky ve výši 53.000 Kč ***** na opravu škod způsobených zaplavením objektu čp. 49 v k.ú. Pazucha.      


usnesení č. 141/15

ZaM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 18, Z. Kopala 1155, ze dne 31.10.2001. Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na *****


usnesení č. 142/15
ZaM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky podle směrnice města č. 06/08 ve výši 53 tis. Kč ***** na opravu škod způsobených zaplavením objektu čp. 49 v k.ú. Pazucha. Splatnost půjčky 10 let.


usnesení č. 143/15

ZaM souhlasí s přijetím částky 833.222 Kč pro Základní školu Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku školy. Jedná se o prostředky na školní projekt Jazyky o krok výš reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1292 z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářství žáků a na vzdělávání učitelů v metodice vedení čtenářských dílen, na praktické zvládání anglického a německého jazyka žáků (výuka ve školách v Anglii a v Rakousku spojená s poznávacími aktivitami v oblasti) a na zahraniční vzdělávání učitelů v metodice výuky německého a ruského jazyka jako cizího jazyka.


usnesení č. 144/15
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu provozních výdajů sportovních organizací dle přílohy č. 1/SSK/5Z/2015. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. 


usnesení č. 145/15
ZaM souhlasí poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč pro Hokejový club Litomyšl, Prokešova 1051, Litomyšl, IČ 49325256 na podporu oslav 80 let hokeje v Litomyšli 30. 9. 2015. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 146/15

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl, IČ 47489839 v rámci Burzy filantropie 2015, kterou pořádá Koalice nevládek (KONEP), na podporu projektu "Když se nadechnu, zvládnu víc". Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, org. 0284. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 


usnesení č. 147/15
ZaM souhlasí s přijetím dotace v částce 501.045 Kč pro Základní školu Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku školy. Jde o projekt  MŠMT z peněz ESF z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu: Šikovné ruce i jazyk. Průběh: 01.09.-31.12.2015 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0862. Bude zafinancováno vybavení školních dílen, proškolení učitele technického vyučování, program jazykového vzdělávání blended learning pro 10 učitelů a 5 skupin po 20 žácích.  


usnesení č. 148/15
ZaM souhlasí přijetím částky 381.622 Kč pro Základní školu Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku školy. Jedná se o prostředky na projekt Podpora jazyků č. 56 v ZŠ Litomyšl "2", reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0752.


usnesení č. 149/15
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu sportujících dětí a mládeže dle přílohy č. 2/SSK/5Z/2015. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. 


usnesení č. 150/15
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-37 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 30.07.2015 ***** (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/5Z/2015) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl, s tím, že budou dodrženy následující podmínky:

 • ulice M. Kuděje je úzká a již nyní dopravně nevyhovující, z hlediska dopravy je navýšení každé další zátěže problematické – proto veřejný prostor vymezit od stávající zástavby směrem k Vlkovu v minimální šířce 8m – zúžit plochy pro individuální bydlení,
 • vymezit pouze část pozemku pro individuální bydlení, který nezasahuje do VKP – údolní nivy a dále pouze na části pozemku v 5. třídě ochrany ZPF,
 • nové zastavitelné plochy budou vymezeny pouze za předpokladu, že bude vypuštěna plošně odpovídající část stávajících nevyužitých zastavitelných ploch.

usnesení č. 151/15

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-38 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 20.8.2015 společnost  STORY DESIGN, a.s., Moravská č.p. 949, 570 01 Litomyšl-Město (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/5/Z2015) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl s tím, že bude dodržena následující podmínka :

 • zůstane zachován pruh zeleně (plochy ZO) od kraje vozovky v nejužším místě minimálně v šíři 10m.

usnesení č. 152/15
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-39 na změnu územního plánu Litomyšl, který podali dne 2.9.2015***** (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/5Z/2015) takto:

1) návrh se zamítá z těchto důvodů:

 • stávající velikost provozovny již několikrát překračuje požadavek daný územním plánem,
 • dle návrhu by bylo možné donekonečna navyšovat přístavby vždy o 15% až do celkové zastavěnosti pozemků,

2) v budoucí změně č. 3 územního plánu Litomyšl prověřit celkovou koncepci ploch SKOL-x a SIN-x, včetně případného sloučení ploch SKOL-1 a SIN-1, SKOL-2 a SIN-2 (pro které jsou stanovené regulativy totožné a jsou rozlišeny pouze v podlažnosti staveb).


usnesení č. 153/15
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-40 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 4.9.2015 společnost CALUMA a.s., Na bělidle č.p. 976/10, 150 00 Praha 5-Smíchov (příloha tohoto usnesení č. 4/VUP/5Z/2015) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl, s tím, že budou dodrženy následující podmínky:

 • pozemek parc.č. 457/2 v k.ú. Litomyšl bude určen pouze pro parkovací a odstavná stání, alternativně garáž,
 • budou stanoveny podmínky pro plošné a prostorové uspořádání zástavby na této ploše nezbytné k zajištění ochrany stávajících urbanistických hodnot a architektonicky cenných staveb v území,
 • nové zastavitelné plochy budou vymezeny pouze za předpokladu, že bude vypuštěna plošně odpovídající část stávajících nevyužitých zastavitelných ploch obdobného charakteru.

usnesení č. 154/15
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-41 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 8.9.2015 společnost STORY DESIGN, a.s., Moravská č.p. 949, 570 01 Litomyšl-Město (příloha tohoto usnesení č. 5/VUP/5Z/2015) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl s tím, že budou dodrženy následující podmínky:

 • do podmíněně přípustného využití plochy „VS plochy výroby a skladování“ doplnit výrobní provozovny a průmyslové podniky o velikosti nad 10.000m2 a stanovit podmínky pro plošné a prostorové uspořádání zástavby nezbytné k zajištění ochrany stávajících urbanistických hodnot a architektonicky cenných staveb v území.

usnesení č. 155/15

ZaM vzalo na vědomí písemnost občanů "Stížnost na hluk z BUDDY Baru (Smetanovo nám. 77)" ze dne 21.07.2015.


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl