Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 12. 2014 v zámeckém pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 09. 12. 2014 (formát pdf, velikost 279,91 KB)

usnesení č. 155/14
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 156/14

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

 • Ing. Miroslav Nádvorník
 • Ing. Pavel Chadima
 • Mgr. Martin Klejch

usnesení č. 157/14

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:

 • pí Dana Kmošková
 • Ing. Josef Janeček

usnesení č. 158/14
ZaM schvaluje Programové prohlášení zastupitelstva města na volební období 2014 - 2018.


usnesení č. 159/14
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 68/4 zahrada o výměře 13 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Jedná se o zaplocený pozemek na Kornické ulici. Kupní cena 120 Kč/m2. Kupující *****


usnesení č. 160/14
ZaM souhlasí se směnou dílu "a" o výměře 11 m2 odděleného podle geometrického plánu č. 577-160/2014 z p.p.č. 226 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví města za díl "b" o výměře 11 m2 oddělený podle geometrického plánu č. 577-160/2014 z p.p.č. 221/16 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví *****. Jedná se o vypořádání po zaměření skutečného stavu cyklostezky, je uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě.


usnesení č. 161/14
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2225/16 ostatní plocha o výměře 13 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2576-92/2014 v katastrálním území Litomyšl. Jedná se o zaplocenou část pozemku města vedle chodníku na Lidické ulici. Kupní cena 300 Kč/m2. Kupující *****.


usnesení č. 162/14
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1922/30 zahrada o výměře 163 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 120 Kč/m2. Kupující *****. Pozemek je kupujícími užíván jako zahrada na základě nájemní smlouvy.


usnesení č. 163/14
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 152/6 orná půda o výměře 238 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 173-40/2011 v katastrálním území Kornice od *****. Kupní cena 250 Kč/m2. Jedná se o pozemek na hřišti v Kornicích, na kterém jsou stavby zázemí hřiště a přístupová cesta k nim.


usnesení č. 164/14
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 164 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2 v katastrálním území Nedošín. Kupující *****, každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na pozemku. Kupní cena za pozemek ve výši 300 Kč/m2. Na pozemku je dvougaráž nezapsaná do katastru nemovitostí.


usnesení č. 165/14

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 830/2 trvalý travní porost o výměře 914 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem výstavby rekreačního objektu nebo RD. Podmínkou prodeje je dokončení výstavby objektu nejpozději do 5 let od prodeje pozemku. Na tuto dobu bude zřízeno předkupní právo a výhrada zpětné koupě pozemku v případě nesplnění podmínky výstavby objektu na pozemku. Kupní cena 120 Kč/m2. Kupující *****.


usnesení č. 166/14

ZaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Povodím Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové na odkoupení p.p.č. 510/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 577-160/2014 v katastrálním území Nedošín zastavěné Cyklostezkou Nedošín - Tržek. Kupní cena 2.700 Kč bez DPH.


usnesení č. 167/14
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 410/25 ostatní plocha o výměře 18 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 585-121/2014 v katastrálním území Nedošín. Kupující *****. Kupní cena 300 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP. Na pozemku je garáž nezapsaná do katastru nemovitostí.


usnesení č. 168/14
ZaM souhlasí se směnou dílu "g" o výměře 16 m2 z p.p.č. 231/38 orná půda a dílu "d" o výměře 32 m2 z p.p.č. 231/27 orná půda oddělených podle geometrického plánu č. 848-123/2014 v katastrálním území Záhraď ve vlastnictví ***** za díl "b" o výměře 48 m2 z p.p.č. 158/10 orná půda oddělený stejným geometrickým plánem v katastrálním území Záhraď ve vlastnictví města. Směna z důvodu umístění veřejného osvětlení na směňovaných pozemcích pana Kašpara.


usnesení č. 169/14
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1336/10 orná půda o výměře 33 m2 a p.p.č. 1336/11 orná půda o výměře 33 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2582-272/2014 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby teras k bytům v přízemí bytového domu. Kupní cena 300 Kč/m2. Kupující CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem Kostelecká 879/59, Praha. Bude uzavřen dodatek k uzavřené smlouvě o budoucí kupní smlouvě na p.p.č. 1336/9 a prodej se uskuteční spolu s pozemkem p.p.č. 1336/9 pod bytovým domem B4.


usnesení č. 170/14
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem st.p.č. 3257/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 a st.p.č. 3257/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 v katastrálním území Litomyšl. Nabyvatel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ 70885869, Teplého 1526, Pardubice. Jedná se o zastavěné pozemky města pod budovou požární stanice v Litomyšli.


usnesení č. 171/14
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 387/45 ostatní plocha o výměře 1503 m2 v katastrálním území Nedošín za kupní cenu 150 Kč/m2 od Oblastního průmyslového podniku Polička a.s., IČ 45534594, Starohradská 396, Polička. Jedná se o pozemek u řeky, přes který vedou kanalizační přivaděče na ČOV a je na něm umístěna trafostanice a rozvody VN a NN.


usnesení č. 172/14
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru číslo 5/2014 ze dne 20.11.2014 (příloha 01/FV/5Z/2014).


usnesení č. 173/14

ZaM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2014, které se uskutečnilo ve dnech 08.-10.09.2014. Přezkoumané období je od 01.01.2014 do 10.09.2014. Výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření města bylo konstatování, že v rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zápis je přílohou č. 01/FIN/5Z/2014.


usnesení č. 174/14

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015. Rozpočtové hospodaření města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2015 objemem výdajů (nákladů) schváleného rozpočtu (plánu) na rok 2014 ve výši 95 % z 1/12 celkové rozpočtované (plánované) částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2014.


usnesení č. 175/14

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 (příloha 02a,b/FIN/5Z/2014) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2013 ......... 22.017,83 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2014 .......... 8.355,97 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 02c/FIN/5Z/2014)


usnesení č. 176/14

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2014 (příloha 03a,b/FIN/5Z/2014).
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 79.678,93 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ...... 60.692,70 tis. Kč
Hospodářský výsledek ............ 18.986,23 tis. Kč
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 03c/FIN/5Z/2014)


usnesení č. 177/14
ZaM ruší Fond dlouhodobého rozvoje a rezerv. Finanční prostředky budou převedeny na běžný účet města.


usnesení č. 178/14

ZaM schvaluje předběžná rozpočtová opatření číslo 10/2014 (rozpočet) a 108/2014 (hospodářská činnost) bez určení konkrétní výše v Kč, a to pro operace, které vzniknou v období od 09.12.2014 do 31.12.2014 v souvislosti s přijetím účelově poskytnutých transferů a případnou realizací výdajů účelově poskytnutých transferů. Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách ke schválení ZaM na prvním zasedání roku 2015.


usnesení č. 179/14
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 04/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku od 01.01.2015 je 564,- Kč na poplatníka. 


usnesení č. 180/14

ZaM schvaluje na základě žádosti darujícího přijetí daru - hrobového místa č.183/II včetně náhrobku (Helena Zdražilová, Václav Kubec, Růžena Kubcová) od Heleny Šanderové, Drahobejlova 57, Praha 9.


usnesení č. 181/14
ZaM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek, spol. s.r.o., Starohradská 407, Polička, IČ 15036278 na provozování MHD v roce 2015. Zálohová dotace ztráty provozu je 2.968,- Kč/provozní den MHD.


usnesení č. 182/14
ZaM schvaluje dodatek č. 1/14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zámecké návrší Litomyšl ve znění, které je obsahem přílohy č. 01/KCR/5Z/2014.     


usnesení č. 183/14
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Gymnáziu Aloise Jiráska Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Litomyšl, IČ 62032348 na podporu rekonstrukce auly. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 05 rezerva rady.


usnesení č. 184/14

ZaM schvaluje příspěvek města na rok 2014 příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci města Litomyšl v celkové výši 7.092.000 Kč (z toho 3.365.000 Kč – neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci, 3.727.000 Kč – 60% účelové dotace ze státního rozpočtu).


usnesení č. 185/14

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč HC Litomyšl, Prokešova 1051, IČ 60125781 na podporu mezinárodního turnaje žáků v ledním hokeji v Litomyšli ve dnech 27.-28.12.2014. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08 org. 355.


usnesení č. 186/14

ZaM schvaluje poskytnutí dotací sportovním subjektům. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 08 dle přílohy 1/SSK/5Z/2014 do 30.01.2015.


usnesení č. 187/14

ZaM přijímá dotaci pro Základní školu Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy v částce 192.628 Kč a souhlasí s povýšením rozpočtu školy o tuto částku. Jedná se o grantový projekt Nové Modráskovy aktivity, hrazeno z OP VK.


usnesení č. 188/14

ZaM trvá na územní integritě města Litomyšl v maximální možné míře a požaduje změnit Zásady územního rozvoje Pardubického kraje v tomto rozsahu:
1) vypuštění mimoúrovňové křižovatky Litomyšl – sever, a to bez náhrady,
2) vypuštění koridoru pro umístění stavby D63 - napojení silnice II/360 na R35, a to ve vazbě na mimoúrovňovou křižovatku Litomyšl – sever, a to bez náhrady, ZaM současně požaduje i vypuštění tohoto koridoru jako veřejně prospěšné stavby.


usnesení č. 189/14
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-30 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal ***** dne 08.10.2014 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/5Z/2014) takto: návrh bude prověřen ve změně č.2 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 190/14
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-31 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal ***** (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/5Z/2014) takto: návrh bude prověřen ve změně č.2 územního plánu.


usnesení č. 191/14

ZaM vydává jako řídící dokumentaci pro činnost města Litomyšl směrnici č. 10/14, kterou se mění směrnice č. 07/14 „Sociální fond zaměstnanců města Litomyšl, příjmy a pravidla čerpání fondu“, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1308/Z (příloha č. 01/Taj/5Z/2014). 


usnesení č. 192/14

ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 120 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
a) 5členný osadní výbor Kornice, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

 • pí Zora Limberská, předseda
 • p. Miroslav Süsser, člen
 • p. Karel Backa, člen
 • pí Ilona Vacková, člen
 • pí Jitka Novotná, člen

b) 5členný osadní výbor Nová Ves, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

 • p. Josef Fengl, předseda
 • Ing. Milan Glänzner, člen
 • p. Aleš Husák, člen
 • pí Zdeňka Svatošová, člen
 • pí Božena Klofandová, člen

c) 7členný osadní výbor Pohodlí, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

 • pí Lenka Vacková, předseda
 • p. Martin Kopecký, člen
 • pí Eva Abrahamová, člen
 • pí Hana Boštíková, člen
 • p. Václav Kopecký, člen
 • p. Jindřich Klička, člen
 • p. Vladimír Krátký, člen

d) 5členný osadní výbor Suchá, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu

 • pí Milena Švábová, předseda
 • p. Jiří Brůna, člen
 • pí Dana Brůnová, člen
 • pí Irena Bártová, člen
 • p. Daniel Bis, člen

e) 5členný osadní výbor Nedošín, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu 

 • Ing. Pavel Kopecký, předseda
 • p. Petr Voříšek, člen
 • pí Jana Flídrová, člen
 • p. Marcel Kult, člen
 • p. Jaroslav Kocourek, člen

f) 6členný osadní výbor Pazucha, určuje jeho členy a z těchto členů volí předsedu 

 • Mgr. Markéta Šmídová, předseda
 • p. Petr Kočí, člen
 • Mgr. Eva Šmídová, člen
 • p. Jaroslav Novotný, člen
 • pí Petra Vytlačilová, člen
 • pí Eva Štyndlová, člen

usnesení č. 193/14
ZaM zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. m) a § 117 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů mediální výbor zastupitelstva. 


usnesení č. 194/14
ZaM vzalo na vědomí petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. za zrušení obecně závazné vyhlášky města Litomyšle č. 1/2014 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města doručenou dne 27.11.2014.


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl